Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní komora sociálních pracovníků 3.3.2015 Zdroj: Poradní tým MPSV prezentují: Mgr. Petr Antoni a Mgr. Monika Havlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní komora sociálních pracovníků 3.3.2015 Zdroj: Poradní tým MPSV prezentují: Mgr. Petr Antoni a Mgr. Monika Havlíčková."— Transkript prezentace:

1 Profesní komora sociálních pracovníků 3.3.2015 Zdroj: Poradní tým MPSV prezentují: Mgr. Petr Antoni a Mgr. Monika Havlíčková

2 Představení Poradního týmu PhDr. Pavel Pěnkava, Společnost sociálních pracovníků ČR PhDr. Petr Vojtíšek, Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce Mgr. Šárka Vlková, Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. Mgr. Petr Antoni, Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec Mgr. Monika Havlíčková, VOŠ sociálně právní Praha 10 Ing. Daniela Lusková, MPA, Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR Bc. Veronika Bílá, studentka - Filozofická fakulta UK, Katedra sociální práce

3 motto: „…kdo jiný než sami sociální pracovníci se má vyjadřovat ke své profesi – sociální práci“ Sociální práce Sociální služby Veřejná správa, Úřad práce MPSV Školství Justice, vězeňství Další rezorty, soukromý sektor

4 Poslání a hodnoty Profesní komory POSLÁNÍ Posláním komory je podpora odborného výkonu a profesního růstu sociálních pracovníků. Komora svojí činností usiluje o vytváření zázemí pro výkon profese, podporuje rozvoj oboru a pracuje na zvyšování společenské prestiže sociální práce. Profesní komora je veřejnoprávní instituce, jejíž činnost je spravována a financována sociálními pracovníky. Klade důraz na transparentnost vnitřních procesů a ve svém jednání je nezávislá. DEMOKRATICKÉ PRINCIPY POLITICKÁ NEZÁVISLOST ÚCTA K ROZMANITOSTI PROFESE ODBORNOST HODNOTY

5 Profesní komora je „obec sociálních pracovníků“ „Obec, která má cca 10 až 15 tisíc obyvatel / členů“

6 Kompetence profesní komory - teze Zastřešuje a registruje všechny sociální pracovníky Vydává Etický kodex a zajišťuje jeho praktické naplňování, vyjadřuje se k etickým problémům v profesi Zajišťuje předpoklady pro profesní růst jednotlivých SP (vč. CŽV) Je partnerem zaměstnavatelům a vzdělavatelům v rámci platformy Chrání výkon profese v tom smyslu, že pozici SP zastává SP Ochraňuje před mediálními útoky na profesi, tiskové a mediální opravy nesprávného výkladu práce SP Dohlíží nad legislativními změnami - připomínkovací místo, návrhy novel apod. Zajištuje odbornou praxi, stáže a ověřování kompetencí na pracovištích Sociálních Institutů Chrání profesní titul „sociální pracovník“

7 Vyhodnocuje a řeší případy neumožňování profesionálního výkonu práce SP (neadekvátní minimální úvazky, záměny s pozicemi PSS, nerealizování sociálního šetření…) Může vystupovat na straně SP ve sporech – kde je obsahem sporu výkon sociální práce Chrání SP před "vyhořením" – supervize a její kvalitní praxe Komora se silným společenským mandátem - může udávat tón dobré praxi, doporučovat, hájit, vysvětlovat - SP se má "kam se obrátit" Komora by měla pracovat na tom, aby sociální pracovník vykonával sociální práci a aby za sociální práci nebyly vydávány jiné agendy... Ochrana dalších práv a zájmů SP, které přinese budoucí praxe Kompetence profesní komory - teze

8 Práva členů Profesní komory a)volit orgány Profesní komory b)být volen do orgánů Profesní komory c)účastnit se odborné činnosti Profesní komory a podávat podněty orgánům komory k: metodám sociální práce etickým aspektům praxe a dilematům sociálního pracovníka pro vytvoření stanoviska aktuálně potřebným formám a tématům CŽV hodnocení kvality supervize a kurzů CŽV přezkumu nevhodného/neprofesionálního poskytování sociální práce aktuální situaci klientů, na kterou je potřeba reagovat (mediálně, profesionálně, legislativně) ….. d)čerpat právní a metodickou podporu v případných soudních sporech a)volit orgány Profesní komory b)být volen do orgánů Profesní komory c)účastnit se odborné činnosti Profesní komory a podávat podněty orgánům komory k: metodám sociální práce etickým aspektům praxe a dilematům sociálního pracovníka pro vytvoření stanoviska aktuálně potřebným formám a tématům CŽV hodnocení kvality supervize a kurzů CŽV přezkumu nevhodného/neprofesionálního poskytování sociální práce aktuální situaci klientů, na kterou je potřeba reagovat (mediálně, profesionálně, legislativně) ….. d)čerpat právní a metodickou podporu v případných soudních sporech

