Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 www.csicr.czwww.csicr.cz 150 21 Praha 5

2 Vybrané ukazatele ČŠI 200520092010/plán Pracovníci ČŠI616543532 Kvalifikovanost IP 65,3 %79,5 %x Rozpočet ČŠI278 609 tis.Kč 302 347 tis. Kč 290 367 tis. Kč Průměrný plat23.180,-Kč29 059,-Kč26 805,-Kč Průměrný věk50let49letx Počet pracovišť 674441

3 Rozsah výkonů inspekční činnosti ve školním roce 200 8 /20 09 Inspekce 5 810 škol Hodnocení 3 505 ŠVP 13 530 inspekčních hospitací 1772 inspekčních zpráv, 1689 kontrolních protokolů 1234 uložených lhůt k odstranění nedostatků zjištěných inspekcí, 281 závažných porušení, 84 podnětů jiným kontrolním orgánům 5 návrhů na výmaz z rejstříku škol Námitky proti inspekčním výstupům 44, tj. 1,76 % Účastnila se 492 konkurzních řízení na ředitele škol Šetřila 383 podání s 885 podněty, z toho 224 důvodných Inspekcí se účastnilo 248 školních inspektorů, 98 kontrolních pracovníků a 329 odborníků přizvaných z praxe

4 Předškolní vzdělávání Problémy s implementací ŠVP, nízká připravenost učitelek na změny a nové úkoly (22 % ŠVP v souladu s RVP PV, velké nedostatky 12,5 % MŠ) Lokální nedostatek kapacit pro PV, vysoký podíl malých MŠ do 50 dětí (63 %) Malé kapacity logopedické péče Velká administrativní náročnost spojená s právní subjektivitou a vysoká míra pedagogických úkolů Nedořešená vazba mezi RVP PV a RVP ZV (přechod dětí do ZŠ) Podfinancování segmentu PV, pokles reálných mezd, zvyšování míry zastaralého vybavení Nízká informovanost a připravenost na možnost získání podpory z ESF OP VK Výuka cizích jazyků – 70 % jako kroužek, není návaznost na ZV

5 Základní vzdělávání Problémy s implementací RVP ZV (22,5 % ŠVP ZV plně v souladu s RVP, velké nedostatky 7,5 % škol), nízká připravenost PP Segmentová rizika v kvalifikovanosti učitelů Zvyšuje se podíl tzv. malých škol do 150 žáků (52,8 %) Mírný nárůst žáků s nedokončeným základním vzděláním Problémy s integrací žáků se SVP do běžného proudu Nízká úroveň ICT gramotnosti a znalosti CJ u učitelů Vysoká administrativní zátěž a míra vyučovací povinnosti ředitelů malých ZŠ Chybí dopracování požadavků na výstupech v uzlových bodech vzdělávací dráhy, RVP ZV neobsahují hodnotící mechanismy pro zjišťování individuálních a skupinových výsledků vzdělávání Velmi časté novely školského zákona

6 Střední vzdělávání Problémy přípravy a přechodu na ŠVP, především v odborném vzdělávání, různé pojetí RVP G a RVP OV Ve středním odborném vzdělávání bylo do současné doby schváleno a vydáno 225 RVP. Řada škol pokládá zpracování ŠVP za nutné „zlo“ Zpracované ŠVP jsou často velmi rozsáhlé a vzhledem k tomu méně přehledné

7 Střední vzdělávání Nedostatky v ŠVP: Zařazení a realizace průřezových témat Učební osnovy nejsou v souladu s RVP Zabezpečení žáků se SVP (nerespektování šk. zákona) Hodnocení žáků – zvládnutí faktografie Absence práce s nadanými (evidováno 0,1 %) Vlastní hodnocení školy – není v souladu s vyhláškou Opomíjena možnost sebehodnocení žáků Mnohé školy pokračují v klasickém pojetí výuky

8 Střední vzdělávání Velmi časté změny v legislativě Přijímací řízení Reforma zkoušek o ukončování studia Výuka cizích jazyků a vybavení škol ICT V oblasti hospodaření škol nejvíce negativních zjištění v kraji Libereckém. V oblasti dodržování předpisů byly nejlépe hodnoceny školy v kraji Libereckém

9 Střední vzdělávání Na úrovni škol je třeba zvýšit informovanost a připravenost učitelů na úspěšné zvládnutí cílů kurikulární reformy V nižších stupních víceletých gymnázií byla zjištěna neschopnost přizpůsobit se potřebám žáků Připravenost PP ve SŠ pro práci se žáky se SVP je především v gymnáziích nedostatečná Řada pedagogických rad je prozatím formálně zapojena jak ve tvorbě a přípravě ŠVP, tak ve vlastním hodnocení na úrovni školy. Většina klasifikačních zásad ve školních řádech je stále zaměřena na zjišťování a hodnocení velkého objemu vědomostí, nejsou plně v souladu s cíli kurikulární reformy.

10 Střední vzdělávání Systémová rizika středních škol Přijímací řízení - současný systém tří přihlášek způsobuje zbytečné administrativní, organizační a finanční zatížení škol; boj o žáka, není stanovena kvalitativní hranice přijetí Maturitní zkoušky – velká nevole k nové MZ – délka příprav, finanční náročnost, neustálé změny a odklady, systém proškolování, u státní maturity chybí vazba na vysokoškolské vzdělávání Odlišné pojetí RVP GV a SOV Nenávaznost ŠVP na nižším a vyšším stupni gymnázia

11 Střední vzdělávání Výuka cizích jazyků – Aj jako první 65 % (G), 72 % (SOŠ), téměř zmizeli ze škol rodilí mluvčí Nejsou stále řešeny otázky finančních nákladů spojených s výjezdy učitelek/učitelů cizích jazyků do zahraničí ICT- počet žáků na 1 PC 5,4, počet učitelů na 1 PC 1,9; stáří techniky, interaktivní tabule 1,3 na školu OP Windows XP většinou Bezpečné prostředí pro vzdělávání - nedostatky: povrch podlah, nábytek, osvětlení, tělocvična, zahrada Úrazy

12 Ředitelé škol Komplexní autonomie a ve srovnání se zahraničím nejvyšší akademická svoboda Potřeba vzdělávání v soft skills Nedostatečné informace o moderních metodách vzdělávání (rovněž tak učitelé) a výsledcích pedagogického výzkumu Nízká obměna ředitelů škol Zpracovat školní strategie, jak má být ŠVP lépe naplňován Zaměřit DVPP na kurikulární reformu Více zapojit pedagogické rady a samosprávné orgány do vedení škol a do systémů vlastního hodnocení škol. Ve vlastním hodnocení škol zavést a uplatňovat průběžné hodnocení dětí a žáků přímo ve výuce, zvláště ve středních školách.

13 Učitelé Kvalifikovanost učitelů – ZŠ 86 %, SŠ 84 % Problémy s rozlišováním potřeb nadaných dětí a žáků, chybí zásady podpory v ŠVP Ve školách, zvláště v SŠ, je nízká podpora žákům se SVP, chybí zaměření na prevenci individuální neúspěšnosti žáků s riziky. Chybí kompetence pro pedagogickou diagnostiku Chybí účinnější zpětná vazba mezi učitelkou/učitelem a žákem Učitelky/učitelé se vyrovnávají velmi obtížně s požadavkem integrace, chybí osvěta a informovanost Benevolence k výskytu projevů nevhodného (agresivního) chování

14 Děkuji za pozornost Zpracovali: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka Mgr. Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI olga.hofmannova@csicr.cz


Stáhnout ppt "Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google