Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu globálních projektů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu globálních projektů)"— Transkript prezentace:

1 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu globálních projektů)

2 2 Základní dokumenty, žádost Prováděcí dokument Příručka pro žadatele OPVK Metodika způsobilých výdajů 2007 -13 Text výzvy –Informace Řídícího orgánu na www.msmt.czwww.msmt.cz –Informace ZS : http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz Předkládání žádosti on-line 1) ostrá verze www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz 2) testovací verze https://benefit7.mssf.cz/zadost.aspxhttps://benefit7.mssf.cz/zadost.aspx

3 3 Způsobilé výdaje Výdaje musí být: –přiměřené (v cenám v místě a čase obvyklých) –hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) –účelné (nezbytné pro realizaci projektu) í –efektivní (maximální poměr mezi výstupy a vstupy projektu) –vynaloženy na činnosti stanovené ve výzvě a na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu –prokazatelné (tj. doložené prvotními účetními doklady) –výdaje musí vzniknout v průběhu realizace projektu (od okamžiku účinnosti smlouvy o realizaci GP do okamžiku ukončení realizace s výjimkami stanovenými v příručce pro příjemce)

4 4 Kapitoly rozpočtu 1. Osobní výdaje 2. Cestovní náhrady 3. Nákup zařízení (limit 25 % na CZV projektu) 4. Místní kancelář (limit 8 % na CZV projektu) 5. Nákup služeb (limit 49 % na CZV projektu) 6. Stavení úpravy 7. Přímá podpora (limit 20 % na CZV projektu) 8. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

5 5 Kapitola rozpočtu č.1 OSOBNÍ VÝDAJE 1.1 Platy a odměny z dohod a pojistné: 1.1.1 Náklady na odborné zaměstnance 1.1.1.1. Platy 1.1.1.2. Mzdy z dohod (DPČ a DPP) 1.1.1.3. Sociální pojištění 1.1.1.4. Zdravotní pojištění 1.1.2 Náklady na administrativní zam-ce 1.1.2.1. Platy 1.1.2.2. Mzdy z dohod (DPČ a DPP) 1.1.2.3. Sociální pojištění 1.1.2.4. Zdravotní pojištění 1.2 FKSP nebo jiné povinné výdaje

6 6 Kapitola rozpočtu č.2 Cestovní náhrady 2.1 Služební cesty tuzemské: 2.1.1 Cestovné (vč.PHM) 2.1.2 Ubytování 2.1.3 Stravné 2.1.2 Ostatní 2.2 Služební cesty zahraniční: 2.2.1 Cestovné 2.2.2 Ubytování 2.2.3 Stravné 2.2.2 Ostatní Cenové limity:  ubytování v ČR max. 1 200,- Kč za osobu a noc  celodenní občerstvení max. 300,- Kč za osobu

7 7 Kapitola rozpočtu č.3 Zařízení 3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč: 3.1.1 Software 3.1.2 Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč: 3.2.1 Software 3.2.2 Ostatní 3.3 Drobný hmotný majetek – tj. do 40 tis. Kč včetně DPH 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem, operativní leasing 3.6 Odpisy – majetek nesmí být pořízen z veřejných prostředků 3.7 Výdaje na opravu a údržbu – pouze v souvislosti s majetkem pořízeným (hrazeným) z projektu a pro účel projektu 3.8 Křížové financování

8 8 Kapitola č.4 Místní kancelář Kapitola zahrnuje všechny výdaje související s provozem kanceláře projektu: nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, internet, telefon, fax, poštovné, spotřební materiál, úklid a údržbu. 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál 4.2 Telefon, poštovné, fax 4.3 Energie Do způsobilých výdajů je možné započítat pouze podíl výdajů na místní kancelář, které připadají na aktivity projektu.

9 9 Kapitola rozpočtu č.5 Nákup služeb 5.1 Publikace/školicí materiály/manuály 5.2 Odborné služby/Studie a výzkum 5.3 Náklady na konference/kurzy 5.4 Podpora účastníků (stravné, ubytování) 5.5 Jiné náklady

10 10 Kapitola rozpočtu č.6 Stavení úpravy 6.1 Drobné stavební úpravy -nesmí přesáhnout 40 tis. Kč v jednom zdaň.období -musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování -vyšší než 40 tis. Kč

11 11 Kapitola rozpočtu č.7 Přímá podpora 7.1 Mzdové příspěvky -pouze pro pedagogické pracovníky ve školství do výše 70 % mzdových náhrad 7.2 Cestovné, ubytování a stravné 7.3 Doprovodné aktivity Kapitola zahrnuje pouze náklady týkající se cílové skupiny projektu.

