Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Česká Lípa Semily Liberec

2 O čem to bude 1.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni EU 2.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni ČR 3.Příprava období 2014 – 2020 na úrovni LK 4.Aktuality z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

3 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni EU Mgr. Michael Otta

4 Nové plánovací období Evropské fondy v období 2007 – 2013 jedním ze základních finančních nástrojů podpory socioekonomického rozvoje Příprava nového plánovacího období 2014 – 2020 důležitá, zahájena na úrovni EU, národní, krajské Provázanost všech úrovní, připravit podklady pro vyjednávání s EK

5 Evropská úroveň - dokumenty 5. kohezní zpráva Evropské komise 2010 – představa o struktuře a principech budoucí kohezní politiky EU po 2013, zkušenosti , stav členských zemí (vliv současné krize) -naplňovat cíle Strategie Evropy jednodušší model a méně OP, jednotná pravidla - vybraná témata podpory a omezený počet priorit (tematická koncentrace) - efektivní využití zdrojů - měřitelné výsledky, dopady a přínosy + tzv. ex-ante kondicionality - přísnější podmínky pro vyplácení finančních prostředků (tzv. strukturální kondicionality) -posílení územní soudržnosti a partnerství -využívání nových finančních nástrojů (granty + revolvingové formy financování)

6 Evropská úroveň - dokumenty Strategie Evropa 2020 schválena EK r. 2010, poučení z hospodářské a finanční krize 2008 – 2009 priority Evropy do r. 2020, které by měly převzít jednotlivé členské země: 1. Inteligentní růst : rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovace - 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu, vývoje a inovací - předávání inovací, zlepšit podmínky výzkumu a vývoje, plné využívání informačních a komunikačních technologií - zlepšení kvality vzdělávání 2. Udržitelný růst : podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje (cíl ), respektování žp - snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve spotřebě energie na 20 % - zvýšit energetickou účinnost o 20 % - zavádět ekologické technologie 3. Růst podporující začlenění : podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností - 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno (staří, ženy, vyloučené, migrace) - snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, snížit nezaměstnanost

7 Obecné nařízení a nařízení k fondům Návrhy nařízení jednoznačně svazují budoucí intervence kohezní politiky s plněním cílů Strategie Evropy 2020 Tematická koncentrace 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 2.Zlepšení přístupu, využití a kvality ICT technologií 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

8 Obecné nařízení a nařízení k fondům Ex-ante kondicionality – předběžné podmínky, které jsou spojeny s tematickými cíli. Tyto podmínky musí být členským státem splněny, nemá-li dojít k pozastavení či úplnému zrušení financování ze strany Evropské komise. Jedná se především o legislativní podmínky, provedení reformních opatření či vytvoření národních a regionálních strategií Zaměření na výsledky – předem stanoveny hodnoty ukazatelů, k jejichž naplnění se členský stát zaváže. V případě úspěšného splnění dohodnutých hodnot bude uvolněna do té doby vázaná 5% alokace. Při nesplnění naopak sankce, popř. zastavení financování neúspěšně realizovaných oblastí podpory Nové formy integrovaného plánování ve vazbě na regionální dimenzi –Integrované územní investice (IPRM, KIPR) –Místní rozvoj s využitím místních komunit (LEADER) –Společný akční plán

9 Obecné nařízení a nařízení k fondům Otevřená témata: –Monofondovost (a křížové financování) vs. vícefondovost –Využívání finančních nástrojů negrantové formy podpory –Míra zjednodušené formy vykazování výdajů –Způsobilost DPH –Dohoda o partnerství předmět podpory (vymezení OP) podmínky čerpání zavázání ke splnění předběžných podmínek stanovení výsledků a indikátorů práva a povinnosti sankce,…

