Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Stabilita krajiny

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině „Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“ (zák. č. 114/1992 Sb.). Přírodní krajina –mozaika rozmanitých přírodních ekosystémů Kulturní krajina –mozaika ekosystémů do různé míry ovlivněných činností člověka - změny způsobené uvolněním energie do systému –z ekologického hlediska měně stabilní a nestabilní ekosystémy polní kultury, hospodářské lesy, urbanizovaná území Krajinný systém

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Stabilita systému ekologická rovnováha je hlavním projevem ekologické stability je to dynamický stav ekologického systému, který se trvale udržuje je s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět spontánně vrací udržují se přírodními procesy pomocí autoregulačních mechanismů, jejichž základ je ve vzájemných vazbách rostlin, živočichů a mikroorganismů tvořících ekosystém. ekologicky významné segmenty krajiny - mají základní význam pro územní zabezpečení ekologické stability krajiny Rozeznáváme 2 typy: 1) Vnitřní ekologická stabilita 2) Vnější ekologická stabilita

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Stabilita systému Vnitřní ekologická stabilita existence při normálním působení faktorů prostředí, včetně těch extrémů, k nimž jsou ekosystémy dlouhodobě adaptovány - záplavy lužních lesů nebo extrémní sucho ve stepních ladech. Vnitřní ekologická stabilita je dána pevností a množstvím vnitřních vazeb v ekosystému. Ty umožňují zabránit i vnitřním změnám, které by mohly způsobit např. populační výbuchy biotických škůdců. Tyto ekosystémy se vyznačují obvykle vysokou druhovou rozmanitostí Vnější ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat působení mimořádných faktorů, na něž není ekosystém přírodním výběrem adaptován, protože jsou z hlediska jeho spontánního vývoje nové, a proto nepředvídatelné, takže mohou nabývat katastrofického rozměru. V kulturní krajině jsou mimořádné faktory vyvolány především lidskou činností (např. působení znečištění ovzduší, přehnojování agrární krajiny průmyslovými hnojivy, silné znečištění vody, extrémně zvýšená radioaktivita apod.). Nemůže existovat žádný ekologický systém, který by se vyznačoval absolutní vnější ekologickou stabilitou.

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Stabilita systému projevy stabilit mohou být odolný nestabilní pevný systém – rezistentní pružný systém – rezilientní

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Ekologicky významné segmenty krajiny EVSK Části krajiny, které jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší vnitřní ekologickou stabilitou Části krajiny v nichž tyto ekosystémy převažují Kostra ekologické stability Soubor ekologicky významných segmentů krajiny v současné době v krajině existujících Zbytky přírodních a přirozených společenstev s vyšší ekologickou stabilitou

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině Ekologicky významné segmenty krajiny EVSK dělíme podle prostorově strukturních kritérii (velikost a tvar, stupeň stejnorodosti ekologických podmínek a současný stav biocenóz): ekologicky významné krajinné prvky (malé území od 1 aru do 10 ha obvykle jen jeden typ společenstva - prameniště, tůňka, zbytek lesa, mokřadní louka…) ekologicky významné krajinné celky (rozsáhlejší území, obvykle 10 až do 1000 ha, kde rozmanité ekologické podmínky umožňují existenci více typů společenstvech – střední toky řek s lesními a mokřadními společenstvy) ekologicky významná krajinná oblast (rozlehlé území nad 1000 ha, vyznačující se rozmanitostí ekologických podmínek i rozmanitostí společenstev, mezi nimiž mají velký podíl ekologicky stabilní společenstva přirozená a přírodě blízká – zbytky původních lesů, rybniční oblasti …) ekologicky významná liniová společenstva (mají protáhlý úzký tvar – břehové porosty, aleje a stromořadí …)

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Ekologicky významné segmenty krajiny EVSK dělíme podle převažující funkce rozlišujeme ekologicky významné segmenty na: biocentra (území, které svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného geofondu krajiny – zbytky přirozených lesních porostů, rybníky, různé typy luk…) biokoridory (obvykle liniová společenstva umožňující migraci organismů a propojující biocentra, prostorově spojitý je např. vodní tok, prostorově nespojitý např. ostrůvky remízků v polní krajině…) interakční prvky (základní článek ekologické sítě v krajině, zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní krajinu – soliterní stromy, okraje lesíků, remízky, tůňky …) ochranné zóny biocenter a biokoridorů (měly by ji mít všechny významné segmenty krajiny, cílem je zabránit nebo co nejvíce omezit proniká negativních vlivů z okolí – záchytný příkop proti splachům chemikálií z polí …)

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Ekologicky významné segmenty krajiny EVSK dělíme podle biogeografického významu (stupeň rozmanitosti, reprezentativnost a unikátnost společenstev, výskyt vzácných a ohrožených druhů a společenstev) rozlišujeme ekologicky významné segmenty krajiny s významem: lokální význam (plošně méně rozlehlé segmenty, často s výskytem druhů a společenstev, které nejsou zařazeny mezi chráněné a ohrožené a nejsou považovány za vzácné – zarostlá pískovna, remízek v polích…) regionální význam (zastoupena společenstva reprezentující rostlinstvo a zvířenu určitého biogeografického regionu s rozlohou od 10 do 50 ha - zbytky bučin v monokultuře …) nadregionální biogeografický význam (plocha stabilních společenstev by měla dosahovat zhruba 1000 ha, podmínky existence i druhů organismů náročnější na prostor – např. - oblast údolí řeky Moravice …) provinciální a biosférický význam (bohatství celé naší planety, obvykle větší než 1000 ha, lépe 10 000 ha, což zajišťuje podmínky existence i velkým ptákům a savcům – rybníky na Třeboňsku…)

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Stupeň ekologické stability – SES Vyjadřuje významnost krajinného segmentu (složky) pro daný ekosystém Je zde zohledněn stav jednotlivých krajinotvorných prvků

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Koeficient ekologické stability Poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce (Míchal, 1985):

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině Koeficient ekologické stability

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině ÚSES je územní systém ekologické stability § 3 zák. č. 114/1992 Sb. vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu Cíle: –uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny –zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení –podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny, –uchování významných krajinných fenoménů –umožnění návratu do původního stavu

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině ÚSES tvoří 1.Biocentra - biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodně blízkého ekosystému 2.Biokoridory - skladebná část ÚSES, která je nebo cílově má být tvořena ekologicky významným segmentem krajiny, který podporuje biocentra a umožňuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů 3.Interakční prvky - ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám a živočichům, významně ovlivňujícími fungování ekosystémů kulturní krajiny (remízky, solitérní stromy)

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Biocentra lokální, regionální, nadregionální Biokoridor lokální, regionální, nadregionální

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google