Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Historie legislativního ukotvení 2001 Věcný záměr zákona o sociálních službách (upravoval sociální pracovníky a jejich roli v systému, povinnou registraci a licenci, vzdělávací instituce) 2003 Koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků (návrh na samostatnou právní úpravu výkonu sociální práce) 2005 Teze legislativního zakotvení výkonu sociální práce a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků (kvalita výkonu sociální práce, kvalifikační předpoklady, CŽV) 2006 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (spojení do jednoho zákona, sociální pracovníci §§ 109 a 110) 2011 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR (reflexe praxe sociální práce) 2012 Přípravné práce pro VZZ o sociální práci – pracovní skupina Vědecké rady ministra pro sociální práci

3 Konzultační proces I. 1-12/ 2013semináře pořádané MPSV a RAROSP 10 setkání v rámci ČR / 500 SP 1-3/2014zveřejnění pracovních materiálů verze I ke komentářům 3/2014 seminář MPSV na JABOKu – zhodnocení zpětné vazby z terénu 50 SP 3-6/2014 osobní konzultace a výjezdy na základě reakcí na pracovní materiály 150 / 85 SP 5/2014 seminář MPSV s účastní odborníků ze Slovenska 50 účastníků 6-9/2014zveřejnění pracovních materiálů verze II. ke komentářům

4 Konzultační proces II. 9-12/2014 účast na seminářích, konferencích, workshopech pořádaných v terénu - APSS ČR, KÚ Hradec Králové, DS Žatec, Charita ČR, IPVZ, konference DOMUS o.s., DS Litvínov 370 SP 10-12/2014 rezortní jednání (ČSSZ, GŘ ÚP, MPSV) mezirezortní jednání (MŠMT, MZ, MV, MS, SMO, AK, ASVSP, PKSP, SSP, PS APSS ČR, UZS, OSZ a další) výstupy od poradního týmu 1-3/2015 VOŠ SP, Profesní svaz APSS, Charita, Prev-Centrum 130 SP 2/2015 seminář MPSV pro organizace Platformy 10 a další zaměstnavatele 3/2015 seminář PSP a MPSV k profesní komoře sociálních pracovníků

5 Příprava věcného záměru zákona I. 3/2015 zapracování projednávaných témat a kompletace materiálů dle legislativních pravidel 3/2015vnitřní připomínkové řízení a vypořádání připomínek 4-5/2015vnější připomínkové řízení a vypořádání připomínek 6/2015 předložení věcného záměru zákona vládě (v souladu s plánem legislativních prací) 6/2015předložení paragrafovaného znění návrhu zákona vládě 1.1.2017předpokládaná účinnost zákona

6 Základní koncept tzv. profesního zákona 1.Předpoklady a podmínky pro výkon sociální práce –odborná způsobilost –celoživotní vzdělávání –ochrana výkonu sociální práce 2.Možnost profesního růstu – nezávisle na pracovní kariéře 3.Profesní komora sociálních pracovníků = samosprávná instituce (ochrana profese samotnými sociálními pracovníky) => zastřešení sociální práce jako profese, => sociální pracovníci v zákoně mají dostat nástroj ke své ochraně a opoře, k zajištění profesní kariéry a celoživotního vzdělávání, => legislativní úprava je připravována za účelem ochrany klientů a jejich lidské důstojnosti a jejich sociální práv

7 Profesní komora sociálních pracovníků I. Profesní komora = profesní samospráva –veřejnoprávní korporace vybavená kompetencemi k výkonu veřejné moci –není orgánem státu ani není podřízená státním orgánům –hospodářsky a rozpočtově nezávislá na státu –povinné členství neznamená členství ve smyslu spolku, ale udělení práv (privilegií) (nikoli povinnosti) podílet se na samosprávě profese –člen profesní komory musí při výkonu profese dodržovat nejen právní řád ČR, ale i vnitřní předpisy profesní, a to včetně profesních etických pravidel –chrání a prosazuje profesní zájmy členů a vytváří podmínky pro růst odborné kvalifikace a profesionální úrovně svých členů –nese odpovědnost za své jednání –jedná nejen ve svém zájmu, ale i v zájmu veřejném nebo obecném –existuje soudní ochrana před autoritativním rozhodnutím vůči svým členům

