Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 9. 9. 2013 Ochrana před diskriminací a přestupkové řízení z pohledu činnosti veřejného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 9. 9. 2013 Ochrana před diskriminací a přestupkové řízení z pohledu činnosti veřejného."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv Ochrana před diskriminací a přestupkové řízení z pohledu činnosti veřejného ochránce práv

2 2 Ochránce = equality body

3 3

4 4 Ochránce equality body - pomáhá, informuje, vysvětluje, doporučuje, zprostředkovává další pomoc nevládní organizace nebo AK Ochránce dozorující - Prošetřuje postupy správních orgánů Správní orgán je společně s ochráncem „pomáhajícím“ oběti. – ochránce podněcuje správnímu řízení (kontrolní a „sankční“ – nejčastěji OIP, ČŠI, ČOI) Správní orgán je šetřeným subjektem Podle kritéria ADZ, případně dalších antidiskriminačních pravidel (př. LZPS, EÚLP, nařízení EU). Podle kritéria: soulad s právními předpisy a principy dobré správy – rovnost v řízení

5 5

6 6 Diskriminace - důvody  ADZ § 2 odst. 3 – Přímou diskriminací se rozumí jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou fyzickou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou fyzickou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu (Romové), národnosti, pohlaví (rodičovství, pohlavní identifikace), sexuální orientace, věku, zdravotního postižení (speciální definice v § 5 odst. 6 ADZ – i duševní nebo jiné chronické nemoci, jež trvají déle jak rok – např. diabetes mellitus, AIDS, epilepsie), náboženského vyznání, víry či světového názoru (vegetariánství, ekologická hnutí, scientologové, teosofické a jiné esoterní směry).  Důvod může být i zdánlivý. Kombinace důvodů je vícenásobná diskriminace.  Mimo uvedené důvody nejde o diskriminaci dle ADZ (ale může jít o diskriminaci dle LZPS nebo EÚLP nebo dle práva EU).  Jiné důvody diskriminace nikoliv dle ADZ: státní příslušnost (často kritérium či podmínka trvalého pobytu – vylučuje jiné občany a většinou není v souladu s právem EU), politické smýšlení, majetkový a sociální status (PZ), barva pleti (PZ), jazyk (PZ), členství v politických stranách nebo hnutích, odborech, v jiných sdruženích (PZ), rodinný či manželský stav (PZ) apod.

7 7 Diskriminace - oblasti  Diskriminovat dle ADZ lze jen v určitých oblastech vztahů (§ 1 odst. 1 ADZ):  a) právo na zaměstnání a přístupu k zaměstnání (nejčastěji matky po RD, sex. obtěžování),  b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,  c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,  d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,  e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,  f) sociálního zabezpečení,  g) přiznání a poskytování sociálních výhod (př. slevy, osvobození jen pro někoho),  h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování (př. lázně, odmítání pacientů pro určitá onemocnění nebo etnicitu, vyloučení úhrady ze zdravotního pojištění),  i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování (př. přijímání do MŠ, šikana ve školách vůči Romům a hendikepovaným),  j) přístupu ke zboží a službám (př. finanční produkty jen pro mladé, bary a hotely ne pro Romy), včetně bydlení (Romové), pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.

8 8 Další formy diskriminace  Nepřímá diskriminace (§ 3 ADZ) je jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 ADZ osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. (př. kritéria pro přidělení bytu, přijetí do MŠ, výběrová řízení)  Obtěžování (§ 4 odst. 1 ADZ) se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v § 2 odst. 3 ADZ,  a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo (př. šikana)  b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů (tzv. quid pro quo – např. učitel slíbí známku studentce, když …)  Sexuálním obtěžováním (§ 4 odst. 2 ADZ) se rozumí obtěžování (§ 4 odst. 1 ADZ), které má sexuální povahu. (motivace sexuálním pudem)  Pronásledováním (§ 4 odst. 3 ADZ) se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona.  Pokynem ( § 4 odst. 4 ADZ) k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby.  Naváděním (§ 4 odst. 5 ADZ) k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu.

9 9 Obtěžování a sexuální obtěžování  Sexuální obtěžování je diskriminací z důvodu pohlaví. Motivace sexuálním pudem, ale z hlediska kvalifikace dle ADZ je irelevantní.  Vyjádření verbální, nonverbální, fyzickou formou – za účel snížení lidské důstojnosti z důvodů diskriminace.  Musí být chováním nežádoucím – hodnotí se individuálně (př. fotografie nahých těl v šatně), avšak obětí může být i skupina (př. zeď v Matiční ulici – obtěžování Romů). Jestliže šlo dříve o chování vítané, musí oběť dát pachateli najevo vůli, že to již nyní vítané není. Často jde o uplatnění moci ze strany pachatele.  U diskriminace dle ADZ není rozhodující úmysl – je relevantní záměr nebo důsledek.  Obtěžování má ráz spíše několika postupných dějů (opakování), výjimečně může jít o jeden výraznější čin (často již TČ).  Chování musí mít určitou intenzitu, závažnost (např. že projevy mohou těžce poškodit osobnost, důstojnost, fyzickou nebo psychickou integritu).

10 10 Právní kvalifikace přestupku proti občanskému soužití a podle ADZ

11 11 Právní kvalifikace přestupku proti občanskému soužití a podle ADZ

12 12 Důkazní prostředky, situační testing  V procesu je disproporce: ADZ + OSŘ (obrácené důkazní břemeno v některých věcech - § 133a OSŘ) oproti PZ – některých přestupků jsou návrhové, možnosti odložení (kdy oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku, nebo kdy správní orgán do 60 dnů… nezjistí skutečnosti svědčící o zahájení řízení proti určité osobě) – nutno kompenzovat poučováním a principy dobré správy (jak o nákladech, tak o jiných možnostech uplatnění nároků a lhůt) – obzvlášť u diskriminační agendy je dokazování velmi obtížné!  důkazní prostředky pro šetření VOP – není proces, proto prakticky cokoliv (vyjádření písemné či slovní, audio i video nahrávka)  statistická data – jako pozadí skutku pro argumentaci, nikoliv jako důkaz o skutku; VOP činí vlastní výzkumy (př. banky a poskytování služeb seniorům)  Situační testing – má svou metodiku; lze využít pro argumentaci. Jeho použití jako důkazu je sporné.

13 13 SHRNUTÍ  Ochránce není jen dozorce.  Diskriminační kauzy jsou složitější a vyžadují hlubší právní analýzu a obtížně se prokazují. Přesto je na jejich řešení a ochraně rovného zacházejí velký zájem.  Proto k vysvětlení pojmů (rodinný stav, zdravotní stav, politické smýšlení, rasa atd.) musíte čerpat z jiných pramenů než přestupkový zákon (LZPS, ADZ, judikatura ÚS, ESLP, SDEU, doporučení a stanoviska ochránce).  Případy „hned“ neodkládejte (lze později zastavit, případně také z důvodu usmíření).  Občanské soužití není oblastí právních vztahů podle ADZ.  Diskriminace má řadu forem a odstínění (např. obtěžování, nepřímá diskriminace) a není znatelná na první pohled. 

14 Děkuji za pozornost. Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. Kancelář veřejného ochránce práv Oddělení rovného zacházení tel


Stáhnout ppt "Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 9. 9. 2013 Ochrana před diskriminací a přestupkové řízení z pohledu činnosti veřejného."

Podobné prezentace


Reklamy Google