Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální ekonomika (a regionální politika) 1. Úvodní přednáška (20.2.2014)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální ekonomika (a regionální politika) 1. Úvodní přednáška (20.2.2014)"— Transkript prezentace:

1 Regionální ekonomika (a regionální politika) 1. Úvodní přednáška (20.2.2014)

2 Regiony a jejich vymezování (regionalizace) dlouhá léta se odborníci snaží o přijatelnou definici regionu; pojem „region“ se metaforicky používá v nejrůznějších souvislostech; Podle Weichharta jsou v závislosti na kontextu „chimérou, artefaktem nebo strukturálním principem společenských systémů“; Regiony neexistují sami o sobě, jsou výsledkem abstrakce či konstrukce, to znamená specifického postupu jejich vymezování, zvaného regionalizace;

3 Region je územní celek, který je pomocí jednoho či více znaků (kritérií) vyčlenitelný z širšího území. Obvykle je pomocí těchto znaků vymezován pro konkrétní účel, nebo mu v uspořádání území přísluší konkrétní funkce. Regionalizací označujeme proces vymezování regionů. Dochází buď k členění území státu do menších územních celků nebo naopak k seskupování základních prostorových jednotek (obcí) do mikroregionů nebo regionů.

4 Typy regionů (1) V literatuře nalezneme řadu snah o klasifikaci regionů podle nejrůznějších kritérií. Většinou se kombinují tři aspekty: (1.) pojetí (koncepce) prostoru, (2.) velikost (3.) věcný obsah 1. Reálné/ analytické/ deskriptivní regiony – které existují pro potřeby vědeckých analýz A) Homogenní regiony vymezujeme na základě rovnoměrné intenzity výskytu reprezentativních jevů (např. podobných přírodních podmínek, vysoké nezaměstnanosti, podílu zemědělského obyvatelstva, regiony s koncentrací textilního nebo těžebního průmyslu apod.)

5 B) Funkční regiony vymezujeme na základě funkcí, které vysvětlují příčinu jejich existence; často se jedná o tzv. nodální regiony, vyznačující se jádrem a zázemím (viz regiony vymezené spádovostí dojížďky do škol, za službami, prací či vyjížďkou za rekreací); mezi jádrem a zázemím existuje určitá polarita; s rostoucí vzdáleností intenzita vztahů obvykle klesá; některé procesy jsou na určité řádovostní úrovni relativně uzavřené, takže je umožněno vymezování heterogenních regionů.

6 procesy, které integrují region do jednoho celku nazýváme regionální procesy. regionální procesy musí být pravidelně se opakující, podstatné, týkat se značné části obyvatelstva, případně jiných významných subjektů. na každé řádovostní úrovni (lokální úroveň, mikro-, mezo- a makro- regiony) se jedná o jiné procesy. např. na lokální úrovni je to spád za nákupem potravin a základního zboží, docházka do základních škol apod., na mikoregionální úrovni je za základní integrující proces považována dojížďka za prací a do středních škol.

7 nejvyšší míru integrity (vnitřní uzavřenosti) mají státy a mikroregiony, naopak mezoregiony mají zpravidla výrazně nižší integritu, ale v jednotlivých státech je situace různá; existují i vícejaderné mikroregiony se zřetelnou dělbou funkcí; heterogenní regiony se vyznačují vnitřní polaritou mezi jádrem a zázemím, celek je integrován procesy, které mezi jádrem a zázemím probíhají (proto heterogenní, funkční nebo vztahové).

8 Integritu regionů posiluje: existence společných územně vázaných zdrojů (pobřeží, suroviny, půdy apod.); společný ekonomický profil (společný trh práce) společná historie a kulturní povědomí (příp. národnostní složení); podobná geografická poloha - někdy označovaná za neviditelnou infrastrukturu (periferní vs. exponovaný region, příp. pohraniční region); právní subjektivita regionů - kompetence (infrastruktura, školství, životní prostředí, doprava apod.) i určité finanční zdroje (do jisté míry následek výše uvedených faktorů, ale i aktivní role, tedy princip pozitivní zpětné vazby);

