Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané rozvojové aktivity ve Zlínském kraji Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů obcí a měst s vedením Zlínského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané rozvojové aktivity ve Zlínském kraji Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů obcí a měst s vedením Zlínského."— Transkript prezentace:

1 Vybrané rozvojové aktivity ve Zlínském kraji Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů obcí a měst s vedením Zlínského kraje Luhačovice 10. 2. 2011

2 2 OBSAH 1.Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2.Globální granty Zlínského kraje a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3.OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.OP Podnikání a inovace 5.OP Životní prostředí 6.OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 7.OP Výzkum a vývoj pro inovace 8.Shrnutí čerpání OP ve Zlínském kraji 9.Velké rozvojové projekty Zlínského kraje 10. Závěr

3 3 1. ROP STŘEDNÍ MORAVA PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ ZA ZLÍNSKÝ KRAJ Zdroj: ÚRR RS SM; stav k 31. 1. 2011 Prioritní osy / oblasti podpory Alokace pro ZK (v mil. Kč) Schválené projekty pro ZK (v mil. Kč) Schválené projekty pro ZK (v %) Zůstatek alokace pro ZK * (v mil. Kč) Zůstatek alokace pro ZK * (v %) Prioritní osa 1 - Doprava2 7692 03974%72926% 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1 6741 32579%35021% 1.2 Veřejná doprava76939051%380 *49% * 1.3 Bezmotorová doprava325 100%00% Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 3 3901 94057%1 45043% 2.1 Rozvoj regionálních center 44133175%11025% 2.2 Rozvoj měst1 87378242%1 09058% 2.3 Rozvoj venkova83179195%405% 2.4 Podpora podnikání2463615%210 *85% * Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 1 7541 48284%27216% 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 35223767%115 *33% * 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 22319085%3315% 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 1 08495988%12512% 3.4 Propagace a řízení96 100%00% Celkem7 9135 46269%2 45131% * V zůstatku alokace jsou zahrnuty také již předložené projekty v procesu hodnocení, které snižují zůstatek alokace pro další výzvy, zejména v oblastech 1.2, 2.4 a 3.1 – více na snímku č. 7

4 4 1. ROP STŘEDNÍ MORAVA PŘEHLED ČERPÁNÍ: Prioritní osa 1 - Doprava z toho jednotlivé oblasti podpory:

5 5 1. ROP STŘEDNÍ MORAVA PŘEHLED ČERPÁNÍ: Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu z toho jednotlivé oblasti podpory:

6 6 1. ROP STŘEDNÍ MORAVA PŘEHLED ČERPÁNÍ: Prioritní osa 3 - Cestovní ruch z toho jednotlivé oblasti podpory:

7 7 1. ROP STŘEDNÍ MORAVA Aktuální přehled zůstatků alokace a očekávaných výzev v roce 2011 Zůstatek alokace k vyhlášení výzev pro Zlínský kraj v oblastech podpory:Zůstatek alokace (v mil. Kč) 1.1.1 Silnice II. a III. třídy350 2.2.2 - Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb140 2.2.3 - Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání39 2.2.6 - Rozvoj krizové infrastruktury100 2.2.9 - Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel156 2.3.1 - Fyzická revitalizace území40 3.1 – Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (oblast Luhačovicko, Horní Vsacko, Rožnovsko) 48 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby33 3.3.1 - Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 125 Celkem1 031 Očekávané výzvy ROP ve Zlínském kraji v roce 2011: 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – 07-09/2011 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb – 12/2011 – 01/2012 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury – 10-11/2011 3.1.1 Projekty naplňující IPRÚ Luhačovicko - 08/2011 3.1.1 Projekty naplňující IPRÚ Horní Vsacko a Rožnovsko - 06/2011 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby (Horní Vsacko) - 06/2011

