Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklad k metodickému pokynu porada ÚÚP 13.06.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklad k metodickému pokynu porada ÚÚP 13.06.2014."— Transkript prezentace:

1 Příklad k metodickému pokynu porada ÚÚP 13.06.2014

2 Základní připomenutí: Výroková část Vše z výrokové části je závazné Má být zpracováno formou požadavků, podmínek a pokynů pro rozhodování Do výrokové části se nezařazují popisy a odůvodnění Formulace musí být jasné(jednoznačné)

3 Základní připomenutí: zastavěné území Nezapomínat na datum ke kterému bylo vymezeno zastavěné území Pokud se přebírá zastavěné území vymezené samostatným postupem v souladu se zákonem. části které nejsou v souladu se zákonem se nesmí převzít! Odkaz na výkresy ve kterých je zastavěné území

4 Základní připomenutí: Využívat a navazovat při zpracování ÚP na strategické a rozvojové plány a vize Systém center a veřejných prostranství je třeba řešit ve vzájemných souvislostech včetně dopravních vazeb např. pěší a cyklistické trasy Území ohroženo erozí bez návrhu řešení k převzetí – vhodné vymezit ohrožené plochy a stanovit regulativy, které umožní realizaci. Obdobně i v územích ohrožených povodněmi

5 Základní připomenutí: Hlavní využití jedno – SÚ při rozhodování posuzuje slučitelnost s hlavním Nezapomínat na definice pojmů Novela SZ již neumožňuje uplatnění předkupního práva u VPO s výjimkou veřejných prostranství. U všech ploch s předkupním právem je třeba uvést: A) druh VPS nebo veřejného prostranství B) v čí prospěch má být předkupní právo vloženo (obec, kraj nebo ČR…) C) katastrální území a čísla dotčených pozemků, popřípadě další údaje dle § 5 odst.1 katastrálního zákona V grafice se rozlišuje zda je pozemek dotčen celý nebo jen část, v textu ne

6 Základní připomenutí Kompenzační opatření dle § 50 odst.6 SZ: povinnost stanovit v ÚPD kompenzační opatření za negativní vliv na území Natura v souladu se stanoviskem DO Kompenzační opatření se převezme ze stanoviska příslušného DO a provede jeho průmět do grafické části – zařazení do odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití a případně mezi VPS a VPO

7 Základní připomenutí Územní rezervy (ÚR) se vymezují, jen-li je to účelné ÚR jako jev překryvný tzn. grafické vyznačení ÚR nesmí zakrýt druh plochy s rozdílným způsobem využití Ploše ÚR musí být přiřazeno možné budoucí využití (např. dopravní infrastruktura) K ploše ÚR se stanoví podmínky pro prověření možného budoucího využití plochy

8 Základní připomenutí Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb: uvede se výčet staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace je autorizovaný architekt Např. stavby na pozemcích na pohledově významných polohách např. horizontech nebo společensky významné stavby, stavby s vlivem na vzhled veřejných prostranstvích atd.

9 Základní připomenutí Grafická část ÚP: Výkresy mají obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku V případě potřeby lze zpracovat v samostatných výkresech: urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury (i v několika samostatných výkresech dle druhu infrastruktury). Neoznačují se již názvem hlavní výkres Hlavní výkres je zpracován vždy, v němž se samostatně zobrazené koncepce nemusí zakreslovat.

10 Základní připomenutí Odůvodnění ÚP: žádné podmínky pro rozhodování (vše ve výrokové části) Postup při pořízení ÚP: náležitosti vyplývající ze správního řádu zpracuje pořizovatel §53 odst.4a) SZ Soulad s PÚR a ZÚR: zpracuje projektant (§53 odst.4a) SZ Soulad s cíli a úkoly ÚP: zpracuje projektant (§53 odst. 4b) SZ Soulad s požadavky SZ a jeho prováděcích předpisů zpracuje projektant v rozsahu jim navrhovaných částí § 53 odst. 4 c) SZ

11 Základní připomenutí Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů…- zpracuje projektant, soulad se stanovisky DO pořizovatel §53 odst.4 d) SZ Zpráva o vyhodnocení vlivů na URÚ….- zpracuje projektant § 53 odst.5 b) SZ Stanovisko KÚ: vloží pořizovatel § 50 odst. 5 SZ Sdělení jak bylo stanovisko KÚ zohledněno…: zpracuje pořizovatel Komplexní zdůvodnění přijatého řešení § 53 odst.5 e) SZ: zpracuje projektant (zdůvodní se veškeré návrhy, zdůvodní se přijaté řešení a vybrané varianty…)

12 Základní připomenutí Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zpracuje projektant § 53 odst.5 f) SZ – při vyhodnocování je vhodné vycházet z prognózy vývoje území zejména demografického a pokusit se odhadnout předpokládanou dynamiku rozvoje řešeného území Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů: zpracuje projektant Vyhodnocení splnění požadavků zadání zpracuje projektant Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR: zpracuje projektant

13 Základní připomenutí Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: zpracuje projektant Návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění: zpracuje pořizovatel. Každou námitku je potřeba vypořádat i když je jich více v jednom podání Vyhodnocení připomínek: pořizovatel. Připomínky se shodným obsahem je možné vyhodnotit společně. Obsahuje li připomínka více bodů, je třeba se ve vyhodnocení vypořádat s každým z bodů.

14 Základní informace o novele Modelový příklad je zpracován v souladu s novelou SZ č. 350/2012 Sb. ÚP ani vyhodnocení vlivů na URÚ nesmí obsahovat podrobnosti RP nebo ÚR ÚP může řešit záležitosti nadmístního významu i když nejsou v ZÚR, pokud to KÚ nevyloučí Upřesňuje se předkupní právo věcně i procesně Kompenzační opatření se promítají do OOP Upřesňují se podmínky využití nezastavěného území v souladu s § 18 odst.5 SZ

15 Za pozornost děkuje Ing. Gabriela Šípková


Stáhnout ppt "Příklad k metodickému pokynu porada ÚÚP 13.06.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google