Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Program 1. Zadávání dle Metodického pokynu (kap. 2) 2. Zadávání dle Metodického pokynu (kap. 3) a zákona Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Použití Metodického pokynu Pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Zadávání zakázek dle Metodického pokynu (kapitola 2) Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Druhy zakázek podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do 2.000.000,- Kč bez DPH) do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH 2. Veřejné zakázky od 2.000.000,- Kč bez DPH (na které se nevztahují postupy upravené zákonem) – neplatí pro veřejné zadavatele 3. Podlimitní veřejné zakázky 4. Nadlimitní veřejné zakázky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Zakázka do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli objednávka vhodnému dodavateli zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva či písemná objednávka potvrzená dodavatelem V souladu s uvedenými principy není možné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli bez řádného odůvodnění!!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Zakázka od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná – potvrdí písemným ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru umožnit uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Zakázka od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách www.esfcr.cz (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka  vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel musí x může zrušit zadávací řízení všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800 tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Metodický pokyn 1.4 1.7 rozšířen zákaz střetu zájmů 2.4 upraveny požadavky na prokázání kvalifikace 2.5 písm. c) upraven postup při hodnocení subjektivních kritérií – PŘEZKOUMATELNOST 2.5 doplněny minimální povinné náležitosti Zápisu o posouzení 2.7 náležitosti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 2.8.2 možnost prodloužení lhůty v případě obdržení jedné/žádné nabídky 2.8.4 doplněn výslovný požadavek na přesnou specifikaci předmětu plnění u dlouhodobých smluv …. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Zadávání zakázek dle Metodického pokynu (kap. 3) a zákona Veřejný zadavatel při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.cz www.esfcr.cz –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Limity pro zadávání zakázek dle zákona Veřejné zakázky na dodávky (finanční limit, od kterého se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku) územní samosprávné celky 4 997 000,- Kč příspěvkové organizace zřízené ÚSC 4 997 000,- Kč Česká republika 3 236 000,- Kč organizační složky státu 3 236 000,- Kč státní příspěvkové organizace 3 236 000,- Kč veřejnoprávní právnické osoby 4 997 000,- Kč sektorový zadavatel 10 020 000,- Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Limity pro zadávání zakázek dle zákona Veřejné zakázky na služby (finanční limit, od kterého se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku) územní samosprávné celky Nerelevantní 4 997 000,- Kč příspěvkové organizace zřízené ÚSC Nerelevantní 4 997 000,- Kč Česká republika služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) 4 997 000,- Kč ostatní služby 3 236 000,- Kč organizační složky státu služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) 4 997 000,- Kč ostatní služby 3 236 000,- Kč státní příspěvkové organizace služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) 4 997 000,- Kč ostatní služby 3 236 000,- Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Kontrolována bude zejm. následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek + čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva (oznámení o uzavření smlouvy) Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Publicita Po celou dobu realizace zadávacího řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Prostor pro vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.cz rihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google