Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikační formy sluchově postižených Odezírání „Slyšení očima je velmi delikátní umění, jímž může bystré a pozorné oko podle pohybu rtů slyšet i to,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikační formy sluchově postižených Odezírání „Slyšení očima je velmi delikátní umění, jímž může bystré a pozorné oko podle pohybu rtů slyšet i to,"— Transkript prezentace:

1 Komunikační formy sluchově postižených Odezírání „Slyšení očima je velmi delikátní umění, jímž může bystré a pozorné oko podle pohybu rtů slyšet i to, co mluví kterákoliv osoba.“ J.Bulwer, Philocophus, 1648 J.Bulwer, Philocophus, 1648

2 Odezírání specifická forma vizuální percepce řeči specifická forma vizuální percepce řeči vnímání orální mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla (Sovák, 1965) vnímání orální mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla (Sovák, 1965) dovednost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit tak obsah sdělení nejen podle pohybu úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí, gestikulace rukou, celkových postojů těla, situačních faktorů a kontextu obsahu mluveného. (Krahulcová, 2002) dovednost jedince vnímat mluvenou řeč zrakem a pochopit tak obsah sdělení nejen podle pohybu úst, ale i podle mimiky obličeje, výrazu očí, gestikulace rukou, celkových postojů těla, situačních faktorů a kontextu obsahu mluveného. (Krahulcová, 2002)

3 je odhadování vyslovovaných slov z pohybů mluvidel – rtů, zubů, jazyka, lícních svalů je odhadování vyslovovaných slov z pohybů mluvidel – rtů, zubů, jazyka, lícních svalů odezřít lze v nejlepším 30% fonematické informace řeči odezřít lze v nejlepším 30% fonematické informace řeči nemůže nikdy zcela nahradit sluch a je vnímáno jako jeho nedokonalá náhrada nemůže nikdy zcela nahradit sluch a je vnímáno jako jeho nedokonalá náhrada při odezírání je třeba znát a dodržovat celou řadu pravidel, vytvářet vhodné podmínky a přizpůsobit se situaci při odezírání je třeba znát a dodržovat celou řadu pravidel, vytvářet vhodné podmínky a přizpůsobit se situaci

4 Podmínky odezírání Vnější podmínky odezírání a) dokonalý a nepřerušovaný zrakový kontakt b) osvětlení c) vzdálenost mluvící osoby d) řeč, její tempo a rytmus e) způsob výslovnosti mluvícího f) momentální situace g) znalost tématu hovoru h) další zdroje hluku (TV, rádio)

5 a) zrakový kontakt - součástí nonverbální komunikace a je potřebný - součástí nonverbální komunikace a je potřebný při jakémkoli rozhovoru při jakémkoli rozhovoru - odvrácení pohledu od komunikačního partnera - odvrácení pohledu od komunikačního partnera během jeho promluvy může působit jako nezájem o během jeho promluvy může působit jako nezájem o jeho informace. jeho informace. - je pro neslyšící základním předpokladem vzájemného - je pro neslyšící základním předpokladem vzájemného dorozumívání. dorozumívání. b) osvětlení - ideální je denní rozptýlené světlo - ideální je denní rozptýlené světlo - obličej mluvící osoby by měl být natočený proti - obličej mluvící osoby by měl být natočený proti zdroji světla zdroji světla - zdroj světla je závislý na umístění budovy jak - zdroj světla je závislý na umístění budovy jak z hlediska světových stran, tak i lokálních z hlediska světových stran, tak i lokálních podmínek (úzká ulice, vysoké domy, apod.), podmínek (úzká ulice, vysoké domy, apod.), velikost oken a orientace místnosti. velikost oken a orientace místnosti. - špatné světelné podmínky mohou totiž způsobovat únavu, vyčerpanost - špatné světelné podmínky mohou totiž způsobovat únavu, vyčerpanost - centrální osvětlení celé místnosti je vhodnější než bodové osvětlení pracovního či jídelního stolu - centrální osvětlení celé místnosti je vhodnější než bodové osvětlení pracovního či jídelního stolu

