Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní rozvojový plán 2004 - 2006 13. květen 2003 Ing. Drahomíra Vrbská ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů, MMR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní rozvojový plán 2004 - 2006 13. květen 2003 Ing. Drahomíra Vrbská ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů, MMR."— Transkript prezentace:

1 Národní rozvojový plán 2004 - 2006 13. květen 2003 Ing. Drahomíra Vrbská ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů, MMR

2 Strukturální fondy  ERDF (European Regional Development Fund) Evropský fond regionálního rozvoje  ESF (European Social Fund) Evropský sociální fond  EAGGF(European Agriculture Guarantee and Guidance Fund) Evropský zemědělský orientační a záruční fond  FIFG Finanční nástroj na podporu rybolovu

3 Cíle politiky HSS  Cíl 1 - Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů  Cíl 2 - Podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených regionů  Cíl 3 - Rozvoj lidských zdrojů

4 Systém NUTS v ČR NUTS I (1)NUTS II (8)NUTS III (14) Česká republikaPraha Střední ČechyStředočeský kraj SeverozápadÚstecký kraj Karlovarský kraj JihozápadPlzeňský kraj Jihočeský kraj SeverovýchodLiberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Jihovýchodkraj Vysočina Jihomoravský kraj Střední MoravaOlomoucký kraj Zlínský kraj MoravskoslezskoMoravskoslezský kraj

5 Systém programových dokumentů  Národní rozvojový plán (NRP)  Rámec podpory Společenství (CSF)  Operační program (OP)  Jednotný programový dokument (SPD)

6 Posloupnost programových dokumentů 1 Pokud neexistuje jiná dohoda s členským státem 2 Pokud byl Programový dodatek vypracován před rozhodnutím EK o příspěvku z fondů je přijat po konzultaci s příslušnými partnery a následně jej potvrdí Monitorovací výbor a nebo požádá o jeho změnu 3 Za účelem urychlení přezkoumání žádostí mohou být Operační programy předloženy společně s Plánem rozvoje, EK pak přijímá rozhodnutí o CSF a schvaluje i předložené OP

7 Prostředky na strukturální operace

8 Regiony Cíle 1

9 Regiony Cíle 2

10 Oblasti Prahy Cíl 2

11 Regiony Cíle 3

12 Význam Národního rozvojového plánu  základní programový dokument České republiky v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti  na základě projednání NRP s Evropskou komisí bude vypracován Rámec podpory Společenství (CSF) – závazný dokument charakteru mezistátní smlouvy o poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů

13 Struktura NRP  Popis současné situace  Cíle, strategie, priority  Návrhy operačních programů  Řízení a implementace  Finanční rámec

14 Globální a specifické cíle

15 Prioritní osy NRP  Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb  Rozvoj dopravní infrastruktury  Rozvoj lidských zdrojů  Ochrana a zkvalitňování životního prostředí  Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství  Rozvoj cestovního ruchu

16 Systém cílů, os a operačních programů Operační programy Globální cílPrioritní osySpecifické cíle Udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti Infrastruktura Rozvoj dopravní infrastruktury Vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů Zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel Přiblížení se standardům EU v oblasti životního prostředí Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj lidských zdrojů Ochrana a zkvalitňování životního prostředí Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství Rozvoj cestovního ruchu Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Společný regionální operační program Rozvoj lidských zdrojů Průmysl a podnikání Fond soudržnosti

17 1. Prioritní osa

18 2. Prioritní osa

19 3. Prioritní osa

20 4. Prioritní osa

21 5. a 6. Prioritní osa

22 Administrativní systém CSF Rámec podpory Společenství Evropská unie Platební orgán Ministerstvo financí Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Řídicí orgán Rámce podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj Řídicí výbor Rámce podpory Společenství OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Řídicí orgán Platební jednotka Monitorovací výbor OP Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídicí orgán Platební jednotka Monitorovací výbor OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Řídicí orgán Platební jednotka Monitorovací výbor OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Řídicí orgán Platební agentura Monitorovací výbor SROP Ministerstvo pro místní rozvoj Řídicí orgán Platební jednotka Monitorovací výbor

23 Funkce řídicího orgánu  shromažďování dat umožňujících monitorování provádění pomoci  zpracování hodnotících kritérií, odpovědnost za definování a sledování monitorovacích indikátorů a shromažďování potřebných dat  příprava a úpravy programového dodatku ve shodě s MV  vypracování výroční a závěrečné zprávy  příprava metodik a operačních manuálů  konečné schválení projektů a alokace prostředků na projekty  zajištění informovanosti a publicity

24 Zprostředkující subjekt  veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti řídicího orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců  řídicí orgán stanoví míru činností delegovaných na zprostředkující subjekty podle specifických podmínek oblasti podpory a charakteristik předpokládaných navrhovaných projektů

25 Konečný příjemce  je veřejný nebo soukromý subjekt, který na základě předložené projektové žádosti v rámci OP obdrží finanční prostředky ze strukturálních fondů  je odpovědný řídicímu orgánu za dodržení všech požadavků plynoucích z nařízení Rady (ES) č. 1260/99 a navazujících předpisů

26 Systém implementace OP Řídicí orgán operačního programu Platební jednotka operačního programu Monitorovací výbor operačního programu Zprostředkující subjekt Konečný příjemce Hodnotitelská komise Platební orgán Evropská unie výběrová kritéria platba žádost o platbu        

27 Finanční rámec

28 Už víte, jak budete hlasovat v referendu ? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Národní rozvojový plán 2004 - 2006 13. květen 2003 Ing. Drahomíra Vrbská ředitelka odboru integrace a strukturálních fondů, MMR."

Podobné prezentace


Reklamy Google