8 Profesní komora sociálních pracovníků II. Základní teze –samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující všechny sociální pracovníky –vykonává působnost na celém území České republiky –zastupuje navenek sociální pracovníky, resp. celý obor sociální práce –působnost profesní komory: vytváření podmínek pro kvalitní výkon sociální práce, garance kvality sociální práce a jejího zvyšování ve vztahu ke klientům, podpora sociálním pracovníkům ve výkonu kvalitní odborné práce, vyjednávání se subjekty k zajišťování podmínek pro výkon sociální práce. dbá, aby její členové vykonávali svou profesi odborně, v souladu s její etikou a způsobem stanoveným řády komory, zaručuje odbornost svých členů, posuzuje nároky a hájí práva a zájmy svých členů, chrání profesní čest svých členů, je nositelem závazných etických norem.

9 Profesní komora sociálních pracovníků III. Kompetence –přispívá k pozitivnímu mediálnímu obrazu profese sociální práce –sleduje výkon sociální práce jako takové –navrhuje obsah a formy dalšího vzdělávání –zástupce komory je členem odborných a akreditačních orgánů –je povinným připomínkovým místem –je partnerem pro ostatní subjekty, úřady, zaměstnavatele a vzdělavatele v rámci platformy Práva a povinnosti členů –právo volit a být voleni, a dále například využívat služeb komory, pomoci a poradenství, vyžádat si a obdržet expertní stanovisko k odborným problémům, vznášet připomínky a podněty týkající se výkonu profese, pozastavit členství či přihlásit se do licenčního či specializačního řízení. –závazky členů jsou vykonávat svou profesi odborně a eticky, řídit se postupy a principy výkonu profese, dodržovat vnitřní předpisy profesní komory a kodexy

10 Profesní komora sociálních pracovníků IV. Organizace profesní komory –základním článkem profesní komory jsou regionální sdružení –orgány profesní komory jsou sjezd delegátů regionálních sdružení, představenstvo v čele s prezidentem, viceprezident, etická komise, revizní komise, komise pro vzdělávání a rozvoj sociální práce, další komise profesní komory zřízené na základě zmocnění –administrativní a organizační fungování profesní komory zajišťuje kancelář profesní komory (= jedna kamenná pobočka) Příprava profesní komory –v první fázi má být MPSV podpůrným subjektem sociálním pracovníků, nemá však a nebude přebírat kompetence profesní komory. –bude jmenován přípravný výbor, který bude činný do doby zahájení samostatné činnosti profesní komory (tj. prvních voleb). –přípravný výbor zajistí: kompletní přípravu dokumentů pro fungování komory, databázi sociálních pracovníků, svolání ustavujících regionálních sjezdů, svolání sjezdu delegátů za účelem konání voleb.

11 Na závěr … či na začátek? Pokud nebude profesní komora sociálních pracovníků … dojde k rozšíření dosavadní působnosti ústředního orgánu MPSV při kontrole plnění předpokladů profese sociální práce a jejího výkonu - závazný registr sociálních pracovníků, akreditace vzdělávacích programů resp. kurzů pro sociální pracovníky, a provádění státní kontroly. nedojde k naplnění očekávaných cílů zejména v oblasti dodržování etiky a hodnot sociální práce. Myšlenka na závěr a reflexe konzultačního procesu vznikem profesní komory bude sociálním pracovníkům předána autonomie vyjadřovat se ke své profesi. sociální pracovníci jsou připraveni tuto odpovědnost převzít.

12 Kontakt Mgr. David Pospíšil david.pospisil@mpsv.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google