6 c) vzdálenost mluvící osoby - nedoslýchaví – 1-1,5m - nedoslýchaví – 1-1,5m - těžce sluchově postižení – 4m - těžce sluchově postižení – 4m - vždy je však dána individuálně, závisí na věku i na zkušenostech mluvících a odezírajících i na stupni osvětlení - vždy je však dána individuálně, závisí na věku i na zkušenostech mluvících a odezírajících i na stupni osvětlení - v případě, že je odezírání doplňováno znakovým jazykem, může být odstup i větší - v případě, že je odezírání doplňováno znakovým jazykem, může být odstup i větší - odpovídající výšková úroveň hlavy mluvícího a odezírajícího (!!! u dětí !!!) - odpovídající výšková úroveň hlavy mluvícího a odezírajícího (!!! u dětí !!!) - mluvidla odezíraná shora působí potíže i zkušeným odezírajícím - mluvidla odezíraná shora působí potíže i zkušeným odezírajícím - při komunikaci u stolu je doporučována pozice naproti sobě nebo v úhlu 90°, tj. „přes roh“ - při komunikaci u stolu je doporučována pozice naproti sobě nebo v úhlu 90°, tj. „přes roh“ - dva slyšící a jeden neslyšící : neslyšící na jedné straně stolu a naproti němu jeho slyšící partneři - dva slyšící a jeden neslyšící : neslyšící na jedné straně stolu a naproti němu jeho slyšící partneři

7 d+e) řeč, její rytmus a tempo a způsob artikulace mluvícího artikulace mluvícího - jakákoli nesprávná artikulace ztěžuje odezírání - artikulace by měla být mírně zvýrazněná, ne však na úkor přirozenosti, mírně zpomalená a pečlivá - artikulační pohyby může lehce změnit žvýkačka, cigareta či jídlo v ústech nebo široký úsměv během hovoru, čemuž je nutné se vyvarovat - rychlé nebo naopak pomalé tempo řeči či dokonce slabikování působí negativně na možnost odezírání - je třeba dělat pauzy, které člení výpověď na logické celky - rytmus řeči nemá být monotónní - správné frázování - delší věty se můžou členit do kratších celků po 3 až 5 slovech

8 Vnitřní podmínky odezírání - - vnitřní předpoklady pro úspěšné odezírání u každého člověka jiné - rozdíly mohou být například ve zpracování informací v centrální nervové soustavě a v dalších fázích (myšlenkové činnosti) - rozdíly mohou být například ve zpracování informací v centrální nervové soustavě a v dalších fázích (myšlenkové činnosti) - někteří lidé (bez ohledu na stav sluchu) mají problémy s převáděním vizuálních symbolů do pojmů, což nesouvisí se stupněm inteligence - že různí lidé budou v odezírání i za stejných vnějších podmínek různě úspěšní

9 vnitřní psychické a somatické podmínky trvalejšího i aktuálního rázu vnitřní psychické a somatické podmínky trvalejšího i aktuálního rázu - momentální zdravotní stav - momentální zdravotní stav - stav zraku - stav zraku - nemoc a bolesti - nemoc a bolesti - únava - únava - pozornost - pozornost - emoční a motivační stránka - emoční a motivační stránka - míra uspokojení potřeb - míra uspokojení potřeb - pozitivní citový kontakt - pozitivní citový kontakt - postřeh a pohotovost - postřeh a pohotovost - paměť - paměť - vrozené předpoklady pro rozvoj dorozumívacích - vrozené předpoklady pro rozvoj dorozumívacích dovedností dovedností

