Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné informace k monitorovacím zprávám. Typy a harmonogram MZ Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zprávu musí příjemce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné informace k monitorovacím zprávám. Typy a harmonogram MZ Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zprávu musí příjemce."— Transkript prezentace:

1 Obecné informace k monitorovacím zprávám

2 Typy a harmonogram MZ Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zprávu musí příjemce předložit za každou z fází realizace projektu: –Fáze vybudování zařízení péče o děti –1. fáze provozu zařízení péče o děti –2. fáze provozu zařízení péče o děti –3. fáze provozu zařízení péče o děti Jednotlivé fáze na sebe musí navazovat, v průběhu realizace projektu není možné dělat přestávky Termín pro předložení MZ je vždy do konce prvního měsíce následujícího po ukončení období (včetně závěrečné MZ), k němuž se zpráva vztahuje. Rozhodující je datum doručení zprávy poskytovateli podpory nikoliv datum odeslání zásilky

3 Náležitosti monitorovacích zpráv Monitorovací zprávy se skládají ze 2 částí + příloh: –1. část MZ v Benefitu7 –2. část MZ ve Wordu Přílohy ve formátu specifikovaném Pomůckou pro vyplnění MZ a ŽoP Ke každé MZ je povinnost předložit žádost o platbu Povinnost archivace MZ a ŽoP příjemcem Obsah 1. části MZ: Indikátory, Výběrová řízení (včetně specifikace dodavatelů), Publicita, Finanční plán, Prioritní téma, Přílohy Obsah 2. části MZ: –Popis postupu realizace projektu –Jmenný přehled pečujících osob v monitorovacím období –Specifikace, jaká verze provozního řádu platila v monitorovacím období –Problémy při realizaci projektu –Nepodstatné změny projektu –Kontroly na místě

4 Náležitosti monitorovacích zpráv MZ a ŽoP nutné předložit v tištěné a v elektronické podobě (v Benefitu7) Přílohy je nutné nahrát do Benefitu7 k MZ (více viz Pomůcka pro vyplnění MZ a ŽoP) U tištěné verze musí být listy první a druhé části MZ pevně spojeny do jednoho celku, do druhého celku jsou spojeny přílohy MZ, jako třetí celek se předkládá žádost o platbu (ŽoP) MZ a také určené přílohy musí podepsat statutární zástupce příjemce, případně jím pověřená osoba MZ (včetně příloh) a ŽoP se zasílá poštou v obálce označené takto: –Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2), včetně jména kontaktní osoby poskytovatele –Oblast podpory 3.4 –registrační číslo a název projektu –upozornění „Neotvírat – Monitorovací zpráva“

5 Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7 technická část

6 Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu příjemci podpory Kde formulář pro vyplnění monitorovací zprávy a žádosti o platbu z OP LZZ naleznete? www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.eu V případě technických problémů se obracejte na helpovou adresu benefit7@mpsv.cz a do předmětu e- mailu uvádějte registrační číslo projektu - minimálně jeho část za posledním lomítkem (např. A4.00001)benefit7@mpsv.cz

7 Důležité informace pro příjemce Odstávky aplikace: a)Plánované i mimořádné odstávky aplikace Benefit7 naleznete na internetových stránkách www.esfcr.cz, odkaz na Výzvy a rovněž na titulní straně aplikace Benefit7 www.eu-zadost.czwww.esfcr.cz www.eu-zadost.cz b)Plánované odstávky jsou vždy 1. pracovní den v měsíci. V případě, že tento den připadne na pátek, je odstávka provedena až v pondělí následujícího týdne Nenechávejte si proto finalizaci a odevzdání MZ a ŽoP na poslední chvíli! Důležité dokumenty: -Pomůcka k vyplnění monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti s využitím jednotkových nákladů

8 Monitorovací zpráva a přílohy

9 Titulní strana Benefit7 Na titulní straně Benefit7 se nacházejí a průběžně aktualizují důležitá sdělení a novinky (červeně) v rámci OP LZZ

