Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výprava do biblického „pravěku“ #2. Kdo je náš průvodce?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výprava do biblického „pravěku“ #2. Kdo je náš průvodce?"— Transkript prezentace:

1 Výprava do biblického „pravěku“ #2

2 Kdo je náš průvodce?

3 Opakování „Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.“ Žd 11,3 „I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo “ Gn 1,3

4

5 IQ

6

7 ŽALM 19,1-4

8 Náhoda nebo stvoření?

9

10 Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel.

11 Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.

12 Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

13 Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry.

14 Jábal, otec těch, kdo bydlí ve stanu

15 Júbal, otec těch hrajících na lyru a flétnu

16 Túbal-kain – kovář všech bronzových a železných nástrojů

17 Abrahám – otec všech věřících Římanům 4,11

18 Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde. Žd 11,8 Gn 12,1-4

19 Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení.

20 Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.

21 Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. 12Pročež z jednoho, a to z již odumřelého, byli zplozeni mnozí

22 „počtem jako hvězdy nebeské“

23 „a jako je nespočetný písek na břehu mořském“

24 Výprava do biblického „pravěku“ #3

25 Co nás čeká? Abrahám – dokončení Izák Jákob Josef

26 Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. 14Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. 15Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. 16Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.

27 Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18o kterém bylo řečeno: ‚ Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘ 19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. Ř 4,17-21

28 Proto ho dostal zpět jako předobraz. (parabalo) Thayer: „either of the future general resurrection of all men, or of Christ offered up to God and raised again from the dead; others otherwise.“

29 Izák Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. Gn 27 „Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět, staň se pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní. “

30 Izák Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. Gn 27 „Budeš živ ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit. Když se budeš toulat, strhneš jeho jho ze své šíje. “

31 Proč Jákob a ne Ezau? Gn 25,21-23

32 Proč Jákob a ne Ezau? Ř 9,6-13.16 „Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává.“

33 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a‚ poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘.

34 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a‚ poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. Máme to Jákobovi za zlé? „Izrael vyrazil se vším, co měl. Když přišel do Beer- šeby, obětoval oběti Bohu svého otce Izáka. Tu Bůh k Izraelovi v nočním vidění promluvil: Jákobe, Jákobe! On odpověděl: Tady jsem. Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, protože tam z tebe učiním velký národ. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé oči.“ Gn 46,1-4c

35 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘.cc Gn 15,13-15

36 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a‚ poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. Máme to Jákobovi za zlé? „Pak Josef přivedl svého otce Jákoba, postavil ho před faraona a Jákob faraonovi požehnal. 8 Farao Jákobovi řekl: Kolik je let tvého života? Jákob faraonovi odpověděl: Času mého putování bylo sto třicet let. Nemnohá a zlá byla léta mého života a nedosahují let života mých otců v čase jejich putování. Pak Jákob faraonovi požehnal a odešel z faraonovy přítomnosti. “ Gn 47,7-10

37 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a‚ poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. Máme to Jákobovi za zlé? – Gn 48 „ Když Josef viděl, že otec položil pravou ruku na Efrajimovu hlavu, nelíbilo se mu to a uchopil otcovu ruku, aby ji přemístil z hlavy Efrajimovy na hlavu Manasesovu. Josef otci řekl: Ne tak, otče, vždyť tento je prvorozený. Vlož pravici na jeho hlavu. Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on se stane lidem a také on bude veliký. Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo naplní národy. “

38 Jákob Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a‚ poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. „Potom jim přikázal toto: Já budu připojen ke svému lidu. Pohřběte mě k mým otcům v jeskyni, která je na poli Chetejce Efróna, 30 v jeskyni, která je na poli Makpele naproti Mamre v kenaanské zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od Chetejce Efróna do vlastnictví jako hrob. 31 Tam pohřbili Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku a tam jsem pohřbil Leu. 32 To pole s jeskyní na něm bylo získáno od Chetejců. 33 Když Jákob dokončil příkazy svým synům, vtáhl nohy do postele, skonal a byl připojen ke svému lidu. “

39 Josef Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.

40 Josef Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech. „Pak Josef řekl svým bratrům: Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z této země do země, kterou přisáhl dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syny Izraelovy slovy: Bůh vás jistě navštíví, a pak odsud vyneste mé kosti. A Josef zemřel ve věku sto deseti let. Balzamovali ho a položili do rakve v Egyptě.“ Gn 50,24-26 „A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.“ Gn 15,13-14

41 Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. 14Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. 15Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. 16Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.

42 Výprava do biblického „pravěku“ #4

43 Co nás čeká? (Žd 11,23-29) Amram a Jokebed (Ex 6,19) [v. 23] Mojžíšova volba [v. 24-27] Slavení Hodu beránka [v.28 ] Projití Rudým Mořem [v.29]

44 Amram a Jokebed „ Vírou Mojžíš,když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení.“

45 Mojžíšova volba odepřel slouti synem dcery faraonovy Pohanění Kristovo bylo pro něj vzácnější než poklady Egypta vírou opustil Egypt

46 Mojžíšova volba „Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu.“

47 Mojžíšova volba „Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.“

48 Mojžíšova volba „jakoby viděl neviditelného, tak se utvrdil“ v.27 Ex 33,11 Nm 12,1-8 Jan 1,18; 1J 4,12

49 Mojžíšova volba - příprava na službu král David – utíkání před Saulem Pán Ježíš – „obyčejný život“ + poušť (40 dnů) ap. Pavel – Arábie – Galatským 1,17

50 Mojžíšova volba Pán jej připravoval na to, aby se stal vůdcem a soudcem Izraele <- Ex 2,11-13 Hospodin jej ustanovil vůdcem a soudcem Ex 4,11-12

51 Mojžíšova volba Bůh má specifický úkol pro každého svého služebníka – Mt 25,14-30 1. Korintským 12,7

52 Slavení Velikonoc Ex 12,6-8. 11-12-15 Jednání ve víře -> Ex 13,17-22 Hospodin byl s nimi „Hospodin pak předcházel je v sloupu oblakovém, aby je vedl cestou, v noci pak v sloupu ohnivém, aby svítil jim, aby ve dne i v noci jíti mohli.“

53 1.Korintským 5,7

54 Dt 12,40-41 „A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tamotročit a budou pokořováni čtyři sta let.“ Gn 15,13

55 Projití Rudým Mořem

56 „Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to okusili Egypťané, moře je pohltilo. “


Stáhnout ppt "Výprava do biblického „pravěku“ #2. Kdo je náš průvodce?"

Podobné prezentace


Reklamy Google