Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Úvod do studia literatury Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy v umění a literatuře, které bude užívat po celou dobu studia včetně Maturitní zkoušky. Současně pak ukazuje žákům podstatu tvůrčí činnosti. Datum tvorby20. 8. 2013

2 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY © Dušan Kráčmar 2013

3 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY UMĚNÍ  definice umění naučená dovednost - hraní fotbalu, výroba houslí, čtení, filmování atd. (širší smysl slova: „To je umění něco umět!“) tvořivé vyjádření vlastních smyslových a duševních prožitků slovy, zvuky, kresbou, vytvořením předmětu (užší smysl slova: „něco jsem prožil = ˃ napíšu knihu, složím píseň, namaluji obraz, udělám sochu“)

4 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY UMĚNÍ  řekli o umění „Kdybych věděl, co je umění, nikdy bych se tím netajil.“ (Pablo Picasso – španělský malíř a sochař) „Umění, kterému nikdo nerozumí není uměním.“ (Jan Bauch – český malíř a sochař) „Umění je jako slunce, které se také nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“ (Jan Werich – český herec)

5 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY UMĚNÍ  dělení umění prostorové – malířství, sochařství, architektura, užité umění, grafika, umělecká fotografie časové – hudba, literatura prostoročasové – tanec, divadlo, film a televize

6 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY UMĚNÍ  znaky umění komunikuje se světem – bývá publikováno, jsou na něj ohlasy působí na city člověka – vyvolává libost či nelibost má estetickou hodnotu – je cenné co do krásy (často sporné) bývá předmětem obchodu – kupuje se a prodává

7 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY KULTURA  definice kultury souhrn výtvorů a vlastností určité lidské společnosti krom umění je její součástí např. i věda, politika, náboženství, etika, tradice atd.

8 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY KULTURA  kultura s přívlastky hmotná kultura – produkce materiálních hodnot (socha, stavba, malba) duchovní kultura - produkce nehmotných hodnot (literatura, hudba) národní kultura - kultura příslušníků určitého národa

9 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY KULTURA  kultura s přívlastky masová kultura prosazuje se velké míře v hromadných sdělovacích prostředcích (TV, internet, rozhlas, tisk) často preferuje oddechový a zábavný účel před vzděláním či výchovou přizpůsobuje se vkusu většinového diváka kvalita je hodně rozkolísaná výhody: rychlá a interaktivní komunikace, umožňuje přístup ke kultuře širokým vrstvám nevýhody: konformita, uniformita, omšelá témata, fráze, kýčovitost

10 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY KULTURA  kultura s přívlastky multikulturní prostředí prostor, kde dochází k mísení mnoha kultur takovýchto míst je na světě mnoho a stále jich přibývá výhody: vzájemné obohacování a tolerance nevýhody: stírání rozdílů, uniformita

11 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  definice literatury všechny zaznamenané jazykové projevy lidstva (včetně SMS kamarádovi: „Půjdeme na kofolu?“)  funkce literatury informativní – poskytuje informace formativní - formuje lidskou osobnost estetická a citová – vyvolává v nás prožitky, zážitky (libé či nelibé)

12 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  literatura s přívlastky umělecká literatura – tvořivé písemné vyjádření vlastních smyslových a duševních prožitků („něco prožiju – napíšu báseň, povídku, knihu atd., viz definice umění) národní literatura - literatura konkrétního národa, psána v národním jazyce (jazyce příslušníků národa, viz prezentace o útvarech národního jazyka)

13 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  literatura s přívlastky krásná literatura – beletrie, umělecká literatura odborná literatura – odborné texty na určité téma, např. vědecká literatura populární literatura – oslovuje široké vrstvy čtenářů (srozumitelný jazyk, atraktivní témata atd.), může mít podobu beletrie i odborné literatury braková literatura - kýčovitá literatura, jednoduchost, schematičnost, povrchnost, podbízivost čtenáři (např. „červená knihovna“, „kovbojky“, některé špionážní či detektivní romány)

