Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sharing solutions for better regional policies European Union | European Regional Development Fund 2. zasedání Výboru České republiky pro programy nadnárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sharing solutions for better regional policies European Union | European Regional Development Fund 2. zasedání Výboru České republiky pro programy nadnárodní."— Transkript prezentace:

1 Sharing solutions for better regional policies European Union | European Regional Development Fund 2. zasedání Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014 - 2020 4 února 2016  Praha

2 2 Přehled

3 3 Přehled Interreg EUROPE 11. červen 2015 – program schválen EK 16. červen 2015 – ustavující zasedání MV 22. červen – 31. červenec 2015 – první výzva programu 9.-10. únor 2016 – 3. monitorovací výbor – schvalování projektů

4 4 Cíle Interreg EUROPE Zlepšovat implementaci politik a programů regionálního rozvoje, zejména programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a případně v rámci cíle Evropská územní spolupráce (EÚS) prostřednictvím výměny zkušeností a politických poznatků mezi aktéry regionálního významu a to prostřednictvím: a)Implementace nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2 b)Změna řízení programu/politiky (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodnocení) c)Změna strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového záměru..)

5 5 Přehled Interreg EUROPE Výzkum, technologický rozvoj a inovace 1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity 1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí Konkurenceschopnost MSP 2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací Nízkouhlíkové hospodářství 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů 4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí Priority Na každou prioritu alokováno 84,4 mil EUR ERDF

6 6 Přehled Interreg EUROPE ŘO: Region Nord Pas de Calais se sídlem v Lille Národní koordinátor v ČR: MMR odbor evropské územní spolupráce Kontrolor: Centrum pro regionální rozvoj Celková alokace programu 359 326 320 Eur

7 7 Proces hodnocení

8 8 Dvou kolový proces hodnocení 1.Kontrola způsobilosti 2.Kvalitativní hodnocení I.Strategické hodnocení II.Operativní hodnocení Zaměstnanci sekretariátu v Lille jsou jediní, kdo hodnotí V případě specifických tematických oblastí mohou konzultovat externí experty

9 9 Kontrola způsobilosti Kontrola splnění technických náležitostí – proces ANO/NE – žádná flexibilita Kritéria způsobilosti žádosti: 1. Předložena v termínu?Ano/ne 2. Je žádost kompletní?Obsahuje všechny povinné přílohy?Ano/ne 3. Je žádost řádně vyplněna?Ano/ne 4. Je prohlášení partnera (partner declaration) správně vyplněno? Ano/ne 5. Je tzv. Letter of Support řádně vyplněn? Pouze u žadatelů, pro které je relevantní *. Ano/ne 6. Geografická rozmanitost partnerství.Jsou do projektu zapojeni partneři alespoň ze 3 států, z nichž alespoň 2 jsou z EU? Ano/ne 7. Zaměření se na strukturální fondy.Je alespoň polovina „politických nástrojů“, na které se projekt zaměřuje programem strukturálních fondů? Ano/ne Pokud u projektu zaškrtnuto „Ne“ v jakémkoliv ze 7 kritérií = nezpůsobilý projekt * v případě přímé neúčasti v projektu ŘO/ZS programu Cíle 1 nebo Cíle 2 nutno mít od něj alespoň písemnou podporu projektu tzv. „Letter of Support“

10 10 Důvody nezpůsobilosti Z 261 žádostí bylo 86 nezpůsobilých = 1/3 VŠECH ŽÁDOSTÍ

