Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kamerové systémy metodika Plzeňský kraj 7. března 2013 ÚOOÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kamerové systémy metodika Plzeňský kraj 7. března 2013 ÚOOÚ."— Transkript prezentace:

1 Kamerové systémy metodika Plzeňský kraj 7. března 2013 ÚOOÚ

2 Zpracování osobních údajů východiska  Záznam pořizovaných záznamů (zvukový či obrazový  Účelem je využití k identifikaci (přímé či nepřímé) fyzických osob v souvislosti s jejich určitým jednáním 2

3 Podmínky pořizování záznamů  Je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiného subjektu  Je-li to nezbytné pro dodržení právní povinnosti - zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  Na základě souhlasu subjektu údajů 3

4 Oznamovací povinnost  Plnění oznamovací/registrační povinnosti dle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.  Registrace prostřednictvím vyplnění registračního formuláře na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz www.uoou.cz  Výjimky z registrační povinnosti: - fyzická osoba - zpracování ukládá zvláštní zákon - provozování v režimu on-line (bez záznamu) 4

5 Dokumentace ke kamerovému systému  Analýza variant ochrany  Analýzy rizik  Projektová dokumentace  Dokumentace přijatých technicko-organizačních opatření  Smluvní dokumentace  Předpis/směrnice k provozu kamerového systému 5

6 Informační povinnost označení monitorovaného prostoru  Informační tabulky  Vstup do monitorovaného prostoru, monitorovaného objektu  Obsah: minimálně piktogram/obrázek kamery, identifikace správce, odkaz na místo/osobu k získání podrobnějších informací  Podrobné poskytnutí informací o provozu kamerového systému

7 Poskytnutí informací z kamerového systému  Oprávněné subjekty (zejména orgány činné v trestním či správním řízení)  Subjekt údajů příp. jeho právní zástupce  Další subjekty (pojišťovny při likvidaci škod)  Kontrolní orgány  Určení postupu při poskytování informací 7

8 Zabezpečení kamerových systémů  Přijmout technicko-organizační opatření  Dokumentovat přijatá technicko-organizační opatření  Zabránit neoprávněnému přístupu k pořízeným záznamům  Vést evidenci přístupů k pořízeným záznamům (logování) 8

9 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.: samostatná působnost obcí – „ochrana a rozvoj zdraví“; „ochrana veřejného pořádku“  § 35a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. : Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon 9

10 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii  § 1 odst. 2 – obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku nebo v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon  § 2 rozsah úkolů, které jsou svěřeny obecní policii – taxativní vymezení 10

11 § 2 Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii. 11

12 Oprávnění obecní policie zpracovávat osobní údaje § 24a (1) Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona. (2) Obecní policie poskytuje osobní údaje podle odstavce 1 policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. (3) Obecní policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci. (4) Ustanovení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů nejsou dotčena. 12

13 Oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy § 24b (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. 13

14 Povinnost mlčenlivosti  § 26 zákona č. 553/1991 Sb. (1) Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka. (2) Každý, koho obecní policie nebo strážníci požádají o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl. (3) Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka nebo osobu uvedenou v odstavci 2 starosta nebo jiná pověřená osoba.  § 15 zákona č. 101/2000 Sb.  § 303 zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) 14

15 Výjimky ze zákona č. 101/2000 Sb. § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění: - bezpečnosti ČR - veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 15

16 Porušení povinností  Pracovně-právní odpovědnost  Přestupek dle § 44 zákona č. 101/2000 Sb.  Správní delikt dle § 45 zákona č. 101/2000 Sb.  § 124 trestního zákoníku  § 180 trestního zákoníku 16

17 Děkuji za pozornost michal.jelinek@uoou.cz Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 michal.jelinek@uoou.cz 17


Stáhnout ppt "Kamerové systémy metodika Plzeňský kraj 7. března 2013 ÚOOÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google