8 8 2. GLOBÁLNÍ GRANTY ZK A OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ Zdroj: odbor ŘDP KÚZK; stav k 25. 1. 2011 Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Počet podpořených projektů Schválená výše dotace (v tis. Kč) 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve ZK57243 378 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání ve ZK2870 913 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve ZK 2398 134 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání ve ZK1658 605 Celkem124471 031 + individuální projekty OP VK (žadatelé ze Zlínského kraje – zejména základní, střední a vysoké školy, veřejná správa) 112419 939

9 9 2. GLOBÁLNÍ GRANTY ZK (OP VK) PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ

10 10 2. GLOBÁLNÍ GRANTY ZK (OP VK) PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ

11 11 3. OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zdroj: MPSV ČR; stav k 26. 1. 2011 OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech podporován je výrazně také neziskový sektor Prioritní osy Počet podpořených projektů Schválená výše dotace (v tis. Kč) 1 - Adaptabilita 83276 136 2 - Aktivní politiky trhu práce 10179 080 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti 44427 525 4 - Veřejná správa a veřejné služby 21100 311 5 - Mezinárodní spolupráce 534 540 Celkem 1631 017 592

12 12 3. OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

13 13 3. OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

14 14 Zdroj: MPO ČR, stav k 24. 1. 2011 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Jednotlivé programy OPPI a jejich popisPočet projektů Výše dotace (v tis. Kč) Rozvoj (technologické vybavení MSP ve vybraných regionech)56407 830 Marketing (aktivity podpory exportu – výstavy a veletrhy, získávání marketingových informací, apod.) 9154 724 Eko-energie (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie) 53254 820 ICT a strategické služby (vývoj nových softwarových produktů, řešení či návrh aplikací) 1392 513 ICT v podnicích (rozšíření či zavedení ICT v MSP)73159 473 Nemovitosti (pořízení či rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, zejména brownfields) 41584 081 Školicí střediska (výstavba a vybavení podnikatelských školicích středisek) 43243 313 Inovace (pořízení strojů, zařízení, know-how, licencí pro inovace, projekty v oblasti ochrany duševního vlastnictví) 63796 066 Potenciál (zřízení či rozšíření vývojového centra/oddělení)24242 477 Prosperita (podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky)5492 967 Poradenství, Klastry, Technologické platformy1213 522 CELKEM4743 341 786 Pozn.: zvýrazněné buňky znázorňují počty projektů a výši dotace v programech, v nichž jsou subjekty Zlínského kraje na 1. a 2. místě mezi všemi kraji ČR

15 15 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Počet podpořených projektů Pozn.: červeně označené hodnoty znázorňují počty projektů v programech, v nichž jsou subjekty Zlínského kraje na 1. a 2. místě mezi všemi kraji ČR

16 16 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE 4. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Poskytnutá výše dotace (v tis. Kč) Pozn.: červeně označené hodnoty znázorňují čerpání dotací v programech, v nichž jsou subjekty Zlínského kraje na 1. a 2. místě mezi všemi kraji ČR

17 17 5. OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zdroj: www.opzp.cz; stav k 1. 12. 2010 Prioritní osy Počet schválených projektů Schválená výše dotace (v tis. Kč) 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 432 806 789 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 771 345 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie207925 249 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 97915 751 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 00 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny119349 259 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 230 690 Celkem4755 099 083

18 18 5. OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

19 19 5. OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

20 20 6. OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ČR PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Zdroj: www.sk-cz.eu; souhrnný stav schválených projektů po jednání Monitorovacího výboru v červnu 2010 Oblasti podpory Počet schválených projektů Schválená výše dotace (v tis. EUR) 1.I Kulturní rozvoj a zachování tradic 193 405 1.II Spolupráce a síťování 111 705 1.III Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost 121 477 1.IV Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí 91 607 1.V Rozvoj přeshraniční turistiky 142 766 1.VI Fond mikroprojektů 13 118 2.I Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí 4576 2.II Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny 113 283 2.III Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí 5337 Celkem 8618 274

