Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Jitka Moravcová Veřejná presentace MŠMT Praha, 30.6.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Jitka Moravcová Veřejná presentace MŠMT Praha, 30.6.2011."— Transkript prezentace:

1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Jitka Moravcová Veřejná presentace MŠMT Praha, 30.6.2011

2 Obecný rámec MŠMT řeší několik IPN projektů (www.ipn.msmt.cz) pro oblast VaVaI a VŠwww.ipn.msmt.cz  Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů  Reforma terciárního vzdělávání  Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání  Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací  Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití  Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání

3 Východiska Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů - závěry k metodice hodnocení  Pozitivní stránka jednoduchá metodika jasný signál o vztahu výkonu VO a financování  Negativní stránka redukce složité činnosti ve VaVaI na jednoduché indikátory nerozlišuje mezi skupinami VO zřízených za různým účelem vede k účelovému chování VO postavena na výsledcích minulého období nemá obdobu v evropských zemích (100% vztah k financování)

4 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů - závěry k metodice hodnocení navázat institucionální podporu na výkon, ale vedle výkonu minulého brát do úvahy i budoucí rozvoj vypracovat „smíšený“ způsob hodnocení VO (výkonnostní kritéria + „peer-review“) vypracovat různé modely financování podle druhu (role) VO zavést financování na víceleté bázi (v ustáleném stavu 4 roky) v budoucnu navázat financování na výkonnostní smlouvy přechod na nový systém by neměl být z roku na rok dramatický zavést bezpečnostní mechanismy s cílem zajistit, aby peer- review proces byl transparentní, spravedlivý a co nejobjektivnější stabilizovat systém a zavést předvídatelnější financování, což je základ pro skutečné plánování a je to i základ pro institucionální rozvoj Východiska

5 Programového prohlášení vlády z léta roku 2010 Reforma systému VaVaI Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 Dlouhodobý záměr MŠMT v oblasti terciárního vzdělávání Strategie vysokoškolské politiky MŠMT (připravovaný materiál – květen 2011) Národní inovační strategie (materiál MŠMT/MPO – květen 2011) Dlouhodobé principy institucionálního hodnocení a financování VaVaI (materiál RVVI) Národní program reforem (schválení vládou duben/květen 2011) Mezinárodní konkurenceschopnost (vstupy MŠMT do materiálu MPO – červen 2011) Východiska

6 nahradit stávající Metodiku efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným hodnocením nastolit takové mechanizmy, aby veřejná podpora přispívala k zvyšování excelence českého VaVaI, působila motivačně na všechny aktéry VaVaI a ve svých důsledcích podpořila růst konkurenceschopnosti ČR ověřit funkčnost nové Metodiky vypracovat návrhy způsobu institucionálního financování, který transparentním způsobem promítne výkonnostní principy hodnocení navrhnout postup implementace, včetně návrhu legislativních změn a postupu pro přechodné období Cíle projektu

7 zahájení: 1.9.2011 ukončení: 31.12.2013 statutární zástupce MŠMT dozorčí rada: statutární zástupce MŠMT, 1. místopředseda RVVI, zástupci poskytovatelů, AV ČR, VŠ, Rady pro aplikovaný výzkum, GA ČR, TAČR výkonná rada: vrchní ředitel MŠMT, odborný garant projektu, garanti klíčových aktivit odborný garant projektu garanti klíčových aktivit manažer projektu finanční ekonom Trvání a řízení projektu

8 projekt má multiplikační charakter cílovou skupinou jsou orgány státní správy všech úrovní, RVVI, GAČR a TAČR a další grantové agentury veřejnoprávní instituce VaVaI a další příjemci veřejné podpory ve VaVaI řídící struktury poskytovatelů a příjemců, kteří na svých úrovních rozhodují o alokaci finanční podpory pracovníci, týmy a pracoviště VaVaI garanti klíčových aktivit Cílová skupina

