Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012 Česká Lípa 14.6. 2012 Semily 25.6.2012 Liberec

2 O čem to bude 1.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni EU 2.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni ČR 3.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni LK 4.Aktuality z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

3 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni EU Mgr. Michael Otta

4 Nové plánovací období 2014 - 2020 Evropské fondy v období 2007 – 2013 jedním ze základních finančních nástrojů podpory socioekonomického rozvoje Příprava nového plánovacího období 2014 – 2020 důležitá, zahájena na úrovni EU, národní, krajské Provázanost všech úrovní, připravit podklady pro vyjednávání s EK

5 Evropská úroveň - dokumenty 5. kohezní zpráva Evropské komise 2010 – představa o struktuře a principech budoucí kohezní politiky EU po 2013, zkušenosti 2007-13, stav členských zemí (vliv současné krize) -naplňovat cíle Strategie Evropy 2020 - jednodušší model a méně OP, jednotná pravidla - vybraná témata podpory a omezený počet priorit (tematická koncentrace) - efektivní využití zdrojů - měřitelné výsledky, dopady a přínosy + tzv. ex-ante kondicionality - přísnější podmínky pro vyplácení finančních prostředků (tzv. strukturální kondicionality) -posílení územní soudržnosti a partnerství -využívání nových finančních nástrojů (granty + revolvingové formy financování)

6 Evropská úroveň - dokumenty Strategie Evropa 2020 schválena EK r. 2010, poučení z hospodářské a finanční krize 2008 – 2009 priority Evropy do r. 2020, které by měly převzít jednotlivé členské země: 1. Inteligentní růst : rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovace - 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu, vývoje a inovací - předávání inovací, zlepšit podmínky výzkumu a vývoje, plné využívání informačních a komunikačních technologií - zlepšení kvality vzdělávání 2. Udržitelný růst : podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje (cíl 20-20-20), respektování žp - snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 - zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve spotřebě energie na 20 % - zvýšit energetickou účinnost o 20 % - zavádět ekologické technologie 3. Růst podporující začlenění : podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností - 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno (staří, ženy, vyloučené, migrace) - snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, snížit nezaměstnanost

7 Obecné nařízení a nařízení k fondům Návrhy nařízení jednoznačně svazují budoucí intervence kohezní politiky s plněním cílů Strategie Evropy 2020 Tematická koncentrace 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

8 Obecné nařízení a nařízení k fondům Ex-ante kondicionality – předběžné podmínky, které jsou spojeny s tematickými cíli. Tyto podmínky musí být členským státem splněny, nemá-li dojít k pozastavení či úplnému zrušení financování ze strany Evropské komise. Jedná se především o legislativní podmínky, provedení reformních opatření či vytvoření národních a regionálních strategií Zaměření na výsledky – předem stanoveny hodnoty ukazatelů, k jejichž naplnění se členský stát zaváže. V případě úspěšného splnění dohodnutých hodnot bude uvolněna do té doby vázaná 5% alokace. Při nesplnění naopak sankce, popř. zastavení financování neúspěšně realizovaných oblastí podpory Nové formy integrovaného plánování ve vazbě na regionální dimenzi –Integrované územní investice (IPRM, KIPR) –Místní rozvoj s využitím místních komunit (LEADER) –Společný akční plán

9 Obecné nařízení a nařízení k fondům Otevřená témata: –Monofondovost (a křížové financování) vs. vícefondovost –Využívání finančních nástrojů negrantové formy podpory –Míra zjednodušené formy vykazování výdajů –Způsobilost DPH –Dohoda o partnerství předmět podpory (vymezení OP) podmínky čerpání zavázání ke splnění předběžných podmínek stanovení výsledků a indikátorů práva a povinnosti sankce,…

10 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni ČR Mgr. Michael Otta

11 Národní úroveň Garantem na národní úrovni je Ministerstvo pro místní rozvoj Zodpovědnost za vyjednávání s Evropskou komisí Zodpovědnost za přípravu všech dokumentů pro nové období 2014 – 2020 Kraje zapojeny do spolupráce s MMR – definice hlavních problémů kraje, návrh hlavních priorit kraje, zdůvodnění, prosazování krajských témat, zacílení podpory na důležitá témata, ne široký tematický záběr Spolupráce v rámci Asociace krajů ČR, NUTS II SV, členství v pracovních skupinách MMR, připomínky a stanoviska LK k dokumentům

