Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní režim krajiny v územním plánování Petr Birklen AOPK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní režim krajiny v územním plánování Petr Birklen AOPK ČR."— Transkript prezentace:

1 Vodní režim krajiny v územním plánování Petr Birklen AOPK ČR

2 1. Problémy v území z hlediska vodního režimu -zrychlený odtok z území (riziko přívalových povodní, bahnotoků apod.) -eroze - 46% orné půdy je ohroženo erozí (zanášení vodních toků a nádrží, eutrofizace apod.) -klesající hladina podzemních vod

3 2. Problémy v území – požadavky na řešení -řešení celé plochy území – vodní toky, hospodářsky využívané plochy, urbanizované území -soulad s hydrologickými celky (povodí) – musí být zajištěna návaznost mezi katastry -znalost specifik území (studie) – popis problémů a možných řešení odborníky -Promítnutí požadavků a problémů do plánovacích agend – ÚPD, ZÚR, ZUR

4 3. Cíle územního plánování (§18 SZ) (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

5 3. Proces přípravy ÚPD

6 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu a) Územně analytické podklady (ÚAP) -Jsou základním podkladem pro zpracování územního plánu (§25 SZ) -Obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (sledované jevy) a rozbor udržitelného rozvoje území (SWOT → problémový výkres) -sledované jevy mohou být doplněny o podklady týkající se vodního režimu území (studie odtokových poměrů, studie erozní ohroženosti území. Území preventivně chráněné před zástavbou) a mohou se tak stát podkladem pro pořízení ÚP -kvalita a úplnost ÚAP zásadním způsoben ovlivňuje kvalitu ÚPD

7 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu b) Územní studie -Jsou rovněž podkladem pro zpracování územního plánu (§25 SZ) -jsou rozborem známých problémů v kontextu jejich řešení a nebo požadavků na využití území -územní studie může řešit rozvoj obce v kontextu zachování nebo zlepšení vodního režimu -Územní studie doplňují ÚAP -mohou vyplynout ze schválené ÚPD nebo se zpracovávají z vlastního či jiného podnětu -Pokud jsou data z územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, stanou se neopominutelným podkladem územního plánu

8 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu b) Územní studie -Jsou rovněž podkladem pro zpracování územního plánu (§25 SZ) -jsou rozborem známých problémů v kontextu jejich řešení a nebo požadavků na využití území -územní studie může řešit rozvoj obce v kontextu zachování nebo zlepšení vodního režimu -Územní studie doplňují ÚAP -mohou vyplynout ze schválené ÚPD nebo se zpracovávají z vlastního či jiného podnětu -Problémy a záměry překračující svým dopadem měřítko obce by měly být řešeny územními studiemi pořizovanými krajem -Pokud jsou data z územní studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, stanou se neopominutelným podkladem územního plánu

9 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu c) Doplňující průzkumy a rozbory lze pořídit v rámci přípravy ÚP, je však potřeba uplatnit jako ÚAP, aby se jednalo o závazný podklady d) Oborové dokumenty

10 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu Zadání ÚP - požadavky -Obsah ÚP je stanoven v Příloze č. 6 vyhl. Č. 500/2006 Sb. -Návrh zadání zpracuje pořizovatel s určeným zastupitelem (§ 47 odst. 1 SZ) -Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny)

11 4. Příprava ÚPD z hlediska ochrany vodního režimu Zadání ÚP - požadavky -Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny) -Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití -vymezení ploch k předcházení živelných katastrof (plochy k rozlivům apod.) -Požadavky na řešení veřejné infrastruktury -Nakládání se srážkovými vodami -Požadavky na veřejně prospěšná opatření -Týkají se především nezastavěného území -Lze pro jejich realizaci vyvlastnit pozemky

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vodní režim krajiny v územním plánování Petr Birklen AOPK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google