10 Konto žádostí Na přehledu Vašich žádostí (Konto žádostí) klikněte na projekt, ke kterému chcete vyplňovat MZ Poté vyberte ze seznamu Monitorovací zprávu nebo Žádost o platbu

11 Výběr monitorovací zprávy Z přehledové tabulky vyberte MZ nebo ŽoP, na které chcete pracovat Pokud Vám nejde nová MZ založit, obraťte se na svou kontaktní osobu v rámci odboru řízení pomoci z ESF (MPSV), Benefit7 Vás na tuto skutečnost upozorní červenou hláškou

12 Záložky Monitorovací zprávy Popis jednotlivých záložek a polí je uveden v Pomůcce k vyplnění MZ a ŽoP Je velmi doporučeno vyplňovat jednotlivé záložky a pole postupně; některá data na sebe navazují Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena žlutou barvou

13 Informace o projektu a MZ Zmáčknutím tlačítka Načíst data z Monit7+, se automaticky vyplní většina informací Co vyplňuje příjemce: Předpokládané datum předložení ŘO/ZS Plán výdajů za příští období: Odhad, kolik projekt vyčerpá do předložení další MZ (dle jednotkových nákladů a kapacity zařízení) Skutečnost výdajů za uplynulé období: Částka, kolik projekt vyčerpal za toto monitorované období (dle jednotkových nákladů a kapacity zařízení) Projekt obsahuje výběrová řízení: Zatrženo, když v žádosti nebo jiné MZ příjemce VŘ identifikoval; checkbox není možné měnit Pokud není zatrženo, zaklikněte pouze, pokud chcete v dané MZ založit údaje k výběrovému řízení. Záložka Výběrová řízení se tímto zaktivní pro editaci

14 Indikátory (I.) Průběžné vykazování indikátorů Do pole Dosažená hodnota uvádějte hodnoty, kterých bylo dosaženo k poslednímu dni monitorovacího období a Hodnoty se uvádějí KUMULATIVNĚ – tedy souhrnně od počátku projektu, nikoli pouze za monitorované období V poli Popis popište podrobnosti o dosažení hodnoty indikátoru

15 Indikátory (II.) Indikátory týkající se osob se zaznamenávají v detailním členění dle stanovených parametrů: –Pohlaví –Věku –Nejvyššího dosaženého vzdělání –Případného znevýhodnění –apod. Podpořenou osobou je rodič či jiná osoba dlouhodobě zajišťující vůči dítěti roli rodiče (tj. např. pěstoun) a také partneři rodiče sdílející stejnou domácnost s dítětem V případě, že dítě žije střídavě v několika domácnostech, započítávají se všechny osoby (dle upřesnění výše) ze všech domácností, ve kterých dítě žije Není rozhodující, po jak dlouhou dobu dítě do zařízení docházelo, rodiče (a další výše specifikované osoby) dítěte, které pobývalo v podpořeném zařízení, patří mezi podpořené osoby Každá osoba se započítává právě jednou, i kdyby do zařízení docházelo více dětí ze stejné rodiny

16 Jméno rodiče (zaměstnance) a další osoby pečující o dítě (partnera) Datum narození (obou) Nejvyšší dosažené vzdělání (obou) Adresa bydliště Jméno dítěte Monitorovací list podpořené osoby / vlastní evidence Evidence podpořených osob

17 Výběrová řízení V případě, že příjemce v žádosti o finanční podporu uvedl, že plánuje, či již má vyhlášené výběrové řízení, se tato informace automaticky přenese do MZ na záložku Výběrová řízení. Kdo je povinen vyhlásit výběrové řízení: a)Veřejný zadavatel - veřejná instituce při zakázce přesahující 500 tis. Kč bez DPH b)Dotovaný zadavatel - soukromá organizace u zakázky nad 500 tis. Kč, která je alespoň z 50% financovaná z veřejných prostředků (z dotace)

18 Publicita Zde se načtou Nástroje publicity ze žádosti o finanční podporu Nástroje publicity nelze ani přidávat ani mazat V poli Popis příjemce uvede, jak plnil publicitu projektu v rámci monitorovacího období Vzorek propagačních aktivit přiloží příjemce k MZ (např. leták, inzerát, apod.)

