Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Podpora v současném období (do r. 2013) Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 1. Podpora investic do zpracovatelských provozů  dotace na pořízení technologického vybavení  pro malé a střední podniky 2. Podpora spolupráce – inovací  dotace na spolupráci s výzkumným subjektem  dotace na pořízení inovativní technologie  bez omezení velikosti podniku Až 50% dotace Výběr projektů na základě preferenčních kritérií

3 Způsobilé výdaje  investice ke zlepšení zpracování zeměd. a potrav. produktů  zařízení související s finální úpravou, balením a značením  zlepšování a monitorování kvality produktů  vývoj a aplikace nových produktů  investice spojené se skladováním druhotných surovin  zařízení na finální úpravy, balení, apod.  výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu  projektová a technická dokumentace  nákup nemovitosti  výdaje na spolupráci

4 Vybraná preferenční kritéria  registrace značky kvality potravin KLASA, CHOP, CHZO, zaručená tradiční specialita  předmětem projektu je zpracování mléka, masa, ovoce, zeleniny, obilovin  podíl příjmů z výroby krmiv  tříletá historie podnikání  certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin / krmiv  příjmy z bioprodukce  přidaná hodnota na pracovníka  čištění odpadních vod  a další

5 Vybrané základní podmínky  příjem žádostí je v kolech vyhlašovaných cca jednou ročně Ministerstvem zemědělství  žádosti jsou předkládány na regionální odbor SZIF  k žádosti je třeba předložit pravomocné a platné stavební povolení  fyzická realizace projektu může být zahájena nejdříve po podání Žádosti o dotaci  maximální doba na realizaci projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace (36 měsíců pro inovace)  dotace je proplácena zpětně (až po zrealizování projektu a uhrazení faktur)

6 Vybrané základní podmínky  investice se musí týkat zpracování a odbytu výrobků/produktů žadatele uvedených v Příloze 1 Smlouvy o založení ES ( vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství)  vázanost projektu na účel je 5 let od podpisu Dohody  podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel  žadatel/příjemce dotace má uspořádány vlastnické vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu  způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje (kromě inovací)

7 Postup administrace žádostí 1. příjem Žádostí o poskytnutí dotace na RO SZIF 2. administrativní kontrola žádostí, projektu a příloh; doplnění dokumentů 3. hodnocení přijatelnosti 4. bodování projektu 5. schválení / neschválení projektu 6. podpis Dohody o poskytnutí dotace 7. realizace projektu

8 Postup administrace žádostí 1. podání Žádosti o proplacení výdajů, včetně příloh 2. kontrola Žádosti a zrealizovaného projektu 3. schválení / neschválení platby 4. proplacení dotace 5. kontrola ex-post

9 Podpora v současném období (do r. 2013) Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  až 100 % dotace na uspořádání vzdělávací akce  témata: zákonné požadavky, zavádění nových výrobních metod, konkurenceschopnost atp.  příjemcem vzdělávací subjekt  účastníkem podnikatel v potravinářství, zemědělec  účastníci nehradí účast na seminářích  výběr projektů na základě preferenčních kritérií

10 Stav opatření (k 31.3.2012) I.1.3 Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům Podpora investic do zpracovatelských provozů podáno 1 403 žádostí (4,8 mld. Kč) schváleno 759 žádostí (2,6 mld. Kč) proplaceno 527 žádostí (1,4 mld. Kč) Podpora spolupráce – inovací podáno 77 žádostí (1,2 mld. Kč) schváleno 47 žádostí (775 mil. Kč) proplaceno 15 žádostí (218 mil. Kč)

11 Stav opatření (k 31.3.2012) I.1.3 Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům Celkem podáno 1 480 žádostí (6,0 mld. Kč) proplaceno 542 žádostí (1,6 mld. Kč)

12 Stav opatření (k 31.3.2012) I.3.1 Další odborné vzdělávání podáno 780 žádostí (500 mil. Kč) schváleno 349 žádostí (226 mil. Kč) proplaceno přes 224 žádostí (135 mil. Kč)