14 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  literární druhy (I. dělení) próza – text členěný do souvislých vět, odstavců, kapitol atd. poezie – básnictví, text členěn do veršů a slok, často se používá rým drama – divadelní hra, příběh je vyprávěn pomocí monologu a dialogu, realizuje se v hereckým provedením (nejčastěji) v divadle; může být psáno nejen v próze, ale i básnické podobě (veršované, poezie)

15 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA PRÓZA Květinu malého prince jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho planetě rostly vždy úplně prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních plátků. Nezabíraly místo a nikoho nerušily. Jednoho rána se vždy objevily v trávě a potom večer uvadaly. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přivátého bůhvíodkud a malý princ bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ POEZIE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. Poznaly dítky matičku po dechu, poznaly ji a plesaly; a prostý kvítek, v něm majíc útěchu, mateří-douškou nazvaly. Karel Jaromír Erben: Kytice DRAMA JULIE: Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Zřekni se otce, zavrhni své jméno anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová. ROMEO Mám ještě poslouchat? Či odpovím? JULIE Tvé jméno jenom je můj nepřítel. Tys jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. Co je to, Montek? Ruka ne, ni noha, ni paže, ani tvář, ni jiná část, patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Copak je po jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak i Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný než s tímto jménem. Romeo, svlec to jméno! A za ně, které není částí tebe, si vezmi mne! ROMEO Beru tě za slovo. Nazvi mě svým, a budu znovu pokřtěn. Už nechci nikdy víc být Romeo. William Shakespere: Romeo a Julie

16 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA PRÓZA POEZIE DRAMA

17 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  literární druhy (II. dělení) lyrika nemá děj, zachycuje pocity, nálady a úvahy často se využívá metafor (obrazná pojmenování) nejčastěji se vyskytuje v poezii, ale může se objevit i v próze a v některých částech dramatu epika má děj, často jde o vyprávění nebo popis skutečnosti může mít podobu ich-formy („já jsem šel…“) nebo er-formy („on šel…“) krom prózy se objevuje i v dramatu a poezii drama viz předchozí dva snímky MNOHO DĚL MÁ LYRICKO – EPICKOU POVAHU!!!

18 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA LYRIKA Tvá hlava, gesta a tvůj vzhled jsou krajinou, jež krásou září. A šťastný úsměv na tvé tváři je vánek, laskající svět. Kdyby tě bolest soužit chtěla, tvé zdraví ji vždy odrazí. To jako světlo vychází z tvých paží, z nitra tvého těla. Záplava barev nádherných, jimiž zdobíš své toalety, je pravou pastvou pro poety, kteří zří balet květů v nich. V té barevnosti rób já vidím i tvoji vnitřní barevnost. Blázním a nemám na tom dost: miluji tě i nenávidím. Charles Baudelaire: Té, která je příliš veselá (ukázka) EPIKA "Co je?" zabručel řidič ospale. "Heleď," pravil poručík. "Běž pomoct rotnýmu Smiřickýmu, jsou tam jenom čtyři. A přijd mě ve tři čtvrti na čtyři vzbudit." "Do prdele," odpověděl nesrozumitelně řidič a vylezl ven. Byl to ještě lemoun, příslušník prvního ročníku, a na větší odpor se nezmohl. Venku ho roztřásla zima. Malý poručík Hospodin se zatím čile vyškrábal na jeho místo do kabiny a zavřel za sebou. Za oknem se mihl cíp deky, jak se do ní důstojník balil. Vojín Holený, řidič, se otočil, strčil ruce do kapes, a drkotaje zuby, pustil se směrem neurčitě severním ke skupinkám keřů, které tam stály jako realistické kulisy na ochotnickém jevišti. Nočním tichem zvonily a skřípaly vzdálené nárazy lopat a krumpáčů. Holený spěchal vysokou trávou a cítil, jak mu rosa prosakuje plátěnými kalhotami letní uniformy. To ho ještě víc rozladilo. U jedné skupiny keřů kotvil štábní vůz politického oddělení, a právě když šel Holený kolem, rozsvítil někdo baterku a na pozadí osvětlených dveří vozu se začernaly dvě důstojnické čepice. Pak zavrzaly schůdky, dveře se otevřely a světla i s čepicemi v nich zmizela. Josef Škvorecký: Tankový prapor (ukázka)

19 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  literární žánry (výběr) třídí dále díla podle společných znaků do skupin zahrnutých k jednotlivým literárním druhům, např.: lyrika – sonet, óda, hymnus atd. epika – román, novela, povídka, bajka atd. drama – komedie, tragédie, opera atd. ŘADA ŽÁNRŮ JE NA POMEZÍ LYRIKY A EPIKY – NAPŘ. BALADA !!!