10 Stupně odezírání rozlišujeme tři stupně odezírání, které na sebe postupně navazují a každý musí projít nejprve stupněm nižším, aby se mohl dostat ke stupni vyššímu rozlišujeme tři stupně odezírání, které na sebe postupně navazují a každý musí projít nejprve stupněm nižším, aby se mohl dostat ke stupni vyššímu a) odezírání ideovizuální, globální, pasivní, primární - faciální obraz je spojen s představou, nikoliv s artikulovaným slovem - faciální obraz je spojen s představou, nikoliv s artikulovaným slovem - dítě slova ještě nezná, vnímá slovo sluchem (dle stupně sluchového postižení), sleduje mluvící osobu, její tvář, výraz obličeje s artikulujícími mluvidly a má možnost si znovu obsah slova ověřit na hračce nebo obrázku, který mu ukazujeme - dítě slova ještě nezná, vnímá slovo sluchem (dle stupně sluchového postižení), sleduje mluvící osobu, její tvář, výraz obličeje s artikulujícími mluvidly a má možnost si znovu obsah slova ověřit na hračce nebo obrázku, který mu ukazujeme - jednoduchá vstupní forma odezírání, - jednoduchá vstupní forma odezírání, - je přirozenou a účinnou přípravou na globální vyučování mluvené - je přirozenou a účinnou přípravou na globální vyučování mluvené řeči. řeči.

11 b) odezírání vizuálně-fonetické, technické, lexikální - tohoto stupně dosahuje sluchově postižené dítě či jedinec : 1) když začíná mluvit, v období vyvozování hlásek a slov hlásek a slov 2) na začátku metodického nácviku odezírání 2) na začátku metodického nácviku odezírání u ohluchlých u ohluchlých - užívá se při artikulačních cvičeních zaměřených na izolované prvky, na slabiky a skupiny hlásek, při izolované prvky, na slabiky a skupiny hlásek, při zdokonalování artikulace, při nácviku nových a obtížných zdokonalování artikulace, při nácviku nových a obtížných slov, kde je důležité i vizuálně-technické zapamatování slov, kde je důležité i vizuálně-technické zapamatování

12 c) odezírání ideativní, rozumové, integrální - základem je poznávat faciální formu mluveného slova, uložit do zrakové paměti globální obraz slova nebo celé věty a z celku usuzovat na význam, obsah výpovědi - pochopí-li jedinec celkový obsah výpovědi, může pak doplnit to, co nelze odezřít - odezírání tak dostává komplexní a konečnou formu

13 Složky odezírání Dvě základní složky odezírání : - technická a psychická složka - technická a psychická složka 1) technická složka - viditelnost hlásek : - viditelnost hlásek : a) samohlásky - dominují svou viditelností - dominují svou viditelností - jsou dobře vnímatelné - jsou dobře vnímatelné - jsou kostrou vizuální částí mluvy - jsou kostrou vizuální částí mluvy - tvoří v českém jazyce zhruba 40% všech hlásek (viz graf 1) a proto jsou označované jako "body optické opory„ - tvoří v českém jazyce zhruba 40% všech hlásek (viz graf 1) a proto jsou označované jako "body optické opory„ - liší se od sebe jen velikostí čelistního úhlu, zaokrouhlením či zaostřením tvaru úst, pohybem jazyka dopředu nahoru nebo dozadu nahoru - liší se od sebe jen velikostí čelistního úhlu, zaokrouhlením či zaostřením tvaru úst, pohybem jazyka dopředu nahoru nebo dozadu nahoru

14 Graf 1 : Výskyt hlásek v českém jazyce v procentech (Janotová, 1999, str.12) Graf 1 : Výskyt hlásek v českém jazyce v procentech (Janotová, 1999, str.12)

15 b) souhlásky - jejich odezírání (viz graf 2) je pro rozpoznání slov mnohem důležitější než odezírání samohlásek - jejich odezírání (viz graf 2) je pro rozpoznání slov mnohem důležitější než odezírání samohlásek Graf 2 : Rozdělení hlásek podle jejich obtížnosti při odezírání v procentech (Janotová, 1999, str.13)

16 co se týče viditelnosti a rozpoznatelnosti souhlásek, vzájemně se v podobných ústních obrazech pohlcují a dělí se na základě typických vizuálních obrazů a typických artikulačních pohybů do kinematických skupin co se týče viditelnosti a rozpoznatelnosti souhlásek, vzájemně se v podobných ústních obrazech pohlcují a dělí se na základě typických vizuálních obrazů a typických artikulačních pohybů do kinematických skupin kiném kiném - jednoduchý mluvně pohybový útvar, zrakem - jednoduchý mluvně pohybový útvar, zrakem odlišitelný od jiných mluvně pohybových útvarů odlišitelný od jiných mluvně pohybových útvarů - jednomu kinému neodpovídá jediný foném, ale - jednomu kinému neodpovídá jediný foném, ale několik fonémů. několik fonémů. - je jich dvanáct : pět pro samohlásky - je jich dvanáct : pět pro samohlásky („a,á“, „e,é“, „i,í“, „o,ó“, „u,ú“) („a,á“, „e,é“, „i,í“, „o,ó“, „u,ú“) sedm pro souhlásky

