Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Hygiena práce Hygiena práce studuje vlivy pracovního prostředí na zdraví jednotlivců i profesních skupin. Identifikuje škodlivé faktory pracovního prostředí ohrožující zdraví. Stanoví možnosti nápravy pro vytvoření optimálních pracovních podmínek.

3 Hygiena práce Pracovní prostředí je soubor vlivů, které obklopují člověka při práci a které vytvářejí pracovní podmínky. Řada faktorů - negativní dopad zdraví. Faktory:fyzikální chemické chemické biologické biologické

4 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Teplota, vlhkost, proudění vzduchu – mikroklima spolupůsobí, dopad na pocit tepelné pohody Horké provozy: sálavé teplo - vysoká teplota Horké provozy: sálavé teplo - vysoká teplota hrozí přehřátí  pocení  ztráty vody, iontů prevence:pitný režim, klimatizace, úprava pracovního režimu Provozy s nízkou teplotou – ne tak časté Provozy s nízkou teplotou – ne tak časté hrozí prochlazení

5 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Sluneční záření – práce ve venkovním prostředí UV záření: poškození kůže, karcinogenní účinkyUV záření: poškození kůže, karcinogenní účinky prevence: ochrana pokožky – oděv, krémy IR záření – tepelné záření, i z umělých zdrojůIR záření – tepelné záření, i z umělých zdrojů ohrožení zraku prevence: ochranné brýle

6 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Osvětlení – přednostně přirozené umělé pro doplnění hygienické požadavky – příslušná norma intenzita dle charakteru práce Ionizující záření: účinky dle druhu a dávky Neionizující záření:

7 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Hluk – negativní účinky místní, celkové až trvalé postižení sluchu - hluchota negativní dopad na psychiku, horší soustředění, snižuje pracovní výkonnost stanoveny nejvyšší přípustné hladiny hluku hygienické požadavky – příslušná norma Vibrace – celkovou únavu, zhoršují reakce na podněty, nevolnost, místní poškození – vibrující nástroje postižení kloubů, vasoneurózy

8 Hygiena práce Pracovní rizika Fyzikální faktory pracovního prostředí Barometrický tlak – nižší parciální tlak kyslíku – hypoxie: výšková nemoc – nižší parciální tlak kyslíku – hypoxie: výšková nemoc - letci, horolezci - letci, horolezci - vyšší tlak - kesonová (dekompresní) nemoc - vyšší tlak - kesonová (dekompresní) nemoc rozpouštění dusíku – bubliny; podle lokalizace - potápěči - potápěči Prevence: rychlost postupu, vynořování

9 Hygiena práce Pracovní rizika Chemické faktory pracovního prostředí chemické látky s negativním dopadem na organismus Prach: účinek závisí na: chemickém složení velikosti částic (respirabilní frakce) velikosti částic (respirabilní frakce) podle účinku podle účinku inertní – jen mechanické působení biologicky aktivní – fibroblastický (změny plicní tkáně) toxický – otravy; infekční radioaktivní účinky: karcinogenní, alergizující, infekční onemocnění pneumokoniózy pneumokoniózy

10 Hygiena práce Pracovní rizika Chemické faktory pracovního prostředí Těžké kovy: otravy akutní i chronické olovo, rtuť, arzen, chrom, kadmium, zinek CO: při nedokonalém spalování, vazba na hemoglobin – blok pro přenos O 2, otravy při výbuchu v dolech, lomech… Organická rozpouštědla: benzen, toluen, aceton,… ředidla, odmašťovače, narkotizační účinky, poškození jater, nervových buněk, krvetvorby; i karcinogenní PCB: ukládají v tukové tkáni, karcinogenní účinek prokázán Monomery: výroba plastických hmot, dráždivé, mohou působit alergie Formaldehyd: protoplazmatický jed, dráždí sliznice DC, spojivek mutagenní účinek; potenciální karcinogen Fosfor: organofosfáty, blokuje cholinesterázu

11 Hygiena práce Pracovní rizika Biologické faktory pracovního prostředí všechny mikroorganismy schopné vyvolat infekční všechny mikroorganismy schopné vyvolat infekční onemocnění onemocnění Rizikové profese jsou především: zdravotnictvízdravotnictví profesní kontakt se zvířaty:profesní kontakt se zvířaty: veterináři, zootechnici, ošetřovatelé zvířat veterináři, zootechnici, ošetřovatelé zvířat živočišná výroba kožedělné závody, práce s odpadykožedělné závody, práce s odpady Prevence:očkování Protiepidemická opatření: pracovní postupy a řády

12 Hygiena práce Pracovní rizika Biologické faktory pracovního prostředí zdravotnictví: zdrojem pacientzdravotnictví: zdrojem pacient etiologická agens – v biologickém materiálu etiologická agens – v biologickém materiálu velké riziko: infekční oddělení, pitevny, tbc léčebny zdravotnická záchranná služba, laboratoře hrozí: hepatitida B, tbc, střevní infekce, dětské infekce, svrab, AIDS profese s kontaktem se zvířaty: zdrojem zvířeprofese s kontaktem se zvířaty: zdrojem zvíře hrozí zoonózy: vzteklina, tularémie, ornitóza,….. hrozí zoonózy: vzteklina, tularémie, ornitóza,…..