13 Opatření pro potravináře – osa III III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Co je podporováno: výroba potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy, realizace projektu v obci do 2000 obyvatel Příjemce dotace: III.1.1 - zemědělský podnikatel (malý, velký i střední podnik) III.1.2 – nezemědělský mikropodnik Příklady způsobilých výdajů: stavební investice, pořízení strojů, technologií Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES

14 Výhled do r. 2013 I.1.3 Přidávání hodnoty zem. a potr. produktům prostředky na opatření jsou vyčerpané ( závazkované ) MZe zvažuje realokaci nevyčerpaných prostředků z jiných opatření PRV možný příjem žádostí na I.1.3.2 – inovace předpokládaný termín – jaro 2013 vyhlášení příjmu žádostí však bude záležet na aktuální situaci

15 Úspěšně realizované projekty 1.Inovace technologie výroby masných výrobků se sníženým obsahem nutričně nepříznivých látek 2.Modernizace mlýnského zpracování mlýna Předměřice nad Labem II. etapa 3.Uchování léčivých látek v přírodních produktech díky inovativnímu způsobu jejich skladování

16  Rok realizace: 2010  Místo realizace: Růžodol (okr. Liberec)  Žadatel: RAVY CZ a.s.  Dotace z PRV: 18 775 000 Kč Inovace technologie výroby masných výrobků se sníženým obsahem nutričně nepříznivých látek.

17  navržen inovativní postup výroby sekané od míchání až po zabalení výrobku, pořízení technologie  zlepšení nutričních a senzorických parametrů výrobků snížení nutričně nepříznivých látek prodloužení trvanlivosti výrobku  optimalizace výroby s ohledem na jakost výrobků

18

19

20 Modernizace mlýnského zpracování Předměřice nad Labem - II. etapa  Rok realizace: 2010  Žadatel: Mlýny J. Voženílek  Dotace z PRV: 12 mil. Kč

21  projekt navazuje na I. etapu modernizace technologického vybavení (r. 2009)  pořízeny nové mlecí válcové stolice  doplněn systém automatických vah  modernizována přetlaková pneumatická doprava hotových výrobků ze mlýna do míchárny  po realizaci I. a II. etapy mlýn dosahuje vyšší výtěžnosti zpracovávaných surovin při vyšší bezpečnosti výrobků Modernizace mlýnského zpracování mlýna Předměřice nad Labem - II. etapa

22

23

24

25  Rok realizace: 2008 - 2009  Místo realizace: Číčenice (okr. Strakonice)  Žadatel: BYLINY Mikeš s.r.o.  Dotace z PRV: 6 021 600 Kč V rámci projektu byla vybudována nová moderní skladovací hala pro léčivé rostliny. Rostliny je tak možné skladovat ve specifických podmínkách, které zajistí uchování účinných léčivých látek. 3. Uchování léčivých látek v přírodních produktech díky inovativnímu způsobu jejich skladování

26

27

28

29 Program rozvoje venkova po r. 2013 Nový rámec pro II. pilíř SZP – rozvoj venkova: Strategie Evropa 2020 Společný strategický rámec definice tematických cílů Strategie 2020, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Partnerská smlouva zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení rozvoj venkovaostatní fondy

30 Právní rámec pro rozvoj venkova  víceletý finanční rámec  nařízení o společných ustanoveních pro fondy SSR  nařízení k rozvoji venkova  nařízení o financování, řízení a sledování SZP  prováděcí předpisy a vodítka EK Odhadovaný harmonogram příprav a projednávání 2O1220132014 VFR nařízení prováděcí předpisy Partnerská smlouva PRV

31 Nové nařízení pro rozvoj venkova  návrh zveřejněn v říjnu 2011  v současné době projednáván se členskými státy (konečné znění se může od návrhu lišit)  nařízení dává rámec Programu rozvoje venkova: cíle a priority náležitosti programového dokumentu základní podmínky jednotlivých opatření částky a míry podpory