17 1. „p,b,m“ – bilabiální kiném, 2. „f,v“ – labiodentální kiném, 3. „t,d,n,ť,ď,ň“ – lingvoalveolární kiném, 4. „s,z,c,ř“ – kiném ostrých sykavek, 5. „š,ž,č“ – kiném tupých sykavek, 6. „l“, „r“, „j“ – lingvoalveolární a vibrační kiném vibrační kiném 7. „k“, „g“ – velární kiném * „h“, „ch“ a velární „n“ nemají vůbec svůj kiném - nejsou viditelné - nejsou viditelné body optické opory – ne jen samohlásky, ale i souhlásky bilabiální, labiodentální a některé alveolární (m-a-y, -o-s-á) body optické opory – ne jen samohlásky, ale i souhlásky bilabiální, labiodentální a některé alveolární (m-a-y, -o-s-á)

18 b) psychická složka odezírání (logické doplňování neúplných ústních obrazů a kombinační schopnosti) (logické doplňování neúplných ústních obrazů a kombinační schopnosti) - napomáhá tomu, aby mohly být doplňovány mezery, nedostatky a neúplnost ústních obrazů, a to tak, aby mohl vzniknout srozumitelný, smysluplný celek - napomáhá tomu, aby mohly být doplňovány mezery, nedostatky a neúplnost ústních obrazů, a to tak, aby mohl vzniknout srozumitelný, smysluplný celek - ten, kdo odezírá, spolumluví s tím, kdo k němu mluví, tzn., že ten, kdo spolumluví, tak i spolumyslí - ten, kdo odezírá, spolumluví s tím, kdo k němu mluví, tzn., že ten, kdo spolumluví, tak i spolumyslí - vlivy únavy, pozornosti, postřehu, pohotovosti, paměti, stresu, nervozity, motivace a aktuálního psychického stavu jedince - vlivy únavy, pozornosti, postřehu, pohotovosti, paměti, stresu, nervozity, motivace a aktuálního psychického stavu jedince - odezírání řeči je až desetkrát náročnější psychický proces než běžné naslouchání zvukové mluvené řeči - odezírání řeči je až desetkrát náročnější psychický proces než běžné naslouchání zvukové mluvené řeči - obsahové (logické) doplňování mezer v neúplných ústních obrazech a kombinační schopnosti - obsahové (logické) doplňování mezer v neúplných ústních obrazech a kombinační schopnosti - pravidelná cvičení a procvičování !!! - pravidelná cvičení a procvičování !!!

19 Metody odezírání a) metoda čistého odezírání - nedochází zde k žádné pomoci - nedochází zde k žádné pomoci - v běžné konverzaci je takřka nepoužitelná - v běžné konverzaci je takřka nepoužitelná - používá se jí pouze při nácviku izolovaných - používá se jí pouze při nácviku izolovaných slov, kdy je však zapotřebí všechny hlásky slov, kdy je však zapotřebí všechny hlásky „zviditelnit“. „zviditelnit“. - při praktickém využití této metody vzniká příliš mnoho mezer, které lze jen těžko doplnit myšlením, logickými vztahy - při praktickém využití této metody vzniká příliš mnoho mezer, které lze jen těžko doplnit myšlením, logickými vztahy

20 b) metoda s příležitostnou, částečnou pomocí - jakákoliv minimální pomoc sluchově postiženému během odezírání, která může mít podobu psanou nebo použijeme prstovou abecedu. - jakákoliv minimální pomoc sluchově postiženému během odezírání, která může mít podobu psanou nebo použijeme prstovou abecedu. - z napsaného se mohou doplnit mezery v ústních obrazech a na základě toho dojde k lepšímu porozumění - z napsaného se mohou doplnit mezery v ústních obrazech a na základě toho dojde k lepšímu porozumění - u těžce sluchově postižených dětí je zapotřebí současně procvičovat artikulaci slova, dále využít znakového jazyka, který nám pomůže porozumět sdělovanému a toto doplnit ještě psanou podobou.