10 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni ČR Mgr. Michael Otta

11 Národní úroveň Garantem na národní úrovni je Ministerstvo pro místní rozvoj Zodpovědnost za vyjednávání s Evropskou komisí Zodpovědnost za přípravu všech dokumentů pro nové období 2014 – 2020 Kraje zapojeny do spolupráce s MMR – definice hlavních problémů kraje, návrh hlavních priorit kraje, zdůvodnění, prosazování krajských témat, zacílení podpory na důležitá témata, ne široký tematický záběr Spolupráce v rámci Asociace krajů ČR, NUTS II SV, členství v pracovních skupinách MMR, připomínky a stanoviska LK k dokumentům

12 Národní úroveň - dokumenty Podklady na národní úrovni: 1.Strategie Evropy Pátá kohezní zpráva Evropské komise 3.Národní program reforem ČR 4.Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 5.Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 6.Strategie regionálního rozvoje ČR 7.Další podklady resorty, kraje, zkušenosti z programových období a , makroekonomické situace ČR, …. Problémy ČR: neefektivně fungující veřejná správa, nízký podíl inovací v podnikání, nedokončená infrastruktura, negativní trendy ve vzdělání obyv., prohlubování regionálních rozdílů pod úroveň krajů

13 Národní úroveň – index konkurenceschopnosti

14 Národní úroveň - národní rozvojové priority Na základě podkladů navrhlo MMR a Vláda ČR vzala na vědomí usnesení č. 650 (srpen 2011) 5 národních rozvojových priorit a uložila MMR rozpracovat priority do úrovně vymezení operačních programů pro období 2014 – 2020: 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5. Integrovaný rozvoj území

15 Národní úroveň - národní rozvojové priority

16 Národní úroveň – tematické okruhy 1.Efektivní trh práce Cíl: vzdělávání, zvyšování kvalifikace a zaměstnanosti a (+55 let, ženy s dětmi),. 2. Funkční výzkumný a inovační systém Cíl: efektivně řídit výzkum a inovace, propojit VaV s praxí, nové technologie, … 3.Konkurenceschopné podniky Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti podniků, … 4.Mobilita, dostupnost, sítě, energetika Cíl: dobudování páteřních komunikací, dopravní dostupnost, …

17 Národní úroveň – tematické okruhy 5.Efektivní správa a instituce Cíl: kvalita veřejné správy, transparentnost, … 6.Integrovaný rozvoj území Cíl: posilování územní soudržnosti a konkurenceschopnosti regionů 7.Boj s chudobou, inkluze, zdraví Cíl: vyloučené lokality, dostupnost sociálních služeb 8.Životní prostředí Cíl: snížení energetické náročnosti ekonomiky, řešení ochrany přírody a krajiny

18 Národní úroveň V červnu 2012 předložilo MMR k projednání Vládě ČR materiál s názvem „ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 – vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů “ –Materiál vzala Vláda ČR na vědomí –Materiál nebyl projednán v rámci vnějšího připomínkového řízení

19 Národní úroveň – návrh operačních programů 1.OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 2.OP Páteřní infrastruktura (MD) 3.OP Zaměstnanost a vzdělávání (MPSV) 4.Integrovaný regionální operační program (MMR) 5.OP Praha – pól růstu ČR (Praha) 6.OP Technická pomoc (MMR) 7.5 OP přeshraniční spolupráce (MMR) 8.OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 9.OP Meziregionální spolupráce (MMR) –Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Program rozvoje venkova (MZ) –Evropský námořní a rybářský fond – OP Rybářství (MZ)

20 Národní úroveň

21 Národní úroveň – varianty návrhů OP –Vytvoření OP na podporu „Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace“. Návrh obsahuje vytvoření vícefondového OP kombinujícího intervence z fondů ERDF i ESF, a zároveň pro všechny regiony ČR, včetně Prahy) –Samostatný OP pro životní prostředí –Celkový alternativní návrh OP pro hospodářský rozvoj (ERDF, FS) OP Věda, výzkum, inovace a vzdělávání (ERDF, ESF) OP Zaměstnanost (ESF) Sjednocený regionální operační program (případně rozdělený na dva: ROP Čechy a ROP Morava) (ERDF) –Celkový alternativní návrh OP pro růst (ERDF, FS) OP pro zaměstnanost (ESF)

