Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hana Marešová Systém práce oddílu. Plánování činnosti oddílu D ů raz na výchovu Otev ř enost Rozmanitost Nezávislost Koedukovanost S ohledem na to plánujeme:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hana Marešová Systém práce oddílu. Plánování činnosti oddílu D ů raz na výchovu Otev ř enost Rozmanitost Nezávislost Koedukovanost S ohledem na to plánujeme:"— Transkript prezentace:

1 Hana Marešová Systém práce oddílu

2 Plánování činnosti oddílu D ů raz na výchovu Otev ř enost Rozmanitost Nezávislost Koedukovanost S ohledem na to plánujeme: Sch ů zky, výprava a výlet, Prázdninovou č innost, dlouhodobé hry, další akce

3 Co plánujeme Ro č ní plán M ě sí č ní plán Plán na týden Plán akce, sch ů zky

4 Oddílové schůzky Č asov ě ohrani č ená pravidelná č innost SMART – splnitelnost, m ěř itelnost, akceptovatelnost, termínovanost, realizovatelnost

5 Výprava, výlet Rozpo č et Program Plán - délka trasy, délka výletu, doprava, stravování, vybavení Personální zajišt ě ní

6 Plán činnosti Co chceme dosáhnout Kdy to chceme dosáhnout Jakých prost ř edk ů a metod použijeme Co tím sledujeme Co to bude stát Kdy a jak to budeme kontrolovat

7 Na schůzku plánujeme tedy výchovný cíl – ucelená p ř edstava žádoucího stavu, pom ě r ů, kterých chceme svojí prací dosáhnout; cíl ů dosahujeme využitím výchovných prost ř edk ů – nástroj ů k dosažení cíle, jsou jimi:  výchovná metoda – postup k dosažení cíle;  výchovná forma – zp ů sob podání. Obecný cíl: klí č ové kompetence Typy klí č ových kompetencí k u č ení, ř ešení problém ů, komunikativní, sociální a personální, ob č anské, pracovní) Konkrétní cíl: - co chci aby si odnesli – nau č ili se práci s, porozum ě li … Motivace: - zp ů sob jak u d ě tí vzbudit zájem, zam ěř it je na cíl Legenda:- na co si budeme hrát? Č ím budeme, spojník k p ř íb ě hu Program: hry, č innosti …

8 Výchovné cíle které m ů žeme v Pionýru napl ň ovat, by m ě ly vycházet ze specifických volno č asových aktivit.  Mohou zahrnovat nap ř íklad:  relaxaci a rekreaci  poznávání  t ě lesný a pohybový rozvoj  mravní rozvoj  rozvoj smyslových a dalších dovedností – pozornost, post ř eh, komunika č ní dovednosti, pozorování atd.

9 Výchovné metody Výchovných metod je velká škála, zde uvedeme t ř i snad nejobecn ě ji pojmenované: 1. p ř esv ě d č ování (p ů sobením vzoru, slovem apod.); 2. organizace č innosti (hra, práce, výtvarná č innost apod.); 3. hodnocení (posilování – pochvaly, potla č ování – tresty).

10 Výchovné programy Mlá ď átka a Zví ř átka Putování se psem Tajemství staré truhly Osmá planeta Oáza Život oddílu Pionýrský geocaching Pionýrské tábornické oddíly Apollónovi hry

11 Motivace Je složitý psychický proces, který vzbuzuje a podn ě cuje jednání č lov ě ka a zam ěř uje ho k ur č itému cíli. (JSOU TO CITY, POT Ř EBY, HODNOTY, ZÁJMY…) Motivace je psychologická, kdežto legenda je pov ě tšinou uvozující text.  P ř ed (táborem) – motivovat nejen d ě ti, ale i vedoucí  Na (tábo ř e) – motivace okolnostmi, motivace vedlejším cílem, motivace hrou

12 Jak být úspěšný v motivování dětí, neboli osm zákonů motivace: 1. Chceš-li motivovat, musíš být sám motivován. 2. Motivace má dv ě stádia – vytý č it cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout. 3. Úsp ě ch a uznání motivuje. 4. Motivace je nikdy nekon č ící proces. 5. Vlastní ú č ast motivuje. 6. Každý pokrok musí být z ř eteln ě viditelný. 7. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno být úsp ě šný. 8. Ztotožn ě ní se se skupinou motivuje.

