Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje finančního řízení - rozpočet obce PRSUR, 21.2.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje finančního řízení - rozpočet obce PRSUR, 21.2.2007."— Transkript prezentace:

1 Nástroje finančního řízení - rozpočet obce PRSUR,

2 Rozpočet obcí a krajů  jeden z nástrojů finančního řízení ÚSC  zobrazení finančního hospodaření obce či města na daný kalendářní rok  krátkodobý nástroj řízení obce  nástroj pro vyjádření a realizaci jednotlivých politik obce

3 Základní rovnice rozpočtového hospodaření příjmy – výdaje = financování

4 Na rozpočet můžeme nahlížet jako na:  bilanci příjmů a výdajů  finanční plán obce  decentralizovaný peněžní fond  nástroj prosazování obecní politiky

5 Omezení rozpočtu  krátkodobost  nevypovídá o stavu majetku, závazcích a pohledávkách  finanční operace, které rozpočtem neprocházejí cizí prostředkycizí prostředky sdružené prostředkysdružené prostředky operace podnikatelské činnosti obceoperace podnikatelské činnosti obce

6 Rozpočtový proces  sestavení návrhu rozpočtu obce  projednání a schválení návrhu rozpočtu  plnění rozpočtu obce a průběžná kontrola plnění během rozpočtového období  následná kontrola plnění rozpočtu a sestavení závěrečného účtu obce

7 Rozpočtové zásady  každoročního sestavování a schvalování rozpočtu  dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu  reálnosti a pravdivosti  úplnosti a jednotnosti rozpočtu  publicity

8 Rozpočtová skladba  Vyhláška MF č. 323/2002 Sb.  Klasifikace peněžních operací v rozpočtu  Rozpočtové hospodaření a peněžní fondy  Čtyři základní členění Odpovědnostní – pro ÚSC nepovinnéOdpovědnostní – pro ÚSC nepovinné DruhovéDruhové OdvětvovéOdvětvové KonsolidačníKonsolidační

9 Druhové členění  ekonomický charakter operace  třídy › seskupení položek › podseskupení položek › položky třída 1 – daňové příjmytřída 1 – daňové příjmy třída 2 – nedaňové příjmytřída 2 – nedaňové příjmy třída 3 – kapitálové příjmytřída 3 – kapitálové příjmy třída 4 – přijaté dotacetřída 4 – přijaté dotace třída 5 – běžné výdajetřída 5 – běžné výdaje třída 6 – kapitálové výdajetřída 6 – kapitálové výdaje třída 8 – financovánítřída 8 – financování

10 Financující operace  Z jakých zdrojů byl kryt deficit rozpočtu?  Jak bylo naloženo s přebytkem rozpočtu?  Způsoby zobrazení přijetí závazku/půjčení prostředků v rozpočtu

11 8 – financující operace 1 – financování z tuzemska 2 – financování ze zahraničí 9 – opravné položky k peněžním operacím 1 – krátkodobé financování 2 – dlouhodobé financování 1 – vydané dluhopisy 2 – splátky vydaných dluhopisů 3 – přijaté půjčené prostředky 4 – splátky přijatých půjčených prostředků 5 – změna stavu prostředků na bankovním účtu 7 – aktivní operace řízení likvidity – příjmy 8 - aktivní operace řízení likvidity - výdaje

12 Odvětvové členění   skupina 1 – zemědělství, lesní hospodářství a rybářství   skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství   skupina 3 – služby pro obyvatelstvo   skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti   skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana   skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby

13 Odpovědnostní členění  člení peněžní operace do kapitol  zohledňuje odpovědnost a působnost subjektu, který s peněžními prostředky nakládá  pro obce nepovinné (povinné pro peněžní operace státního rozpočtu) využívají zejména větší obce, u nichž se obecní úřad člení na jednotlivé odbory a kde má tedy toto členění své opodstatněnívyužívají zejména větší obce, u nichž se obecní úřad člení na jednotlivé odbory a kde má tedy toto členění své opodstatnění

14 Konsolidační členění  třímístný kód, záznamová jednotka, kterou se klasifikují peněžní operace pro potřeby konsolidace  poskytuje potřebné informace o převodech prostředků uvnitř veřejných rozpočtů na základě těchto informací je možné vyloučit převody uvnitř organizační jednotky, za kterou se sestavuje výkaz o plnění veřejných rozpočtůna základě těchto informací je možné vyloučit převody uvnitř organizační jednotky, za kterou se sestavuje výkaz o plnění veřejných rozpočtů

