Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak získat veřejné finance na projekty výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání 1 Ing. Anna Mittnerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak získat veřejné finance na projekty výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání 1 Ing. Anna Mittnerová,"— Transkript prezentace:

1 Jak získat veřejné finance na projekty výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání www.vscht.cz 1 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz anna.mittnerova@vscht.cz 21.5.2014

2 Koloběh peněz Kapitál – fyzický, finanční, lidský, technologie (výzkum) Podnikání – činnost za účelem dosažení zisku Daně –Přímé – zdanění osobních příjmů platí jednotlivci a podniky –Nepřímé – uvalované na spotřebu, platí kupující (DPH, clo, spotřební) Veřejné finance v ČR –Státní pokladna (peněžní fond) – příjmy z daní a další –Státní rozpočet ČR – plán finančního hospodaření, v ČR-1 rok –Navrhuje vláda, schvaluje Poslanecká sněmovna Zákon o státním rozpočtu, Zákon o rozpočtových pravidlech (218/2000 Sb.) –Výdaje dle rozpočtových kapitol (ministerstva a další rozpočtové kapitoly) 21.5.20142

3 Právní rámec VaVaVaI v ČR Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků130/2002 Sb –Podpora institucionální, účelová, na projekty grantové, programové, na podporu specifického vysokoškolského výzkumu, podporu infrastruktur, mezinárodní spolupráce Zákon o vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb.Zákon č. 111/1998 Sb. Zákon č. 341/2005 Sb.o veřejných výzkumných institucích,341/2005 Sb. Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 Rámec Společenství2006/C 323/01 21.5.20143

4 Systém podpory VaVaI v ČR 21.5.20144 Použit snímek z prezentace Ing. M. Janečka z TA ČR

5 Rozpočet VaVaI / 2013 www.vyzkum.cz www.vyzkum.cz Financováno z veřejných peněz - 1.9 % HDP Státní rozpočet ČR 2013 - rozpočtové kapitoly s VaVaI –MŠMT16,52 mld. Kč z toho 6 mld. předfinancování EU –MPO3,55 mld. Kč z toho 2 mld. předfinancování EU –M Vnitra 0,63 mld. Kč –M obrany0,41 mld. Kč –M Zem.0,77 mld. Kč –M Kultury0,48 mld. Kč –M Zdrav.1,32 mld. Kč –AV ČR4,45 mld. Kč –GA ČR3,46 mld. Kč –TA ČR2,96 mld. Kč II Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací http://www.isvav.cz/prepareTenderForm.do http://www.isvav.cz/prepareTenderForm.do 21.5.20145

6 Evropské strukturální fondy a investiční fondy http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana V ČR jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Jsou určeny na rozvoj méně rozvinutých regionů Financovány z rozpočtu EU s národním dofinancováním Projekty jsou v ČR administrovány a rozpočtovány v Kč Národní strategický referenční rámec (NSFR) Operační programy 2007-14 bylo asi 24 OP z toho –OP lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ, MPSV) –OP Vzdělávání a konkurenceschopnost OP VK, MŠMT) –OP Výzkum vývoj a inovace (OP VaVaI, MŠMT) –OP Podnikání a inovace (MPO) –OP Praha adaptabilita (OP PA, Hl. m. Praha) –OP Praha konkurenceschopnost ( OP PK, Hl. m. Praha) 21.5.20146

7 ESF a ERDF 2014-2020 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP PIK, řízený MPO Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP VVV; řízený MŠMT Operační program Zaměstnanost, OPZ, řízený MPSV Operační program Praha - pól růstu ČR, OP Praha, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; Operační programy přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a –Polskou, Slovenskou, Rakouskou republikou, Bavorskem, Saskem - řízeno MMR + dalších 11 OP 21.5.20147

8 Výzva, návrh, výběr, řešení projektu Veřejné peníze – vyhlášené výzvy na podávání návrhů projektů Každý poskytovatel má svoje vlastní termíny a pravidla Je stanoveno přesně jak má vypadat struktura projektu, rozpočtu Navržené projekty se hodnotí - hodnotitelé Úspěšné návrhy vybrány k financování, poskytovatel uzavírá Smlouvu Uchazeč, příjemce – právnická osoba Řešitel – osoba, která je odpovědná za řešení projektu Projekt řeší jeden Příjemce, či konsorcium = + další spolupříjemci Projekt má jasně popsány cíle, etapy řešení, předpokládané výsledky Projekty se řeší 1 a více roků – každoročně se píše zpráva je hodnocena oponentní radou, či poskytovatelem Financování - různá míra, max 100% rozpočtu, ex ante, ex post, Neziskovost, hospodárnost, efektivita, skutečnost, v době řešení projektu Na základě dosažených výsledků získává Příjemce bodové ohodnocení a z toho vyplývající institucionální podporu. 21.5.20148

9 Veřejné finance Evropské Unie http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm Rozpočet EU – příspěvek členských států dle HDP a vlastní zdroje, je malý a vyrovnaný Sedmiletý finanční rámec (od 1988 první pětiletý) Sestavuje ho a předkládá Evropská Komise, schvaluje ER a EP Příspěvek ČR v 2011 = 1,318 mld. € = 35 mld. Kč Výdaje EU rozpočtu - pět okruhů (Headings) Udržitelný růst (H1) –Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (H1a) (10 % rozpočtu, na vědu a výzkum, dopravní a energetickou infrastrukturu, jednotný trh atd.) – Soudržnost pro růst a zaměstnanost (H1b) (35 %, na rozvoj méně vyspělých regionů skrze strukturální fondy (ERDF, ESF) a Fond soudržnosti (CF)strukturální fondyFond soudržnosti Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi (H2), –Rozvoj venkova Občanství, svoboda, bezpečnost a právo (H3) EU jako globální hráč (H4) (neboli "vnější politiky„) Správní náklady (H5) 21.5.20149

