Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační programy 2007 – 2013 v rámci ČR Uplatnění principu partnerství Zdrojem informací je MSC2007 17.3.2009 a informace ŘO 26. březen 2009 Mgr. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační programy 2007 – 2013 v rámci ČR Uplatnění principu partnerství Zdrojem informací je MSC2007 17.3.2009 a informace ŘO 26. březen 2009 Mgr. Ing."— Transkript prezentace:

1 1 Operační programy 2007 – 2013 v rámci ČR Uplatnění principu partnerství Zdrojem informací je MSC2007 17.3.2009 a informace ŘO 26. březen 2009 Mgr. Ing. Jana Bražinová Odbor řízení a koordinace NSRR nok@mmr.cz

2 2 Programové dokumenty v ČR

3 3 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 Národní strategie implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti Základní strategický dokument pro specifikaci operačních programů Schválen EK 27.7.2007

4 4 Strategické cíle NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika Podpora podnikání Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Podpora vzdělávání, zaměstnanosti a sociální oblasti Atraktivní prostředí Podpora rozvoje dopravní infrastruktury a ochrany a obnovy životního prostředí Vyvážený rozvoj území Podpora problémových územní v konkrétních regionech, revitalizace městských a venkovských území, cestovního ruchu, informačních technologií

5 5 Operační programy v ČR Tématické operační programy (sektorové programy) Regionální operační programy (ROP) Operační programy Praha Evropská územní spolupráce Celkem 24 OP

6 6 Národní strategický referenční rámec Cíl 1 NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika Cíl 2 NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Cíl 3 NSRR Atraktivní prostředí Cíl 4 NSRR Vyvážený rozvoj území OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha) OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) 7 x regionální OP (ROP) (Regionální rady) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha) Integrovaný OP (IOP) (MMR)

7 7 Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období 2007- 2013

8 8 Strukturální fondy: 17,87 mld.€ Fond soudržnosti: 8,82 mld. € Celkem 26,69 mld. Euro (na celé období bez domácího spolufinancování) míra spolufinancování z fondů 85% spolufinancování z národních zdrojů 15%

9 9 Implementace / realizace OP

10 10 Kontext finanční pomoci peníze ze SF EU nejsou peníze, na které máme nárok za každých okolností a nesmí nahrazovat státní rozpočet! schválené projekty musí přispívat k naplnění cílů OP/NSRR/KP, stejně jako splňovat určité podmínky (veřejné zakázky, veřejná podpora, udržitelný rozvoj, rovné příležitosti atd.) projekty, které jsou ze SF podpořeny, by měly být realizovány i bez této pomoci (za složitějších podmínek, či později)  princip rychlejší a účinnější pomoci díky EU

11 11 Cílem je udržitelný hospodářský a sociální rozvoj ČR a jejich regionů „správné“ zacházení s veřejnými prostředky strategické plánování a finanční řízení princip partnerství

12 12 Předkládané projekty cíle KP NSRR OP prioritní osy oblasti podpory vyhlášené výzvy předkládané projekty

13 13 Projektový cyklus Vyhlášení výzvy Zpracování žádosti Doručení žádosti na ŘO/ZS Realizace projektu Průběžné kontroly Platby Závěrečné vypořádání Finální ukončení Podepsání smlouvy Výběr

14 14 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

15 15 Způsobilost NNO v rámci OP NNO jsou způsobilé jako žadatel v 19 z 22 OP (mimo OP D, VaVpI a OP TP): OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace Integrovaný operační program OP Praha Adaptabilita OP Praha Konkurenceschopnost všech sedm regionálních operačních programů všech pět OP přeshraniční spolupráce (Polsko, Rakousko, Slovensko, Bavorsko a Sasko)

16 16 NNO jako žadatelé Podané projektové žádosti Z celkového objemu cca 23 tis. podaných žádostí v rámci všech operačních programů, tvoří 847 (cca 4 %) projekty předkládané NNO. Ve finančním vyjádření se jedná o cca 7,2 mld. Kč (nárokované NNO). Schválené projektové žádosti Z celkového objemu 5 252 schválených žádostí v rámci operačních programů tvoří 71 schválených projektů (cca 1,4 %) projekty předkládané NNO. Ve finančním vyjádření se jedná o cca 679 mil. Kč (0,3 %).

17 17 NNO žadatelem Věcné zaměření projektů vzdělávání a výzkum, sociální integrace a služby, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch, rozvoj měst a obcí, atd.