11 11 Kvalitativní kontrola – I. strategické hodnocení Kritéria strategického hodnocení: Hlavní kritériaPod kritériaHodnocení 1. Relevance žádostiI.relevance vybraného tématu pro program II.relevance vybraného způsobu řešení dané problematiky 0 - 5 2. Kvalita výsledkůI.reálnost plánovaných výstupů a výsledků II.relevance výsledků - schopnost ovlivnit vybraný politický nástroj III.inovativní charakter výsledků IV.udržitelnost výsledků 0 - 5 3. Kvalita partnerstvíI.relevance partnerů pro vybrané téma a schopnost ovlivnit vybraný politický nástroj II.příprava, implementace a spolufinancování projektu je adekvátně rozděleno mezi všechny partnery III.„dobrý“ mix více a méně rozvinutých regionů IV.partnerství v projektu přesahuje přeshraniční a nadnárodní charakter V.Vyrovnané rozdělení rozpočtu mezi státy – nepřevažuje alokace rozpočtu pro partnery z jednoho státu? 0 - 5 Projekty, které získají v průměru ve strategickém hodnocení 3 a více bodů jsou doporučeny MV pro další hodnocení – z operativního hlediska. MC může požadovat i další hodnocení projektů, které nedosáhly na 3 body.

12 12 Kvalitativní kontrola – II. operativní hodnocení Kritéria operativního hodnocení: Hlavní kritériaPod kritériaHodnocení 1. Koherence návrhu a kvalita přístupu I.logické propojení tématu, aktivit a výsledků. Je možné dosáhnout plánovaných výsledků navrženým přístupem? II.kvalita pracovního plánu III.soulad projektu s horizontálními zásadami EU (nediskriminace, rovné přílež…..) 0 - 5 2. Kvalita řízení a komunikace I.kvalita a koherence komunikační strategie II.kvalita komunikačních aktivit III.přehlednost koordinace a řízení projektu IV.kvalita projektového řízení 0 - 5 3. Rozpočet a financeI.„value for money“ - odpovídá výše rozpočtu plánovaným aktivitám, cílům a trvání projektu II.konzistentnost rozpočtu 0 - 5 Projekty, které získají v průměru ve strategickém a operativním hodnocení 3 a více bodů jsou doporučeny MV ke schválení. Jednotlivá kritéria (strategická i operativní) jsou navzájem propojená. Proto není možné, aby projekty hodnocené ve strategickém hodnocení méně než 3 body získaly po operativním hodnocením 3 a více bodů (i když matematicky to možné je).

13 13 Statistika a výsledky 1. výzva

14 14 Statistika 1. výzva Počty žadatelů v předložených žádostech podle států

15 15 Statistika 1. výzva 22. červen – 31. červenec 2015 – první výzva programu Alokace – 107,5 mil. EUR Jednokolová výzva 261 Předloženo 175 Způsobilé 67 Doporučeno pro operativní hodnocení 64 Doporučeno ke schválení 4141 Předloženo (7 CZ LP) 27 Způsobilé (3 CZ LP) 11 Doporučeno pro operativní hodnocení 11 Doporučeno ke schválení (1 CZ LP) Celkem S CZ účastí 64 projektů doporučených ke schválení je v celkové výši 99,1 mil EUR 11 projektů doporučených ke schválení - alokace pro CZ LP/PP 1,6 mil EUR

16 16 Vedoucí partneři podle států IT = 23% z předložených žádostí ES = 16% z předložených žádostí 261 žádostí předloženo 175 způsobilých 86 nezpůsobilých

17 17 Hodnocení Předloženo celkem Strategické hodnocení Operativní hodnocení Doporučeno ke schválení Počty projektů 261175 67 + 21 * 64 * Všech 67 projektů hodnoceno >3 body ve strategickém hodnocení + 21 projektů na požadavek MV s hodnocením 2,67 po strategickém hodnocení

18 18 Výsledky 1. výzvy Z 261 předložených žádostí jich je 64 doporučeno ke schválení

19 19 Výsledky 1. výzvy Z 64 projektů doporučených ke schválení jich je 11 s CZ účastí

20 20 Výsledky 1. výzvy Celkové hodnoceníProjekty celkemProjekty s CZ 4,5010 4,3310 4,1720 451 3,8360 3,67101 3,50135 (1 CZ LP) 3,3351 3,17133 380 2,8361 2,67112 (1 CZ LP)

