Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – styl úředního jednání Název sady:Funkční styly pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – styl úředního jednání Název sady:Funkční styly pro."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – styl úředního jednání Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Zám ě rem této sady výukových materiál ů s názvem Funk č ní styly a slohové útvary je poskytnout žák ů m pot ř ebné informace ze stylistiky, pou č ení o jednotlivých funk č ních stylech a nejd ů ležit ě jších slohových útvarech tak, aby je žáci mohli využít p ř i písemné i ústní komunikaci. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sad ě popíší postupn ě funk č ní styly (prost ě sd ě lovací, administrativní, odborný) a p ř íslušné slohové útvary, které jsou probírány v p ř edm ě tu Č eský jazyk a literatura ve 2. ro č níku SOU Uherský Brod.

3 ANOTACE Konkrétn ě tato prezentace je zam ěř ena na charakteristiku administrativního stylu, na jeho cíl, funkce, na to, jaké má znaky a požadavky, na slohové postupy, které se v administrativním stylu nej č ast ě ji užívají a na jazykové prost ř edky. Zárove ň jsou zde vyjmenovány nej č ast ě jší slohové útvary administrativního stylu.

4 STYL Ú Ř EDNÍHO JEDNÁNÍ (JEDNACÍ, PRAKTICKY ODBORNÝ) ADMINISTRATIVNÍ STYL

5 styl informativní a v ě cné komunikace s ú ř ady Cílem je: sd ě lení fakt ů, vliv na adresáta, informace v oblasti hospodá ř ské, politické, právní, kulturní

6 ADMINISTRATIVNÍ STYL Funkce: ř ídící (sm ě rnice, p ř edpisy, na ř ízení, zákony) odborn ě sd ě lná (oznámení, zpráva, vyhláška, ú ř ední dopis) správní (žádost, protokol)

7 ADMINISTRATIVNÍ STYL Forma: p ř evážn ě psaná (mluvenou formu mají nap ř. pracovní diskuse, ústní hlášení, porady, pohovor s uchaze č em o zam ě stnání) projev p ř ipravený a promyšlený útvary normativní, nap ř. smlouvy, rozsudek, ú ř ední nebo obchodní e-mail struktura v ě tná (souvislý text jako celek) nebo heslovitá (nap ř. strukturovaný životopis, dotazník, vysv ě d č ení )

8 ADMINISTRATIVNÍ STYL Znaky a požadavky: v ě cná výstižnost, srozumitelnost, stru č nost (p ř esné údaje, jednozna č nost) standardizace, schematizace text ů = p ř edepsané normy (p ř edpisy ú ř ední korespondence, smlouvy) nebo jednotné p ř edtišt ě né formulá ř e (nap ř. da ň ové p ř iznání, dotazníky), tabulky, grafy = pro rychlé zpracování, jednotné zhodnocení údaj ů objektivita podání, anonymita autora (zastupuje ú ř ad, firmu) i adresáta v ě cná správnost (dodržování norem, pravdivost údaj ů ) jazyková správnost (bez pravopisných chyb) grafická p ř ehlednost (textová jednotnost dokument ů ) ustálená podoba dokument ů

9 ADMINISTRATIVNÍ STYL Slohové postupy: informa č ní – nej č ast ě jší (ú ř ední oznámení, vyhlášky) popisný (životopis) charakteriza č ní (posudek) výkladový (zd ů vodn ě ní rozsudku, objasn ě ní d ů vodu žádosti)

10 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazyková charakteristika: výhradn ě spisovný jazyk v psaných ú ř edních textech a oficiálních projevech do neoficiálního mluveného projevu pronikají slangové výrazy a profesionalismy (d ě rova č ka, zaseda č ka) dodržování pravopisných norem

11 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prost ř edky z hlediska slovní zásoby: užití zcela neutrálních jazykových prost ř edk ů (bez subjektivity autora, bez citového zabarvení) užití termín ů s p ř esn ě vymezeným obsahem (faktura, právnická/fyzická osoba) = jednozna č nost zkratky a zkratková slova (a. s., s. r. o., ks, fa ) zna č ky (DI Č, I Č, K č, formát A4) univerbizované výrazy (dodák, kopírka) slang (p ř eposlat mail, vydodat zboží)

12 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prost ř edky z hlediska tvaroslovného: vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí (odevzdání hlášení) výskyt slovesných p ř ídavných jmen (odeslaný, splatný, odstoupivší) užívání vazeb je nutno, je t ř eba + infinitiv pasivní slovesné tvary (bylo rozhodnuto, bude oznámeno) autorský plurál a vykání adresátovi (obracíme se na Vás se žádostí) nep ů vodní p ř edložky (za ú č elem, v souvislosti)

13 ADMINISTRATIVNÍ STYL Nej č ast ě jší slohové útvary (druhy text ů ): ú ř ední oznámení ú ř ední zpráva ú ř ední/obchodní dopis objednávka reklamace dotazník životopis posudek žádost zápis usnesení protokol smlouva potvrzení plná moc

14 ADMINISTRATIVNÍ STYL Jazykové prost ř edky z hlediska syntaktického: ustálené formulace (nap ř. vstoupit v platnost, na základ ě ústního jednání, obracím se na Vás s žádostí) v heslovitých útvarech vyjad ř ování nev ě tné, heslovité v ě tné ekvivalenty ve vý č tech, n ě kolikanásobné v ě tné č leny zhušt ě né vyjad ř ování – polov ě tné konstrukce, jednoduché v ě ty d ů ležitost formátu papíru, rozvržení textu, grafická úprava podle ustálených zvyklostí, prototypy text ů, vzorce vn ě jší úprava dána normou ( Č SN 01 6910)

15 ADMINISTRATIVNÍ STYL Zápis: Administrativní styl je styl informativní p ř i ú ř edním styku. Je zam ěř en na fakta a jejich sd ě lení. Má funkci ř ídící, odborn ě sd ě lnou a správní. Musí spl ň ovat požadavky v ě cné výstižnosti, srozumitelnosti a stru č nosti. Ř ídí se normami. Č asto využívá p ř edtišt ě né formulá ř e. Nej č ast ě ji se využívá slohový postup informa č ní. Používá se výhradn ě spisovný jazyk bez jakéhokoli citového zabarvení. V administrativní oblasti se ustálily ur č ité formulace a šablony, které umož ň ují snadnou a rychlou tvorbu textu. Č asté je také využívání zkratek, zkratkových slov a zna č ek. Skladba v ě t bývá zhušt ě ná. Nej č ast ě jší slohové útvary: ú ř ední/obchodní dopis, objednávka, reklamace, žádost, životopis, zpráva, oznámení, plná moc aj.

16 ADMINISTRATIVNÍ STYL Otázky pro opakování: 1. Co je administrativní styl, jaký má cíl? 2. Jakou funkci má administrativní styl? 3. Jakou formu má administrativní styl? 4. Vyjmenuj n ě které znaky a požadavky administrativního stylu. 5. Jaké slohové postupy se využívají v adm. stylu? 6. Jakou formu jazyka užíváme v administrativním stylu a č ím se p ř i psaní ú ř edních písemností ř ídíme? 7. Vyjmenuj n ě které slohové útvary administrativního stylu.

17 ADMINISTRATIVNÍ STYL ZDROJE: Sochrová Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 Štiková Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – styl úředního jednání Název sady:Funkční styly pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google