9 Klíčové aktivity 01 Doplnění analytického materiálu a informačních zdrojů zmapování příkladů dobré praxe doporučených zemí (3-5) k oborově specifickému hodnocení VaVaI konzultace s koordinátory hodnocení v těchto zemích pro identifikaci silných/slabých míst těchto systémů analýza zavedené struktury IS VaVaI v ČR především z hlediska úplnosti, spolehlivosti, robustnosti a uživatelské přívětivosti návrh struktury oborového dělení zajištění přístupu k externím bibliometrickým zdrojům a analytickým nástrojům pořízení nadstavbového SW pro bibliometrické analýzy z mezinárodních databázových systémů včetně přístupových práv k nim

10 Klíčové aktivity 02 Systémové projekty 1) oborových metodik hodnocení (OMH) popis hodnotících kritérií pro hodnocení výstupů (druhy výsledků) a výsledků činnosti (společenské přínosy) VO v jednotlivých oborech optimalizace počtu oborů pro OMH návrh ustavování hodnotících struktur (expertních panelů oborových skupin pro přípravu OMH) a procesní pravidla hodnocení struktura informačních podkladů pro hodnocení interní, veřejné a mezinárodní odborné oponentní posouzení

11 Klíčové aktivity 02 Systémové projekty 2) hodnocení systému VaVaI návrh struktury oborového dělení návrh metod hodnocení VO s ohledem na jejich charakter návrh hodnocení institucí řízení systému VaVaI (GAČR, TAČR) vypracování metod horizontální mezioborové koordinace zastřešující jednotlivé OMH s cílem poskytnout podklady pro „informovaná“ politická rozhodnutí

12 Klíčové aktivity 03 Systém financování návrh revize způsobu financování celého systému VaVaI z veřejných prostředků po stránce rozhodovacích procesů o alokaci prostředků jednotlivým poskytovatelům, popř. výzkumným organizacím

13 Klíčové aktivity 04 Pilotní ověřování malé pilotní ověření zahrne vybrané výzkumné instituce všech typů velké pilotní ověřování bude zaměřeno na instituce řízené MŠMT

14 05 Harmonogram pro přechodné období postup pro přechodné období tak, aby uvedení nových systémů vypracovaných v rámci projektu bylo plynulé a bez diskontinuit či velkých skoků, které by způsobily nestabilitu systému postupné vytvoření personálního odborného jádra pro nově vzniklou hodnotící instituci Klíčové aktivity

15 06 Příprava podkladů pro legislativní změny příspěvek do věcného záměru zákona nahrazujícího zákon č.130/2002 Sb. a novely zákonů souvisejících velké RIA pro návrhy případných úprav institucionálního uspořádání systému VaVaI po roce 2015. RIA budou zpracovány podle obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace ke všem klíčovým komponentám výsledků, kde budou výstupem podklady pro legislativní změny součástí procesu RIA budou standardně i konzultace se zainteresovanými skupinami včetně konzultací s RVVI, KHV, OK, TAČR, GAČR a dalšími klíčovými hráči Klíčové aktivity

16 07 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí cílem této aktivity je koordinovaný postup výkonné rady, projektového týmu i zrcadlové komise při budování konsensu mezi všemi cílovými a zájmovými skupinami a působení na politickou reprezentaci tak, aby byly vytvořeny co nejpříznivější podmínky pro přijetí navrhovaných změn těsná spolupráce s KHV a RVVI zapojení klíčových aktérů a zájmových skupin semináře v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR, veřejné diskuse s prezentací výsledků projektu, působení členů týmu na své bezprostřední okolí, presentace při vhodných příležitostech Klíčové aktivity

17 veřejné zakázky Aktivita 02 Systémové projekty, mezinárodní konzorcium Aktivita 04 Pilotní ověřování tým projektu odborný garant, garanti klíčových aktivit, tým expertů (30 osob), odborní konzultanti národní i zahraniční (10 osob), oponenti zpráv (3 osoby) DPP, DPČ Způsob řešení projektu

18 Rozpočet projektu


Stáhnout ppt "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Jitka Moravcová Veřejná presentace MŠMT Praha, 30.6.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google