Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOMATIZACE PROCESU KoPÚ Ing. Jan Vorlíček konzultant HSI, spol. s r. o. Ing. et Ing. Luděk Drápal konzultant Státní pozemkový Úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOMATIZACE PROCESU KoPÚ Ing. Jan Vorlíček konzultant HSI, spol. s r. o. Ing. et Ing. Luděk Drápal konzultant Státní pozemkový Úřad."— Transkript prezentace:

1 AUTOMATIZACE PROCESU KoPÚ Ing. Jan Vorlíček konzultant HSI, spol. s r. o. Ing. et Ing. Luděk Drápal konzultant Státní pozemkový Úřad

2 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU 162345 OBSAH PREZENTACE AUTOMATIZACE PROCESU KoPÚ – POZEM+ Co je pozemková úprava Důvody realizace projektu Popis řešení projektu Realizace projektu Budoucnost projektu Shrnutí

3 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU CO JE KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA?  Multifunkční nástroj pro dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj území.  Proces, který uspořádává vlastnické vztahy a vytváří novou DKM.  Nástroj, který jako jediný v ČR komplexně řeší venkovský prostor včetně realizací veřejně prospěšných staveb (ročně proinvestováno cca 1,5 mld. Kč).  Proces, který nakládá s majetkem fyzických i právnických osob (desítky až stovky mil. Kč/k.ú.). REALIZACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ NÁVRH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ

4 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU CHARAKTERISTIKA PROCESU KoPÚ  Jedna komplexní pozemková úprava probíhá na jednom katastrálním území  Komplexní pozemkovou úpravu zadává na základě VŘ Státní pozemkový úřad zhotovitelské firmě  Celý proces realizace je striktně vázán platnou legislativou  Zpracování komplexní pozemkové úpravy trvá cca 4 roky a je rozděleno do několika dílčích etap (fakturačních celků)  V každé etapě odevzdávány dílčí výsledky realizace (grafická i negrafická data)  Státní pozemkový úřad má povinnost tato data kontrolovat  Data mají vazbu na jiné procesy a systémy a musí být bezchybná

5 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU MAPA EROZNÍHO OHROŽENÍ – VZNIKÁ BĚHEM REALIZACE KoPÚ DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

6 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU MAPA ZAMĚŘENÉHO POLOHOPISU – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ V TERÉNU DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

7 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU KATASTRÁLNÍ MAPA – SPRAVUJE ČÚZK DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

8 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU OCEŇOVACÍ MAPA BONIT DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

9 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU POROSTNÍ MAPA LESŮ – SPRAVUJE ÚHÚL DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

10 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU DATOVÉ ZDROJE KoPÚ Soubor popisných informací KN Evidence obyvatelZnalecké posudky

11 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU MAPA DRUHŮ POZEMKU - VZNIKÁ BĚHEM REALIZACE KoPÚ DATOVÉ ZDROJE KoPÚ

12 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ - VZNIKÁ BĚHEM REALIZACE KOPÚ DATOVÉ ZDROJE KoPÚ  Protierozní opatření  Vodohospodářská opatření  Opatření ke zpřístupnění pozemků (polní cesty)  Opatření k ochraně a tvorbě ŽP Schvaluje zastupitelstvo obce a DOSS

13 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU DŮVODY REALIZACE PROJEKTU  Vytvoření jednotného formátu přebíraných dat  Do zahájení projektu na pobočky předávána data KoPÚ v různých formátech (XLS, PDF, DGN, DWG, VYK…)  Pro práci s daty využíváno více různých software a nutnost konverze dat  Potřeba navýšení kvality KoPÚ  Kontrola probíhala vizuálně, namátkově  Čas na kontrolu byl neúměrně dlouhý a přesto data obsahovala chyby  Sjednocení procesu přebírání dat  Data nebyla přebírána pobočkou od zhotovitel KoPÚ v rámci ČR jednotným způsobem  Vytvoření formátu nezávislého na konkrétním SW

14 HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU  Popsat a automatizovat proces předávání a kontroly dat mezi zhotovitelem KoPÚ a pobočkou Státního pozemkového úřadu  Sjednotit všechny datové sady  Zavedení automatické kontroly odevzdávaných dat

15 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU POPIS ETAP ŘEŠENÍ PROJEKTU

16 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP  Vytvořen metodický pokyn pro práci s VFP v garanci Státního pozemkového úřadu  V přílohách metodického pokynu popsány jednotlivé datové sady  Popsán vztah mezi datovými sadami  Definován postup předání dat KoPÚ v jednotlivých etapách POPIS VŠECH DATOVÝCH SAD VYUŽITÝCH V PROCESU KoPÚ