19 Finanční plán Sloupec Aktuální řádek a zelená fajfka znázorňují, na který řádek je aktuální ŽoP zpracovávaná spolu s MZ navázána. Od tohoto řádku dále je potřeba odhady do finančního plánu vyplnit. Odhad vyúčtovaných veřejných prostředků celkem v Kč Uvádí se částka dle přílohy č. 2 MZ na řádku Aktuálně prokazované způsobilé výdaje Odhad z toho investiční prostředky celkem v Kč Ve všech případech kromě MZ č. 1 se uvádí 0 Kč V případně MZ č. 1 se uvádí výsledek výpočtu: Počet dosažených jednotek „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ * 13 046 Kč

20 Prioritní téma Prioritní téma – vybrat z číselníku jedinou možnost Příjemce vyplňuje pouze pole Aktuální stav - vyčerpanou částku za Evropský sociální fond za monitorované období. Jedná se o 85 % z částky aktuálně prokazovaných způsobilých výdajů

21 Přílohy Povinné přílohy jsou uvedeny v Pomůcce k vyplnění MZ a ŽoP projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti s využitím jednotkových nákladů Seznam těchto příloh naleznete také na záložce Přílohy v Benefitu7 v rámci MZ Přílohy se předkládají vždy 1x ve formě tištěné a také ve formě elektronické V kapitole 12 Pomůcky k vyplnění MZ a ŽoP jsou u jednotlivých příloh uvedeny formáty, ve kterých se mají přílohy nahrávat do Benefitu7 Maximální velikost jedné přílohy přiložené k MZ v Benefitu7 je 4 MB. Maximální velikost celé MZ je 20 MB. Přílohy větší než 4 MB uložte na CD-ROM a přiložte k MZ v listinné podobě Číslování příloh: Když budete k MZ dokládat více příloh stejného typu, všechny očísluje stejným číslem, budou se lišit pouze názvem Do názvu promítněte rozdíly v těchto přílohách

22 Další informace Můžete popsat doplňující informace k MZ a realizaci projektu, které jste neměli možnost uvést na jiných záložkách Pole je nepovinné, příjemce jej vyplnit nemusí

23 Kontrola MZ Po ukončení práce na MZ příjemce pomocí tlačítka Kontrola provede kontrolu vyplněných dat V případě, že nejsou vyplněné některé povinné údaje nebo systém při finalizaci zjistil nesoulad v zadaných údajích, objeví se na obrazovce červené hlášky se seznamem chyb, které je nutné odstranit. U každé chyby je uvedeno, na které záložce je nutné provést opravu Černé hlášky jsou pouze informativní Když je v MZ všechno v pořádku, Benefit7 ohlásí, že kontrola proběhla v pořádku. Příjemce může finalizovat MZ POZOR!!! Červené hlášky jsou chyby, ty je nutné opravit. Bez opravy nebude možná finalizace! Černé hlášky jsou pouze informativní a nejedná se o chyby. Příjemce je může ignorovat a finalizovat.

24 Finalizace MZ Finalizaci MZ příjemce provede pomocí tlačítka Finalizace Finálně uzavřená MZ má na záložce Informace o projektu a MZ (přehledová tabulka v dolní části obrazovky) stav Předaný (pouze v případě, že proběhla i finalizace ŽoP). Automaticky pak dojde k zaregistrování MZ do Monitu7+, což příjemce pozná podle stavu dle Monit7 Zaregistrována V zápatí náhledu MZ je uveden Unikátní klíč (12-ti místní kód), který je složen ze čtyř částí: –HHHHHH... Hash projektu; –M... M (string pro identifikaci monitorovací zprávy). U ŽoP je identifikace označená „0“; –aaa... pořadové číslo monitorovací; zprávy, dotažené z M7+ doplněné zleva nulami do 3 pozic; –BB... verze monitorovací zprávy doplněná zleva nulou do 2 pozic, začínající od 01. Bude-li MZ vrácena k přepracování, objeví se na panelu ovládacích tlačítek příjemci tlačítko Storno finalizace. Pomocí tohoto tlačítka příjemce otevře MZ, provede opravu, znovu finalizuje a opravené předloží poskytovateli podpory

