Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGISTRACE:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGISTRACE:"— Transkript prezentace:

1 REGISTRACE: www.kardiokongresy.cz www.kardiokongresy.cz

2 IV. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY pod záštitou Doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA zastupujícího ř editele FN Ostrava Prof. RNDr. Ji ř ího Mo č ko ř e, DrSc. rektora Ostravské Univerzity Statutárního m ě sta Ostravy Moravskoslezského kraje Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie Č eské kardiologické spole č nosti

3 Vá ž ené dámy a pánové, vá ž ené kolegyn ě a kolegové, dovolte mi i letos Vás pozvat na v po ř adí ji ž IV. Kardiovaskulární dny zam ěř ené na novinky v kardiologii, angiologii a kardiochirurgii a kardiovaskulární farmakoterapii. Doufám, ž e i IV. Kardiovaskulární dny budou mít obsah, který bude odborným p ř ínosem pro ka ž dodenní práci léka řů na jejich pracovištích. Zárove ň bych si p ř ál, aby tyto IV. Kardiovaskulární dny svým spole č enským rozm ě rem umo ž nily neformální setkání odborník ů s plodnou diskusí nejen na odborných polích. P ř eji p ř íjemné a p ř ínosné 2 dny strávené na IV. Kardiovaskulárních dnech. MUDr. Miroslav Homza, MBA primá ř kardiovaskulárního odd ě lení FNO Ostrava

4  srde č ní selhání  arytmiologie  kardiochirurgie  angiologie  ischemická choroba srde č ní  kardiovaskulární farmakoterapie

5 Místo a datum konání: 15. – 16. ř íjna 2015 zahájení od 8.45 hodin V Clarion Congress hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava Akce bude registrována Č LK a hodnocena kredity, ú č astníci obdr ž í Certifikát. Registrace Vzhledem ke zm ě nám v da ň ové legislativ ě, jsme byli nuceni zavést ú č astnický poplatek, p ř esto jsme se sna ž ili zvolit symbolickou č ástku. Registra č ní poplatek č iní: - platba p ř evodem 100,- K č - platba v hotovosti na míst ě 200,- K č Registra č ní poplatek ve výši 100,- K č, zašlete prosím na ú č et č íslo: GE Money Bank : 176276692 / 0600 Variabilní symbol: uve ď te variabilní symbol uvedený ve Vaší registraci Registrace : do 13.10.2015 na www.kardiokongresy.czwww.kardiokongresy.cz 15. ř íjna 2015 – od 8.00 -8.45 hod v míst ě konání 16. ř íjna 2015 – od 9.00 -9.30 hod v míst ě konání

6 Registrace zahrnuje: - vstup na odborný program b ě hem celého kongresu - kongresové materiály - volný vstup na výstavu firem - vstup na spole č enský ve č er - ob č erstvení b ě hem p ř estávek a ob ě d - ú č ast na spole č enském ve č eru Akce bude registrována Č LK a hodnocena kredity, ú č astníci obdr ž í Certifikát.

7 Nabídka ubytování v míst ě konání akce: Clarion Congress hotel Ostrava Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava www.clarioncongresshotelostrava.com  Jednol ůž kový pokoj zvýhodn ě ná cena 1.590,- K č / 1 noc v č etn ě snídan ě  Dvoul ůž kový pokoj zvýhodn ě ná cena 1.990,- K č / 1 noc v č etn ě snídan ě V p ř ípad ě zájmu rezervace mo ž ná na : reservation.ccho@clarion- hotels.cz reservation.ccho@clarion- hotels.cz nebo telefonicky u Pavlíny Sekerášové Phone.: +420 596 702 807 Fax: +420 596 702 860 Mobile.: +420 736 628 307

8  Dne 15. ř íjna 2015 od 17. hodin bude v prostorech Clarion Congress hotel Ostrava probíhat spole č enské setkání odborník ů.  P ř i rezervaci nahlaste prosím ú č ast na spole č enském setkání.

9 ORGANIZA Č NÍ VÝBOR:PO Ř ADATELSKÝ VÝBOR:  MUDr. Miroslav Homza, MBA  MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA  MUDr. Petr Jánský  MUDr. Ľ ubomír Špak  MUDr. Ji ř í Plášek, Ph.D.  Mgr. Ludmila Klemsová  Pavel Žů rek  Pavla Chodorovská, DiS.

10


Stáhnout ppt "REGISTRACE:"

Podobné prezentace


Reklamy Google