21 21 Nejčastější chyby -Příliš široké zaměření projektu -Nedostatečně popsána kapacita partnerů ovlivnit politický nástroj, na který se zaměřují -Chybí odkazy na projekty a iniciativy, které se v minulosti v dané oblasti realizovaly – přidaná hodnota projektu -Do projektu nejsou zapojení přímo/nepřímo ŘO programů strukturálních fondů -Není prokázána relevance partnera pro dané téma -Nekonzistentnost údajů v jednotlivých částech žádosti -Geografické rozložení partnerů je nevyrovnané -Nevyrovnaný rozpočet mezi partnery -Nadsazení/podcenění hodnot povinných indikátorů -Hlavním cílem projektu není výměna zkušeností a učení se na politické úrovni

22 22 Rozhodovací proces MV Klíčové pro rozhodování MC je hodnocení sekretariátu (JS) programu MC rozhoduje o projektech 2/3 většinou Zkušenosti z období 2007-2013: I když došlo k rozporování hodnocení JS nestalo se, že by byl schválen projekt, který JS nedoporučilo ke schválení. Očekáváme schválení všech 64 projektů doporučených ke schválení a debatu o projektech hodnocených 2,83 (1 s CZ účastí). Teoretická šance na schválení. Nepředpokládáme, že projekty hodnocené 2,67a méně mají šanci na schválení. Všechny projekty budou schválený s podmínkami.

23 23 Další kroky

24 24 2. výzva programu Termín: 5. dubna – 13. května 2016 Musí být ještě potvrzeno na nadcházejícím MV: -Jednokolová výzva -Všechny priority a specifické cíle otevřeny -Alokace - všechny zbývající zdroje program cca 230 mil. EUR (nemusí a asi nebude vyčerpáno) -Žádosti a přílohy budou předkládány pouze elektronicky -Hodnocení žádostí zůstane stejné 22. -23. březen 2016 – partner search forum a seminář o 2. výzvě v Rotterdamu Cca konec března 2016 – národní informační den v ČR

25 25 2. výzva programu Kritéria způsobilosti - bude řešeno na nadcházejícím MV Vysoká míra nezpůsobilosti v 1. výzvě 1/3 z předložených žádostí Sekretariát nepodporuje žádnou flexibilitu u hodnocení způsobilosti: -prodlouží celý proces hodnocení, protože i žádosti s nízkou kvalitou budou muset být hodnoceny -obava o komplikaci pravidel pro žadatele Možnosti zavést určitou flexibilitu: 1.Healing procedure Umožnit příjemcům dodatečně dodat nebo upravit chybějící nebo nesprávně vyplněné dokumenty (prohlášení partnera, Letter of Support). 2. Možnost jedné chyby pro projekt Žádosti, kde by se vyskytla jedna chyba v kritériích způsobilosti týkající se nekompletní žádosti nebo nesprávně vyplněnému prohlášení partnera nebo Letter of support by bylo umožněno toto napravit Z 86 nezpůsobilých žádostí v 1. výzvě jich bylo 63 vyřazeno kvůli 1 chybě.

26 26 Komunikace Nová webová stránka programu: www.interregeurope.euwww.interregeurope.eu Databáze pro vyhledávání partnerů a projektových záměrů Informace pro žadatele a ke stažení všechny dokumenty Hlavní dokumentem pro žadatele je programový manuál.

27 27 Kontaktní osoby v ČR Pavel Lukeš Národní koordinátor programu Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Letenská 3 110 15 Praha 1 Tel: 224 862 331 Email: pavel.lukes@mmr.cz Alice Štollová Kovandová Národní kontaktní místo programu Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Letenská 3 110 15 Praha 1 Tel: 224 862 254 Email: alice.stollova@mmr.cz V případě, že Vás někdo osloví, že by měl zájem o mezinárodní projekt, který alespoň teoreticky zapadá do logiky programu Interreg EUROPE, případně by pro něj/ní mohl být zajímavý prosím ODKAŽTE HO/JÍ NA NÁS.

28 28 Děkuji za pozornost! Pavel Lukeš Odbor evropské územní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj E-mail: pavel.lukes@mmr.czpavel.lukes@mmr.cz www.dotaceEU.cz www.interregeurope.eu


Stáhnout ppt "Sharing solutions for better regional policies European Union | European Regional Development Fund 2. zasedání Výboru České republiky pro programy nadnárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google