Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Evropský sociální fond v ČR 2004-2006 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Evropský sociální fond v ČR 2004-2006 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Evropský sociální fond v ČR 2004-2006 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha

2 Definice ESF Jeden ze čtyř strukturálních fondů EU, jejichž společným cílem je snížení rozdílů v životní úrovni, které existují mezi lidmi a regiony EU.

3 Definice ESF  Finanční nástroj EU pro investice do rozvoje lidských zdrojů, prostřednictvím podpory zaměstnanosti, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání a rovných příležitostí.

4 Základní rozhodovací proces Národní strategie zaměstnanosti Evropská strategie zaměstnanosti Národní rozvojový plán Rámec podpory Společenství Operační programy a Dodatky k programům Vlastní činnost

5 Příprava na ESF v ČR-úloha MPSV Celková zodpovědnost za ESF Koordinace sektoru RLZ Programování, řízení, implementace a kontrola programů: OP RLZ JPD Cíl 3 Praha EQUAL

6 Programy ESF v ČR  Národní rozvojový plán / RPS  OP Rozvoj lidských zdrojů  Společný regionální OP  JPD Cíl 3 Praha  Iniciativa Společenství EQUAL

7 Finanční rámec pro ESF 2004-2006 2004 2005 2006 Celkem SF celkem 371,4 498,1 621,7 1491,2 Cíl 1 307,0 431,1 548,3 1286,4 Cíl 3 17,4 52,2 EQUAL 6,9 9,5 12,0 28,4 SOP (61,5% z Cíle 1) 188,2 264,2 336,0 788,4 OP RLZ (21% z Cíle 1) 64,5 90,2 114,5 269,2 SROP (38,5% z Cíle 1) 118,5 166,9 212,3 498,0 SROP-ESF (2% z Cíle 1) 5,9 8,3 10,6 24,8 ESF celkem 94,7 125,4 154,5 374,6 Podíl ESF z přídělu pro SF (%) 25,5 25,2 24,9 25,1

8 Administrativní zajištění ESF  Pro řízení a implementaci strukturální pomoci musí být v ČR vytvořeny: Řídící orgány / Zprostředkující orgány Platební orgán / Platební jednotky Monitorovací výbory Interní audit / Manuály / Kontrola

9 Indikativní harmonogram  NRP / OP RLZ / JPD 3 schváleny vládou a předloženy EK poč. března k posouzení  Formální kontrola obsahu dokumentů  Negociační mandát EK a zahájení negociací – 06/2003  Technické konzultace – 07-09/2003  Návrh RPS (EK) – 08/2003  Projednávání OP – 09-12/2003Ukončení vyjednávání – 12/2003

10 Iniciativa EQUAL  Cíl: podpora rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost na při práci a při hledání zaměstnání

11 Témata Iniciativy EQUAL  Zaměstnatelnost Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce  Podnikatelství Otevírání procesu vytváření podniků a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti městských a venkovských oblastech Posilování sociální ekonomiky, zejména služeb se záměrem zlepšovat kvalitu práce

12 Témata Iniciativy EQUAL II  Adaptabilita Podporování celoživotního učení a pracovních postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací Podporování adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním a ekonomickým změnám a vůči informačním a dalším novým technologiím  Rovné příležitosti žen a mužů Koordinace rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen na trh práce Snižování sociálních rozdílností mezi muži a ženami a podporování pracovní desegragace

13 Témata Iniciativy EQUAL III  Žadatelé o azyl V závislosti na oficiálním statusu žadatele o azyl by měla být poskytnuta podpora při aplikaci nových způsobů pomoci při přístupu na trh práce nebo by mělo být poskytnuto odborné vzdělávání neúspěšným žadatelů o azyl před tím, než opustí zemi.

14 Realizace Iniciativy  založena na principu podpory konkrétních projektů  uskutečňována prostřednictvím dvou „kol“

15 EQUAL v České republice  vstup ČR do prvního kola iniciativy v červnu 2001  financování 1. kola výzvy z prostředků MPSV a z prostředků programu Phare

16 EQUAL v České republice  Organizační struktura Řídící orgán MPSV Monitorovací výbor Implementační agentura (NK EQUAL) Platební jednotka (MPSV)  Dohled a kontrola Monitoring projektů (Monit) Pravidelné zprávy (technické, finanční)

17 Společný regionální operační program (SROP)  Na základě doporučení EK byl pro 7 regionů NUTS II spadajících pod Cíl 1 vypracován jediný regionálně orientovaný operační program – SROP  Řídícím orgánem SROPu je Ministerstvo pro místní rozvoj  Rámec SROPu tvoří 6 priorit, které odpovídají 6 prioritním osám Národního rozvojového plánu

18 Společný regionální operační program  SROP je komplementární ke všem sektorovým operačním programům: Rozvoj lidských zdrojů Průmysl a podnikání Infrastruktura Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  SROP bude spolufinancován ze dvou strukturálních fondů EU: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – 473 MEUR (95%) Evropský sociální fond (ESF) – 25 MEUR (5%)

19 Společný regionální operační program  Z prostředků ESF bude spolufinancováno jedno opatření SROPu – opatření 3.2 Podpora sociální integrace v obcích, které bude podporovat místní iniciativy v této oblasti a bude komplementární s prioritou 2 OP RLZ Sociální integrace a rovnost příležitostí  V rámci SROPu však budou také podporována opatření na podporu investic do infrastruktury nutné pro realizaci cílů OP RLZ. Tato opatření budou spolufinancována z ERDF.


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ K PROBLEMATICE EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Evropský sociální fond v ČR 2004-2006 * 26.6.2003 Městská knihovna, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google