25 Tisk a předložení MZ Pomocí tlačítka Tisk příjemce FINALIZOVANOU MZ vytiskne POZOR: Nutné v listinné podobě zaslat poskytovateli stejnou verzi MZ, jaká bude po všech úpravách k dispozici elektronicky v Benefitu7+ Lze zkontrolovat pomocí HASH v zápatí tiskové sestavy

26 Zjednodušená žádost o platbu

27 Přehled záložek ŽoP V Kontě žádostí si příjemce vybere záložku Žádost o platbu Popis jednotlivých záložek a polí je uveden v Pomůcce k vyplnění monitorovací zprávy a žádosti o platbu

28 Žádost o platbu (I.) Pomocí tlačítka „Načíst data z MONIT7+“ se na ŽoP načte většina informací Co vyplňuje příjemce: Číslo monitorovací zprávy / hlášení Výběr účtu Variabilní symbol: Uveďte číslo ve tvaru 414ddddd: –ddddd = poslední pětičíslí registračního čísla projektu

29 Žádost o platbu (II.) Požadovaná částka dotace – investiční: Vždy uveďte 0 Požadovaná částka dotace – neinvestiční: Uveďte částku, kterou jste vypočetli v příloze MZ označené PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A POŽADAVEK NA DALŠÍ SPLÁTKU DOTACE. Způsobilé výdaje z dotace – investice: Ve všech případech kromě MZ č. 1 uveďte 0 Kč. V případně MZ č. 1 uveďte výsledek výpočtu: Počet dosažených jednotek „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ * 13 046 Kč

30 Žádost o platbu (III.) Způsobilé výdaje z dotace – investice: Ve všech případech kromě MZ č. 1 uveďte 0 Kč. V případně MZ č. 1 uveďte výsledek výpočtu: Počet dosažených jednotek „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ * 13 046 Kč Způsobilé výdaje z dotace – neinvestice: Ve všech případech kromě MZ č. 1 uveďte částku, kterou jste vypočetli v příloze MZ označené PROKAZOVANÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A POŽADAVEK NA DALŠÍ SPLÁTKU DOTACE v 1. MZ uveďte tuto částku sníženou o částku „Způsobilé výdaje z dotace – investice“ (předchozí pole)

31 Žádost o platbu (III.) Způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování – investice: Obdobně jako v předchozím řádku Způsobilé výdaje z dotace vynaložené v rámci křížového financování – neinvestice: Ve všech případech kromě MZ č. 1 uveďte 0 Kč. V případně MZ č. 1 uveďte výsledek výpočtu: Počet dosažených jednotek „Vytvořené místo v zařízení péče o děti“ * 5 800 Kč Zdůvodnění platby: Uveďte číslo MZ, spolu se kterou bude žádost o platbu předložena

32 Tisk a předložení ŽoP Kontrolu a finalizaci ŽoP provádí příjemce stejně, jako v případě MZ Pomocí tlačítka Tisk příjemce ŽoP vytiskne

33 Pravidla pro MZ a ŽoP (I.) Vždy je nutné nejprve provést finalizaci MZ, teprve poté Benefit7 umožní finalizovat žádost o platbu Následně budou MZ a ŽoP automaticky zaregistrovány v Monit7+ V případě, že příjemce neprovede finalizaci ŽoP, může ještě provést STORNO FINALIZACE MZ a opravit nedostatky. Obráceně to nefunguje! Aplikace Benefit7 upozorní příjemce na skutečnost, že nelze provést finalizaci ŽoP, pokud není finalizována MZ Postup je pro příjemce následující: 1. finalizace MZ 2. finalizace ŽoP Nelze založit MZ/ŽoP v Benefitu7 dříve, než bude předchozí MZ/ŽoP v Monit7+ administrována (schválena/zamítnuta)

