Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní prognózy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní prognózy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní prognózy

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Účel dopravních prognóz (DP) Dopravní politika Územní plánování - územní studie rozvoje území Dopravní inženýrství (výpočty kapacit výhledové [budoucí] dopravní infrastruktury, odhady finanční a sociální životaschopnosti projektů, dopady na životní prostředí …)

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Definice, Podklady, Rozdělení DP Definice DP – určení výhledových objemů dopravy jako jeden z podkladů pro návrh a uspořádání komunikační sítě v souladu s rozvojem dopravy v území a rozvojem společnosti viz také http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_forecasting (13.2.2012)http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_forecasting Podklady DP = rozbor současných přemísťovacích vztahů a údajů ovlivňujících zdroje a cíle tj.:  statistické (např. sčítání lidu) a sociologické průzkumy (struktura obyvatel);  územní plánování (generování cest sídly nebo funkčními složkami území);  celostátní sčítání dopravy;  podklady dopravně inženýrských organizací;  doplňkové průzkumy... Rozdělení DP:  výhledové objemy intenzit dopravních proudů v extravilánu růstové koeficienty dopravní [matematické] modelování (podrobně viz literatura 4)  výhledové objemy intenzit dopravních proudů v intravilánu (syntéza tranzitní, vnější a vnitřní dopravy) …

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Růstové koeficienty Růstové koeficienty jsou výsledkem metody jednotného součinitele růstu (viz podrobněji dále) založené na předpokladu platnosti analogie s minulým a stávajícím růstem objemů dopravy. Výsledky platí za předpokladu existence: stabilizované dopravní (komunikační) sítě rovnoměrného rozvoje území Růstové koeficienty by se neměly používat na nově navrhovanou dopravní infrastrukturu (nové komunikace) a v územích s výraznými (plánovanými?) změnami v uspořádání dopravní infrastruktury a v rozmístění zdrojů a cílů dopravy!

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Růstové koeficienty Růstové koeficienty stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v r. 2005 představují průměrné hodnoty pro dálnice, silnice I. třídy včetně rychlostních komunikací a silnice II. a III. třídy pro vozidla celkem. ObdobíRok 2005Rok 2025Rok 2030 Koeficienty ŘSD z toho: - osobní vozidla - těžká nákladní vozidla 1,0 1,26 1,27 1,19 1,27 1,29 1,19

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – TP 225 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (vydáno v r. 2010)

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – TP225 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (vydáno v r. 2010)

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – TP225 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (vydáno v r. 2010)

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – TP225 TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (vydáno v r. 2010)

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Dopravní modelování Základní 4 fázový model A. Objem výhledové dopravy - (počtu! D i ); B. Rozdělení mezioblastních vztahů (D ij * ); C. Dělba přepravní práce; D. Přidělení dopravy na komunikační síť. *D ij přemísťovací vztah (cesta) z i-té do j-té oblasti

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – 4 fáze modelu DP

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_inženýrství I. – Ad. A. Objem výhledové dopravy D i Cílem je stanovení celkového objemu dopravy bez zřetele na cíl cesty (zdroje a cíle dopravy oblasti) – počet cest za den Cesta – jednosměrné přemístění osoby (věci, nákladu) ze zdroje do cíle (definice pro potřebu prognózy); Počet přemístění - počet cest za časovou jednotku, obvykle za 24 hodin (předpokladem je, že většina cest se vrací do svého východiska; Přemísťovací vztah - přesun jakýmkoli dopravním prostředkem nebo pěšky os/den, t/den; Přepravní vztah - přesun jakýmkoli dopravním prostředkem (NE pěšky!) cest/den, t/den; Dopravní vztah - přesun vyjádřený v počtu dopravních prostředků vozidlo/den.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_inženýrství I. – Ad. A. Objem výhledové dopravy D i Metody pro stanovení D i :  extrapolace lineární nebo nelineární funkce Di = f(časová řada)  regresní analýza (mnohonásobná)  specifických hybností (osob a věcí) viz DÁLE Metoda specifických hybností:  specifických ukazatelů obyvatel  analýza kategorie domácností Založeny na znalosti počtů ekonomicky aktivních a neaktivních osob v oblasti a jejich průměrnou hybnost (= průměrný počet cest za den). Prostým součinem příslušné skupiny osob a jejich hybností dostáváme celkový objem dopravy oblasti.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_inženýrství I. – Ad. A. Hybnost obyvatelstva Hybnost (mobilita) je jednou ze základních dopravních charakteristik, která dává obrázek o aktivitě (potřebě) obyvatel města přemisťovat se. Na hodnotu mobility má vliv řada faktorů: věková struktura obyvatel; podíly jednotlivých sociálních skupin (zaměstnanci, podnikatelé); míra nezaměstnanosti; životní styl obyvatel města …. Stanovení vývoje hybnosti je poměrně komplikované, obvykle se vychází ze sledování dlouhodobého vývoje města.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_ing I. – Ad. B. Rozdělení mezioblastních vztahů (D ij ) Cílem je rozdělení objemů (začátků, zdrojů) cest z každé sledované oblasti do cílů v ostatních oblastech sledovaného území. Metody: 1. Analogické – založeny na předpokladu, že budoucí počty mezioblastních vztahů budou v odpovídajícím poměru stávajících mezioblastních vztahů. Pro výpočet se použije součinitel násobící současný počet vztahů (metoda růstových součinitelů). 2. Syntetické – analyzují příčiny vzniku mezioblastních vztahů. Pro výpočet se používá model stanovující podíl z celkového objemu dopravy mezi dvěma oblastmi

