Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU DUM 19 – Investování firem NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 A UTOR Ing. Gabriela Bendová Karpytová T EMATICKÝ CELEK Investování R OČNÍK III. ročník, maturitní obor Hotelnictví a turismus D ATUM TVORBY Únor 2014

2 Anotace: Tento digitální učební materiál slouží k získání základních znalostí v oblasti investování firem – definuje pojmy investování a investor, posuzování investic, možnosti investování firem (do cenných papírů), činnost burzy. K prezentaci je vhodné poskytnout doplňující komentář. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 INVESTOVÁNÍ FIREM

4 Základní pojmy  Investování = vkládání volných prostředků s cílem jejich hodnocení  Investor = subjekt, který investuje volné prostředky do projektu (např. nová výstavba) nebo finančního produktu (např. nákup akcií) přímo, nebo pomocí zprostředkovatele (investiční společnost, makléř)

5 Posuzování investic Výnosnost Riziko Likvidita

6  Výnosnost = množství peněz vyjádřené v procentech, které investor obdrží v poměru k investované částce  Likvidita = schopnost investice změnit se zpět na hotovost  Čím snadněji je možné investované finanční prostředky přeměnit zpátky na hotovost, tím likvidnější investice je  Čím delší je doba, po kterou je investice prováděna, tím menší je likvidita Výnosnost a likvidita jsou proti sobě – výnosnější jsou investice méně likvidní

7  Riziko = nebezpečí (vyj. jako pravděpodobnost), že se skutečný budoucí výnos bude lišit od výnosu očekávaného  Investice, které slibují vysoký výnos jsou obvykle vysoce rizikové  Záleží pouze na investorovi, jaké riziko je ochoten podstoupit Aby byly výnosnost, likvidita a riziko vyvážené, kombinují investoři různé formy investic, čímž vytvářejí své investiční portfolio.

8 Investování do cenných papírů  Cenný papír vyjadřuje nárok jeho vlastníka na peněžní hodnotu nebo na majetek či zboží za předem stanovených podmínek  3 základní podoby CP:  Zbožové CP = dokládá, komu patří určité zboží a kdo má právo s ním disponovat (nejsou předmětem investic)  CP peněžního trhu = krátkodobé úvěrové CP se splatností do 1 roku  CP kapitálového trhu = krátkodobé úvěrové nebo majetkové CP s platností delší než 1 rok

9 Cenné papíry CP peněžního trhu Směnky Šeky Depozitní certifikáty Pokladniční poukázky CP kapitálového trhu Úvěrové : Dluhopisy Hypoteční listy Majetkové : Akcie Podílové listy Zbožové listy Skladní listy Lodní listy…

10  CP musí splňovat zákonem předepsané náležitosti (u jednotlivých druhů CP se liší)  Prodejem a nákupem CP mění svého majitele – obchodování probíhá na trhu s CP, na nějž dohlíží ČNB  Emise CP = vydání cenného papíru na trh

11  Podoba CP:  Listinné CP = fyzicky existující CP  Zaknihované CP = existují jen v elektronické podobě jako záznam v počítačové evidenci (Centrální depozitář cenných papírů)  CP podle způsobu převodu na jinou osobu:  CP na doručitele = za majitele je považován ten, kdo je předloží; jsou převoditelné pouhým předáním „z ruky do ruky“  CP na jméno = jsou opatřeny jménem majitele; změna majitele je možná jen písemným zápisem  CP na řád = na jiného majitele lze tyto CP převést pouze tzv. rubopisem (indosamentem)

12 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

13  Směnka = je potvrzením závazku emitenta zaplatit majiteli směnky peněžitou sumu; směnka slouží i jako platební nástroj – převodem směnky na nového majitele lze uhradit existující dluh; směnky také odkupují banky před datem jejich splatnosti (mluvíme o eskontu směnky bankou)  Šek = je příkazem emitenta vyplatit majiteli šeku uvedenou finanční částku; výstavce šeku dává šekem své bance příkaz, aby z jeho účtu vyplatila peníze osobě, která jej předloží (podmínka: šek musí mít předepsané náležitosti a musí být krytý)

14 Chyť mě, když to dokážeš

15  Státní pokladniční poukázky = jsou vydávány MFČR; stát tak získává prostředky na pokrytí krátkodobého schodku státního rozpočtu; bezriziková, ale málo výnosná investice  Depozitní certifikáty = vydávají je komerční banky ve snaze získat finanční zdroje; vyšší úrok než u termínovaných vkladů; vystavovány na vyšší nominální hodnoty