17 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU

18 PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VÝMĚNNÉHO FORMÁTU PRO PŘENOS VŠECH GRAFICKÝCH I NEGRAFICKÝCH DAT (VFP)  Pro přenos využito obecného formátu XML  V rámci VFP definováno 40 datových entit  Vytvoření validačního souboru XSD pro nezávislé ověření dat  Všechna data přenášena jedním souborem, v jednotné struktuře

19 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP VYTVOŘENÍ UNIVERZÁLNÍHO NÁSTROJE PRO EXPORT DAT DO FORMÁTU VFP  Snaha o zachování stávajících postupů zhotovitelů KoPÚ při vytváření dat  Exportovat je možno z různých SW  Systém POZEM umožňuje vytvořit všechny datové sady a vyexportovat je jedním tlačítkem do VFP  Jeden soubor VFP obsahuje průměrně 20 000 objektů

20 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP VYTVOŘENÍ NÁSTROJE PRO IMPORT DAT VFP V PROSTŘEDÍ POZEM+  Vytvoření jednotlivých DGN souborů z dat VFP  Načtení negrafických dat do lokálního databázového souboru  Vzájemné propojení dat  Možnost prohlížení dat, vytváření sestav a přehledů

21 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU

22 PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP POPIS CHYBOVÝCH STAVŮ V DATECH VFP  Analýza chybovosti stávajících dat  Rozdělení chyb na nepřevzatelné chyby a varování  Popsání cca 130 chybových stavů  Kontrola úplnosti dat - např. Katastrální území je vyplněno beze zbytku parcelami  Kontrola topologické správnosti - např. Parcely se nesmí překrývat  Kontrola logických návazností mezi daty – např. Každá navržená parcela musí být přístupná

23 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU PODROBNĚJŠÍ POPIS ETAP VÝVOJ A IMPLANTACE AUTOMATICKÝCH KONTROLNÍCH NÁSTROJŮ PRO KONTROLU DAT VFP V PROSTŘEDÍ POZEM+  Automatické spuštění kontrol ihned po importu dat z VFP  Vytvoření jednotného chybového protokolu  Možnost prohlížet chyby přímo v mapě

24 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU REALIZACE PROJEKTU Realizace projektu probíhala v letech 2012-2015 Potřeba komunikace s různými subjekty napojenými na realizaci KoPÚ Jednotlivé etapy vznikaly v pracovních týmech složených ze zástupců SPÚ, zhotovitelů KoPÚ a tvůrce SW Nutno řešit návaznosti na platnou legislativu, vnitřní předpisy SPÚ a jiné předpisy definující práci s daty

25 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU REALIZACE PROJEKTU  Po dokončení kontrolních každé etapy proběhl pilotní provoz  1,5 roku běžel automatizovaný proces předání ve zkušebním provozu  Během zkušebního provozu byly v rámci týmu každý měsíc vyhodnocovány zkušenosti a proces byl optimalizován  Projekt byl realizován v rámci plánovaných kapacit  Pracovníci projekčních firem i poboček SPÚ získali během několika školení komplexní informace o celém procesu  Vytvořena skupina odborných garantů VFP, kteří komunikují mezi referentem SPÚ a zhotovitelem KoPÚ

26 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU BUDOUCNOST PROJEKTU  Bezchybná a aktuální data jsou základem pro ostatní informační systémy a portály SPÚ  Data bude možno prezentovat široké veřejnosti (např. mapu navržených pozemků nebo plán společných zařízení)

27 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU SHRNUTÍ Automaticky zpracovány desítky komplexních úprav v jednotném formátu Průměrná doba na kontrolu dat se snížila 3-4× Výrazný nárůst kvality dat Zdvojnásobení počtu zahájených KoPÚ oproti roku 2012. Nezávislost na formátu vstupních dat Standardizace postupů zpracování 2×

28 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU SHRNUTÍ Díky automatizaci procesu je možno efektivněji a v daleko větším rozsahu měnit krajinu k lepšímu

29 ZAMĚŘENO NA GEOINFORMATIKU +420 224 809 555 jan.vorlicek@hsi.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Vedoucí projektů VFP a POZEM+ Ing. Jan Vorlíček +420 729 922 516 l.drapal@spucr.cz Hlavní garant VFP Ing. et Ing. Luděk Drápal


Stáhnout ppt "AUTOMATIZACE PROCESU KoPÚ Ing. Jan Vorlíček konzultant HSI, spol. s r. o. Ing. et Ing. Luděk Drápal konzultant Státní pozemkový Úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google