22 Národní úroveň – varianty návrhů OP –Celkový alternativní návrh OP Konkurenceschopnost (ERDF) OP Infrastruktura (ERDF, FS) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) 7x Regionální operační program (ERDF, ESF) OP Praha – pól růstu ČR (ERDF, ESF) OP Technická pomoc (ERDF)

23 Národní úroveň - harmonogram Časové obdobíAktivita 04/2012 – 12/2012Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU 04/2012 – 12/2012Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí (průběžně již zahájeno) 04/2012 – 12/2012Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu Dohodu o partnerství) 01/2013 – 12/2013Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 (předpokládaný termín v závislosti na vývoje jednání Rady EU) Odsouhlasení operačních programů s Evropskou komisí Odsouhlasení Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 2014Zahájení realizace operačních programů v programovém období

24 Národní úroveň – návrhy na zjednodušení 5 základních oblastí pro zjednodušení v projektovém cyklu: 1.Výzvy 2.Podání projektové žádosti 3.Hodnocení a schvalování 4.Realizace projektu 5.Monitorovací systém

25 Národní úroveň - výzvy Jednotný obsah a struktura výzev a příruček pro žadatele a příjemce Sjednocení dokumentace, snížení jejich počtu a změn v nich Vytvoření společného webu pro všechny výzvy Zvýšit srozumitelnost

26 Národní úroveň – podání projektové žádosti Snížení nezbytné míry zátěže žadatelů –Využívání CBA analýzy, systém jednotkových cen, elektronický podpis Využívání dvoukolového hodnocení (rozdělení nutných podkladů k hodnocení žádostí) Intenzivní komunikace mezi žadatelem a řídícím orgánem nejen v oblasti formálních náležitostí a přijatelnosti, ale také v oblasti samotného nastavování věcného zaměření plánovaného projektu

27 Národní úroveň – hodnocení a schvalování Nastavení základní struktury výběrových kritérií a pravidel pro všechny OP, především ve vztahu na hodnocení kvality a výstupů projektu a s ohledem na principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti Maximálně snížit riziko subjektivity hodnocení Vytvořit pravidla pro zveřejňování dokumentů týkajících se hodnocení a výběru projektů a vytvořit systém a pravidla komunikace mezi řídícím orgánem a žadatelem, a to zejména v případě, když žadatel neuspěje, aby se žadatel mohl poučit z vlastních chyb Jednotná databáze hodnotitelů Zkrácení lhůt

28 Národní úroveň – realizace projektu Zavedení ex-ante kontrol veřejných zakázek Zlepšení koordinace plánu kontrol prováděných na úrovni řídícího orgánu a dalších relevantních orgánů Stanovit jednotný formát žádosti o platbu pro podobné aktivity, vyhodnotit administrativní a finanční náročnost schvalování a proplácení žádosti o platbu (řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně), zrychlit proplácení Problém s optimálním nastavením poměru využití paušálních výdajů (nepřímé výdaje, jednotkové ceny,…) a pravidel pro kontrolu vynakládání veřejných prostředků

29 Národní úroveň – monitorovací systém Jednotný monitorovací systém pro všechny programy Jednotná metodika

30 Příprava období 2014 – 2020 na úrovni LK Lukáš Chmel

31 Krajská úroveň - dokumenty Garantem za přípravu období 2014 – 2020 je ORREP -Zajišťuje komunikaci s MMR, pracovní skupiny -Zajišťuje stanoviska odborů a samosprávy -Zpracovává dokumenty za kraj s cílem prosazovat cíle a priority kraje, řešit problémy kraje 1.Strategické směry rozvoje NUTS II SV – soulad v rámci NUTS 2.Problémová analýza potřeb LK – definování problémů 3.Stanovení priorit LK – váhy jednotlivým tématickým okruhům 4.V současné době rozpracování 8 tématických okruhů pro MMR (Karty)