34 Storno finalizace MZ a ŽoP MZ a ŽoP mohou být vráceny k dopracování Vždy jsou vraceny jak MZ, tak ŽoP Příjemce provede Storno finalizace, jinak nelze MZ ani ŽoP upravovat. Po opravě a kontrole je nutné provést novou Finalizaci

35 Vyplňování druhé části monitorovací zprávy a příloh

36 Údaje o projektu, příjemci a monitorovací zprávě Číslo monitorovací zprávy: Číslujte chronologicky od 1 do 4 Monitorovací období (od – do): Uveďte ve formátu data (dd.mm.rrrr), od kterého dne do kterého dne trvalo období realizace projektu, ke kterému se zpráva vztahuje. Monitorovací období vždy začíná první kalendářní den v měsíci a končí poslední kalendářní den v měsíci, případné dny pracovního klidu apod. nemají na toto pravidlo vliv HASH kód MZ v Benefit7: Uveďte HASH kód monitorovací zprávy přidělený systémem Benefit7 (naleznete na titulní straně tiskové sestavy MZ v poli „HASH kód monitorovací zprávy“)

37 Podrobnosti o realizaci projektu (I.) Číslo klíčové aktivity: Číslo z intervalu od 1 do 4 Název klíčové aktivity: Název dle projektové žádosti Podrobnosti o realizaci klíčové aktivity: Popište, jak klíčová aktivita proběhla. U „Vybudování zařízení péče o děti“ specifikujte, jaké úpravy prostor byly provedeny Množství a typ povinného nábytku a docházkový systém: –Vyplňujte pouze v MZ za fázi „Vybudování zařízení péče o děti“ –Kolik židlí, stolů a postelí/lehátek je v zařízení k dispozici –Typ každého výrobku, příp. výrobce a vlastnosti výrobku –Jaký elektronický docházkový systém bude využíván (např. typ, příp. výrobce)

38 Podrobnosti o realizaci projektu (II.) Ověření způsobilosti rodičů dětí –Vyplňujte pouze v MZ za fáze provozu –Jak je zajištěno, že do zařízení dochází jen děti rodičů v pracovněprávním vztahu k příjemci/partnerovi a že jejich převažující místo výkonu práce je mimo hlavní město Prahu –Jakým způsobem způsobilost rodičů ověřujete (např. potvrzení partnera, o tom, že rodiče zaměstnává, kopie pracovních smluv či dohod, čestná prohlášení rodičů o tom, kde převážně vykonávají svou práci

39 Pečující osoby během monitorovacího období Jméno a příjmení: Jméno a příjmení pečující osoby Vzdělání, jímž splňuje kvalifikaci pečující osoby: Kterým svým dosaženým vzděláním osoba splnila kvalifikační předpoklady pro výkon práce pečující osoby dle pravidel OP LZZ Velikost úvazku: Jaká je velikost úvazku pečující osoby (pouze co se týče výkonu práce pečující osoby). Pokud došlo během monitorovacího období ke změně, specifikujte všechny velikosti. Úvazek musí být vyjádřen číslem vyjadřujícím jeho násobek ve vztahu k běžnému pracovnímu úvazku (např. 1,0) Trvání úvazku: Zda byla pečující osoba zaměstnána po celou dobu monitorovacího období, nebo jen na jeho část. Pokud jen po určitou část, uveďte data od kdy do kdy úvazek trval

40 Provozní řád zařízení platný během monitorovacího období Identifikace verze provozního řádu: Specifikujte názvem či číslem či jinak verzi provozního řádu, který byl v platnosti během monitorovacího období Pokud během části monitorovacího období platila určitá verze a zbývající část období se vztahovala aktualizovaná verze provozního řádu, uveďte do tabulky obě verze V platnosti od: Od kterého dne je provozní řád v platnosti