12 12 Kapitola rozpočtu č.8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy 8.1 Audit způsobilý výdaj pouze pokud má příjemce povinnost zpracovat externí audit musí být proveden autorizovaným auditorem u všech projektu s příspěvkem vyšším než 3 mil. Kč 8.2 Publicita 8.3 Ostatní – např. poplatky za vedení BÚ projektu

13 13 Co spadá do KF: nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku (k realizaci aktivit cílové skupiny) nábytek bez ohledu na výši PC, např. židle, stoly, lavice, vestavěné skříně do 40 tis.Kč, postele a nábytkové stěny Neuznatelné jsou např.: textilní doplňky, podlahové krytiny, koberce, záclony a závěsy stavební úpravy nad 40 tis. Kč: - za účelem usnadnění přístupu osobám zdravotně postiženým, - úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Podíl KF na celkových způsobilých výdajích konkrétní výše bude vždy uvedena ve výzvě maximální možný podíl je 25 % na CZV projektu Křížové financování (KF) Maximální procentní podíl stanovený pro projekt nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu uskutečněny (tj. VYÚČTOVÁNY).

14 14 Např.: výdaje spojené s přípravou projektu výdaj nedoložený písemnými podklady DPH pokud existuje zákonný nárok na její odpočet přímé daně, daň z nemovitosti, daň dědická, darovací silniční, cla úroky z úvěrů a půjček, správní poplatky výdaje na právní spory splátky finančního leasingu nájemné /pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti/ režijní náklady bez přímé vazby na projekt mzdy zaměstnanců nepodílejících se na projektu penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreace, odstupné, peněžitá pomoc v mateřství Nezpůsobilé výdaje Jsou ty které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné. Výdaje které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy hospodárně a efektivně nebo nejsou v souladu s evropskou nebo českou legislativou.

15 15 Plátce DPH: způsobilým výdajem je ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet nezpůsobilý výdaj i v případě že příjemce neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu na základě vlastního rozhodnutí Neplátci DPH: DPH je způsobilým výdajem (příjemce nemůže nárokovat odpočet DPH na vstupu) DPH DPH není způsobilým výdajem, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu.

16 16 Záloha: 30 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o realizaci GP ve výši 20-25 % způsobilých nákladů projektu (dle schváleného rozpočtu) Další platby: ve výši prokázaných způsobilých výdajů v jednotlivých žádostech o platbu (vždy po 3 měsících) do celkové výše 90 % rozpočtu závěrečná platba až po předložení závěrečné žádosti o platbu (cca 10 % celkových nákladů dle skutečného čerpání) Platby (úhrady výdajů) v rámci projektu Příjemce podpory je povinen zřídit samostatný účet projektu před podpisem Smlouvy o realizaci GP.

17 17 Druhy partnerství: s finančním příspěvkem: - partner přejímá část finanční podpory (stanoveno ve Smlouvě o partnerství – přílohou je rozpočet) na realizaci aktivit - partner předkládá příjemci kopie uhrazených účetních dokladů (úhrady partnerovi jsou realizovány zálohově nebo na základě žádosti o platbu) - partner nemůže vystavovat faktury pro příjemce bez finančního příspěvku – partner se pouze podílí na realizaci aktivit Archivace dokumentace: příjemce podpory a partneři musí pro účely kontroly archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025 Partnerství a archivace Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako samotný žadatel.

18 18 Zásady: transparentnosti rovného zacházení nediskriminace Postupy stanoveny pro zakázky: 0-100 000 Kč (objednávka přímo dodavateli) 100 001 – 500 000 Kč (oslovení alespoň 3 dodavatelů) 500 001 – 1 999 999 Kč (uveřejnit na www.msmt.cz) 2 000 000 Kč – výše Příjemce je povine vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu projektu a tato plnění SEČÍST!! Výběrové řízení již od částky 100 tis. Kč bez DPH: - je nutné dodržovat stanovené postupy při výběru dodavatelů - musí být uzavřena písemná smlouva

19 19 Za pozornost děkuje a mnoho úspěchů při tvorbě rozpočtu projektu Karolína Haramiová haramiova.k@kr-ustecky.cz 475 657 675


Stáhnout ppt "1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finanční část projektu (zpracování rozpočtu globálních projektů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google