Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji Mgr. Luděk Tesarčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji Mgr. Luděk Tesarčík."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji Mgr. Luděk Tesarčík

2 Hodnocení kvality – dlouhodobý cíl Dlouhodobý záměr LK 2008 - tři priority vzdělávání  Zvýšení kvality vzdělávání  Zvýšení efektivity vzdělávání  Zvýšení účasti na vzdělávání Dlouhodobý záměr ČR 2011-2015  Zvýšení kvality vzdělávání  Nové metody hodnocení škol

3 Co je kvalita vzdělávání  „kvalita školství je jednoznačně spojena s objemem finančních prostředků, které stát na školství vynakládá…“  „významná podpora profesního postavení učitele – kariérní řád, zlepšení odměňování…“  „…zjednodušení administrativních procesů řízení školství, aby byla možnost se více věnovat pedagogickým otázkám…“  „… kvalita je jednoznačně o počtu škol a především o jejich kapacitách….“  „…především ve stanovení jasné koncepce rozvoje celé vzdělávací soustavy, která by kontinuálně realizovala dlouhodobé cíle bez vazby na politické změny…“

4 Vzdělávací proces

5 nadpis Pojem „kvalita vzdělávání“  Kvalitou vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy se rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování anebo produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena. » (Průcha 1996, s. 27)

6 Externí hodnocení Výhody:  nadhled nad dílčím problémy školy  nezávislost hodnotitelů  možnost srovnávání závěrů mezi více školami Nevýhody:  provádí se nárazově  nemusí proniknout k podstatě  vždycky je dílčí – v čase a záběru…  neodhalí příčiny problémů a nepřináší jejich řešení  plní převážně funkci kontrolní….

7 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání – 2011/2012  1. Rovný přístup ke vzdělávání  2. Školní vzdělávací programy  3. Řízení školy  4. Personální podmínky  5. Materiální předpoklady  6. Finanční předpoklady  7. Efektivní organizace vzdělávání  8. Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí, žáků a studentů  9. Partnerství  10. Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí, žáků a studentů  11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů  12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy

8 Česká školní inspekce

9 Stanovisko týmu poradců ministra.. Stanovisko týmu poradců ministra a dalších odborníků k úrovni českého školství z prosince 2010: Profilace ČŠI od jejího vzniku na striktně kontrolní instituci, tedy bez metodické funkce, při nerozvinutém řízení kvality byla od počátku chybná ….ČŠI se kvalitu vyjádřit nepokusila, …při svém způsobu práce neumí kvalitu vzdělávání zjišťovat, natož uhlídat…

10 Hodnocení kvality vzdělávání  § 12 odst. 5 školského zákona „Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.“  § 59 odst. 1, písm. i) zákona o krajích  „ radě je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám …“ Přijímat opatření k nápravě.

11 Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol NÚOV – projekt Cesta ke kvalitě, Praha 2011  Podmínky ke vzdělávání  Průběh a výsledky vzdělávání  Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšímu subjekty  Vedení a řízení školy  Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

12 Hodnocení kvality vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem  Strategie, vedení a řízení školy  Podmínky vzdělávání  Průběh a výsledky vzdělávání  Ekonomické ukazatele  Řízení informací  Klima, otevřenost školy  Procesy  Prezentace školy

13 Charakteristika systému hodnocení  8 oblastí - 30 hodnocených podoblastí  U podoblastí stanoveny indikátory jejich naplňování  Bodová škála je trojstupňová – 4 2 0 / 2 1 0  Šestiletý a jednoletý hodnotící cyklus  Zdrojem informací – v 95 % výstupy, které škola již dnes běžně zpracovává, statistické výkazy, výroční zpráva, vnitřní dokumenty školy  Další zdroje: Inspekční zprávy, Strategický plán rozvoje školy, Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy  Hodnotitelé: vedoucí oddělení + pracovníci oddělení, vedoucí odboru, náměstek pro resort školství.