9 Povinnosti členů Profesní komory a)dodržovat profesní etiku b)plnit povinnosti člena Profesní komory stanovené zákonem, popř. upravené komorou (samosprávná činnost) c)respektovat předpisy vydané Profesní komorou (samosprávná činnost) a)dodržovat profesní etiku b)plnit povinnosti člena Profesní komory stanovené zákonem, popř. upravené komorou (samosprávná činnost) c)respektovat předpisy vydané Profesní komorou (samosprávná činnost)

10 Návrh samosprávné struktury Profesní komory PŘEDSTAVENSTVO (7-11 členů) Statutární orgán Komory, funkční období 3 roky - je výkonným orgánem Komory -stanovuje strukturu kanceláře Profesní komory -schvaluje Výroční a další zprávy -zřizuje a ruší Komise, jmenuje členy komisí SJEZD DELEGÁTŮ REGIONÁLNÍCH SDRUŽENÍ delegovaní zástupci (1delegát/ 100 sociálních pracovníků), funkční období 3 roky -volí Prezidenta, Viceprezidenta a členy Představenstva -schvaluje rozpočet Komory -bere na vědomí Výroční a další zprávy -schvaluje plány činnosti komory REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ základní stavební jednotka Komory, členění dle Krajů ČR -volí své delegáty na Sjezd delegátů -předkládá návrhy na Prezidenta komory a členy komisí -volby probíhají jednou za tři roky

11 Návrh obsahu odborných komisí zřizovaných Profesní komorou zpracovává Etický kodex a předkládá ho ke schválení členům Komory, předkládá návrhy na jeho aktualizaci posuzuje dodržování Etického kodexu vydaného Profesní komorou a jeho aplikaci obecně v praxi sociální práce vykonávané v ČR a také v konkrétních případech (na základě podnětů od klientů sociální práce, orgánů státní správy zaměstnavatelů, sociálních pracovníků, a dalších; popř. zahajuje jednání z vlastního podnětu) hodnotí případy porušení Etického kodexu a navrhuje sankce v souladu s předpisy vydanými Komorou Etická komise je strategickým a koncepčním orgánem pro rozvoj teorie a praxe sociální práce pracuje na odborném růstu profese sociální práce aplikací inovativních vědeckých (akademických) poznatků do praxe vyjadřuje se k obsahu a formám celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků (včetně supervize ) Komise pro vzdělávání a rozvoj sociální práce kontroluje činnost Profesní komory, vyjadřuje se k rozpočtu a hospodaření pozastavuje rozhodnutí Prezidenta, Viceprezidenta, Představenstva a dalších orgánů Komory pokud jsou v rozporu s předpisy Komory řeší sporné otázky spojené s chodem Komory na základě zmocnění v předpisech Komory Revizní komise

12 Návrh: Organizační struktura kanceláře Profesní komory Představenstvo (7-11 členů) PrezidentViceprezidentEtická komiseRevizní komise Komise pro rozvoj Vedoucí sekretariátu Odborní referenti IT Ekonom/účetní PR

13 Kompetence Profesní komoryRealizační opatření sdružuje a registruje sociální pracovníky vydávání osvědčení o registraci potřebné pro výkon praxe SP na území ČR (na základě zákona), členství je povinné, jedině tak může být zaručena možnost ovlivňování profese jako celku je garantem profesního růstu sociálních pracovníků realizuje podmínky pro profesní růst, vydávání osvědčení o profesním růstu SP na základě podmínek stanovených Komorou (specializace, licence), obecné zmocnění v zákoně vydává stanoviska v etických otázkách vytváří Etický kodex profese a dohlíží nad jeho dodržováním - činnost etické komise Profesní komory, vydává stanoviska, rozhoduje – správní řízení, na základě zmocnění v zákoně chrání SP před profesním vyhořením supervize garantovaná zákonem - opět při neumožňování prokazatelně účinné formy supervize - vyjednávání s organizací, napomenutí, pokuta udává trendy dobré praxe, hájí a vysvětluje zájmy sociální práce a sociálních pracovníků odborné texty, strategická externí komunikace, PR aktivity