12 Národní úroveň - dokumenty Podklady na národní úrovni: 1.Strategie Evropy 2020 2.Pátá kohezní zpráva Evropské komise 3.Národní program reforem ČR 4.Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 5.Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 6.Strategie regionálního rozvoje ČR 7.Další podklady resorty, kraje, zkušenosti z programových období 2004-2006 a 2007-2013, makroekonomické situace ČR, …. Problémy ČR: neefektivně fungující veřejná správa, nízký podíl inovací v podnikání, nedokončená infrastruktura, negativní trendy ve vzdělání obyv., prohlubování regionálních rozdílů pod úroveň krajů

13 Národní úroveň – index konkurenceschopnosti

14 Národní úroveň - národní rozvojové priority Na základě podkladů navrhlo MMR a Vláda ČR vzala na vědomí usnesení č. 650 (srpen 2011) 5 národních rozvojových priorit a uložila MMR rozpracovat priority do úrovně vymezení operačních programů pro období 2014 – 2020: 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5. Integrovaný rozvoj území

15 Národní úroveň - národní rozvojové priority

16 Národní úroveň – tematické okruhy 1.Efektivní trh práce Cíl: vzdělávání, zvyšování kvalifikace a zaměstnanosti a (+55 let, ženy s dětmi),. 2. Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: efektivně řídit výzkum a inovace, propojit VaV s praxí, nové technologie, … 3.Konkurenceschopné podniky Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti podniků, … 4.Mobilita, dostupnost, sítě, energetika Cíl: dobudování páteřních komunikací, dopravní dostupnost, …

17 Národní úroveň – tematické okruhy 5.Efektivní správa a instituce Cíl: kvalita veřejné správy, transparentnost, … 6.Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů 7.Boj s chudobou, inkluze, zdraví Cíl: vyloučené lokality, dostupnost sociálních služeb 8.Životní prostředí Cíl: snížení energetické náročnosti ekonomiky, řešení ochrany přírody a krajiny

18 Národní úroveň V červnu 2012 předložilo MMR k projednání Vládě ČR materiál s názvem „ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů “ –Materiál vzala Vláda ČR na vědomí –Materiál nebyl projednán v rámci vnějšího připomínkového řízení

19 Národní úroveň – návrh operačních programů 1.OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 2.OP Páteřní infrastruktura (MD) 3.OP Zaměstnanost a vzdělávání (MPSV) 4.Integrovaný regionální operační program (MMR) 5.OP Praha – pól růstu ČR (Praha) 6.OP Technická pomoc (MMR) 7.5 OP přeshraniční spolupráce (MMR) 8.OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 9.OP Meziregionální spolupráce (MMR) –Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Program rozvoje venkova (MZ) –Evropský námořní a rybářský fond – OP Rybářství (MZ)

20 Národní úroveň

21 Národní úroveň – varianty návrhů OP –Vytvoření OP na podporu „Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace“. Návrh obsahuje vytvoření vícefondového OP kombinujícího intervence z fondů ERDF i ESF, a zároveň pro všechny regiony ČR, včetně Prahy) –Samostatný OP pro životní prostředí –Celkový alternativní návrh OP pro hospodářský rozvoj (ERDF, FS) OP Věda, výzkum, inovace a vzdělávání (ERDF, ESF) OP Zaměstnanost (ESF) Sjednocený regionální operační program (případně rozdělený na dva: ROP Čechy a ROP Morava) (ERDF) –Celkový alternativní návrh OP pro růst (ERDF, FS) OP pro zaměstnanost (ESF)

22 Národní úroveň – varianty návrhů OP –Celkový alternativní návrh OP Konkurenceschopnost (ERDF) OP Infrastruktura (ERDF, FS) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) 7x Regionální operační program (ERDF, ESF) OP Praha – pól růstu ČR (ERDF, ESF) OP Technická pomoc (ERDF)

23 Národní úroveň - harmonogram Časové obdobíAktivita 04/2012 – 12/2012Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU 04/2012 – 12/2012Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí (průběžně již zahájeno) 04/2012 – 12/2012Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu Dohodu o partnerství) 01/2013 – 12/2013Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 (předpokládaný termín v závislosti na vývoje jednání Rady EU) Odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí Odsouhlasení Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 2014Zahájení realizace operačních programů v programovém období 2014-2020

24 Národní úroveň – návrhy na zjednodušení 5 základních oblastí pro zjednodušení v projektovém cyklu: 1.Výzvy 2.Podání projektové žádosti 3.Hodnocení a schvalování 4.Realizace projektu 5.Monitorovací systém

25 Národní úroveň - výzvy Jednotný obsah a struktura výzev a příruček pro žadatele a příjemce Sjednocení dokumentace, snížení jejich počtu a změn v nich Vytvoření společného webu pro všechny výzvy Zvýšit srozumitelnost