14 Termíny hodnocení Jednoletý hodnotící cyklus  každoročně 11 podoblastí z 30  zapojení do projektů  naplňování kapacit škol  všechny ekonomické ukazatele  spolupráce se zřizovatelem  zapojení do prezentace vzdělávání a aktivit kraje …  „Škola roku“ Šestiletý hodnotící cyklus  všech 30 podoblastí  šestileté funkční období ředitele školy  hodnocení zřizovatele  projednání výsledků  prezentace ředitele  koncepce rozvoje školy  rozhodnutí zřizovatele k dalšímu funkčnímu období  doporučení

15 Hodnocení oblastí a podoblastí Oblast: Strategie, vedení a řízení školy Podoblast:  Dlouhodobé koncepční materiály (vize, koncepce rozvoje školy, dlouhodobý plán rozvoje školy, rozvaha udržitelnosti školy)  Provázanost koncepčních materiálů školy se závaznými dokumenty na úrovni ČR a kraje  Systém managementu kvality (ISO, EFQM, CAF,….)  Sebehodnocení školy  Zapojení školy do projektů (národních, krajských, lokálních..)  Vývoj naplněnosti kapacity školy v denní formě studia

16 OblastStrategie, vedení a řízení Ekonomické ukazatele Procesy PodoblastSystém managementu kvality doplňková činnost (DČ) rozhodnutí ředitele školy (správní řízení) Kriteriumzavedení systému řízení kvality ve škole vývoj DČ vzhledem k celkovému rozpočtu počet chybných rozhodnutí z celkového počtu rozhodnutí Zdroj informací výroční zpráva školy účetní uzávěrka, zprávy o činnosti školy rozhodnutí Hodnotící škála 2 1 0 -4 -2 0

17 Autoevaluace – vlastní hodnocení  nejefektivnější  systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií  poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě  orientována na procesy  vychází ze znalosti prostředí  prováděna školní komunitou  cíle jsou stanoveny zevnitř  zaměřuje se na problémy, která škola sama vnímá jako podstatné  identifikuje příčiny a způsoby řešení

18 PDCA cyklus v autoevaluaci

19 Modely hodnocení kvality  TQM - Total Quality Management  „kvalitu vytvářejí lidé“ = důvěra a motivace lidí  "Dělat správné věci správně":  Model Excelence EFQM C) a model CAF - Common Assessment Framework  …růst školy…  … srovnávání s úspěšnějšími organizacemi  ISO/IWA 2:2003 - směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání  managementu procesu = procesní přístup Projekt „Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji“

20 Jak se nejlepší vzdělávací systémy dostávají na špičku  Získat pro pedagogickou práci ty nejlepší  Zlepšit výuku  Zajistit, aby systém poskytoval každému dítěti nejlepší možnou výuku Zdroj: How the world´s best-performing school systems come out on top. McKinsey&Company, 2007

21 Získat pro pedagogickou práci ty nejlepší „kvalita učitelů je důležitější než kvalita vzdělávacího systému“ „dobrý učitel = dobrý žák“ „kvalitu vzdělávání nezměníte bez změny kvality nastupujících učitelů“ - omezení studijních míst + nároky na uchazeče - nástupní plat  zvýšení nároků na další vzdělávání pedagogů  kariérní růst

22 Zlepšit výuku  zlepšit výuku = dobře vzdělávat učitele.  systém definuje ► jak má efektivní výuka vypadat  zařídí ► „ aby tisíce učitelů efektivně vyučovaly spolehlivě kvalitně každý den v tisících škol s velmi odlišnými podmínkami.“  Ve vzdělávání učitelů - čtyři přístupy:  - převážně praxe ve třídách  - „dobré učitele mohou vzdělávat jen dobří učitelé“  - koučování, vzájemné hospitace  - ředitel se soustředí především na řízení výuky

23 Zajistit, aby systém poskytoval každému dítěti nejlepší možnou výuku  kompenzace sociálních, kulturních ….hendikepů  vzdělávací standardy jednoznačně definovány  „všechny školy poskytují stejně kvalitní vzdělávání“  průběžný monitoring škol = při problémech okamžitá intervence  podpora a finanční prostředky přednostně určeny těm, kteří je potřebují nejvíce

24 Děkuji za pozornost … … a krásný den přeje Mgr. Luděk Tesarčík odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Zkušenosti z projektu Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji Mgr. Luděk Tesarčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google