Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA Ing. Ševelová, Ph.D., Ing. Pečinková CZ.1.07/2.4.00/17.0027.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA Ing. Ševelová, Ph.D., Ing. Pečinková CZ.1.07/2.4.00/17.0027."— Transkript prezentace:

1 Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA Ing. Ševelová, Ph.D., Ing. Pečinková CZ.1.07/2.4.00/17.0027

2 HARMONOGRAM PROGRAMU zahájení soutěžní lhůty – 2. 11. 2013 ukončení soutěžní lhůty – 20. 12. 2013, 16:30 !! MENDELU TERMÍN - 19. 12. 2013 do 12:00 hod!! hodnoticí lhůta - 21. 12. 2013 do 30. 06. 2014 výsledky veřejné soutěže - 30. 06. 2014 termín zahájení řešení projektu - 01. 07. 2014, nejpozději 01. 01. 2015 délka řešení projektů – min.24 měsíců, max. 42 měsíců nejzazší termín ukončení řešení projektů - 31. 12. 2017

3 Podprogramy: 1. Progresivní technologie, materiály a systémy 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba ŽP 3. Udržitelný rozvoj dopravy

4 DŮLEŽITÉ DOKUMENTY: Příručka pro uchazeče – nápověda k jednotlivým bodům elektronické přihlášky Zadávací dokumentace 4. veřejné soutěže ALFA Všeobecné podmínky – došlo ke změně!! Zákon č. 130/2002 Sb. - o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů ( § 8, 11, 16) RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) – (kap. 3.2.1 a 3.2.2)

5 poslední veřejná soutěž programu ALFA prodloužení doby trvání programu do roku 2019, tj. na 9 let trvání programu: 2011 – 2019 nově zapracovány „Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ prokazování způsobilosti uchazečů datovou schránkou el.podání návrhu projektu – vygenerování potvrzení (datovou schránkou hl. uchazeče) upraveny Všeobecné podmínky !! zjednodušení struktury návrhu projektu NOVINKY !!

6 ZMĚNY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY Smlouva o účasti na řešení projektu (původně v TA ČR nazývána smlouva o spolupráci) již není nadále přílohou. Přetrvává povinnost uzavření Smlouvy o účasti... – VP (čl. 6) stanoví její náležitosti. TA ČR sekce vnitřní předpisy Hlavní příjemce nese odpovědnost za porušení povinností i dalšími účastníky !!

7 návrhy projektů se podávají prostřednictvím elektronického systému: vstup do on-line aplikace: https://vyzvy.tacr.cz/ https://vyzvy.tacr.cz/ návrh projektu se předkládá v českém jazyce po elektronickém odeslání návrhu projektu si hlavní uchazeč vygeneruje list “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS TAČR” !!

8 generace “Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS VaVaI” otevření projektukontrola chyb

9 on-line přihláška (návrh projektu)

10 Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být: a) Podniky b) Výzkumné organizace (řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů)

11 Finanční alokace na 4. veřejnou soutěž: 14 mld. Kč Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu*: pro 1. rok řešení je 400 mil. Kč ROZDĚLENÍ DLE PROGRAMŮ: Podprogram 160 mil. Kč Podprogram80 mil. Kč max. dotace na projekt: 3 mil. Euro ( cca 77 mil. Kč) - dle aktuálního kurzu ke dni vyhlášení

12 MÍRA PODPORY: 65% uznaných nákladů za projekt 35% musí účastníci projektu vynaložit z vlastních neveřejných zdrojů

13 Maximální míry podpory pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a jednotlivé kategorie uchazečů

14 DRUHY VÝSLEDKŮ P – patent Z – poloprovoz, ověřená technologie F – výsledky s právní ochranou; užitný vzor; průmyslový vzor G – technicky realizované výsledky; prototyp; funkční vzorek N – certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem R – software

15 INVESTICE v této soutěži nepatří mezi způsobilé náklady !! FINANČNÍ PLÁN - veškeré částky se uvádějí v korunách (nikoliv v tisících)!! ZPŮSOBILÉ NÁKLADY: osobní náklady (administrátor) náklady na služby (subdodávky) - omezeny 20 % z celkových nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení ostatní přímé náklady (náklady na ochranu duševního vlastnictví, další provozní náklady) ostatní nepřímé náklady (režie) – tzv. metodou „full cost“ a „flat rate“