10 Podpora výzkumu a inovací v EU http://www.ius-wiki.eu/evropske-pravo/sfeu http://www.ius-wiki.eu/evropske-pravo/sfeu Smlouva o fungování Evropské Unie Hlava XIX, čl. 179 Výzkum a technologický rozvoj a vesmír Vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA) –Článek 181 Unie a členské státy koordinují své činnosti ve výzkumu a technologickém rozvoji tak, aby zajišťovaly vzájemnou provázanost vnitrostátních politik a politiky Unie. –Článek 182 –Evropský parlament a Rada řádným legislativním opatřením …přijmou víceletý rámcový program….. stanoví vědecké a technologické cíle Provádí programy výzkumu a technologického rozvoje Podporuje spolupráci se třetími zeměmi v oblasti VaVaI Šíří a vyhodnocuje výsledky činností v oblasti VaVaI Podporuje vzdělávání a mobilitu výzkumníků v rámci EU 21.5.201410

11 Rámcové programy EU 1998 -2001: 5.RP, ČR asociovaná země 2002 – 2006: 6. RP, 17,5 mld. €, 4% EU rozpočtu 2007-2013: 7.RP, 50,5 mld. € 20014-2015: HORIZON 2020 – téměř 80 mld. € ČR přispívá mandatorně do celkového rozpočtu EU Pravidla Rámcových programů jsou dána EU zákony Návrhy předkládá Evropská komise po veřejné konzultaci s členskými zeměmi Návrhy schvaluje Evropská Rada a Evropský Parlament Nařízení (Regulation No 1291/2013) EP a ER stanovující program HORIZONT 2020 Nařízení (Regulation No 1290/2013) stanovující pravidla pro účast v programu HORIZONT 2020 21.5.201411

12 HORIZON 2020, 2014-2020, 80 mld. € http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 21.5.201412

13 21.5.201413

14 Základní pravidla HORIZON 2020 Mezinárodní dimenze řešeného úkolu Většinou řeší mezinárodní konsorcium –min. 3 nezávislé právní subjekty, z nichž každý je usazen v jiném členském státě nebo přidružené zemi Výzvy na předkládání projektů, jedno- a dvoukolové Pracovní program stanoví kritéria a podrobnosti akce –Obecné cíle, problém, který se má řešit, –Rozsah činností, očekávané dopady Hodnocení návrhů – excelence, dopad, kvalita a efektivita provádění Projekty vybrané pro financování - uzavírá se s EC Grantová dohoda a mezi řešiteli Konsorciální dohoda Veškerá komunikace probíhá elektronicky „Participant portal“ 21.5.201414

15 Financování v HORIZON 2020 Zásada neziskovosti, výdaje efektivní, hospodárné, skutečné Přímé náklady Osobní náklady účastníků –Mzda dle výše úvazku v projektu + odměny max. 8000 € na plný úvazek za rok, hrazeny jen produktivní hodiny na akci Cestovní náklady Ostatní přímé náklady Investice Subdovávky Nepřímé náklady (režie) sazba 25% z přímých nákladů bez subdodávek Sazby náhrad EC zpravidla 100%, pro inovační akce 70% 21.5.201415

16 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 21.5.201416

17 EU - Vzdělávací programy a mobility Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) http://www.naep.cz/http://www.naep.cz/ V EU DG EAC - Directorate General for Education and Culture EAC EA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php –ERASMUS+, Creative E.,E.for Citizens, EU Aid, EURYDICE EURAXESS – JOBS PORTAL http://ec.europa.eu/euraxess/ http://ec.europa.eu/euraxess/ 21.5.201417

18 Jak si vydělat peníze Buď podnikáme a nebo se necháme u někoho zaměstnat Pracovní poměr = závislá práce –Zákoník práce – č. 262/2006 Sb. –Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Pracovní poměr upravuje a)Pracovní smlouva (PS) – na dobu určitou či neurčitou b)Dohoda o pracovní činnosti DPČ, c)Dohoda o provedení práce DPP Pracovat můžeme v sektoru Privátním - ekonomická činnost – za mzdu Veřejném – za mzdu ( výzkum, vývoj, vzdělávání ) Státním – za plat - Zákon o platu - platové tabulky PROJEKTY řešitelé jsou zaměstnáni u Příjemce grantu (právnická osoba) Výzvy na projekty: https://researchapp.vscht.cz/https://researchapp.vscht.cz/ 21.5.201418

19 Děkuji za pozornost ! Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, oddělení VaV anna.mittnerova@vscht.cz PROJEKTY EUPROII – LE12005 http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus PEDICEV - EUPRO II – LE 14016 TRIGGER – Genderová rovnováha ve výzkumu https://gro.vscht.cz/ 21.5.201419

20 21.5.201420


Stáhnout ppt "Jak získat veřejné finance na projekty výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání 1 Ing. Anna Mittnerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google