21 21 6. OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ČR PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

22 22 6. OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ČR PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

23 23 7. OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ SUBJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Schválené projekty Zdroj: www.msmt.cz; stav k 4. 1. 2011 Oblast podporyŽadatel a název projektu Schválená výše dotace (v tis. Kč) 2.1 Regionální VaV centra UTB ve Zlíně – Centrum polymerních systémů 754 043 Celkem 754 043 Oblast podporyŽadatel a název projektu Požadovaná výše dotace (v tis. Kč) 2.1 Regionální VaV centra UTB ve Zlíně – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií 174 820 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem UTB ve Zlíně – Laboratorní centrum Fakulty technologické 537 413 Celkem 712 233 Projekty doporučené řídícím orgánem k financování, u nichž dosud probíhají negociace

24 24 8. SHRNUTÍ ČERPÁNÍ OP VE ZLÍNSKÉM KRAJI Čerpání subjektů ve Zlínském kraji v období 2007 - 2010 Souhrnná částka za všechny OP (v mil. Kč) ERDF – investiční dotace („tvrdé“ projekty) 14 916 ESF – neinvestiční dotace („měkké“ projekty) 2 107 Celkem 17 023 V současnosti již vyčerpáno více než 2/3 celkové alokace strukturálních fondů Do roku 2015 předpokládáme nové projekty jednotlivých OP pro subjekty ve Zlínském kraji v objemu max. 5-8 mld. Kč Velký objem peněz na další projekty chybí a bude chybět – HROZBA a VÝZVA CO BUDE NÁSLEDOVAT PO ROCE 2014 efektivita index konkurenceschopnosti „Evropa 2020“ Lisabonská strategie 5. kohezní zpráva budoucnost kohezní politiky EU 2014+ … pozice ČR při přípravě programovacího období 2014+

25 25 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV Během roku 2010 podepsány dohody s prvními 6 investory obsazujícími téměř 12 ha vyčleněné plochy, kteří investují v zóně vytvoří více než 1000 pracovních míst V roce 2011 pokračuje výstavba vnitřní infrastruktury zóny a jednání s dalšími potenciálními investory Celková výše potvrzených investic v zóně již dosahuje hodnoty 2 mld. Kč

26 26 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS Součástí průmyslové zóny Holešov, financováno z OPPI (celkové náklady 190 mil. Kč), spolupráce Industry Servis ZK, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Technologického inovačního centra Nabízí firmám přístup k moderním výzkumným a vývojovým technologiím, potenciál přítomných odborníků a prostory business centra pro školení či jednání s partnery V rámci projektu technologického parku PROGRESS bude vybudován také podnikatelský inkubátor - prostory pro začínající podnikatele s výhodným nájmem a nabídkou poradenství

27 27 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK Krajské kulturní a vzdělávací centrum celkové finanční prostředky - 900 mil. Kč termín realizace: 2011 - 2013 návrat k myšlence „Baťův studijní ústav“ - cílem projektu je vytvořit moderní centrum, které nabídne občanům i návštěvníkům Zlínského kraje na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury, efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa v současnosti je dokončena dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení již nabylo právní moci, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být zahájena v květnu 2011

28 28 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK Zdravotnictví - revitalizace areálů krajských nemocnic Uherskohradišťská nemocnice a.s. Letos bude zahájena výstavba centrálního objektu s rozpočtem téměř 700 mil. Kč (Zlínský kraj financuje z rozpočtu cca 150 mil. Kč, zbývající část hradí Uherskohradišťská nemocnice, a.s.) Probíhá výstavba nového výjezdového stanoviště ZZS V roce 2010 otevřeno nové pracoviště s lůžky dlouhodobé intenzivní péče Krajská nemocnice T. Bati a. s. ve Zlíně Pokračuje projektová příprava výstavby centrálního objektu – interní kliniky s rozpočtem téměř 890 mil. Kč Letos budou provedeny stavební úpravy některých objektů (LDN, dětské oddělení…) a řešeno přemístění protialkoholní stanice do zlínské nemocnice Na podzim 2010 otevřen nový parkovací dům Vsetínská nemocnice a.s. Probíhá projektová příprava výstavby centrálního objektu – lůžkový pavilon interny s rozpočtem cca 240 mil. Kč V roce 2010 otevřen nový pavilon centralizující oddělení patologicko-anatomické, hematologické a klinické biochemie v hodnotě 106 mil. Kč