21 c) metoda odezírání se systematickou pomocí - u neslyšících dětí, které nemají odezírací schopnosti - u neslyšících dětí, které nemají odezírací schopnosti - u MR dětí - u MR dětí Metody usnadňující odezírání a) prstová abeceda (daktylotika, daktylní řeč či daktylní abeceda) b) fonemické posunkové kódy 1. Hand – Mund systém 1. Hand – Mund systém 2. Cued Speech (kódovaná mluva) 2. Cued Speech (kódovaná mluva) 3. Chirografie 3. Chirografie

22 1 Hand-Mund systém - je manuálně-orální systém, který byl vytvořen dánským ředitelem ústavu pro neslyšící - je manuálně-orální systém, který byl vytvořen dánským ředitelem ústavu pro neslyšící G. Forchhammerem G. Forchhammerem - obsahuje řadu poloh pohybů ruky, které doplňují nepostřehnutelné pohyby mluvidel a doprovázejí tak mluvenou řeč - obsahuje řadu poloh pohybů ruky, které doplňují nepostřehnutelné pohyby mluvidel a doprovázejí tak mluvenou řeč 2. Cued speech - vytvořen v USA O. Cornettem - vytvořen v USA O. Cornettem - tvoří ho 8 různých tvarů ruky pro souhlásky a 6 - tvoří ho 8 různých tvarů ruky pro souhlásky a 6 různých umístění ruky u obličeje pro samohlásky různých umístění ruky u obličeje pro samohlásky - jeden a tentýž tvar ruky odpovídá těm - jeden a tentýž tvar ruky odpovídá těm souhláskám, které lze navzájem jasně rozlišit souhláskám, které lze navzájem jasně rozlišit odezíráním (pro „m, t, f“ existuje jeden společný odezíráním (pro „m, t, f“ existuje jeden společný tvar ruky) tvar ruky)

23 3. chirografie - systém manuálně-fonologických znaků - systém manuálně-fonologických znaků - byl rozpracován v Polsku B. Szepankowskim, - byl rozpracován v Polsku B. Szepankowskim, na základě zkušeností O. Cornetta na základě zkušeností O. Cornetta - obsahuje osm prstových poloh, které jsou - obsahuje osm prstových poloh, které jsou nazvány chirémy a odpovídají osmi skupinám nazvány chirémy a odpovídají osmi skupinám souhlásek souhlásek - devátá neutrální poloha, která je využívána ve - devátá neutrální poloha, která je využívána ve slabikách a výrazech začínajících samohláskou slabikách a výrazech začínajících samohláskou

24 Typologie odezírajících a ) typ vizuální - vizuální obraz mluveného vyvolá u této skupiny - vizuální obraz mluveného vyvolá u této skupiny odezírajících představu i napsaného slova (věty), odezírajících představu i napsaného slova (věty), z psané podoby se doplňuje mezery zrakového vjemu z psané podoby se doplňuje mezery zrakového vjemu a tvoří významový mluvní celek. a tvoří významový mluvní celek. b) typ motorický - na základě zrakového vjemu ústních obrazů mluvy si - na základě zrakového vjemu ústních obrazů mluvy si tento typ odezírajícího zpřítomňuje kinestetické tento typ odezírajícího zpřítomňuje kinestetické představy řeči. Tento typ spolumluví. představy řeči. Tento typ spolumluví. c) typ smíšený - tento typ reprezentuje asociace obou směrů - tento typ reprezentuje asociace obou směrů v různém poměru. v různém poměru.