32 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) Tematický okruhVýznamnost priority v % 1. Efektivní trh práce 21% Trh práce4% Vzdělávání 17% 2. Funkční výzkumný a inovační systém 6% 3. Konkurenceschopné podniky4% 4. Mobilita, dostupnost, sítě, energetika 28% Dopravní infrastruktura 19% ICT infrastruktura3% Energetická infrastruktura6% 5. Efektivní správa a instituce5% 6. Integrovaný rozvoj území 14% Posílení regionální konkurenceschopnosti7% Podpora územní soudržnosti7% 7. Boj s chudobou, inkluze, zdraví 14% Boj s chudobou a sociální začleňování7% Zdraví7% 8. Životní prostředí 8% Rozvoj environmentální infrastruktury5% Zlepšování kvality ŽP3%

33 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO1 Efektivní trh práce (21%) Trh práce (4%) 1. Zapojování zaměstnavatelů do odborné přípravy žáků a studentů 2. Vytváření mechanismů pro začleňování ohrožených skupiny na trh práce, zejména absolventů škol Vzdělávání (17%) 1. Zlepšení infrastruktury a materiálových podmínek pro vzdělávání 2. Zvyšování kvality a efektivity počátečního a dalšího vzdělávání 3. Rozvoj systému poradenských služeb a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Zabezpečení dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro inovace ve vzdělávání

34 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO2 Funkční výzkumný a inovační systém (6%) 1. Kvalitní regionální výzkumná a inovační infrastruktura a služby s orientací na aplikační sféru 2. Rostoucí propojování služeb VavaI s podnikatelským prostředím, rostoucí podíl inovujících podniků 3. Kvalitní lidské zdroje pro VaVaI 4. Rozvoj politik a nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu

35 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO3 Konkurenceschopné podniky (4%) Podpora podnikání 1. Podpora působení firem a oborů s vysokým inovačním potenciálem a potenciálem vytváření vyšší přidané hodnoty v regionu 2. Rozvoj infrastruktury a služeb pro malé a střední podnikatele 3. Rozvoj klastrových iniciativ, odstraňování bariér přeshraniční a mezinárodní spolupráce 4. Využití potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel

36 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO4 Mobilita, dostupnost, sítě, energetika (28%) Dopravní infrastruktura (19%) 1. Zlepšení technického a bezpečnostního stavu dopravně komunikačních sítí LK 2. Rekonstrukce a novostavby infrastruktury pro veřejnou dopravu 3. Nové ekologické dopravní prostředky veřejné dopravy 4. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ICT infrastruktura (3%) 1. Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií 2. Rozvoj IZS a zefektivnění regionálních systémů krizového řízení Energetická infrastruktura (6%) 1. Podpora realizace úspor energie 2. Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energií 3. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

37 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO5 Efektivní veřejná správa a instituce (5%) 1. Zvyšování kvalifikace a kompetencí ve veřejné správě (včetně profesního vzdělávání) 2. Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě 3. Podpora informační a technologické vybavenosti veřejné správy 4. Rozvoj infrastruktury pro výkon veřejné správy na regionální a místní úrovni, včetně podpory energeticky a materiálově úsporných řešení

38 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO6 Integrovaný rozvoj území (14%) Posílení regionální konkurenceschopnosti (7%) 1. Podpora rozvoje regionálních center a jejich zázemí 2. Podpora rozvoje vybrané infrastruktury, služeb, marketingu a produktů cestovního ruchu 3. Rozvoj lokálních ekonomik, s využitím místního potenciálu území a iniciativ 4. Posilování spolupráce obcí, měst a regionů včetně přeshraničních vazeb Podpora územní soudržnosti (7%) 1. Řešení disparit v rozvoji území kraje 2. Podpora rozvoje a stabilizace venkova 3. Podpora obnovy, využití a prezentace hmotného a nehmotného kulturního dědictví 4. Podpora činnosti a kvalitní infrastruktury pro „místní kulturu“, sportovní zařízení a zájmové činnosti obyvatel, posilování vazeb a sounáležitosti obyvatelstva k místnímu regionu