13 (Táborové) oddíly, družiny, služby Jde o skupinu d ě tí, která na tábo ř e vystupuje jako celek. Oddíl – v ě tší než družina zpravidla sv ěř ovaný vedoucímu Družina – má zhruba 5 až 9 č len ů Mohou být: homogenní, nehomogenní, v ě kov ě prostupné,... Služby – mají pracovní význam a u č í d ě ti pochopit d ů ležitost práce a zárove ň d ě ti u č í

14 Bez povelů a nástupů to jde hůř Nejde o dril, ale o pot ř ebnou nutnost Povely - pomáhají p ř i p ř eprav ě po frekventovaných úsecích v krizových situacích,… Nástupy - pro p ř ehled o všech ú č astnících, d ů ležité denní/mezní události,

15 Spoluúčast dětí D ě ti pot ř ebující cítit naši d ů v ě ru, mít pocit, že jejich názor, by ť není ur č ující a bezezbytku p ř ijatý, byl vyslechnut a bylo na n ě j v ě cn ě reagováno. D ě tská rada m ů že projednávat: - p ř ípravu programu, - ř ízení táborové hry - nálady d ě tí, jejich požadavky a p ř ání; - chutnost stravy a nám ě ty; - kárná opat ř ení, pochvaly, vyhodnocování; - návrhy na vylepšení tábora; - hodnocení akcí, oddíl ů …

16 Náměty her na táboře P ř i hrách u č íme d ě ti poctivosti, ukázn ě nosti, smyslu pro kamarádství, ohleduplnosti k mladším. Hry odnau č ují sobectví a rozvíjejí fyzickou zdatnost. Aby hry mohly splnit tyto úkoly, musí: - být zajímavé; - zam ě stnávat všechny č leny kolektivu; - spl ň ovat nezbytné požadavky na pohyb a myšlení pionýr ů ; - umožnit vít ě zství; - být p ř im ěř ené v ě ku d ě tí a jejich schopnostem; - jich být p ř im ěř en ě a jejich délka musí být taková, aby udržela hrá č e v nap ě tí.

17 Hra Hra je základní formou č innosti dít ě te. Mladší d ě ti jsou založeny p ř edevším citov ě - st ě ží chápou naše rozumové d ů vody a argumenty. Chceme-li je n ěč emu nau č it, vysv ě tlit jim n ě co, získat je, pak hledejte v prvé ř ad ě vhodnou hru. T ř íd ě ní her: podle č asu, místa, pom ů cek, rozvoje kompetencí,… (zdroje)

18 Náročnost her s ohledem na věk Mladší d ě ti (v ě k asi do 10 let) Jednoduší a kratší hry, s jednoduchými a rychle vysv ě tlenými pravidly, jasný vít ě z a poražený, d ě ti ješt ě nespolupracují, Starší d ě tí (v ě k asi do 14 let) Už mohou být složit ě jší hry, jednozna č ná pravidla, hra už m ů že trvat i p ů lden, pom ěř ování výkon ů x týmová spolupráce Dospívající, adolescenti (v ě k asi do 20 let) Hry složité, pozor na individuální vývoj dít ě te - sabotáže, hry kde se d ě ti „hecnou“, prostor pro improvizaci a seberealizaci, sledování výkonu a psychiky, hry na poznávání sebe i ostatních, velký cit pro fair play, není nutný vít ě z, ale pocit ze hry Dosp ě lí Mizí č ernobílý pohled na sv ě t, p ř íprava vyžaduje zkušené vedoucí

