Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_19 Rozpočet obce Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 2. ročník Datum vytvoření:říjen 2013 Anotace:Rozpočet, rozpočtový proces, příjmy a výdaje rozpočtu, rozpočtové provizorium. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Rozpočet obce - právní prameny Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích – upravuje hospodaření s majetkem obce. Zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – upravuje příjmy a výdaje státního rozpočtu. Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – upravuje sestavování rozpočtu obce a závěrečného účtu, specifikace příjmů a výdajů rozpočtu a hospodaření s prostředky rozpočtu. a další

3 Rozpočet obce Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí hospodaření obce. Tvoří jej příjmy a výdaje. Slouží k financování veřejných statků v územním obvodu dané obce. Sestavuje se vždy na kalendářní rok = rozpočtové období. Pokud není rozpočet obce schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření rozpočtovým provizoriem (pravidla stanoví zastupitelstvo obce).

4 Rozpočtový proces Rozpočet obce je tvořen v několika fázích: „0)“ Rozpočtový výhled – na 2 až 5 let do budoucna. 1)Návrh rozpočtu – zodpovídá finanční odbor obce. 2)Projednání návrhu – zodpovídá rada obce, finanční výbor. 3)Schvalování – zodpovídá zastupitelstvo obce. 4)Plnění rozpočtu – v průběhu celého roku. 5)Kontrola – v průběhu celého roku, zodpovídá finanční výbor, zastupitelstvo, veřejná schůze občanů. 6)Závěrečný účet obce – sestavuje finanční odbor, předkládá ke schválení zastupitelstvu. 7)Audit (přezkum hospodaření) – auditor nebo krajský úřad.

5 Členění rozpočtu obce Příjmy i výdaje rozpočtu se dělí na:  běžné  kapitálové  ostatní. Obr.1 mince [1]

6 Běžné příjmy rozpočtu a)Daňové - svěřené (výlučné) daně (daň z nemovitostí). - sdílené daně (část DPFO, DPPO, DPH). - místní poplatky (např. ze psů, ze vstupného). - správní poplatky (např. za vydané povolení). b)Nedaňové – poplatky za služby, z pronájmu majetku. c)Zisk z podnikání obce (zisk obecních podniků). d)Dividendy z akcií, přijaté úroky. e)Transfery (dotace ze státního rozpočtu) – účelové - neúčelové.

7 Kapitálové příjmy rozpočtu a) Z prodeje majetku (nemovitého a movitého dlouhodobého majetku). b) Z prodeje akcií, z emise komunálních obligací. c) Přijaté úvěry. d) Přijaté splátky půjček. e) Kapitálové transfery – účelové x neúčelové.

8 Ostatní příjmy rozpočtu Jedná se o doplňkové příjmy, většinou malé, nahodilé. Například:  Přijaté sankční pokuty (za znečištění veřejného prostranství).  Dary.  Výnosy ze sbírek.

9 Běžné výdaje rozpočtu Jde o neinvestiční výdaje, většinou se pravidelně opakující. Patří sem například:  mzdy a platy zaměstnanců obce  povinné pojistné za zaměstnance  materiálové výdaje  energie  nájemné  sociální dávky občanům  dotace vlastním organizačním složkám  příspěvky příspěvkovým organizacím.

10 Kapitálové výdaje rozpočtu Jde o investiční výdaje (souvisejí s financováním velkých investic). Jde například o tyto výdaje:  pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  nákup cenných papírů  investiční dotace organizačním složkám a příspěvkovým organizacím  investiční půjčky různým subjektům  splátky úvěrů.

11 Ostatní výdaje rozpočtu Jedná se většinou o nahodilé výdaje. Například: dary obce jinému subjektu pokuty, které musí zaplatit obec. Obr.2. Obecní úřad [2]

12 Opakování Odpověz na otázky: 1) Jaké znáš právní prameny upravující problematiku rozpočtu obce? 2) Jaké znáš běžné příjmy rozpočtu obce? 3) Jaké znáš běžné výdaje rozpočtu obce? 4) Kdo schvaluje rozpočet obce? 5) Jak se nazývá přezkum hospodaření obce a kdo jej provádí?

13 Opakování – správné odpovědi Odpověz na otázky: 1)Jaké znáš právní prameny upravující problematiku rozpočtu obce? Z.č.128/2000, 218/2000, 250/2000. 2) Jaké znáš běžné příjmy rozpočtu obce? Daňové, nedaňové, zisk z podnikání obce, dividendy, úroky, transfery. 3) Jaké znáš běžné výdaje rozpočtu obce? Mzdy, pojistné za zaměstnance, materiálové, energie, nájemné, sociální dávky aj. 4) Kdo schvaluje rozpočet obce? Zastupitelstvo obce. 5) Jak se nazývá přezkum hospodaření obce a kdo jej provádí? Nazývá se audit. Provádí soukromý auditor nebo krajský úřad.

14 Autorská práva a citace Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obce, kraje, hl. m. Praha: Úředníci obcí a krajů ; Obecní policie : podle stavu k.. Ostrava: Sagit, 2002?-, sv. ÚZ. ISBN 978-80-7208-912-3. LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 2., aktualiz. a rozš. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 160 s. ISBN 978-80-7204-618-8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

15 Zdroje obrázků Obr.1 [1] [online]. [cit. 2013-10-08]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Mince_10K%C4 %8D_vzor_2003_rubov%C3%A1_strana.jpg/220px- Mince_10K%C4%8D_vzor_2003_rubov%C3%A1_strana.jpg Obr.2 [2][online]. [cit. 2013-10-08]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Obecn%C3%AD_%C3 %BA%C5%99ad_Rudka.JPG Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google