Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D..  Prezentace stavu zpracování diplomové práce  Projekt přípravy workshopu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D..  Prezentace stavu zpracování diplomové práce  Projekt přípravy workshopu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

2  Prezentace stavu zpracování diplomové práce  Projekt přípravy workshopu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

3  Vývěsky nebo plakátová sdělení  Výhody a nevýhody  Příklad uspořádání posteru  Vypracovat NÁVRH posteru k tématu své diplomové práce  Stačí jeden list formátu A4 nebo více listů formátu A4 PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

4  http://www.inforum.cz/pdf/2007/lichtenber gova-edita-poster.pdf http://www.inforum.cz/pdf/2007/lichtenber gova-edita-poster.pdf  http://www.inforum.cz/pdf/2007/marvanov a-eva-poster.pdf http://www.inforum.cz/pdf/2007/marvanov a-eva-poster.pdf  http://www.inforum.cz/pdf/2007/sedlackov a-beata-poster.pdf http://www.inforum.cz/pdf/2007/sedlackov a-beata-poster.pdf PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

5  Struktura diplomové práce  Jazyk diplomové práce  Úprava diplomové práce  Normostrana a rozsah PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

6 Meško,Dušan. Katuščák, Dušan. Findra, Ján a kol. Akademická příručka. 2. upravené a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2005.ISBN 80-8063-200-6. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

7  Diplomant musí prokázat solidní teoretické znalosti zvolené problematiky, schopnost aplikace teoretických poznatků do praxe a schopnost analyzovat a kriticky pracovat s použitými zdroji. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

8  Titulní list  Prohlášení  Poděkování  Anotace (Abstract)  Obsah  Úvod  Teoretická část  Praktická část  Závěr  Resumé (Summary)  Bibliografie  Přílohy PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

9  Text DP musí být logicky a přehledně uspořádán.  Stěžejní pojmy tématu je třeba definovat, užívanou terminologii zdůvodnit, vysvětlit a přesně používat  Jazyk DP musí být gramaticky správný, kultivovaný a musí splňovat požadavky na odborný styl PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

10 Nabízí se:  tučný tisk  kurzíva nebo  p r o k l á d á n í textu (pouze pro jedno nebo několik málo slov; prokládané slovo je před i po odděleno třemi mezerami).  První stránky se nečíslují, první číslovanou stranou je Úvod. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

11 - Nelze přesně stanovit - Orientační údaj - 80 stran formátu A4 (30 řádků na stranu, 60 úhozů na řádku včetně mezer ) - Písmo - Times New Roman (12) nebo Arial (12); - Normostrana (Word)Normostrana PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

12

13  Důležité zásady  Odevzdání diplomové práce  Hodnocení diplomové práce  Obhajoba diplomové práce PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

14  Tématičnost  Komunikační záměr  Strukturace textu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

15  Téma v odborném textu chápeme jako přesně vymezenou oblast jevů a způsob jejich zkoumání.  Je základním určující principem výstavby textu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

16  Většina odborných textů vzniká jako reakce na podněty, které přicházejí z různých oblastí lidské činnosti – teoretická, výzkumná, praktická  Reakce přímá – zachycuje dosažené poznání, výsledky výzkumu, vývoje a průběhu praxe  Reakce zprostředkovaná – navazuje na předchozí poznání zachycené v literatuře PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

17  Předpokládá existenci příjemce, který je v odborné literatuře dosti přesně určen – odborností, dosaženým vzděláním a profesionální činností PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

18  Proto také odborný text vykazuje různý stupeň úplnosti, pokud jde zejména o uvádění elementárních poznatků. Jejich neznalost nebo neznalost situace, na kterou odborný text reaguje, bývá příčinou neporozumění odbornému textu. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

19  U odborného textu strukturace zachovává logický postup a tzv. objektivní pořadí – vychází z něčeho daného jako od výchozího bodu, ke kterému se váže něco nového, co tvoří vlastní jádro sdělení. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

20  Tematická rovina  Jazyková a stylová rovina PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

21  Sleduje stanovení obsahových jednotek a jejich uspořádání  Jednotkami výstavby textu jsou témata  Základní téma vymezuje okruh problematiky, kterou se autor zabývá  Dílčí témata – zkoumají a objasňují základní téma  Dílčí témata jsou seskupená do tematických celků PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

22  Hypotézy – tvrzení, která vyjadřují autorova východiska  Zjištění – důkazy, které dokládají tato tvrzení ( empiricky, logicky nebo odkazem na práce jiných autorů)  Závěry – shrnutí autora PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

23  Je výsledkem uspořádaní obsahových jednotek  Je postupně naplňována vlastním obsahem PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

24  Je vyjádřená obsahem  Ve vlastním textu je pak označená názvy jednotlivých části nebo kapitol  K vyjádření hierarchie jednotlivých části slouží číselná notace PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

25  Tematicko-rématickou strukturu odborného textu rozpracovává lingvistika jako obecní strukturní vzorce textu  Složení strukturních vzorců textu – téma, réma, doklad, příp. anti téma PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

26  Téma = něco, o čem sdělení vypovídá  Réma = to, co se v tématu vypovídá, vlastní jádro  Rémata = jednotlivá tvrzení dokládána empirickými daty, příklady, odvoláním na literaturu citacemi apod.  Anti téma = část tématu, kterou autor neřeší, ale pokládá za vhodnou pro další řešení PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

27  Další text, který vypovídá něco o tematickém textu  Pomáhá při orientaci textu  Podoba – jednotlivé slova (názvy, titulky), slovná spojení a celé odstavce, např. úvodní odstavce, vysvětlivky apod. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

28  Všechny zmiňované jevy tematické výstavby textu  Cílem tohoto členění je umožnit rychlou orientaci v textu a umožnit sledování jeho logické struktury PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

29  Autorovo rozlišení textu z hlediska jeho důležitosti na vlastní a poznámkový  Grafické prostředky k vyjádření poznámkového textu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

30  Termíny = jednoznačné pojmy s přesně stanoveným obsahem a rozsahem, jejich význam je nezávislý na kontextu  Obecné termíny = význam je obecnější a dotváří se doplněním závislým slovem, které označuje činnost, stav, vlastnost (kategorizační slova)  Kalky – běžně používané cizojazyčné termíny PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

31  Vlastní přirozenému jazyku  Text bez redundance by byl těžce čitelný  Syntaktická redundance  Sémantická redundance PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

32  Objektivnost - logika výkladu, tematické navazování  Explicitnost vyjadřování myšlenek  Úspornost – stručné, obsahově a výrazově sevřené vyjadřování PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

33  Způsob, jakým se vytváří konkrétní text Zvolený stylový postup je měřítkem náročnosti odborného textu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.


Stáhnout ppt "PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D..  Prezentace stavu zpracování diplomové práce  Projekt přípravy workshopu PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google