18 18 Stav implementace – NNO žadatelem NSRR Objem finančních prostředků (v mil. Kč) Předložené žádosti celkem 457 391 Schválené projekty celkem 195 640 Předložené žádosti NNO7 201 Schválené projekty NNO679 Poznámka Vyjma OP Přeshraniční spolupráce

19 19 Stav implementace – NNO žadatelem NSRR Počet projektů Předložené žádosti celkem 22 614 Schválené projekty celkem 5 252 Předložené žádosti NNO847 Schválené projekty NNO71 Poznámka Vyjma OP Přeshraniční spolupráce

20 20 Stav projektů NNO Operační program Předložené NNO projektySchválené NNO projektyVyřazené NNO projekty početv mil. Kčpočetv mil. Kčpočetv mil. Kč OP ŽP38591118710312 OP PI000000 OP LZZ3021 44500109563 IOP000000 OP VK2491 94215113131997 ROP SZ15447007365 ROP MS1211217324 ROP JV2833965018219 ROP SM2450143412236 ROP SV174583139299 ROP JZ493091610531184 ROP SČ2041521816103 OP PK496004 OP PA89546138972430 Celkem8477 201716794123828

21 21 Nejčastější důvody vyřazení žádostí Rozpočet Nadhodnocené výdaje Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu Chybně vyplněné údaje Partnerství Skryté dodavatelské vztahy Nesprávné zapojení partnera Cílová skupina Nejasné vymezení cílové skupiny Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů Nejasný způsob naplňování ukazatelů Celková úroveň zpracování projektu

22 22 Vyřazené projekty NNO průměrný podíl vyřazených projektových žádostí předložených NNO převyšuje průměrný podíl všech vyřazených projektových žádostí (NNO 30% vers. obecně 43%) 22

23 23 Partnerství FONDY EU a NNO

24 24 Otázka simplifikace diskuze o zjednodušení a zefektivnění implementačního procesu probíhá jak na úrovni EU, tak na národní úrovni konkrétní návrhy: zrychlení a optimalizace administračních procesů ŘO zpřehlednění smluv o poskytnutí dotace (délka úměrná k výši poskytnuté dotace) zjednodušení formulářů / žádostí o poskytnutí dotace otázka auditů

25 25 Doporučení NOK – 1. část důkladně prostudovat programové a prováděcí dokumenty, příručky pro žadatele a příjemce, jakožto další metodické pokyny těch OP, u kterých se NNO hodlá ucházet o finanční podporu konzultovat v předstihu své projektové záměry s ŘO účastnit se seminářů a odborných konferencí pro žadatele, které NNO umožní dokonale pochopit cíle daného OP vyvarovat se nejčastějším chybám předložených žádostí, které jsou ŘO publikovány na webových stránkách OP

26 26 Doporučení NOK – 2. část nepřekládat žádost až v den ukončení výzvy, ale vždy v předstihu (přetížení informačního systému, možnost nápravy chybějících dokumentů atd.) aktivně spolupracovat s ŘO také v průběhu realizace projektu komunikace, komunikace, komunikace!!! klíč k úspěchu: kvalitní projekty odpovídající cílům OP

27 27 Postavení a funkce NOK koordinační funkce, sledování implementace na úrovni NSRR, identifikace rizik a problémů, vydávání metodických pokynů, správa centrálního monitorovacího systému, komunikace s EK řízení OP je plně v gesci ŘO!!! další relevantní subjekty: PCO, AO, NOK, ŘO, EK systém zálohových a průběžných plateb a finanční toky

28 28 Podrobné informace: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS v programovém období 2007-2013 ke 23. dni následujícího měsíce, za který je zpráva sestavována www.strukturalni-fondy.cz http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/MMZ_2009_01.pdf

29 29 Principy partnerství - fondy EU a NNO  NNO zapojeny do procesu přípravy OP  Členství NNO v Monitorovacích výborech  Členství NNO v koordinačních výborech OP  Členství NNO v pracovních skupinách (formální i neformální)  Společná témata v komunikační strategii, společné konference  Společná komunikace, provázanost aktivit, výměna informaci  Intenzivní spolupráce, vzájemná důvěra

30 30 Operační programy 2007 – 2013 v rámci ČR Uplatnění principu partnerství

31 31 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Operační programy 2007 – 2013 v rámci ČR Uplatnění principu partnerství Zdrojem informací je MSC2007 17.3.2009 a informace ŘO 26. březen 2009 Mgr. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google