32 Příprava PRV 2014 - 2020 A) úroveň EU:  projednávání finančního rámce  projednávání návrhů nařízení EP a Rady a prováděcích předpisů B) vnitrostátní úroveň: I. příprava tzv. „Partnerské smlouvy“–  strategický dokument ČR  rozdělení podpor v rámci fondů ČR II. příprava programového dokumentu  analýzy, diskuze s NNO  dle návrhu nového nařízení pro RV

33 Příprava programového dokumentu - analýza situace z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb - stanovení potřeb - strategie pro naplnění stanovených cílů pro každou z priorit Unie v oblasti venkova analytické týmy ÚZEI a MZE názor odborných skupin gremia volba vhodných opatření PRV

34 Aktuální stav příprav Zpracovány jsou:  podkladové analýzy o stavu situace podle jednotlivých priorit  souhrnné SWOT analýzy  stanovení potřeb a návrh opatření k jejich řešení  zadávací dokumentace k ex-ante hodnocení PRV  základní osnova nového programu

35 Priority Unie v oblasti rozvoje venkova 1) Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech 2) Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských hospodářství 3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství 4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví 5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví 6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

36 Navrhovaná opatření (nařízení pro RV)  stávající systém „os“ nahrazen prioritami  každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit  inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající se všemi prioritami Vybraná opatření – podpora zpracování zem. produktů: 1) Přenos znalostí a informační akce 2) Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin 3) Investice do hmotného majetku 4) Seskupení producentů 5) Spolupráce

37 Přenos znalostí a informační akce  obsah opatření: odborné vzdělávání, informační akce, exkurze, výměnné pobyty, workshopy  příjemce: vzdělávací subjekt  konečný uživatel: osoba pracující v zemědělství, potravinářství, lesnictví, jiné ekonomické subjekty na venkově (malé a střední podniky)  dotace na organizaci vzdělávací akce

38 Investice do hmotného majetku  hmotné a nehmotné investice, které a)zvyšují výkonnost zemědělského podniku b)se týkají zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy (výstupní produkt může být i mimo přílohu I Smlouvy)  výše podpory: 50 % způsobilých výdajů (možnost navýšení o 20 % pro mladé zemědělce, kolektivní investice a integrované projekty, investice ve znevýhodněných oblastech a inovativní projekty)

39 Zřizování seskupení producentů  podpora zahájení činnosti seskupení producentů s cílem: a)přizpůsobit produkci požadavkům trhu, b)společně uvádět zboží na trh, c)stanovit společná pravidla pro informace o produkci d)a ostatních aktivit, např. rozvoj obchodních a marketingových dovedností  příjemce: nové seskupení producentů uznané na základě pětiletého podnikatelského plánu, splňující definice SME.  výše podpory: roční paušální částka po dobu 5 let (% produkce uvedené na trh)

40 Spolupráce a)spolupráce subjektů působících v zemědělsko- potravinářském řetězci, lesním hospodářství a subjektů, které přispívají k dosažení cílů a priorit rozvoje venkova b)vytváření nových uskupení a sítí c)ustavení a činnost operačních skupin Evropského invovativního partnerství (EIP)

41 Spolupráce V rámci bodu a) lze podpořit spolupráci týkající se:  pilotních projektů  vývoje nových produktů, postupů, procesů a technologií (v zeměděl., potrav., lesnictví)  spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů, sdílení zařízení a zdrojů  horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření logistických platforem na podporu krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

42 Spolupráce  propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  společných akcí prováděných s cílem zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se této změně  společných přístupů k projektům v oblasti ochrany životního prostředí a stávajícím environmentálním postupům Podpořit lze provozní náklady na spolupráci, studie proveditelnosti, náklady na pořízení a realizaci podnikatelského plánu, náklady na propagaci

43 Děkuji za pozornost! kontakt pro další informace k podpoře potravinářů Odbor řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství odbor Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google