26 Národní úroveň – podání projektové žádosti Snížení nezbytné míry zátěže žadatelů –Využívání CBA analýzy, systém jednotkových cen, elektronický podpis Využívání dvoukolového hodnocení (rozdělení nutných podkladů k hodnocení žádostí) Intenzivní komunikace mezi žadatelem a řídícím orgánem nejen v oblasti formálních náležitostí a přijatelnosti, ale také v oblasti samotného nastavování věcného zaměření plánovaného projektu

27 Národní úroveň – hodnocení a schvalování Nastavení základní struktury výběrových kritérií a pravidel pro všechny OP, především ve vztahu na hodnocení kvality a výstupů projektu a s ohledem na principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti Maximálně snížit riziko subjektivity hodnocení Vytvořit pravidla pro zveřejňování dokumentů týkajících se hodnocení a výběru projektů a vytvořit systém a pravidla komunikace mezi řídícím orgánem a žadatelem, a to zejména v případě, když žadatel neuspěje, aby se žadatel mohl poučit z vlastních chyb Jednotná databáze hodnotitelů Zkrácení lhůt

28 Národní úroveň – realizace projektu Zavedení ex-ante kontrol veřejných zakázek Zlepšení koordinace plánu kontrol prováděných na úrovni řídícího orgánu a dalších relevantních orgánů Stanovit jednotný formát žádosti o platbu pro podobné aktivity, vyhodnotit administrativní a finanční náročnost schvalování a proplácení žádosti o platbu (řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně), zrychlit proplácení Problém s optimálním nastavením poměru využití paušálních výdajů (nepřímé výdaje, jednotkové ceny,…) a pravidel pro kontrolu vynakládání veřejných prostředků

29 Národní úroveň – monitorovací systém Jednotný monitorovací systém pro všechny programy Jednotná metodika

30 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni LK Lukáš Chmel

31 Krajská úroveň - dokumenty Garantem za přípravu období 2014 – 2020 je ORREP -Zajišťuje komunikaci s MMR, pracovní skupiny -Zajišťuje stanoviska odborů a samosprávy -Zpracovává dokumenty za kraj s cílem prosazovat cíle a priority kraje, řešit problémy kraje 1.Strategické směry rozvoje NUTS II SV – soulad v rámci NUTS 2.Problémová analýza potřeb LK – definování problémů 3.Stanovení priorit LK – váhy jednotlivým tématickým okruhům 4.V současné době rozpracování 8 tématických okruhů pro MMR (Karty)

32 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) Tematický okruhVýznamnost priority v % 1. Efektivní trh práce 21% Trh práce4% Vzdělávání 17% 2. Funkční výzkumný a inovační systém 6% 3. Konkurenceschopné podniky4% 4. Mobilita, dostupnost, sítě, energetika 28% Dopravní infrastruktura 19% ICT infrastruktura3% Energetická infrastruktura6% 5. Efektivní správa a instituce5% 6. Integrovaný rozvoj území 14% Posílení regionální konkurenceschopnosti7% Podpora územní soudržnosti7% 7. Boj s chudobou, inkluze, zdraví 14% Boj s chudobou a sociální začleňování7% Zdraví7% 8. Životní prostředí 8% Rozvoj environmentální infrastruktury5% Zlepšování kvality ŽP3%

33 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO1 Efektivní trh práce (21%) Trh práce (4%) 1. Zapojování zaměstnavatelů do odborné přípravy žáků a studentů 2. Vytváření mechanismů pro začleňování ohrožených skupiny na trh práce, zejména absolventů škol Vzdělávání (17%) 1. Zlepšení infrastruktury a materiálových podmínek pro vzdělávání 2. Zvyšování kvality a efektivity počátečního a dalšího vzdělávání 3. Rozvoj systému poradenských služeb a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Zabezpečení dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro inovace ve vzdělávání

34 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO2 Funkční výzkumný a inovační systém (6%) 1. Kvalitní regionální výzkumná a inovační infrastruktura a služby s orientací na aplikační sféru 2. Rostoucí propojování služeb VavaI s podnikatelským prostředím, rostoucí podíl inovujících podniků 3. Kvalitní lidské zdroje pro VaVaI 4. Rozvoj politik a nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu

35 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO3 Konkurenceschopné podniky (4%) Podpora podnikání 1. Podpora působení firem a oborů s vysokým inovačním potenciálem a potenciálem vytváření vyšší přidané hodnoty v regionu 2. Rozvoj infrastruktury a služeb pro malé a střední podnikatele 3. Rozvoj klastrových iniciativ, odstraňování bariér přeshraniční a mezinárodní spolupráce 4. Využití potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel

36 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO4 Mobilita, dostupnost, sítě, energetika (28%) Dopravní infrastruktura (19%) 1. Zlepšení technického a bezpečnostního stavu dopravně komunikačních sítí LK 2. Rekonstrukce a novostavby infrastruktury pro veřejnou dopravu 3. Nové ekologické dopravní prostředky veřejné dopravy 4. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ICT infrastruktura (3%) 1. Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií 2. Rozvoj IZS a zefektivnění regionálních systémů krizového řízení Energetická infrastruktura (6%) 1. Podpora realizace úspor energie 2. Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energií 3. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

37 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO5 Efektivní veřejná správa a instituce (5%) 1. Zvyšování kvalifikace a kompetencí ve veřejné správě (včetně profesního vzdělávání) 2. Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě 3. Podpora informační a technologické vybavenosti veřejné správy 4. Rozvoj infrastruktury pro výkon veřejné správy na regionální a místní úrovni, včetně podpory energeticky a materiálově úsporných řešení

38 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO6 Integrovaný rozvoj území (14%) Posílení regionální konkurenceschopnosti (7%) 1. Podpora rozvoje regionálních center a jejich zázemí 2. Podpora rozvoje vybrané infrastruktury, služeb, marketingu a produktů cestovního ruchu 3. Rozvoj lokálních ekonomik, s využitím místního potenciálu území a iniciativ 4. Posilování spolupráce obcí, měst a regionů včetně přeshraničních vazeb Podpora územní soudržnosti (7%) 1. Řešení disparit v rozvoji území kraje 2. Podpora rozvoje a stabilizace venkova 3. Podpora obnovy, využití a prezentace hmotného a nehmotného kulturního dědictví 4. Podpora činnosti a kvalitní infrastruktury pro „místní kulturu“, sportovní zařízení a zájmové činnosti obyvatel, posilování vazeb a sounáležitosti obyvatelstva k místnímu regionu

39 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO7 Boj s chudobou, inkluze, zdraví (14%) Boj s chudobou a sociální začleňování (7%) 1. Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením 2. Rozvoj a podstatné zvýšení podílu sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb 3. Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění její dostupnosti, kvality a efektivity Zdraví (7%) 1. Zvýšení efektivity, kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytovaných zdravotnických služeb 2. Zvýšení úlohy prevence v systému péče o zdraví 3. Zvýšení spolupráce a účinnosti zdravotně-sociálních služeb 4. Zapojení zejména občanských iniciativ do systému péče o zdraví

40 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO8 Životní prostředí (8%) Rozvoj environmentální infrastruktury (5%) 1. Protipovodňová opatření 2. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou 3. Odvádění a čištění odpadních vod 4. Cestní síť ve volné krajině Zlepšování kvality ŽP v území (3%) 1. Zdravé životní prostředí bez zátěží 2. Předcházení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví 3. Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu 4. Posilování ekologického povědomí obyvatel

41 Krajská úroveň - základní strategické dokumenty Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 2020 stanovuje strategické cíle kraje a základní směry k jejich dosažení základní rámec pro tvorbu a aktualizaci koncepčních dokumentů-PRLK, RSPLK, RISLK Analýza, SWOT analýza, rozvojová východiska, vize, cíle, rozvojová opatření, návrhy možných aktivit, indikátory Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 rámec pro projekty ucházející se o podporu z veřejných zdrojů rozpracovává opatření ze Strategie do aktivit indikátory pro vývoje opatření, monitoring vymezení HSO, soulady Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje

42 Krajská úroveň - SRLK - Aktualizace SRLK 2006 – 2020 zahájena v roce 2011, PRLK Team, posudek SAUL -Aktualizace analytické části, SWOT analýzy, revize původních strategických cílů a opatření, návrh možných aktivit do roku 2020 -Nejsou zásadní změny ve strategických cílech a opatřeních -V současné době připravena první pracovní verze na odkaze: www.kraj-lbc.cz/rozvoj - Připomínky do 31.7.2011, - ivana.pechackova@kraj-lbc.cz -Září-říjen 2012 schválení v RK, ZK

