Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaná rehabilitace z pohledu pedagoga PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR odbor 27 - speciální vzdělávání 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaná rehabilitace z pohledu pedagoga PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR odbor 27 - speciální vzdělávání 1."— Transkript prezentace:

1 Koordinovaná rehabilitace z pohledu pedagoga PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR odbor 27 - speciální vzdělávání 1

2 2

3 Aby inkluze nebyla iluze... Globální problémy světa Problémy pedagogiky včetně speciální (integrace, inkluze) Východisko – princip CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Doporučená literatura: „Celoživotní učení pro všechny“ „Vzdělávání pro 21. století“ 3

4 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením ( Convention on the rigthts of Persons with Disabilities)  OSN New York 13.12.2006  podpis České republiky v New Yorku 30.3.2007  platnost podle čl. 45 odst. 1 dne 3.5.2008  platnost pro Českou republiku čl. 45 odst. 2 dne 28.10.2009  Sbírka mezinárodních smluv ze dne 12.2.2010 č. 10/2010  Web Národní rady zdravotně postižených (NRZP): http://www.nrzp.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se- zdravotnim-postizenim/ http://www.nrzp.cz/umluva-osn-o-pravech-osob-se- zdravotnim-postizenim/ 4

5 Evropská unie Evropská agentura pro speciální vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs Education), Česká republika zastoupení od 1.5.2004 časopis EuroNews překlady publikací, např. : „Inklusivní vzdělávání ve třídách 2. stupně základních škol“ – MŠMT 2005 „Hodnocení v inkluzívních podmínkách“ – 2007 „Vytváření souboru indikátorů pro inkluzívní vzdělávání v Evropě“ – 2009 „Klíčové principy zlepšování kvality inkluzívního vzdělávání“ – 2010 5

6 6

7 Koncepce Koncepční materiály: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (Praha 2007 - 2011) Příprava Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (Praha 2011 - 2015) 7

8 MŠ - individuální integrace zdravotně postižených a znevýhodněných dětí ve školních letech 2003/04 až 2010/11 8 Druh postižení2003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/11 Individuálně integrované děti celkem 2 0011 9191 5571 5911 6831 6931 7801 911 v tom mentálně postižené247221205190194198194202 sluchově postižené7874638881826564 zrakově postižené7068675461626461 s vadami řeči965920637703713701715811 tělesně postižené170187163176177159158153 kombinované postižení307283247204223218235224 s vývojovými poruchami141127130109145152183214 s lékařskou diagnózou autismus2339456789121166182 Zdroj: databáze ÚIV

9 ZŠ – zdravotně postižení a znevýhodnění žáci v základních školách ve školních letech 2006/07 až 2010/11 9

10 Povinné vzdělávání – současný stav 10 2. stupeň (6.-9. roč.) Základní škola praktická Základní škola speciální Gymnázium Žáci mimořádně nadaní Žáci nadaní 2. stupeň (6.-9. roč.) 1. stupeň (1.-5. roč.) Žáci 2. stupeň (6.-9. roč.) 1. stupeň (1.-5. roč.) 2. stupeň (7.-10. roč.) 1. stupeň (1.-6. roč.) Žáci s těžkým MPŽáci s lehkým MP základní vzdělánízáklady vzdělání Gaussova křivka rozložení populace Problém diferenciace v oblasti základního vzdělávání

11 Povinné vzdělávání – nástin koncepce Od 90 let přirozeně pokračuje trend integrace (viz změny v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) – inkluze v základních školách (nezbytná novela vyhlášky č. 48/2005 Sb.) Speciální školy vzdělávají prioritně žáky s těžším a kombinovaným zdravotním postižením ve všech věkových kategoriích (přípravné stupně ZŠ speciální, praktické školy s jednoletou a dvouletou přípravou, aktivační centra, mizí vzdělávání podle § 42…) – varianta speciálního vzdělávání Významný nástup nových technologií při vzdělávání (psychorelaxační místnosti snoezeleny, vířivé masážní vany, prosvícené pískové stoly, speciální hardware u PC…..), nové metody práce – speciální školy v novém modelu středisek podpory inkluzívního vzdělávání 11

12 12

13 Legislativní předpisy - zákony Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů, připravovaná novela 2011 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, připravovaná novela 2011 13

14 Zákon č. 561/2004 Sb. ASISTENT PEDAGOGA § 16 odst. 9 Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu…….zřídit funkci asistenta pedagoga. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením - aktualizovaná verze č.j. 23 757/2010-27-IPPP 14

15 Počet asistentů pedagoga v ČR (údaje z výkazů R 13-01 k danému roku) Stav k 30.9.2010 15 Rok Asistenti pedagogů pro děti/žáky se zdravotním postiženímz toho v přípravném stupni ZŠ speciální Fyzické osoby Přepočtení na plně zam.Fyzické osoby Přepočtení na plně zam. celkemženycelkemženycelkemženycelkemženy 2005158814441156,41048,6 - - - - 2006213219801559,91439,1 - - - - 2007292327362098,91945,5 - - - - 2008345032462415,42259 - - - - 2009404437952772,32589,632312221,5 20104771-3160-

16 Podíl škol s asistentem pedagoga pro zdravotně postižené a znevýhodněné děti/žáky/studenty 16

17 Zákon č. 561/2004 Sb. INTEGRACE, INKLUZE……… § 36 odst. 5 „Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu……“ Sdělení MŠMT č.j. 25 169/2010-22 „ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižením v běžných základních školách“ 17

18 Legislativní předpisy - vyhlášky Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v současnosti příprava novely 18

19 Záměr nové vyhlášky, nahrazující vyhlášku č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a disability a zdraví (MKF) závaznost dána Sdělením Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb. o zavedení MKF (Sbírka zákonů částka 137, str. 7034) Účinnost od 1. 7.2010 MKF je určena pro…posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání… Knižní podoba Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7 Elektronická podoba: www.mzcr.cz; www.uzis.cz; http://books.google.czwww.mzcr.czwww.uzis.cz http://books.google.cz 19

20 20

21 Různé Systém krajských koordinátorů pro oblast autismu Systém krajských koordinátorů pro oblast logopedie Dotační program „Tvorba, výroba a distribuce speciálních učebnic 2011“ v rozsahu cca 6 mil. Kč Dotační program „Speciální didaktické a kompenzační pomůcky v roce 2011“ v rozsahu cca 5 mil. Kč Dotační program pro soukromé a církevní školy „Asistent pedagoga 2011“ v rozsahu cca 37 mil. Kč 21

22 Perspektivy Čerpání prostředků z ESF: projekt Aktivační centra Ověřování nového typu písma Comenia Script (5 pilotních speciálních škol) Ověřování „domácího způsobu vzdělávání“ na 2. stupni ZŠ Příprava nového konceptu „Smlouva s rodiči“ - IVýP 22

23 23

24 Závěr Děkuji za pozornost PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR, odbor 27 - speciálního vzdělávání 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 odloučené pracoviště 110 06 Praha 1, Senovážné náměstí 26 tel.: 234 398 307 e-mail: marta.tepla@msmt.czmarta.tepla@msmt.cz 24


Stáhnout ppt "Koordinovaná rehabilitace z pohledu pedagoga PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR odbor 27 - speciální vzdělávání 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google