41 Problémy a nepodstatné změny Popište problémy, které jste měli v monitorovacím období při realizaci projektu a které mají vliv na plnění jeho cílů (např. fluktuace pracovníků realizačního týmu, nedostatečný zájem o zařízení na straně rodičů dětí apod.) Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte (opatření, která jste přijali/přijmete pro řešení problémů spojených s realizací projektu) Uveďte, jaké nepodstatné změny proběhly v monitorovacím období (viz Projektová příručka – kapitola Nepodstatné změny projektu) Provedené nepodstatné změny je nutné popsat v nejbližší monitorovací zprávě následující poté, co ke změnám došlo

42 Další informace o realizaci projektu Kontroly na místě Další informace: –Další informace jinde neuvedené, nepovinné –Nástroje publicity nad rámec výčtu nástrojů v žádosti o finanční podporu z OP LZZ Kontroly na místě: –Kontroly provedené jiným subjektem než poskytovatelem –Uveďte, zda během monitorovacího období došlo k posunu oproti informacím obsaženým v dříve předložených MZ –Posunem se rozumí, že kontrola byla zahájena, nebo ukončena, nebo došlo k provedení nápravných opatření, která byla příjemci na základě kontroly uložena

43 Čestné prohlášení Čestné prohlášení needitujte, změny v jeho textu nejsou povoleny Jméno a příjmení statutárního orgánu, příp. jiné odpovědné osoby MZ, ŽoP a určené přílohy MZ podepisuje osoba, jež je oprávněna za příjemce jednat V případě, že podpis nebude patřit statutárnímu orgánu, nutné doložit originál plné moci či jeho úředně ověřenou kopii Pokud plná moc zahrnuje více než jednu monitorovací zprávu, postačuje ji poskytovateli předložit pouze jednou

44 PŘÍLOHA 1: Podpisový vzor Dokládá se k MZ č. 1, dále pak pouze v případě, že dojde ke změně osoby / osob.

45 PŘÍLOHA 2: Prokazované způsobilé výdaje a požadavek na další splátku dotace (I.) Identifikace dosažené jednotky: Vyberte ze seznamu Jednotkový náklad zvolené jednotky (v Kč): Podle čísla MZ a typu jednotky se vyplní automaticky Počet dosažených jednotek (v ks): Kolika jednotek jste v rámci monitorovaného období dosáhli Součin počtu dosažených jednotek a jednotkového nákladu (v Kč): Doplní se automaticky Případné snížení způsobilých výdajů schválených v předchozích MZ: Pokud v některé z předchozích MZ došlo k tomu, že způsobilé výdaje byly vykázány a schváleny ve vyšší částce, než být měly, může se potřebné dodatečné snížení promítnout do této části tabulky (např. snížení díky nedostatku v evidenci dětí)

46 PŘÍLOHA 2: Prokazované způsobilé výdaje a požadavek na další splátku dotace (II.) Komentář: Popište podrobnosti, jak rozdíl vznikl Aktuálně prokazované způsobilé výdaje (v Kč): Vypočte se automaticky s přihlédnutím k případnému dodatečnému snížení způsobilých výdajů z dříve předložených MZ Kapacita zařízení (v ks): Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace Jednotkový náklad relevantní pro další splátku dotace (v Kč): Jednotkový náklad se vybere automaticky Součin kapacity a jednotkového nákladu (v Kč): Automatické zobrazení, jaká splátka by na projekt na základě schválení MZ měla být poskytnuta U závěrečné MZ se vyplňuje pouze poslední pole Nárok příjemce na závěrečnou splátku dotace

47 Předkládá se pouze k MZ č. 1 Příloha slouží k ověření, zda zařízení splňuje v jednotce „Vybudované místo v zařízení péče o děti“ obsažené parametry rozlohy pobytové místnosti a kapacity sociálních zařízení. Proto musí být z nákresu patrná rozloha místností a umístění a počet sociálních zařízení Formáty Závazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis Pouze k MZ č. 1  Listinná verze MZ: 1x originál  Elektronická verze MZ: soubor ve formátu PDF/JPG/JPEG/GIF aj. Ne- Ano na listinné verzi