14 Kompetence Profesní komoryRealizační opatření ochrana při neumožňování CŽV soc. pracovníků vyjednávání, napomenutí, pokuta ochrana profesního titulu vyjednávání, napomenutí, pokuta ochrana při znemožňování výkonu práce SP (neadekvátní minimální úvazky, záměny s pozicemi PSS, neumožňování sociálního šetření) vyjednávání, napomenutí, pokuta, návrh na zahájení řízení o pozastavení registrace k výkonu sociálních služeb, delegování agendy sociální práce na jinou instituci - nebo jiný orgán veřejné správy ochrana při konfliktu SP – klient, zaměstnavatel, další subjekt vycházející z výkonu sociální práce právní ochrana, vyjednávání, napomenutí možnost podávat legislativní návrhy bez nutnosti podpory určitého počtu poslanců nebo senátorů na základě zákona

15 Teze poradního týmu k ekonomickému fungování Profesní komory Náklady spojené s fungováním Profesní komory hradí sociální pracovníci Rozhodování o finančním příspěvku by měl být plně v samostatné kompetenci Profesní komory Sociální pracovníci si tedy sami určí výši příspěvku – předpokladem je určení jeho výše plně respektující reálné platy v profesi Zákon by mohl garantovat strop příspěvku jako pojistku proti obavám z jeho výše Náklady PK vzejdou z praktické realizace jejích zákonných kompetencí a jejich naplňování sociálními pracovníky – jejími členy, oni sami budou ovlivňovat formu a obsah těchto aktivit

16 Co získá sociální pracovník jako „člen“ Profesní komory: Možnost účinně se vyjadřovat ke své profesi, přímo ovlivňovat její podobu a vývoj Možnost vyjadřovat se k etickým otázkám a žádat o vydání etických stanovisek ke konkrétním kauzám Ochranu – právní, metodickou, profesní – při výkonu sociální práce Oporu v komplikovaných nebo nejasných kauzách Posílení pozice v pomoci klientům – garantovanou ochranou výkonu profese Jednotný výklad profese – jejího obsahu a její etiky Ukotvení pracovišť dobré praxe Právní ochranu sociálního pracovníka – zaměstnance

17 Co dál získá sociální pracovník jako „člen“ Profesní komory: Možnost podílet se na aktivitách Profesní komory vedoucích k respektování skutečnosti, že sociální pracovník je autonomní odborník a že jeho agenda musí být průsečíkem práce pro zaměstnavatele a dodržování profesní etiky stanovené Profesní komorou a dalšími požadavky na výkon profese Členství automaticky znamená – odbornou způsobilost pro výkon profese (ta vzniká získáním vzdělání v oboru, členství v komoře pak vzniká automaticky na základě podání žádosti, členství – přijetí do komory - není z žádného jiného hlediska posuzováno) Možnost, nikoli povinnost, pracovat na svém odborném profesním růstu dle zákonem nastavených podmínek (specializace, licence) Získání a ověření kompetencí sociálního pracovníka pro výkon agendy sociální práce na jednotlivé pozice poptávané zaměstnavatelem Podporu smysluplného a kvalitního vzdělávání kvalifikačního i dalšího Možnost užívat profesní titul – sociální pracovník

18 Co Profesní komora nezamýšlí: Profesní komora nemá ambici zasahovat do organizačních struktur jednotlivých organizací realizujících činnosti sociální práce Stejně tak nemá PK ambici „mluvit“ zaměstnavatelům do personálního obsazení míst SP Profesní komora nechce vytvářet „metapozici“ pro sociální pracovníky v „sociální oblasti“ služeb veřejného sektoru – chce sdružovat sociální pracovníky – profesionály v oboru výkonu činností a agend sociální práce

19 Děkuji za pozornost Mgr. Petr Antoni antoni@dpszatec.cz 727 809 453


Stáhnout ppt "Profesní komora sociálních pracovníků 3.3.2015 Zdroj: Poradní tým MPSV prezentují: Mgr. Petr Antoni a Mgr. Monika Havlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google