20 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA  interpretace literárního díla vysvětlení, výklad díla – často nejednoznačný, posouzení závisí na samotném čtenáři dílo je vždy třeba zasadit do kontextu (souvislostí) – doby vzniku, věku a prožitků autora, dobových tendencí v literatuře atd. druhy intepretace jazyková – studuje jazykovou podobu díla (spisovný, nespisovný jazyk, používané výrazy atd.) tematická – zahrnuje děj, postavy, prostředí atd. kompoziční – všímá si stavby díla, způsobu uspořádání děje (např. chronologicky – časově „popořadě“, retrográdně – „zpětně“ atd.)

21 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY LITERATURA DĚKUJI ZA POZORNOST.

22 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY ZDROJE Literatura pro I. ročník středních škol, učebnice. I. vyd. Brno, Didaktis 2 008. 151 s. ISBN 978 – 80 – 7358 – 115 – 2 AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=literatura&ex=1#ai:MC900359569| SAN JOSE LIBRARY. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dog_with_book_5516202508.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. Výroky slavných. Ostrava: Blesk s. f., rok vydání neuveden, ISBN 80 900 183-7-8. VEA Y LEA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo_picasso_1.jpg AUTOR NEUVEDEN. fdb.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.fdb.cz/lidi/286418-jan-bauch.html PELC, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SWerichem1.jpg?uselang=cs VINCI, Leonardo Da. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched DORIERO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discobolo_4.jpg?uselang=cs GREUDIN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris-notre-dame- facade.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_f2r.jpg DELAGARA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_f2r.jpg TWENTIETH CENTERY FOX. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fox_movietone_2.jpg

23 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=lyra&ex=1#ai:MC900410375| AUTOR NEUVEDEN. MS Office [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný pod licencí MS Office 2010 na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Ma%C5%A1le&queryid=28134dea%2D4094%2D470c%2D9dfa%2De9fbe3478613#ai:MC900100688 CHG. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirai_LCD_TV.JPG?uselang=cs GEORGY90. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_Aspire_8920_Gemstone_by_Georgy.JPG AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Bunsen- FRS_Radio.JPG GREZ, Diego. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_reading_Las_%C3%9Altimas_Noticias.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burkina_Faso_girl.jpg ONE LAPTOP PER CHILD. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_Laptop_Per_Child_-_Ulaanbaatar,_Mongolia_%28by%29.jpg?uselang=cs PINKHIJAB. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annam_19_july_2009.jpg CASA ROSADA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Francis_in_March_2013.jpg MORAIS, Stella. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ala_and_tamara.jpg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. www.frasersoft.net [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http: //www.frasersoft.net/family.htm BUREAU OF LAND MANAGEMENT. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bart_rides_along_on_Cycle_Oregon_2012_%287982968957%29.jpg PAULAE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden_Symphonic_Orchestra.jpg?uselang=cs

24 ÚVOD DO STUDIA LITERATURY ZDROJE SMERDIS OF TLÖN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dragomirja_-_Damn_that%27s_cold_blooded!_-_by_IHCOYC.JPG?uselang=cs ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. Malý princ (ukázka) [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://obstastnik.divno.cz/kuk.php?id=221 KAREL JAROMÍR ERBEN. Kytice (ukázka) [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/kytice_sbirka.htm SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie (ukázka) [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://sharrys.blog.cz/0712/romeo-a-julie-uryvek AUTOR NEUVEDEN. Skautský oddíl Medvědi [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://www.medvediberoun.eu/dopravni-znacky-r108.html ŠUMBEROVÁ, Jana. tři milostné básně - tři různé světy (seminární práce) [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: kcjl.modry.cz/studenti/lit/tl_sumberova.doc‎ ŠKVORECKÝ, Josef. Tankový prapor. Praha: Galaxie, 1990, ISBN 80-85204-03-7.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google