29 29 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK Doprava v oblasti dopravy (silnice II. a III. třídy, mosty) investice z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011 ve výši 155 mil. Kč + dotace EU přesahující 460 mil. Kč nejvýznamnější rekonstrukce silnic realizované Zlínským krajem (ŘSZK) v roce 2011 jsou následující: III/50736 Nedašova Lhota – st. hranice II/487 Nový Hrozenkov – Podťaté II/497 Šarovy – Březolupy II/432 Kroměříž – Koryčany, Roštín II/492 Horní Lhota – Zádveřice II/150 Bystřice p. Hostýnem, propojení se silnicí II/438 Investice v oblasti silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v dlouhodobém horizontu a prognóza dalšího vývoje (v mil. Kč) Rok200420052006200720082009201020112012201320142015 Částka310311504303526516560615 *504*450*325*220* II/437 Blazice, průjezdní úsek III/49024 Ludkovice - Pradliska mosty v Rajnochovicích, Bylnici, Lhotě u Vsetína a Velehradu Zdroj: ŘSZK, prognóza čerpání závisí na možnostech financování ZK a čerpání zbývajících prostředků OP v jednotlivých letech

30 30 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK Sociální služby celkové investice v roce 2011 ve výši téměř 77 mil. Kč výstavba nových zařízení Domov pro seniory Jasenka ve Vsetíně s celkovým rozpočtem 139 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) Seniorpark Valašské Meziříčí s celkovým rozpočtem 139 mil. Kč (realizace v letech 2013-14) rekonstrukce stávajících zařízení Domov pro seniory Loučka – stavební úpravy budovy s celkovým rozpočtem 58 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) Školství celkové investice v roce 2011 ve výši téměř 70 mil. Kč – rekonstrukce a stavební úpravy škol a souvisejících zařízení rekonstrukce budovy speciální ZŠ při DD Zlín – Lazy s celkovým rozpočtem 35 mil. Kč (realizace v letech 2010-11) rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky Gymnázia a JŠ Zlín nám. TGM s celkovým rozpočtem 26 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) nástavba budovy SOŠ Luhačovice s celkovým rozpočtem 22 mil. Kč (realizace v letech 2010-11) stavební úpravy SPŠ Otrokovice s celkovým rozpočtem 28 mil. Kč (realizace v letech 2011-12)

31 31 9. VELKÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZK Další rozvojové projekty Zlínského kraje Budování Informačního, vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje s rozpočtem přesahujícím 130 mil. Kč v letech 2011 – 2013 (z toho cca 100 mil. Kč tvoří dotace EU) Projekt KORIS – komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji s rozpočtem téměř 114 mil. Kč (dotace EU tvoří 95,5 mil. Kč) atd… mnoho dalších rozvojových aktivit

32 32 10. ZÁVĚR Jak zajistit financování rozvojových aktivit po roce 2014+ v obcích, městech, krajích – v celé České republice O to se právě nyní hraje! Buďme aktivní: reformní směřování ČR kohezní politika EU po roce 2014+ generování zdrojů pro rozvoj

33 33 Tomáš Baťa: „Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď zvládnout nebo se jim přizpůsobit.“

34 34 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Vybrané rozvojové aktivity ve Zlínském kraji Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů obcí a měst s vedením Zlínského."

Podobné prezentace


Reklamy Google