Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Autorská práva související s používáním fotografií, obrázků a map“ Mgr. Karel Švercl, právník Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Autorská práva související s používáním fotografií, obrázků a map“ Mgr. Karel Švercl, právník Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského."— Transkript prezentace:

1 „Autorská práva související s používáním fotografií, obrázků a map“ Mgr. Karel Švercl, právník Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pardubického kraje E-mail: karel.svercl@pardubickykraj.czkarel.svercl@pardubickykraj.cz Tel.: +420 466 026 303

2 2 Pokud občas potřebujete nějaký pěkný ilustrační obrázek na web, do prezentace, letáčku nebo třeba na pozvánku, nezapomínejte, že obrázky, fotografie a mapové podklady jsou autorskými díly ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících…, v platném znění (autorský zákon) chráněnými autorskými právy.

3 cit. ust. § 2 odst. 1 autorského zákona: Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. 3

4 Autorská díla jsou chráněna autorskými právy, která mají jak osobnostní, tak i majetkovou povahu. … osobnostní povaha autorského práva ve smyslu § 11 autorského zákona zaručuje autorovi: právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít dít způsobem snižujícím hodnotu díla … majetková práva ve smyslu § 12 autorského zákona zaručují autorovi: právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva 4

5 Volně užít lze autorská díla, pokud uplynula doba trvání nebo na základě tzv. volného užití ve smyslu § 30 a násl. autorského zákona, případně za využití některé ze zákonných bezúplatných licencí ve smyslu § 31 a násl. autorského zákona. cit. ust. § 30a odst. 1 písm. b) autorského zákona: Do práva autorského nezasahuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky. Užít autorské dílo však lze především na základě licence. cit. ust. § 2358 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. 5

6 S ohledem na uvedené lze k případnému využívání zdrojů, které nabízejí zdarma obrázky, fotografie, mapové podklady či jiná autorská díla doporučit, náležitě se seznámit s licenčními podmínkami, které mohou například vylučovat použití pro komerční účely. 6

7 Nelze však rozhodně spoléhat na označení Public domain deklamující rozhodnutí autora umožnit volné užití autorského díla, bez nároku na další ochranu díla, neboť v souladu s autorským zákonem se nelze autorských práv platně vzdát a proto jsou obdobná prohlášení tedy (nejen) dle našeho práva neplatná. 7

8 Děkuji za pozornost 8


Stáhnout ppt "„Autorská práva související s používáním fotografií, obrázků a map“ Mgr. Karel Švercl, právník Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského."

Podobné prezentace


Reklamy Google