25 a) typ totální - vychází obvykle z celkového ústního obrazu a - vychází obvykle z celkového ústního obrazu a soustřeďuje se víc na obsahovou stránku soustřeďuje se víc na obsahovou stránku komunikace. komunikace. b) typ parciální - vychází více z detailů ústního obrazu a klade větší - vychází více z detailů ústního obrazu a klade větší důraz na technickou složku odezírání. důraz na technickou složku odezírání. c) typ smíšený - je pokládán za ideální typ pro odezírání. Pozornost - je pokládán za ideální typ pro odezírání. Pozornost se při něm zaměřuje na porozumění ve smyslu se při něm zaměřuje na porozumění ve smyslu obsahovém, ale současně i na části optických obsahovém, ale současně i na části optických obrazů, čímž se zvětšuje pohotovost i přesnost obrazů, čímž se zvětšuje pohotovost i přesnost odezírání. odezírání.

26 Metodika nácviku odezírání odezírání není bohužel komunikační schopnost, kterou lze získat spontánně nebo pouze praktickou činností odezírání není bohužel komunikační schopnost, kterou lze získat spontánně nebo pouze praktickou činností pravidelný, pečlivý, systematický a dlouhodobý výcvik pravidelný, pečlivý, systematický a dlouhodobý výcvik úkoly metodického postupu: stanovení obtížnějších úkolů, zbystřování pozornosti a stimulace komunikační schopnosti úkoly metodického postupu: stanovení obtížnějších úkolů, zbystřování pozornosti a stimulace komunikační schopnosti musí se rozlišovat nácvik odezírání u malých dětí, které se již se sluchovým postižením narodily nebo ho získaly během raného vývoje nebo nácvik odezírání u jedinců, kteří ohluchli až během dospělosti. musí se rozlišovat nácvik odezírání u malých dětí, které se již se sluchovým postižením narodily nebo ho získaly během raného vývoje nebo nácvik odezírání u jedinců, kteří ohluchli až během dospělosti. nutnou podmínkou ke zvládnutí správného odezírání je správný rozvoj zrakového vnímání nutnou podmínkou ke zvládnutí správného odezírání je správný rozvoj zrakového vnímání

27 skupiny metodik nácviku odezírání a) metodika nácviku odezírání u prelingválně těžce sluchově postižených dětí a mladistvých - těžce sluchově postižený je orientován na vizuální vjemy - mají mnohem menší schopnost kombinovat, jejich slovník má menší rozsah a jejich myšlení v celcích je vlivem preferovaného znakového jazyka jinak strukturováno 

28 b) metodika nácviku odezírání u postlingválně těžce sluchově postižených dětí a mládeže sluchově postižených dětí a mládeže - dosažený jazykový vývoj v době ztráty sluchu - dosažený jazykový vývoj v době ztráty sluchu - důležité je věnovat pozornost především technické - důležité je věnovat pozornost především technické složce odezírání, následně nebo kombinovaně je třeba složce odezírání, následně nebo kombinovaně je třeba začít s cvičením zaměřeným na doplňování mezer začít s cvičením zaměřeným na doplňování mezer rozumovou, psychickou činností rozumovou, psychickou činností c) metodika nácviku odezírání u dospělých těžce sluchově postižených - odezírání je prakticky jediným způsobem udržení kontaktu s okolním světem - řeč se začíná postupně deformovat, neboť se neslyší - řeč se začíná postupně deformovat, neboť se neslyší - naučí-li se 500 slov, může se tímto způsobem celkem - naučí-li se 500 slov, může se tímto způsobem celkem dobře domluvit. dobře domluvit.

29 Význam zraku pro odezírání pro neslyšícího je jedinou vnímací cestou, kterou se může dorozumívat s ostatními (odezírání i sledování znakové řeči se uskutečňuje na základě zrakových vjemů) pro neslyšícího je jedinou vnímací cestou, kterou se může dorozumívat s ostatními (odezírání i sledování znakové řeči se uskutečňuje na základě zrakových vjemů) dobrá funkce zrakového analyzátoru je jednou z nejdůležitějších vnitřních podmínek pro technickou složku odezírání. dobrá funkce zrakového analyzátoru je jednou z nejdůležitějších vnitřních podmínek pro technickou složku odezírání. důležité je rozpoznat zrakovou vadu u sluchově postiženého co nejdříve a věnovat tomu dostatečnou pozornost důležité je rozpoznat zrakovou vadu u sluchově postiženého co nejdříve a věnovat tomu dostatečnou pozornost se správnou funkcí zrakového analyzátoru souvisí i: se správnou funkcí zrakového analyzátoru souvisí i: schopnost prostorového vnímání, prostorové orientace a schopnost prostorového vnímání, prostorové orientace a odhad vzdáleností odhad vzdáleností - společně ovlivňují schopnost odezírat - společně ovlivňují schopnost odezírat