43 Struktura strategických cílů a opatření - změny A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika A.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí A.3 Využití funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství A.2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací A.6 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje A.5 Rozvoj sektoru služeb A.4 Podpora a rozvoj průmyslových odvětví B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje B.2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociální ch služeb, podpora zdravého životního stylu B.4 Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku B.5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví C. Komplexní a kvalitní infrastruktura C.4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií C.3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně obnovitelných energetických zdrojů C.2 Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace D. Zdravé životní prostředí bez zátěží D.2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví D.1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel D.3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu kraje D.4 Posilování ekologického povědomí obyvatel E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E.1 Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E.6 Zkvalitnění veřejné správy E.4 Koncepční řízení rozvoje E.5 Podpora rozvoje občanské společnosti E.2 Rozvoj městských oblastí E.3 Rozvoj venkovských oblastí

44 Krajská úroveň - PRLK 2. Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, schválen v ZK 2007 Střednědobý strategický dokument na období 7 let Podrobně rozpracovává opatření ze Strategie na úroveň konkrétních aktivit Vymezuje hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti v LK Obsahuje indikátory, monitoring 1x za rok do ZK Koncepční rámec pro projekty realizované v území; hlavní krajská koncepce, se kterou se vydávají soulady k žádostem o projekty

45 Aktualizace PRLK Forma aktualizace: Projekt - je zpracovávána žádost do OP Lidské zdroje a zaměstnanost – výzva č. 89 Věcné zaměření projektu: Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku Žádost musíme podat do 31.7.2012 Příprava projektového záměru „Aplikace strategického plánování a tvorba strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 – 2020“ a předložení žádosti schváleno radou kraje usnesením č. 787/12/RK ze dne 6.6.2012 Předpokládaná doba realizace projektu: I/2013 – VI/2015

46 Aktualizace PRLK Uplatnění principů udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni - místní Agenda 21 Zapojení veřejnosti Transparentnost Srozumitelnost Proveditelnost Přijatelnost Měřitelnost výsledků Provázanost

47 Aktualizace PRLK Posouzení vlivů na ŽP (SEA) Přípravná fáze Tvorba dokumentu Implementace Monitoring Tvorba navazujících dokumentů 2014 - 2020

48 Aktualizace PRLK – diskutované aktivity Definování partnerů pro přípravu PRLK, vyjasnění rolí - Komunikační platforma pro PRLK“ – tématické pracovní skupiny, PRLK Team, komise rady? – organizační struktura Vyhodnocení implementace PRLK 2013-2020 včetně monitoringu PRLK Definování potřeb z území ve vztahu k PRLK Definování klíčových problémů, analýza zdrojů Návrh opatření, aktivit Návrh implementačního mechanismu Definování reálných zdrojů, provázanosti na finanční zdroje, na rozpočet kraje Stanovení monitorovacích indikátorů, cílových hodnot Vyhodnocení provázanosti s celostátní úrovní i úrovní EU (ex-ante kondicionality) Vytvoření navazujících dokumentů – Akční plán? RIS LK (Strategie inteligentní specializace?), …

49 Aktualizace PRLK – výzva k zapojení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení rozvojových koncepcí RNDr. Ivana Pecháčková ivana.pechackova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 572 Webové stránky: http://www.kraj-lbc.cz/ http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/

50 Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta

51 G28 – Regionální inovační program G28 – Regionální inovační program Grantového fondu Libereckého kraje GF inovace - plánovaná výzva „Inovační vouchery 2012“ září – listopad 2012 - spolupráce malých a středních podnikatelů s vysokými školami a výzkumnými organizacemi - 1. výzva v roce 2011 – 9 podaných projektů, 7 podpořených projektů - sledujte informace na http://www.portal-inovace.cz/http://www.portal-inovace.cz/

52 Soutěž Ralsko

53 Fond Solidarity EU Náhrada škod způsobených povodní v 8/2010 Oprávněný žadatel – obec, kraj a jejich PO 3. kolo příjmu žádostí – termín 2. července 2012 Metodika, žádost a přílohy žádosti na www.kraj-lbc.cz/fseuwww.kraj-lbc.cz/fseu Kontaktní osoba: Lukáš Chmel (lukas.chmel@kraj-lbc.cz, 485 226 576)lukas.chmel@kraj-lbc.cz

54 Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí LK jako jeden z pilotních krajů Základní cíle: –Poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace na podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí –Využití výsledků projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování (novela zákona č.248/2000 Sb. o podpoře RR) Analýza současného stavu plánování a řízení v obcích –Dotazníkové šetření (odpovědělo 159 obcí z 215) 89 obcí má strategický dokument Program obnovy vesnice (58,5 %), Strategický plán (20,7 %), Program rozvoje,.. –Analýza strategických rozvojových dokumentů

55 Děkujeme za pozornost Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta RNDr. Ivana Pecháčková Ing. Lukáš Chmel Ing. Ivana Ptáčková Mgr. Lenka Patočková


Stáhnout ppt "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google