Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů výzva č. 06/2008 19. května 2008 Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů výzva č. 06/2008 19. května 2008 Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů výzva č. 06/2008 19. května 2008 Olomouc

2 Vyhlášené oblasti / podoblasti podpory: 1.1.1 Silnice II. a III. třídy 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit a dále cestovní ruch Datum vyhlášení výzvy: 23. 4. 2008 Datum ukončení výzvy: 26. 6. 2008 (16:00 hod.) Výzva č. 06/2008

3 Podoblast podpory 1.1.1. Silnice II. a III. třídy Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 700 mil. Kč

4 Hlavním parametrem je zkrácení doby jízdy. Modernizace vozovek a zvyšování kapacity komunikací. Za účelem nepřímé podpory rozvoje podnikání budou podporovány projekty, zajišťující napojení průmyslových areálů na regionální síť silnic II. a III. třídy v případech, kdy bude docházet k nově vytvořeným pracovním místům. Strategie pro dosažení cílů

5 Vzorové typy projektů Modernizace komunikace II. třídy s cílem úspory času (výpočet dle Metodického pokynu) Rekonstrukce mostů nebo křižovatek – bodových závad na regionálně významném tahu silnice III. třídy Napojení průmyslových areálů s cílem podpory pracovních míst – projekt zakládající veřejnou podporu

6 Podmínky pro realizaci projektů Stavební úprava místních komunikací bude přípustná pouze v případech vyvolané investice. Nebudou podporovány projekty, jejichž součástí je oprava nebo údržba. Hodnocení efektivity projektů silnic II. a III.třídy je popsáno v příloze č. 5 Metodického pokynu Osnova studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

7 Oprávnění žadatelé / příjemci Kraje Organizace zřizované kraji Obce pouze ve vazbě na projekty předkládané kraji nebo organizacemi zřizovanými kraji v rámci této výzvy (pouze v případě vyvolané investice) Typ operace individuální projekty integrované projekty Minimální výše dotace – 5 mil. Kč na IP a 10 mil.Kč na integrovaný projekt Maximální výše dotace na IP – 300 mil. Kč

8 Monitorovací indikátory - hlavní −Délka nových silnic II. a III. třídy −Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy −Hodnota úspory času −Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí −Odstranění bodových závad −Snížení hlukové zátěže −Počet napojení průmyslových areálů a objektů na síť silnic II. a III. třídy −Počet vozidel používajících komunikaci po 1. roce provozu

9 Podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 140 mil. Kč Strategie pro dosažení cílů Podporované aktivity v oblasti sociálních služeb musí být v souladu s regionálními strategickými dokumenty upravujícími oblast sociálních služeb a podporovaní poskytovatelé sociálních služeb musí být zařazeni do krajských sítí poskytovatelů sociálních služeb. Podporovány budou služby spadajících do Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně rozvoje terénních a intervenčních služeb.

10 Vzorové typy projektů Modernizace nízkoprahového zařízení pro děti a mládež včetně vybavení nutného pro danou sociální službu Rekonstrukce denního stacionáře pro osoby s duševním onemocněním Rozšiřování aktivit a kvality poskytovaných služeb stávajících poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

11 Podmínky pro realizaci projektů Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo POUZE na energetické úspory – např. výměna oken, oprava střechy, zateplování U projektů pro sociální infrastrukturu žadatelé musí být zařazeni do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb Ve vybraných oblastech může být vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno v rámci uvedených aktivit i samostatně. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické úrovně. Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory jsou neuznatelné.

12 Oprávnění žadatelé / příjemci Kraje Dobrovolné svazky obcí Obce s více než 5 000 obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem Nestátní neziskové organizace Typ operace Individuální projekty Minimální výše dotace – 2 mil. Kč Maximální výše dotace – 100 mil. Kč

13 Monitorovací indikátory - hlavní −Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči −Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro sociální služby a zdravotní péči −Počet uživatelů majících prospěch z podpořených zdravotních a sociálních zařízení −Počet uživatelů infrastruktury upravené pro osoby ohrožené sociální exkluzí −Počet nově vytvořených pracovních míst −Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

14 Podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 250 mil. Kč

15 Strategie pro dosažení cílů Podporovány budou aktivity definované v regionálních dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, a to zaměřené například na rozvoj oborových a komunitních center. Dále jde také o podporu projektů zaměřených na integraci zdravotně postižených, na moderní formy výuky – IKT, jazykové vzdělávání nebo na podporu celoživotního učení. Podstatná je vazba na trh práce a nabídka kvalitních pracovníků pro hi-tech a strategická odvětví. Cílem jsou aktivity směřující ke zkvalitnění výuky