15 Struktura obecních rozpočtů v letech 1999 – 2005 (v mil. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové p Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové v Výdaje celkem Saldo P a V

16 Struktura příjmů obecních rozpočtů (%) Daňové příjmy Nedaňové p Kapitálové p Vlastní příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem100

17 Struktura výdajů (%) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem100

18 Příjmová stránka obecních rozpočtů Základní kategorie příjmů: daňové příjmydaňové příjmy nedaňové příjmynedaňové příjmy kapitálové příjmykapitálové příjmy přijaté dotacepřijaté dotace Běžné příjmy Vlastní příjmy

19  dostatečně výnosné  závislé na aktivitě obce  rovnoměrně rozložené  plánovatelné  administrativně nenáročné na správu a výběr

20 Daňové příjmy  cca ½ celkových příjmů obcí  příjmy ze svěřených a sdílených daní  příjmy z místních poplatků  příjmy ze správních poplatků  příjmy z ostatních poplatků

21 Současné daňové určení  100 % daň z nemovitostí  100 % daně z příjmu právnických osob pokud je poplatníkem obec  30 % daň z příjmu fyzických osob SVČ  1,5 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  20,59 % z celostátního výnosu: daně z přidané hodnoty,daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu fyzických osob placené srážkou,daně z příjmu fyzických osob placené srážkou, 60 % daně z příjmu fyzických osob SVČ,60 % daně z příjmu fyzických osob SVČ, daně z příjmu právnických osobdaně z příjmu právnických osob

22

23 Které z daňových příjmů může obec svou aktivitou ovlivnit? Jakým způsobem?

24 Nedaňové příjmy  třída 2  výši a strukturu nedaňových příjmů obce přímo ovlivňují svým chováním  příjmy z vlastní činnosti příjmy za poskytované službypříjmy za poskytované služby příjmy z prodeje zbožípříjmy z prodeje zboží příjmy ze školnéhopříjmy ze školného  příjmy z pronájmu majetku  příjmy z úroků a finančního majetku  splátky půjček poskytnutých v rámci rozpočtové politiky obce  přijaté sankční platby  přijaté vratky transferů  příjmy z prodeje nekapitálového majetku

25 Struktura nedaňových příjmů obcí 1997 – 2004 (v %) Příjmy z vlastní činnosti35,438,439,436,032,228,324,523,9 Odvody od příspěvkových organizací2,31,81,61,41,92,30,40,2 Příjmy z pronájmu majetku33,731,733,334,333,433,938,538,0 Příjmy z úroků a FM9,210,710,011,311,29,811,612,7 Přijaté sankční platby1,3 1,0 1,31,42,53,1 Přijaté vratky transferů1,4 1,71,21,71,82,32,6 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní příjmy14,911,99,810,813,017,414,412,2 Přijaté splátky půjček1,82,83,14,05,2 5,77,3

26 Kapitálové příjmy  třída 3  jednorázové příjmy  příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce  přijaté peněžní dary  příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

27  prodej dlouhodobého majetku – obec se vzdává výhod spojených s využíváním tohoto majetku, upřednostňuje okamžitý výnos  rozsáhlé prodeje majetku 1994  akcionářských práv 1999

28 Přijaté dotace  třída 4  projev existence přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů  různá členění dotací plynoucích do rozpočtů obcí

29 Výdajová stránka obecních rozpočtů - Členění výdajů  Plánované (resp. plánovatelné)  Neplánované, nahodilé  Mandatorní  Nemandatorní  Quasimandatorní  Odvětvové členění dle účelu  Druhové členění – běžné a kapitálové výdaje  Návratné a nenávratné

30 Metodické problémy při analýze a hodnocení obecních výdajů  analýza a srovnání výdajů dle oblastí, do kterých plynou  odlišení běžných a kapitálových výdajů  přepočtení na jednoho obyvatele obce, na jednoho obyvatele spádového území, na jednotku výkonu  rozdílná kvalita poskytovaných služeb  organizační forma zajišťování veřejných služeb  otázka zohlednění příjmů z poskytování služeb


Stáhnout ppt "Nástroje finančního řízení - rozpočet obce PRSUR, 21.2.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google