16 DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

17 Akcie  Akcie představuje nárok na část majetku podniku – každý, kdo si akcii koupí, stává se spoluvlastníkem podniku  Druhy akcií:  Kmenové (podíl na řízení podniku pomocí hlasování) X prioritní (vyšší dividenda - podíl na zisku, bez hlasovacího práva)  Obchodovatelné X neobchodovatelné

18 Hodnota akcie  Nominální (jmenovitá) hodnota akcie = základní kapitál společnosti vydělený počtem akcií  Emisní kurz = cena, za niž podnik prodává své akcie  Emisní ážio = rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a jejím emisním kurzem  Tržní cena = hodnota akcie na trhu  Na poptávku po akciích má vliv především hospodaření podniku (jestliže se podniku daří, tržní cena akcie stoupá)

19 DLUHOPISY = OBLIGACE  Dlouhodobý CP, který dokládá vznik závazku dlužníka vůči věřiteli – tj. příslib, že dluh bude splacen ve stanoveném termínu včetně výnosu  Podle emitenta dělíme dluhopisy na:  Státní = jsou vydávány MFČR a jejich uvedení na trh zajišťuje ČNB formou aukce (bezrizikové, nízký úrok)  Komunální = vydávané samosprávními celky, např. obcemi či kraji; pouze se souhlasem MFČR (využití: financování budování obecní kanalizace)  Bankovní = vydávané bankami  Podnikové = vydávané podniky, na financování dlouhodobých investic (vyšší výnos, rizikové)

20 Dluhopis – kupon  Kupon určuje výši výnosu z dluhopisu  Pevný kupon = výnos dluhopisu je pevně stanoven procentem z jeho ceny na celou dobu platnosti  Proměnlivý kupon = výnos dluhopisu závisí na vývoji určité úrokové sazby (nejčastěji sazba, za niž si navzájem půjčují banky), k níž je připočten tzv. rizikový výnos  Nulový kupon = výnos dluhopisu je stanoven rozdílem mezi nákupní cenou a nominální hodnotou, která je vyšší a kterou dlužník věřiteli zaplatí

21 Emise a obchodování s dluhopisy  Před dobou splatnosti dluhopisu je možné s ním obchodovat – nabídnout na kapitálovém trhu za jeho tržní cenu  Státem stanoveny pravidla obchodování  Kontrolu vykonává ČNB (dohlíží též na trh s dluhopisy a schvaluje jejich emise)  Nutné dodržovat zákon o dluhopisech  Drobní investoři mohou dnes investovat do dluhopisů prostřednictvím tzv. dluhopisových fondů, které mají svá portfolia složená z různě rizikových dluhopisů

22 BURZY

23  Burza je organizovaným trhem, kde je obchodován určitý typ zboží za přesně vymezených podmínek  Burzy dělíme podle předmětu obchodu, který organizují:  Komoditní burza = obchod s komoditami (materiály, surovinami, potravinami…); v ČR Komoditní burza Praha  Devizová burza = obchod s národními měnami  Burza CP = obchod s CP; v ČR Burza cenných papírů Praha

24 Subjekty na burze  Dohled nad obchodováním na burze CP vykonává ČNB  Investovat do CP na burze smí jen ti, kteří splňují náročné požadavky (vybrané podniky, investoři, zprostředkovatelé investic – banka, makléřská firma…)  Obchodování zprostředkovatelů může být prezenční (jednání tváří v tvář s burzovním specialistou) nebo elektronické (prostřednictvím počítače)

25 Mimoburzovní trhy  Obchoduje se na nich s CP, které nesplňují podmínky pro obchodování na burze  Podle toho, zda je obchodování organizováno, rozlišujeme:  Organizovaný mimoburzovní trh = obchodování s CP je řízeno licencovaným subjektem  Neorganizovaný mimoburzovní trh = není organizovaný, je volně přístupný

26 Literatura  BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2013, 3 sv. ISBN 978-80-7358-205-0.  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2008, 303 s. ISBN 978-80- 903433-7-5.  Vlastní archiv autora  Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%A5_m%C4%9B,_kdy%C5%BE _to_dok%C3%A1%C5%BEe%C5%A1#Extern.C3.AD_odkazy


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 Č ÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google