Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra

2 Vyúčtování dotace za rok 2010 Vyúčtování požadavky Účty – nevyčerpané prostředky Vyúčtování přílohy

3 Vyúčtování dotace roku 2010 Vyúčtování požadavky: Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v akreditovaných projektech vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby č. 2/2009

4 Vyúčtování dotace roku 2010 Příklad bod Podmínky čerpání dotace Rozhodnutí o a)dotace je určena na úhradu uvedených materiálních nákladů (položek): Kč 10 000,- o Kancelářské a hygienické potřeby o Pomůcky pro dobrovolníky o Stravné o Propagace

5 Vyúčtování dotace roku 2010 Příklad bod Podmínky čerpání dotace Rozhodnutí b)dotace je určena na úhradu uvedených nemateriálních nákladů (položek): Kč 30 000,- o Propagace o Stravné a ubytování o Poštovné, tel.poplatky o Školení dobrovolníků o Nájem o Supervize dobrovolníků

6 Vyúčtování dotace roku 2010 Příklad bod Podmínky čerpání dotace Rozhodnutí b)dotace je určena na úhradu uvedených mzdových nákladů (položek): Kč 120 000,- o Koordinátor dobrovolníků Kč 80 000,- o Supervizor Kč 10 000,- o Školitel Kč 20 000,- o Účetní Kč 10 000,-

7 Vratky Metodika výpočtu vratek viz. Zásady

8 Účty k 31. prosinci 2010, na který byla dotace poskytnuta na následující bankovní účty Ministerstva vnitra: a) občanská sdružení: číslo 2823-3605881/0710 b) obecně prospěšné společnosti a právnické osoby církví nebo náboženských společností: číslo 5821-3605881/0710

9 Účty k 31. lednu 2011 na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 6015-3605-881/0710

10 Účty Účty jsou vedeny u ČNB a jako variabilní symbol se uvede číslo Rozhodnutí. Vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno avízem o vrácení prostředků.

11 Spolufinancování projektu Dotace max. do 70% celkových nákladů projektu Spolufinancování min. 30% mimo zdroje státního rozpočtu

12 Vyúčtování dotace roku 2010 Termín odevzdání 31. ledna 2011 Přiložit: tabulka Přehled čerpání dle jednotlivých položek rozpočtu +spolufinancování projektu účetní evidence čerpání dotace komentář k realizaci projektu příloha č. 7 část A vyhlášky č. 52/2008 Sb.

13 Podmínky poskytnutí dotace na rok 2011 Náležitosti žádosti Zásady poskytování dotací Položky – výběr Změny účelu položek dotace

14 Podmínky poskytnutí dotace na rok 2011 Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v akreditovaných projektech vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby na rok 2011 č. 4/2010 Změna zásadní povinnost vést podvojné účetnictví!!!

15 Základní podmínka Platná akreditace do konce roku 2011 ! Řádný termín pro podání žádostí o dotaci: 31. října 2010 ! Formulář žádosti + rozpočtová tabulka (1 originál poštou+kopie emailem nebo 8 kopií poštou )

16 Nelze dle Zásad žádat prostředky na: pokuty, úroky z prodlení, penále, odpisy pohledávek, úroky, manka a škody zřízení pevných telefonních linek nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) cesty do zahraničí zaměstnanců organizace a jejich stáže v zahraničí pohoštění a dary odměny statutárních orgánů právnických osob

17 Nelze žádat prostředky na: mzdy zaměstnanců (s výjimkou mzdy koordinátora dobrovolníků), státní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění,dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.), leasingové splátky, podnikatelské a výdělečné aktivity, členské příspěvky v mezinárodních institucích, splátky půjček a dluhů,

18 Nelze žádat prostředky na: tvorbu kapitálového jmění, výzkum a vývoj, provedení účetního auditu, náklady na provoz (nejedná-li se o provoz zařízení souvisejících přímo s výkonem dobrovolnické služby), DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, na školení a kurzy, které nesouvisí se zaměřením poskytované dotace

19 Zásady - limity Dotace max. do 70% celkových nákladů projektu. Hodinová sazba DPP, DPČ, fakturované personální služby max. Kč 300,-/hod. Měsíční mzda koordinátora, DPČ Kč 15 000,- včetně odvodů ( hodinový přepočet však nesmí převýšit částku Kč 250,-/1 hod.). Příspěvek na stravování max. 100 Kč/1den/osoba (nejedná se o stravné dle §163 zákon 262/2006 Sb.) Příspěvek na ubytování max. 200Kč/noc/osoba Pojištění dobrovolníka max. 1000 Kč/dobrovolník v ČR

20 Zásady - limity Provoz automobilů (pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob.) Použije–li zaměstnanec či dobrovolník silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého organizací (zaměstnavatelem), bude dotace poskytnuta maximálně do výše nákladů, které by odpovídaly ceně jízdného za hromadný dopravní prostředek.

21 Lze žádat dotaci např. na položky : Materiální Počítač, kopírka Ochranné a pracovní pomůcky pro dobrovolníky Kancelářské, hygienické potřeby Odborná literatura Mobilní telefon

22 Lze žádat dotaci např. na položky: Nemateriální Pojištění dobrovolníků Lektorné, supervize, účetnictví, psychologické testy apod. na fakturu Provozní náklady (nájem, telefon, internet, poštovné) Školení dobrovolníků, koordinátorů Pronájem místností na školení Cestovné, příspěvek na stravování, ubytování Propagace (tisk, kopírování, inzerce, tvorba webové stránky) Výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení

23 Lze žádat dotaci např. na položky: Osobní náklady koordinace projektu - mzda,DPČ,DPP lektorné, supervize, vedení účetnictví na DPP, DPČ

24 Změny účelu položek dotace Písemné žádosti zasílat během roku nejpozději do 1. října 2011 Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti viz. Rozhodnutí Žádat pouze o podstatné změny, které je nutné dobře odůvodnit. Nelze žádat o přesun prostředku na osobní náklady.

25 Informace www.mvcr.czwww.mvcr.cz (služby pro veřejnost) Hana Frýdlová frydlova@mvcr.cz@mvcr.cz tel: 974 832 673 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivní programů a dobrovolnické služby Nad Štolou 3 170 34 Praha 7-Letná


Stáhnout ppt "Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google