48 Předkládá se pouze k MZ č. 1 Příjemce předkládá kolaudační souhlas či rozhodnutí o změně v užívání stavy, případně jinak označený dokument (pokud byl tento dokument odpovědným orgánem vydán v době, kdy se terminologie v oblasti stavebních předpisů lišila od současné právní úpravy) Přílohu postačuje předložit v prosté kopii, ověření kopie ani podpis příjemce nejsou potřebné Originál přílohy (příp. jeho úředně ověřenou kopii) musí příjemce archivovat Formáty Závazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis Pouze k MZ č. 1  Listinná verze MZ: 1x prostá kopie  Elektronická verze MZ: soubor ve formátu PDF/JPG/JPEG/GIF aj. Ne-

49 PŘÍLOHA 5: Souhrnný záznam o docházce dětí za monitorované období (I.) Předkládá se pouze k MZ č. 2, 3 a 4 Tabulka o 3 listech Příjemce předkládá záznam ve formátu XLS/XLSX, který vygeneroval z elektronického docházkového systému Soulad souhrnného záznamu o docházce dětí s daty v elektronickém docházkovém systému budou předmětem kontrol na místě Pokud výstupní sestava z docházkového systému nesplňuje všechny požadavky na tuto přílohu MZ (viz Pomůcka pro vyplnění MZ)), lze data vygenerovaná ze systému v souboru ve formátu XLS/XLSX doplnit FormátyZávazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis Pouze k MZ č. 2, 3 a 4  Listinná verze MZ: 1x originál  Elektronická verze MZ: soubor ve formátu XLS/XLSX Závazný minimální rozsah informací Soubor s minimálním povinným rozsahem informací na www.esfcr.cz, a také v aplikaci Benefit7 (MZ, záložka přílohy) www.esfcr.cz Ano na listinné verzi

50 Předkládá se k MZ č. 1 a pak vždy, když v příslušném monitorovaném období dojde k vydání nové verze provozního řádu Dokument může být pojmenován jinak, musí ovšem obsahovat pravidla provozu zařízení a zejména kapacitu zařízení a vymezení časových úseků „dopoledne“ a odpoledne“, na základě kterého se vypočítává obsazenost zařízení Podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby kdekoli na dokumentu potvrzuje soulad dokumentu se skutečností Příjemce předkládá dokument opatřený podpisem, kopii přílohy MZ archivuje Formáty Závazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis  Listinná verze MZ: 1x originál pouze jednou za projekt, resp. při změně provozního řádu  Elektronická verze MZ: soubor libovolného formátu Ne- Ano na listinné verzi

51 Příjemce je povinen předložit pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby hlídání a péče o dítě k MZ č. 1 Příjemce předkládá prostou kopii smlouvy, originál smlouvy musí být archivován a musí být k dispozici pro případné kontroly FormátyZávazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis  Listinná verze MZ: 1x prostá kopie pouze jednou za projekt  Elektronická verze MZ: soubor libovolného formátu Ne-NE

52 PŘÍLOHA 8: Prohlášení o docházce jednotlivých dětí Předkládá se pouze k MZ č. 2, 3 a 4 Příjemce předkládá kopie podepsaných záznamů, originály příloh MZ archivuje Formáty Závazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis Pouze k MZ č. 2, 3 a 4  Listinná verze MZ: 1x originál  Elektronická verze MZ: soubor libovolného formátu Závazný minimální rozsah informací Soubor s minimálním povinným rozsahem informací na www.esfcr.cz, a také v aplikaci Benefit7 (MZ, záložka přílohy) www.esfcr.cz Ano na listinné verzi

53 Předkládá se pouze k MZ č. 2, 3 a 4 Příjemce předkládá kopie podepsaných záznamů, originály příloh MZ archivuje Formáty Závazná podoba Vyplňování / umístění formuláře Nezbytný podpis Pouze k MZ č. 2, 3 a 4  Listinná verze MZ: 1x originál  Elektronická verze MZ: soubor libovolného formátu Závazný minimální rozsah informací Soubor s minimálním povinným rozsahem informací na www.esfcr.cz, a také v aplikaci Benefit7 (MZ, záložka přílohy) www.esfcr.cz Ano na listinné verzi