39 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO7 Boj s chudobou, inkluze, zdraví (14%) Boj s chudobou a sociální začleňování (7%) 1. Dosažení sociální integrace v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením 2. Rozvoj a podstatné zvýšení podílu sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele, využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné snížení počtu uživatelů pobytových služeb 3. Optimalizace stávající sítě služeb sociální prevence a zajištění její dostupnosti, kvality a efektivity Zdraví (7%) 1. Zvýšení efektivity, kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytovaných zdravotnických služeb 2. Zvýšení úlohy prevence v systému péče o zdraví 3. Zvýšení spolupráce a účinnosti zdravotně-sociálních služeb 4. Zapojení zejména občanských iniciativ do systému péče o zdraví

40 Krajská úroveň - priority kraje (usnesení č. 262/12/mRK) TO8 Životní prostředí (8%) Rozvoj environmentální infrastruktury (5%) 1. Protipovodňová opatření 2. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou 3. Odvádění a čištění odpadních vod 4. Cestní síť ve volné krajině Zlepšování kvality ŽP v území (3%) 1. Zdravé životní prostředí bez zátěží 2. Předcházení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví 3. Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu 4. Posilování ekologického povědomí obyvatel

41 Krajská úroveň - základní strategické dokumenty Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Strategie rozvoje Libereckého kraje stanovuje strategické cíle kraje a základní směry k jejich dosažení základní rámec pro tvorbu a aktualizaci koncepčních dokumentů-PRLK, RSPLK, RISLK Analýza, SWOT analýza, rozvojová východiska, vize, cíle, rozvojová opatření, návrhy možných aktivit, indikátory Program rozvoje Libereckého kraje rámec pro projekty ucházející se o podporu z veřejných zdrojů rozpracovává opatření ze Strategie do aktivit indikátory pro vývoje opatření, monitoring vymezení HSO, soulady Strategie rozvoje kraje Program rozvoje kraje

42 Krajská úroveň - SRLK - Aktualizace SRLK 2006 – 2020 zahájena v roce 2011, PRLK Team, posudek SAUL -Aktualizace analytické části, SWOT analýzy, revize původních strategických cílů a opatření, návrh možných aktivit do roku Nejsou zásadní změny ve strategických cílech a opatřeních -V současné době připravena první pracovní verze na odkaze: - Připomínky do , - -Září-říjen 2012 schválení v RK, ZK

43 Struktura strategických cílů a opatření - změny A. Dynamická a konkurenceschopná ekonomika A.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí A.3 Využití funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství A.2 Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací A.6 Rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky kraje A.5 Rozvoj sektoru služeb A.4 Podpora a rozvoj průmyslových odvětví B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje B.2 Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti obyvatel B.1 Podpora celoživotního učení s důrazem na kvalitu života B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociální ch služeb, podpora zdravého životního stylu B.4 Podpora poskytování kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel B.6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku B.5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví C. Komplexní a kvalitní infrastruktura C.4 Zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií C.3 Průběžné budování a modernizace technické infrastruktury včetně obnovitelných energetických zdrojů C.2 Optimalizace dopravních systémů včetně jejich alternativ a zlepšení dopravní obslužnosti C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace D. Zdravé životní prostředí bez zátěží D.2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví D.1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel D.3 Péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu kraje D.4 Posilování ekologického povědomí obyvatel E. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti E.1 Rozvoj všestranné spolupráce, včetně posílení spolupráce meziresortní a přeshraniční E.6 Zkvalitnění veřejné správy E.4 Koncepční řízení rozvoje E.5 Podpora rozvoje občanské společnosti E.2 Rozvoj městských oblastí E.3 Rozvoj venkovských oblastí

