Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Hygiena práce Hygiena práce studuje vlivy pracovního prostředí na zdraví jednotlivců i profesních skupin. Identifikuje škodlivé faktory pracovního prostředí ohrožující zdraví. Stanoví možnosti nápravy pro vytvoření optimálních pracovních podmínek.

3 Hygiena práce Pracovní prostředí je soubor vlivů, které obklopují člověka při práci a které vytvářejí pracovní podmínky. Řada faktorů - negativní dopad zdraví. Faktory:fyzikální chemické chemické biologické biologické

4 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Teplota, vlhkost, proudění vzduchu – mikroklima spolupůsobí, dopad na pocit tepelné pohody Horké provozy: sálavé teplo - vysoká teplota Horké provozy: sálavé teplo - vysoká teplota hrozí přehřátí  pocení  ztráty vody, iontů prevence:pitný režim, klimatizace, úprava pracovního režimu Provozy s nízkou teplotou – ne tak časté Provozy s nízkou teplotou – ne tak časté hrozí prochlazení

5 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Sluneční záření – práce ve venkovním prostředí UV záření: poškození kůže, karcinogenní účinkyUV záření: poškození kůže, karcinogenní účinky prevence: ochrana pokožky – oděv, krémy IR záření – tepelné záření, i z umělých zdrojůIR záření – tepelné záření, i z umělých zdrojů ohrožení zraku prevence: ochranné brýle

6 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Osvětlení – přednostně přirozené umělé pro doplnění hygienické požadavky – příslušná norma intenzita dle charakteru práce Ionizující záření: účinky dle druhu a dávky Neionizující záření:

7 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Hluk – negativní účinky místní, celkové až trvalé postižení sluchu - hluchota negativní dopad na psychiku, horší soustředění, snižuje pracovní výkonnost stanoveny nejvyšší přípustné hladiny hluku hygienické požadavky – příslušná norma Vibrace – celkovou únavu, zhoršují reakce na podněty, nevolnost, místní poškození – vibrující nástroje postižení kloubů, vasoneurózy

8 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Barometrický tlak – nižší parciální tlak kyslíku – hypoxie: výšková nemoc – nižší parciální tlak kyslíku – hypoxie: výšková nemoc - letci, horolezci - letci, horolezci - vyšší tlak - kesonová (dekompresní) nemoc - vyšší tlak - kesonová (dekompresní) nemoc rozpouštění dusíku – bubliny; podle lokalizace - potápěči - potápěči Prevence: rychlost postupu, vynořování

9 Hygiena práce Pracovní rizika Chemické faktory pracovního prostředí chemické látky s negativním dopadem na organismus Prach: účinek závisí na: chemickém složení velikosti částic (respirabilní frakce) velikosti částic (respirabilní frakce) podle účinku podle účinku inertní – jen mechanické působení biologicky aktivní – fibroblastický (změny plicní tkáně) toxický – otravy; infekční radioaktivní účinky: karcinogenní, alergizující, infekční onemocnění pneumokoniózy pneumokoniózy

10 Hygiena práce Pracovní rizika Chemické faktory pracovního prostředí Těžké kovy: otravy akutní i chronické olovo, rtuť, arzen, chrom, kadmium, zinek CO: při nedokonalém spalování, vazba na hemoglobin – blok pro přenos O 2, otravy při výbuchu v dolech, lomech… Organická rozpouštědla: benzen, toluen, aceton,… ředidla, odmašťovače, narkotizační účinky, poškození jater, nervových buněk, krvetvorby; i karcinogenní PCB: ukládají v tukové tkáni, karcinogenní účinek prokázán Monomery: výroba plastických hmot, dráždivé, mohou působit alergie Formaldehyd: protoplazmatický jed, dráždí sliznice DC, spojivek mutagenní účinek; potenciální karcinogen Fosfor: organofosfáty, blokuje cholinesterázu

11 Hygiena práce Pracovní rizika Biologické faktory pracovního prostředí všechny mikroorganismy schopné vyvolat infekční všechny mikroorganismy schopné vyvolat infekční onemocnění onemocnění Rizikové profese jsou především: zdravotnictvízdravotnictví profesní kontakt se zvířaty:profesní kontakt se zvířaty: veterináři, zootechnici, ošetřovatelé zvířat veterináři, zootechnici, ošetřovatelé zvířat živočišná výroba kožedělné závody, práce s odpadykožedělné závody, práce s odpady Prevence:očkování Protiepidemická opatření: pracovní postupy a řády