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_ing I. – Ad. B. Rozdělení mezioblastních vztahů (D ij )

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_ing I. – Ad. B. Rozdělení mezioblastních vztahů (D ij )

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Ad.C. Dělba přepravní práce Cílem je určení podílu jednotlivých druhů dopravy na přepravní práci POSTUP lze provést např. v krocích: 1. Vznik VHD – prognóza pro malá a střední města 2.Rozdělení dopravy (již existující) – pro větší územní celky s již rozvinutou dopravní sítí (rozptylové křivky) Důležité zaměřit se na:  opakované cesty (cesty do škol, za prací)  ovlivnění volby dopravního prostředku  zohlednit změny v prognózovaném období  použít matematicko-statistické metody (pravděpodobnostní) pro charakteristiku chování vybraných skupin lidí…

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Ad.D. Přidělení dopravy na síť Cílem je určení konkrétních tras, kde budou realizovány vypočtené dopravní vztahy a jejich přepočet na intenzity na jednotlivých úsecích komunikační sítě (všech směrů na vybraných křižovatkách) Postup lze provést v těchto krocích: 1.Stanovení těžišť oblastí tj. stanovení tzv. fiktivních uzlů 2.Výběr a kódování komun. sítě tj. popis sítě 3.Větvení sítě tj. pro každou výchozí oblast určujeme trasy do ostatních oblastí 4.Přidělení mezioblastních vztahů na větve sítě

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Ad.D. Přidělení dopravy na síť Metody přidělení dopravy na síť:  nejkratší cesty - předpoklad, že řidič si vybírá vždy nejkratší cestu, obvykle časově nejvýhodnější. Ostatní trasy se ignorují. Jednoduchý výpočet může být zatížen značnou chybou;  přidělení na více tras - dle analýzy 30% řidičů užívá jinou než nejkratší trasu. Modelování více vlivů – více tras dle jednoho kritéria [obvykle času]. Dopraní vztah je pak v poměru dob rozdělen na trasy;  omezené kapacity - eliminuje nevýhody předchozích metod tj. opomíjení vtahu intenzity a kapacity komunikace. Výpočet iterací s přihlížením ke kapacitě komunikace.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kritika DP Pokud možno přesná dopravní prognóza je rozhodující pro: návrh kapacit dopravní infrastruktury tj. odpovídající dopravní poptávce cost - benefit analýzu sociální studie = rozvoj společnosti hodnocení dopadů na životní prostředí a zdraví lidí… Rozhoduje zda stavět nebo nestavět dopravní infrastrukturu !!!! Zájmy!!! V roce 1990 investice USA do projektu Transims viz http://code.google.com/p/transims/ (12.3.2012) - užití superpočítačů a detailní simulace může představovat zlepšení prognóz, zatím se neprokázala výhodnost (větší přesnost) než u konvenčních modelů.http://code.google.com/p/transims/ Citace (Flyvbjerg, Holm, and Buhl 2006): However, a peer reviewed study of a large number of traffic forecasts found that such forecasts tend to be highly inaccurate (Flyvbjerg, Holm, and Buhl 2006) For nine out of ten railway projects the study found that passenger forecasts are overestimated; the average overestimate is 106%. For half of all road projects, including bridges and tunnels, the study found that the difference between actual and forecasted traffic is more than 20%; for 25% of road projects the difference is more than 40%. viz http://flyvbjerg.plan.aau.dk/Publications2006/TRAFFIC111PRINTTRANSPREV.pdf (12.3.2012).http://flyvbjerg.plan.aau.dk/Publications2006/TRAFFIC111PRINTTRANSPREV.pdf