16 8.1 - 1 povinná příloha: Doložení potřebnosti řešení a uplatnění výsledků (naskenovat, formát pdf)!! (max. 10 MB) 2. 1 – Cíl projektu - cíle projektu v průběhu řešení nelze měnit!! 2.4.1. Současný stav poznání a předchozí řešení - projekty uvádět s číslem projektu vygenerovaným z CEP (POZOR NA DUPLICITY NOVĚ KONTROLUJE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ)

17 2.11 - Popis způsobu uplatnění výsledků (popsat trh, výčet potenciálních odběratelů, doložit poptávkou, potvrzení zájmu, odborná studie – příloha do 8.1) – základ Implementačního plánu 2.12 - Přínosy projektu dle předpokladu (respektovat zaměření a cíle programu, pokud očekáváte tržní uplatnění svých budoucích dosažených výsledků, vyplňte v tabulce řádky: tržby, zisk, export, nová pracovní místa, tržby z prodeje licence), (jiné, než tržní uplatnění výsledků definujte a kvantifikujte do tabulky) – čísla reálná, dosažitelná, neměly by být nuly!!

18 3. Harmonogram a výstupy/výsledky projektu řešení projektu - rozděleno na jednotlivá, logicky ucelená období - odpovídá kalendářnímu roku období mohou být dále členěna na samostatné ucelené části/úseky/fáze řešení projektu každé období - své vlastní činnosti a výstupy – dosažení měřitelné a kontrolovatelné každé období by mělo mít alespoň jeden věcný výstup (výsledky uznávané v RIV, tak výstupy v kategorii “ostatní“)

19 Povinným výstupem každého roku je průběžná, resp. závěrečná zpráva z řešení projektu. Výsledků musí být dosaženo nejdéle do doby ukončení projektu. Výsledky projektu musí být implementovány v období - do 3 let po ukončení řešení, nejpozději však do doby trvání programu ALFA (prosinec 2019).

20 4.4. Rozdělení práv k výsledkům projektu plánované rozdělení práv k duševnímu vlastnictví vytvořenému při řešení projektu konkrétní podíly jednotlivých uchazečů rozdělení je závazné pro tvorbu smlouvy o účasti na řešení projektu Dle Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovace, Ochrana a využití duševního vlastnictví vzniklého v rámci výzkumu a vývoje financovaného z veřejných zdrojů

21 Změny v projektu - hlavní uchazeč je v souladu povinen písemně informovat poskytovatele o změnách do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. POZOR SANKCE !! např. neplnění lhůt, neinformování poskytovatele o změnách, podávání zmatečných informací, nedostatečná součinnost

22 Bodovaná kritéria – např. Novost předpokládaného řešení projektu. Potřebnost výsledků a aktuálnost řešení projektu. Přínosy projektu. Způsob uplatnění výsledku řešení, doložená průzkumem, studií nebo poptávkou odběratele či uživatele.

23 Bodovaná kritéria - PODNIKY účinná spolupráce - VO nese alespoň 10 % způsobilých nákladů projektu finanč. podíl: jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů projektu prováděného ve spolupráci projekt musí zahrnovat spolupráci s nejméně jedním malým nebo středním podnikem nebo přeshraniční spolupráci projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a VO kvalita a dlouhodobost dosavadní spolupráce podniku s výzkumnými organizacemi

24 případné dotazy pouze prostřednictvím HELPDESK TAČR Zobrazit všechny často kladené otázky - uveřejní TAČR časté dotazy k 4. veřejné výzvě programu ALFA DOPORUČENÍ: DOTAZY NA TAČR – psát na PC, projektové manažery fakult – centrálně (zveřejnit) FAQ ke 4. veřejné soutěže programu TAČR/ALFA !!

25 TERMÍNY A INFORMACE MENDELU: Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS TAČR a potvrzený Průvodní list projektu děkanem fakulty, zasílejte prostřednictvím fakultních koordinátorů do 19. 12. 2013 do 12:00 hod. PC zajistí hromadné odeslání na TAČR přes datovou schránku univerzity PC zašle na TAČR povinné přílohy za MENDELU (Čestné prohlášení o způsobilosti, Výpis z trestního rejstříku rektora) BODY V EL.PŘIHLÁŠCE: 5.1.6. Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnic. osobách a jejich výše, 5.1.9. Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků

26 DĚKUJEME ZA POZORNOST DOTAZY ??


Stáhnout ppt "Problematika podávání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže programu ALFA Ing. Ševelová, Ph.D., Ing. Pečinková CZ.1.07/2.4.00/17.0027."

Podobné prezentace


Reklamy Google