54 Další informace k administraci projektu

55 Změny projektu Projekt musí být realizován v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace Odchylky v realizaci projektu od toho, co stanovuje rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou možné – pak se jedná o změny projektu, které musí schválit poskytovatel dotace Příjemce může při realizaci postupovat odlišně od schváleného projektu jenom v případech, kdy změny provedené oproti původnímu schválenému projektu neznamenají změnu v cílech projektu. Cíli projektu se rozumí vybudování zařízení péče o děti dle standardů vymezených Projektovou příručkou Změny se dělí na tzv. nepodstatné a podstatné

56 Nepodstatné změny (I.) Nepodstatné změny lze provádět dle potřeb projektu, poskytovatele se informuje až následně Z hlediska povinnosti informovat se rozlišují 2 skupiny nepodstatných změn: 1) Změny, které je nutné nahlásit bez zbytečného prodlení: –Změna kontaktní osoby projektu (včetně změny kontaktních údajů - telefon, e-mail) či adresy pro doručení písemností, nahlásit e-mailem –Změna sídla příjemce podpory, nahlásit e-mailem –Změna názvu příjemce, při zachování právní formy, tj. nemění se IČ, nahlásit e-mailem –Změna adresy realizace (tj. lokalita zařízení péče o děti), pokud lokalita zůstává ve stejném kraji (NUTS 3), nahlásit e-mailem –Změna v osobách vykonávajících funkci statutárního orgánu příjemce, při zachování právní formy, tj. nemění se IČ, nahlásit e-mailem + poslat relevantní poštou podklady

57 Nepodstatné změny (II.) 2) Změny, které se hlásí v MZ za monitorovací období, ve kterém k nepodstatné změně došlo –Úprava postupu realizace klíčové aktivity, která neovlivní cíle projektu –Změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty příjemce či partnera –Změna cílových hodnot monitorovacích ukazatelů v průběhu realizace projektu Změny rozpočtu projektu nejsou relevantní, protože financování projektu probíhá v závislosti na množství dosažených jednotek a k nim stanovených jednotkových nákladech. Jiné výdaje, než způsobilé výdaje stanovené na základě jednotek a jednotkových nákladů nebudou z dotace z OP LZZ kryty Kapacitu zařízení péče o děti nelze měnit, ani před vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, ani během realizace projektu

58 Podstatné změny Podstatné změny musí být před jejich provedením schváleny Musí být vydáno Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace Formulář na podstatné změny je ke stažení na webových stránkách www.esfcr.cz, (posílá se v listinné i elektronické podobě na adresu určenou poskytovatelem podpory) www.esfcr.cz –Změna délky fáze vybudování zařízení péče o děti –Změna data ukončení realizace projektu –Nahrazení jednoho projektového partnera jiným projektovým partnerem –Odstoupení projektového partnera –Změna bankovního účtu pro příjem plateb z OP LZZ –Změna adresy realizace, pokud se nová lokalita nachází v jiném kraji (NUTS 3), než bylo předpokládáno ve fázi výběru projektů k podpoře

59 Změna v osobě příjemce dotace Řeší se v případě fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka Příjemce je povinen tuto změnu řešit nejpozději 60 dnů před jejím provedením V případě této změny, budou případy řešeny individuálně s poskytovatelem dotace Příjemce použije přílohu uveřejněnou na www.esfcr.cz.www.esfcr.cz

60 Děkujeme Vám za pozornost! Mgr. Lukáš Müller PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D. Bc. Anna Ficová Řídící orgán OP LZZ Oddělení realizace OP LZZ - sociální integrace a mezinárodní spolupráce Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR www.esfcr.cz esf@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Obecné informace k monitorovacím zprávám. Typy a harmonogram MZ Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zprávu musí příjemce."

Podobné prezentace


Reklamy Google