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – porovnání DP se skutečností Ing. Luděk Bartoš: EDIP Aktualizace prognóz dopravnních výkonů aut. dopravy do roku 2040, Dopravní inženýrství 1/08

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – software DP Software společnosti PTV AG viz dále http://www.ptvag.com/http://www.ptvag.com/ (12.03.12) V ČR prodává společnost Cityplans.r.o. http://www.cityplan.cz/ (12.03.12)http://www.cityplan.cz/ DHV ČR: http://www.dhv.cz/article.asp?id=99 (12.03.12) - QUESTOR http://www.dhv.cz/article.asp?id=99 http://www.dhv.cz/article.asp?id=124 http://www.dhv.cz/article.asp?id=124 (12.03.12) - AUTO Model pro dopravní prognózy - matice přepravních vztahů a pomocí zatěžovacího modelu vypočte intenzity zatížení dopravních sítí. Lze si vybrat mezi multi-modálním a jednoduchým (pro auta, cyklisty nebo veřejnou dopravu) s použitím modelu V prostředí Windows si uživatel sestaví model a dále se pomocí programu provedou výpočty a analýzy. Jednoduchým způsobem lze vytvářet grafickou prezentaci výsledků

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – DP od firmy PTV http://www.cityplan.cz/cz/distribuce-software.htmlhttp://www.cityplan.cz/cz/distribuce-software.html (13.3.2012) PTV VISION je softwarový balík programů pro dopravní plánování, strategické plánování, dopravní inženýrství a řízení dopravy. Slouží pro tvorbu dopravních modelů a simulací v prostředí GIS. PTV VISION: VISUM VISUM HROMADNÁ DOPRAVA VISSIM VISWALK SITRAFFIC OFFICE

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Příklad http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Dopravn%c3%ad+superstrategie.htm http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Dopravn%c3%ad+superstrategie.htm (13.3.2012) Praha, 19. ledna 2011 - Ministerstvo dopravy schválilo materiál Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 („Superstrategie – green paper“). Green paper – kratší verze dokumentu, bude předložena vládě v únoru 2011, vysvětlení cílů, žádost o vlády o souhlas s navrhovanými kroky, pouze informativní seznam dopravních staveb, zpracovaný odhad zdrojů na období 2010-2025 White paper – delší verze dokumentu, zpřesní vývoj procesů v otázkách realokace, PPP, mýta, hledání strategického partnera pro ČD Cargo, bude obsahovat zjednodušenou multikriteriální analýzu staveb Sektorové strategie, 2.fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem) – naváže na White paper, bude obsahovat posouzení SEA a podrobnou multikriteriální analýzu staveb s výhledem do roku 2040, nutno z důvodu čerpání prostředků OPD (2014-2020) Superstrategie ministra Bárty údajně skončila na dně skříně …. co dodat!

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Závěr DP Delfská věštírna. Pýthie - Před věštěním se musela vykoupat v kalském prameni, poté ji odvedli k dalšímu prameni, ze kterého se napila a získala tak věštecké schopnosti. Po skončení všech přípravných procedur ji odvedli do Adytonu. Při samotné věštbě seděla Pýthie na trojnožce a z díry pod ní se řinul kouř z vavřínových listů a další stimulující kadidla. Čímž se dostávala do transu. Návštěvník obětoval medovník, který potom kněží prodávali za peníze. Bohatí platili více než chudí, ale zato pro ně Pýthie upadla do transu a odpovídala celými větami. Chudí se museli spokojit s prostým losováním, kde výsledek byl ano nebo ne. Upadání do transu bylo totiž nebezpečné. Stávalo se, že se Pýthie zbláznila či dokonce zemřela. Vždy se ve věštění střídaly dvě a třetí byla připravena zastoupit, pokud by se něco stalo. A NIKDO SE TEHDY ZŘEJMĚ NEZEPTAL NA VÝHLEDOVÉ OBJEMY DOPRAVY… ! ŠKODA

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Literatura 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place 3.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 4.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978- 0-471-86110-2(H/B), 2006, 498 p. 5.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80- 01-04233-5, 142 s., 6.Normy ČSN 73 61 XX - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 7.Technické podmínky Ministerstva Dopravy ČR - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 8.Internet: viz zdroje uváděné v přednáškách s datem, kdy byl uvedený hypertextový odkaz byl k dispozici


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní prognózy."

Podobné prezentace


Reklamy Google