16 Vzorové typy projektů Mateřské školy Rekonstrukce objektu či nová kapacita mateřské školy, se zaměřením na děti postižené mentálně i fyzicky (součástí projektu je bezbariérová úprava sociálního zázemí a nákup vybavení, které slouží pro rozvoj dovedností dětí včetně interaktivních tabulí) Základní školy Modernizace části základní školy pro jazykové učebny, učebny výpočetní techniky a výuku odborných předmětů prostřednictvím IKT technologií. Ve večerních hodinách mohou být učebny výpočetní techniky využity pro celoživotní vzdělávání (projekt generující příjmy) Střední školy a vyšší odborné školy Výstavba nové kapacity střední školy pro výuku oboru leteckého průmyslu s vazbou na trh práce a zvýšení kvality výuky

17 Podmínky pro realizaci projektů Součástí projektu v oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání a infrastruktury pro celoživotní vzdělávání nemůže být pořízení výpočetní a prezentační techniky (osobní počítače, tiskárny, kopírovací zařízení, interaktivní tabule, dataprojektory, apod.). Pořízení této techniky musí být řešeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu. V případě projektů řešících celoživotní vzdělávání se může jednat o projekty vytvářející příjmy a nebo o projekty zakládající veřejnou podporu. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken, a dále ubytovací zařízení a zařízení školního stravování. Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné.

18 Oprávnění žadatelé / příjemci Kraje Dobrovolné svazky obcí Obce s více než 5 000 obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem Nestátní neziskové organizace Typ operace Individuální projekty Minimální výše dotace – 2 mil. Kč Maximální výše dotace – 150 mil. Kč

19 Monitorovací indikátory - hlavní –Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání –Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města –Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů určených pro rozvoj vzdělávání –Počet uživatelů majících prospěch z podpořených vzdělávacích zařízení –Počet nově vytvořených pracovních míst –Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

20 Podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Předpokládaná finanční alokace na výzvu: 150 mil. Kč.

21 Strategie pro dosažení cílů Zvýšení atraktivnosti měst a kvality života ve městech nad 5 000 obyvatel Podstatné je využití výstupů pro místní obyvatele a aktivní trávení jejich volného času

22 Vzorové typy projektů Modernizace objektu pro rozšíření kapacit stávající nabídky zájmových kroužků nebo zřízení nových Vybudování nebo rozšíření venkovní víceúčelové plochy včetně zázemí (slouží pro místní obyvatele) Vybudování zařízení pro letní kulturní aktivity

23 Podmínky pro realizaci projektů V některých případech se může jednat o projekty vytvářející příjmy a nebo o projekty zakládající veřejnou podporu. Nevhodné jsou aktivity zaměřené POUZE na opravy a údržbu anebo energetické úspory – např. oprava střechy, zateplování, výměna oken. Náklady na aktivity projektu, které se neváží přímo k této podoblasti podpory, jsou neuznatelné. Cílovou skupinou jsou zejména místní obavatelé.

24 Oprávnění žadatelé / příjemci Kraje Dobrovolné svazky obcí Obce s více než 5 000 obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem Nestátní neziskové organizace Typ operace Individuální projekty Minimální výše dotace – 2 mil. Kč Maximální výše dotace – 150 mil. Kč

25 Monitorovací indikátory - hlavní –Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové povahy –Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro soiciální služby a zdravotní péči –Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města –Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení –Počet nově vytvořených pracovních míst –Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

26 Hodnocení projektů 1.Posouzení přijatelnosti projektu 2.Kontrola formálních náležitostí 3.Věcné hodnocení Hodnocení žadatele finanční zdraví žadatele partnerství a významné zapojené subjekty reference výsledků obdobných projektů žadatele či projektů personální a organizační zajištění projektu

27 Hodnocení projektů Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu potřebnost projektu jasnost, podrobnost, provázanost a logika popisu aktivit a jejich provázanost v rámci projektu majetkové vztahy vč. podmínek budoucího provozu vztah a výše výdajů k jednotlivým aktivitám projektu včetně popisu účetních metod harmonogram projektu udržitelnost kritické milníky realizace projektu a zahájení provozu úroveň technického řešení, porovnání variant řešení vazba monitorovacích indikátorů na aktivity, výstupy a výsledky projektu

28 Hodnocení projektů Hodnocení významu a efektivity projektu soulad projektu s cíli ROP Střední Morava efektivita projektu ve vztahu k výši celkových způsobilých výdajů na jednotku výstupu a ekonomické výsledky vazba na indikátory ROP Střední Morava Horizontální témata udržitelný rozvoj rovné příležitosti

29 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Hnilová Odbor řízení projektů Úřad Regionální rady Tel.: 577 043 855 lenka.hnilova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj


Stáhnout ppt "Vyhlášené oblasti podpory a doporučení pro zpracování projektů výzva č. 06/2008 19. května 2008 Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google