44 Krajská úroveň - PRLK 2. Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, schválen v ZK 2007 Střednědobý strategický dokument na období 7 let Podrobně rozpracovává opatření ze Strategie na úroveň konkrétních aktivit Vymezuje hospodářsky slabé a podprůměrné oblasti v LK Obsahuje indikátory, monitoring 1x za rok do ZK Koncepční rámec pro projekty realizované v území; hlavní krajská koncepce, se kterou se vydávají soulady k žádostem o projekty

45 Aktualizace PRLK Forma aktualizace: Projekt - je zpracovávána žádost do OP Lidské zdroje a zaměstnanost – výzva č. 89 Věcné zaměření projektu: Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku Žádost musíme podat do Příprava projektového záměru „Aplikace strategického plánování a tvorba strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 – 2020“ a předložení žádosti schváleno radou kraje usnesením č. 787/12/RK ze dne Předpokládaná doba realizace projektu: I/2013 – VI/2015

46 Aktualizace PRLK Uplatnění principů udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni - místní Agenda 21 Zapojení veřejnosti Transparentnost Srozumitelnost Proveditelnost Přijatelnost Měřitelnost výsledků Provázanost

47 Aktualizace PRLK Posouzení vlivů na ŽP (SEA) Přípravná fáze Tvorba dokumentu Implementace Monitoring Tvorba navazujících dokumentů

48 Aktualizace PRLK – diskutované aktivity Definování partnerů pro přípravu PRLK, vyjasnění rolí - Komunikační platforma pro PRLK“ – tématické pracovní skupiny, PRLK Team, komise rady? – organizační struktura Vyhodnocení implementace PRLK včetně monitoringu PRLK Definování potřeb z území ve vztahu k PRLK Definování klíčových problémů, analýza zdrojů Návrh opatření, aktivit Návrh implementačního mechanismu Definování reálných zdrojů, provázanosti na finanční zdroje, na rozpočet kraje Stanovení monitorovacích indikátorů, cílových hodnot Vyhodnocení provázanosti s celostátní úrovní i úrovní EU (ex-ante kondicionality) Vytvoření navazujících dokumentů – Akční plán? RIS LK (Strategie inteligentní specializace?), …

49 Aktualizace PRLK – výzva k zapojení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení rozvojových koncepcí RNDr. Ivana Pecháčková Tel.: Webové stránky:

50 Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta

51 G28 – Regionální inovační program G28 – Regionální inovační program Grantového fondu Libereckého kraje GF inovace - plánovaná výzva „Inovační vouchery 2012“ září – listopad spolupráce malých a středních podnikatelů s vysokými školami a výzkumnými organizacemi - 1. výzva v roce 2011 – 9 podaných projektů, 7 podpořených projektů - sledujte informace na

52 Soutěž Ralsko

53 Fond Solidarity EU Náhrada škod způsobených povodní v 8/2010 Oprávněný žadatel – obec, kraj a jejich PO 3. kolo příjmu žádostí – termín 2. července 2012 Metodika, žádost a přílohy žádosti na Kontaktní osoba: Lukáš Chmel

54 Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí LK jako jeden z pilotních krajů Základní cíle: –Poskytnout metodickou pomoc obcím při plánování rozvoje prostřednictvím internetové aplikace na podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí –Využití výsledků projektu jako podklad pro legislativní změny v oblasti strategického plánování (novela zákona č.248/2000 Sb. o podpoře RR) Analýza současného stavu plánování a řízení v obcích –Dotazníkové šetření (odpovědělo 159 obcí z 215) 89 obcí má strategický dokument Program obnovy vesnice (58,5 %), Strategický plán (20,7 %), Program rozvoje,.. –Analýza strategických rozvojových dokumentů

55 Děkujeme za pozornost Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta RNDr. Ivana Pecháčková Ing. Lukáš Chmel Ing. Ivana Ptáčková Mgr. Lenka Patočková


Stáhnout ppt "Aktualizace základních strategických dokumentů Libereckého kraje na období 2014 -2020 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 12.6. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google