30 u refrakčních vad u refrakčních vad - se i při korekci brýlemi, především při dlouhodobém přetěžování, zvyšuje únava zraku. - tato únava se může při celodenním soustředěném odezírání projevit: - pálením očí, - pálením očí, - bolestmi na očním pozadí, - bolestmi na očním pozadí, - bolestmi hlavy, - bolestmi hlavy, - celkovou únavou nebo - celkovou únavou nebo - zhoršeným viděním. - zhoršeným viděním. v případě strabismu nebo amblyopie (poruchy binokulárního vidění) vznikají problémy s: v případě strabismu nebo amblyopie (poruchy binokulárního vidění) vznikají problémy s: - vnímáním pohybů rtů při odezírání či navázáním zrakového kontaktu - vnímáním pohybů rtů při odezírání či navázáním zrakového kontaktu

31 Rozvoj zrakového vnímání - vyhledávání stejných barev, stejných tvarů - pozorování délky a velikosti - využití dětských her – pexeso, kvarteto, domino k vyhledávání stejných obrázků a posilování zrakové k vyhledávání stejných obrázků a posilování zrakové paměti. paměti. - neúplné obrázky- vyhledávání co chybí - nácvik a rozvoj zrakového kontaktu, zrakově- motorická cvičení motorická cvičení

32 Pomocné artikulační znaky (PAZ) značky pomáhající při hláskové komunikaci značky pomáhající při hláskové komunikaci používají se při rozvíjení zvukové stránky mluvené řeči sluchově postižených dětí používají se při rozvíjení zvukové stránky mluvené řeči sluchově postižených dětí podporují správnou artikulaci příslušných hlásek podporují správnou artikulaci příslušných hlásek jejich počet odpovídá počtu hlásek mluveného národního jazyka jejich počet odpovídá počtu hlásek mluveného národního jazyka vztahují se k fonémům x daktylní znaky ke grafémům vztahují se k fonémům x daktylní znaky ke grafémům PAZ upozorňují na : PAZ upozorňují na : a) správnou polohu mluvidel (jazyk, tvaru úst) a) správnou polohu mluvidel (jazyk, tvaru úst) b) na specifiku výdechového proudu (pocit tepla, b) na specifiku výdechového proudu (pocit tepla, chladu, nárazu, měkkého hlas.začátku) chladu, nárazu, měkkého hlas.začátku) c) na chvění mluvidel při tvoření znělých souhlásek, c) na chvění mluvidel při tvoření znělých souhlásek, atd. atd.

33 SP děti se s PAZ seznamují v MŠ SP děti se s PAZ seznamují v MŠ jedna ruka znázorňuje PAZ a druhá ruka odhmatává vibrace nebo kontroluje výdechový proud jedna ruka znázorňuje PAZ a druhá ruka odhmatává vibrace nebo kontroluje výdechový proud PAz splňují požadavek multisenzoriálního vnímání – zrak, hmat, zbytky sluchu PAz splňují požadavek multisenzoriálního vnímání – zrak, hmat, zbytky sluchu další fce. PAZ : optická analýza a syntéza slova, podpora zapamatování jeho struktury, přesné pochopení jeho gramatické struktury další fce. PAZ : optická analýza a syntéza slova, podpora zapamatování jeho struktury, přesné pochopení jeho gramatické struktury


Stáhnout ppt "Komunikační formy sluchově postižených Odezírání „Slyšení očima je velmi delikátní umění, jímž může bystré a pozorné oko podle pohybu rtů slyšet i to,"

Podobné prezentace


Reklamy Google