13 Hygiena práce Rizikové práce Práce obecně zařazovány do 4 kategorií Zařazení do kategorie - souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory charakteristickými pro danou práci zaměstnance faktory charakteristickými pro danou práci –První: není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví –Druhá: škodliviny nepřekračují hygienické limity nelze vyloučit u vnímavých jedinců nepříznivý účinek nelze vyloučit u vnímavých jedinců nepříznivý účinek –Třetí: expozice faktorům není snížena technickými opatřeními na úroveň limitů – nutné ochranné pomůcky opatřeními na úroveň limitů – nutné ochranné pomůcky –Čtvrtá: vysoké riziko ohrožení zdraví, nelze zcela vyloučit ani při používání ochranných opatření

14 Hygiena práce Riziková práce práce, při níž riziko vzniku nemocí z povolání a jiné nemoci související s prací třetí, čtvrtá kategorie, + některé práce z druhé kategorie (dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví) (dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví) Zaměstnavatel, na pracovištích s rizikovou prací má povinnosti vyplývající z příslušných předpisů.

15 Hygiena práce Riziková práce Povinnosti zaměstnance: vstupní prohlídka + pro některá pracoviště očkování preventivní prohlídky, frekvence dle konkrétního rizika Zvláštní přepisy pro práci žen a mladistvých. Seznam prací, které jsou ženám zakázané. Rizikové práce nesmějí vykonávat těhotné, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladiství. Některá pracoviště: věkové limity, kratší pracovní doba

16 Hygiena práce Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v pracovním prostředí Nařízení vlády 441/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť Přípustné expoziční limity směsi chemických látek

17 Hygiena práce Nejvyšší přípustná koncentrace škodlivin v pracovním prostředí (NPK – P) je taková koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, o níž se podle současných znalostí předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob, které jsou jí vystaveny. NPK – P průměrná:dlouhodobě únosná, nemá být překračována NPK – P mezní: nejvyšší koncentrace toxické látky krátkodobě únosná, 2-3x vyšší než průměrná

18 Hygiena práce Významné překročení NPK – P vážné poruchy zdraví, otravy vážné poruchy zdraví, otravy NPK – Pkriterium pro preventivní opatření (odvětrávání, klimatizace….) Pro vznik poškození zdraví – doba expozice + koncentrace chemické látky – doba expozice + koncentrace chemické látky Škodlivé látky – se liší cestou vstupu, osudem v organismu, vylučováním, event. kumulací využití biologických expozičních testů (BET) průkaz škodliviny v biologickém materiálu

19 Hygiena práce Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivý vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání, kde jsou jmenovitě uvedeny. Mohou to být akutní otravy vznikající působením chemických látek.

20 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.I.Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 55 položek jednotlivých chemických látek a sloučenin výskyt těchto nemocí – nízký Kap.II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory nemoci způsobené zářením elektromagnetickým, ionizujícím, tepelným …..; hlukem; …. tato skupina - 35-40 % všech nemocí z povolání

21 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice; rakovina plic; pohrudnice, pobřišnice; rakovina plic; alergie HDC, astma bronchiale alergie HDC, astma bronchiale 20 % všech nemocí z povolání 20 % všech nemocí z povolání Kap.IV. Kožní choroby – profesionální dermatózy, kontaktní ekzémy kontaktní ekzémy asi 1- 5% všech nemocí z povolání asi 1- 5% všech nemocí z povolání

22 Hygiena práce Seznam nemocí z povolání Kap.V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární (profesionální infekce) (profesionální infekce) 23 % všech nemocí z povolání 23 % všech nemocí z povolání Kap.VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli, výskyt nízký Při podezření na nemoc z povolání pracoviště pracovního lékařství

23 Hygiena práce Pracovní lékařství (koncepce oboru schválená Vědeckou radou MZ ČR dne 5. 4.2004) Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek. Cíl: prevence poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.


Stáhnout ppt "Hygiena práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google