12 Hygiena práce Pracovní rizika Biologické faktory pracovního prostředí zdravotnictví: zdrojem pacientzdravotnictví: zdrojem pacient etiologická agens – v biologickém materiálu etiologická agens – v biologickém materiálu velké riziko: infekční oddělení, pitevny, tbc léčebny zdravotnická záchranná služba, laboratoře hrozí: hepatitida B, tbc, střevní infekce, dětské infekce, svrab, AIDS profese s kontaktem se zvířaty: zdrojem zvířeprofese s kontaktem se zvířaty: zdrojem zvíře hrozí zoonózy: vzteklina, tularémie, ornitóza,….. hrozí zoonózy: vzteklina, tularémie, ornitóza,…..

13 Hygiena práce Rizikové práce Práce obecně zařazovány do 4 kategorií Zařazení do kategorie - souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory charakteristickými pro danou práci zaměstnance faktory charakteristickými pro danou práci –První: není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví –Druhá: škodliviny nepřekračují hygienické limity nelze vyloučit u vnímavých jedinců nepříznivý účinek nelze vyloučit u vnímavých jedinců nepříznivý účinek –Třetí: expozice faktorům není snížena technickými opatřeními na úroveň limitů – nutné ochranné pomůcky opatřeními na úroveň limitů – nutné ochranné pomůcky –Čtvrtá: vysoké riziko ohrožení zdraví, nelze zcela vyloučit ani při používání ochranných opatření

14 Hygiena práce Riziková práce práce, při níž riziko vzniku nemocí z povolání a jiné nemoci související s prací třetí, čtvrtá kategorie, + některé práce z druhé kategorie (dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví) (dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví) Zaměstnavatel, na pracovištích s rizikovou prací má povinnosti vyplývající z příslušných předpisů.

15 Hygiena práce Riziková práce Povinnosti zaměstnance: vstupní prohlídka + pro některá pracoviště očkování preventivní prohlídky, frekvence dle konkrétního rizika Zvláštní přepisy pro práci žen a mladistvých. Seznam prací, které jsou ženám zakázané. Rizikové práce nesmějí vykonávat těhotné, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladiství. Některá pracoviště: věkové limity, kratší pracovní doba

16 Hygiena práce Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v pracovním prostředí Nařízení vlády 441/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť Přípustné expoziční limity směsi chemických látek

17 Hygiena práce Nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin v pracovním prostředí (NPK – P) je taková koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, o níž se podle současných znalostí předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob, které jsou jí vystaveny. NPK – P průměrná:dlouhodobě únosná, nemá být překračována NPK – P mezní: nejvyšší koncentrace toxické látky krátkodobě únosná, 2-3x vyšší než průměrná

18 Hygiena práce Významné překročení NPK – P vážné poruchy zdraví, otravy vážné poruchy zdraví, otravy NPK – Pkriterium pro preventivní opatření (odvětrávání, klimatizace….) Pro vznik poškození zdraví – doba expozice + koncentrace chemické látky – doba expozice + koncentrace chemické látky Škodlivé látky – se liší cestou vstupu, osudem v organismu, vylučováním, event. kumulací využití biologických expozičních testů (BET) průkaz škodliviny v biologickém materiálu

19 Hygiena práce Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivý vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání, kde jsou jmenovitě uvedeny. Mohou to být akutní otravy vznikající působením chemických látek.

20 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.I.Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 55 položek jednotlivých chemických látek a sloučenin výskyt těchto nemocí – nízký Kap.II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory nemoci způsobené zářením elektromagnetickým, ionizujícím, tepelným …..; hlukem; …. tato skupina % všech nemocí z povolání

21 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice; rakovina plic; pohrudnice, pobřišnice; rakovina plic; alergie HDC, astma bronchiale alergie HDC, astma bronchiale 20 % všech nemocí z povolání 20 % všech nemocí z povolání Kap.IV. Kožní choroby – profesionální dermatózy, kontaktní ekzémy kontaktní ekzémy asi 1- 5% všech nemocí z povolání asi 1- 5% všech nemocí z povolání

22 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární (profesionální infekce) (profesionální infekce) 23 % všech nemocí z povolání 23 % všech nemocí z povolání Kap.VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli, výskyt nízký Při podezření na nemoc z povolání pracoviště pracovního lékařství

23 Hygiena práce Pracovní lékařství (koncepce oboru schválená Vědeckou radou MZ ČR dne ) Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek. Cíl: prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.


Stáhnout ppt "Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google