Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross-compliance v oblasti výroby a skladování krmiv a s tím souvisejících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross-compliance v oblasti výroby a skladování krmiv a s tím souvisejících."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross-compliance v oblasti výroby a skladování krmiv a s tím souvisejících činností, povinnosti krmivářských podniků Ing. Petr Jakobe, CSc., Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zákonný požadavek na hospodaření č. 11 Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin - články č. 14, 15, 17, 18, 19 a 20 Předpisy ČR Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005

3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 je nezbytné přijmout opatření, která zaručí, že na trh nebudou uváděny potraviny, které nejsou bezpečné, a že budou existovat systémy umožňující identifikovat a řešit problémy bezpečnosti potravin, a to s cílem zajistit správné fungování vnitřního trhu a chránit lidské zdraví. Podobné otázky by měly být řešeny v oblasti bezpečnosti krmiv. pro zajištění bezpečnosti potravin je nezbytné vzít v úvahu všechna hlediska řetězce výroby potravin jako celek, a to od prvovýroby a výroby krmiv až po prodej nebo dodávky potravin spotřebiteli, neboť každý článek může mít potenciální dopad na bezpečnost potravin. Zkušenost ukázala, že je z tohoto důvodu nezbytné vzít v úvahu produkci, výrobu, přepravu a distribuci krmiv, jimiž jsou krmena zvířata určená k produkci potravin

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 OBECNÉ POŽADAVKY POTRAVINOVÉHO PRÁVA Článek 14 Požadavky na bezpečnost potravin 1.Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná. 2.Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za a)škodlivou pro zdraví; b) nevhodnou k lidské spotřebě. 3. Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se berou v úvahu a)obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi výroby, zpracování a distribuce a b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na zdraví.

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 Článek 15 Požadavky na bezpečnost krmiv 1.Krmivo nesmí být uvedeno na trh ani jím nesmí být krmena žádná zvířata určená k produkci potravin, pokud není bezpečné. 2.Krmivo se nepovažuje za bezpečné pro zamýšlené použití, máli se za to, že- má škodlivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat,- způsobuje, že potraviny získané z zvířat určených k produkci potravin nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu. 3.Pokud krmivo, u něhož bylo zjištěno, že nesplňuje požadavek na bezpečnost krmiv, tvoří součást dávky, šarže nebo zásilky krmiv zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících stejnému popisu, předpokládá se, že všechna krmiva v dané dávce, šarži nebo zásilce jsou rovněž nebezpečná, pokud důkladné šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, šarže nebo zásilky nesplňuje požadavek na bezpečnost krmiv.

6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 Článek 17 Povinnosti 1.Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistí v podnicích, které řídí, aby potraviny a krmiva splňovaly požadavky potravinového práva 2.Členské státy zajišťují dodržování potravinového práva a sledují a ověřují, zda provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce plní odpovídající požadavky potravinového práva. 3.Za tímto účelem používají systém úředních kontrol distribuce. 4.Členské státy rovněž stanoví pravidla pro opatření a sankce použitelné při porušení potravinového práva a právních předpisů týkajících se krmiv. Tato opatření a tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

7 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 Článek 18 Sledovatelnost 1.Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce je nutné zajistit sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci potravin 2.Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků musí být schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala potravinu, krmivo, hospodářské zvíře nebo jakoukoli látku, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva 3.Za tímto účelem zavedou tito provozovatelé systémy a postupy, které umožní, aby tyto informace byly na požádání poskytnuty příslušným orgánům. 4.Provozovatelé potravinářských a krmivářských podniků zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, kterým byly dodány jejich výrobky.

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Evropský předpis: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002 Článek 20 Odpovědnost za krmivo: provozovatelé krmivářských podniků 1. Jestliže se provozovatel krmivářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívat, že krmivo, které dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost krmiv, neprodleně přistoupí ke stažení dotyčného krmiva z trhu a uvědomí o tom příslušné orgány. Za těchto okolností nebo v případě podle čl. 15 odst. 3, kdy dávka, šarže nebo zásilka nesplňují požadavek na bezpečnost krmiv, musí být dotyčné krmivo zničeno, pokud příslušný orgán nesouhlasí s jiným řešením. Provozovatel účinně a přesně informuje uživatele krmiva o důvodu jeho stažení, a jeli to nezbytné, převezme od nich zpět již dodané produkty, nestačí-li k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví jiná opatření.

9 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zákon o krmivech č. 91/1996 Sb. Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) požadavky prvovýrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. VÝROBA, DOVOZ A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ (1)Krmiva, doplňkové látky a premixy určené k uvádění do oběhu smějí vyrábět výrobci, kteří jsou podnikateli 4) a jsou registrováni podle § 8. Povinnost registrace se vztahuje rovněž na osoby uvedené v § 3 odst. 11, na osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, na dodavatele podle odstavce 4, na dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů a na distributory podle § 8a. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost písemně ústavu, včetně příslušného výrobního provozu podle § 8b.

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu Toto nařízení stanoví: a) obecná pravidla pro hygienu krmiv; b) podmínky a postupy zajišťující dohledatelnost krmiv; c) podmínky a postupy pro registraci a schvalování provozoven.

12 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu Toto nařízení se nevztahuje na: a)soukromou domácí produkci krmiv pro zvířata určená k produkci potravin chovaná pro soukromou domácí spotřebua zvířata chovaná pro jiné účely než k produkci potravin; b)krmení zvířat určených k produkci potravin chovaných pro soukromou domácí spotřebu c)krmení zvířat chovaných pro jiné účely než k produkci potravin; d)přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích; e)maloobchodní prodej krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

13 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Děkuji za pozornost a přeji úspěch při uplatňování cross compliance ve Vašem podniku


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cross-compliance v oblasti výroby a skladování krmiv a s tím souvisejících."

Podobné prezentace


Reklamy Google