19 Celotáborové/celoroční hry CTH je prvním lákadlem pro č na tábor jet CTH znamená jednotný, uzav ř ený programový systém spojený centrální motivací a d ě lený do n ě kolika etap (ty jsou rozloženy nejmén ě do 1/3 tábora). V programu tábora, ale musíme najít i prostor pro jiné aktivity než jen pro etapy CTH CTH není jen složení tradi č ních her a akcí na tábo ř e propojených vhodnou motivací

20 Dlouhodobá hra Charakteristika: - úst ř ední motiv; - délka trvání minimáln ě 5 etap; - zahájení, vlastní d ě j, záv ě r; - hodnocení, bodování, odm ěň ování; - vn ě jší forma, odpovídající úst ř ednímu motivu; - p ř edem stanovená a b ě hem hry nem ě n ě ná hrá č ská jednotka. - zaujme d ě ti; - poskytuje jim možnost dobrodružství, romantiky, fantazie; - umož ň uje vzájemné srovnání a hodnocení; - vede d ě ti k práci pro kolektiv; - nenásilnou formou u č í a prov ěř uje znalosti; - specifikuje a charakterizuje tábor, č iní ho neopakovatelným; - zanechává trvalou vzpomínku.

21 Osnova pro tvorbu her Základní vymezení hry: název etapové hry; vylí č ení úst ř edního motivu; v ě ková kategorie,; výchovné cíle; prvky vyjad ř ující motivaci; p ř edpokládaná doba realizace. P ř íprava: P ř ehled pramen ů ; vysv ě tlení si pojm ů a vyjasn ě ní d ů ležitých vztah ů mezi nimi; sepsání nárok ů na materiální a technické zajišt ě ní; vymezení organizace; stanovení postupových cíl ů roz č len ě ní na jednotlivé etapy; stanovení zásadních oby č ej ů, pravidel, norem, vymyšlení terminologie (táborový slovní č ek); systém vyhodnocování; podklady pro metodiku pro vedoucí. Realizace: úvodní motivace; zahájení hry; popis jednotlivých etap: motivace etapy; popis jednotlivých her, aktivit a úkol ů ; metodická doporu č ení pro organizátora etapy; alternativní zpracování pro p ř ípady nep ř íznivých podmínek; odkazy na užité zdroje; zapojení tradi č ních vrchol ů dominant; zakon č ení hry; celkové vyhodnocení; promyšlení možných nástrah, zauzlení (a p ř ipomenutí si jejich vyzkoušených ř ešení); dokumentace

22 Systémy hodnocení Bodování je pr ů b ě žná forma hodnocení č inností, které jsou bu ď m ěř itelné, nebo u nichž je možné stanovit po ř adí podle jiných kritérií. Jeho výhodou je možnost hodnotit zdánliv ě nesoum ěř itelné č innosti a dlouhodob ě srovnávat úsp ě šnost r ů zných herních jednotek D ů vody bodování: Motivace Aktivizace Poznání ú č astníka Existence po ř adí

23 Bodování Bodovat lze veškeré č innosti, ale pokud to spojíme s celoro č ní hrou pak rozhodn ě nebodovat: - Chování a jakoukoliv samoz ř ejmost - Nevhodn ě zvolené č innosti - Oddílové práce - Akce zábavného charakteru - Nestrhávat body za č innosti jež nejsou náplní hry

24 Pravidla bodování P ř ehlednost Jednoduchost Snadná orientace d ě tí – pochopitelnost, rychlost Snadné p ř ipisování díl č ích výsledk ů a sou č t ů Bodovat jen p ř edem ohlášené č innosti Možnost zasáhnout do hry bezbolestn ě pro udržení „vyrovnanosti“

25 V p ř ípad ě nejasností hru zrušit než v ní pokra č ovat mohlo by to být daleko horší. Pravidla se v průběhu her nemění!


Stáhnout ppt "Hana Marešová Systém práce oddílu. Plánování činnosti oddílu D ů raz na výchovu Otev ř enost Rozmanitost Nezávislost Koedukovanost S ohledem na to plánujeme:"

Podobné prezentace


Reklamy Google