9 Typy regionů (2) 2. Regiony vymezené lidskými aktivitami – vznikají každodenním jednáním individuálních a kolektivních aktérů 3. Identifikační regiony – které jsou jako regiony vnímány nebo s nimiž se aktéři identifikují (pocit sounáležitosti) 4. Účelové regiony – vznikají politickým rozhodnutím na základě požadavků legislativy či exekutivy. Viz administrativně-správní jednotky, plánovací regiony či regiony se soustředěnou podporou (podpůrné regiony), které se vymezují na základě společných struktrurálních problémů

10

11 Geographical Eligibility for Structural Funds Support 2007-2013 Objective 'Regional Competitiveness and Employment ' Convergence objective (Regions > 75% in EU25) Geographical Eligibility for Structural Funds Support 2007-2013 Objective 'Regional Competitiveness and Employment' Phasing-in regions, "naturally" above 75%

12 Klasifikace regionů podle stupně jejich ekonomického rozvoje Prosperující/ rozvinuté, zaostávající/problémové (zaostávající, strukturálně slabé, těžbou postižené, periferní, překrvené Zemědělské, venkovské, průmyslové, staré průmyslové, turistické, inovační, high-tech

13 Hierarchie prostorových jednotek a řádovostní úrovně regionů Jedinec/ domácnost Komunita Lokalita (minicipalita) Město/ městský region Subregion, mikroregion Mezoregion Region Supranacionální regiony - střední Evropa, jihovýchodní Asie, středomořská oblast atd. Subnacionální regiony – Podunají, Spiš apod. Transnacionální regiony – např. euroregiony

14

15 Rostoucí význam regionů regiony se v 80. a 90. letech staly módním slůvkem, jak v politické, tak vědecké diskusi; nositeli nadějí, jak čelit výzvám globalizace ekonomiky, technologického rozvoje, demokratizace společnosti anebo udržitelného rozvoje; již nejsou doménou geografie, ale objektem zájmu řady vědeckých disciplín; nejsou považovány za formální vyjádření prostorové klasifikace, ale za konstituční prvek společenské a ekonomické strukturace (viz diskuse o novém regionalismu); S rostoucím významem regionů se vědecký zájem posunuje od hledání kritérií klasifikace a typologizace regionů k procesům institucionalizace a politického řízení regionů (viz diskuse o regional governance či regionálním managementu);

16 Politická dimenze regiony jako politicko-administrativní rovina, v rámci EU jsou regiony považovány za adekvátní rovinu, na níž by měly být řešeny regionální problémy a posilována konkurenceschopnost a udržitelnost rozvoje. Hovoří se o potřebě subsidiarity, decentralizace, přenášení kompetencí apod. Na regionální úrovni, která je méně institucionalizovaná, lze snadněji a rychleji aplikovat různé participativní a inovativní politické koncepty, než na národní úrovni (viz např. diskuse o učících se regionech nebo regionálních managementech)

17 Ekonomická dimenze Regiony získávají význam také v důsledku globalizace a internacionalizace ekonomiky – místní a regionální zakořenění „embeddedness“ ekonomických aktivit, které se projevuje vytvářením regionálních produkčních klastrů Také se zvyšuje význam regionálního kreativního a inovativního prostředí (milieu), zvyšujícího inovační schopnost firem, což vede k vytváření regionálních inovačních systémů Stále více si v globalizovaném světě konkurují městské regiony, než jednotlivá města (viz existence tzv. metropolitních regionů)

18 Sociálně-kulturní dimenze Ačkoliv se hovoří o odstraňování hranic a prostorové vázanosti společenské komunikace, tak stoupá potřeba přehledných a snadno identifikovatelných regionů jako „životních prostorů“. Vazba občanů ke své obci se rozplývá, lidé nenaplňují své životní potřeby pouze na jednom místě, kde bydlí, ale stále častěji tvoří jejich životní prostředí regiony.

19 Ekologická dimenze Na významu získávají regionální systémy územní stability, koloběhy energie a materiálů a také regionální strategie udržitelného rozvoje

20 Strategická (plánovací) dimenze Regionální dimenze se stává stále důležitější také z pohledu územního a strategického plánování Hodně se hovoří o potřebě meziobecní spolupráce (řada problémů není řešitelná na místní- obecní úrovni jako např. hromadná doprava či odpadové hospodářství Také z důvodu nedostatečných zdrojů jsou mnohé obce a města okolnostmi donucena vzájemně spolupracovat.


Stáhnout ppt "Regionální ekonomika (a regionální politika) 1. Úvodní přednáška (20.2.2014)"

Podobné prezentace


Reklamy Google