Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZMNOŽOVÁNÍ, LÍHNUTÍ KU Ř AT A JEJICH ODCHOV BLOK C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZMNOŽOVÁNÍ, LÍHNUTÍ KU Ř AT A JEJICH ODCHOV BLOK C."— Transkript prezentace:

1 ROZMNOŽOVÁNÍ, LÍHNUTÍ KU Ř AT A JEJICH ODCHOV BLOK C

2 SEXUÁLNÍ ŽIVOT SLEPIC  Pá ř ící aktivita vychází od kohouta – rituál (sv ě šená k ř ídla – tanec, šouravé kroky do stran).  Slepice ochotná k pá ř ení p ř isedne, kohout jí chytí zobákem za šíji a vysko č í na záda.  Kloaka ke kloace…(kohout m ů že 50 – 60x denn ě !)  Kachny se pá ř í ve vod ě (proto mají samci vrubozubých pták ů vysunovací pyj 6-8cm, aby nedošlo ve vod ě k odplavení semene).  Oblíbenkyn ě v harému…

3 GENETIKA  p ř íbuzenská plemenitba  nep ř íbuzenská plemenitba ( vejce z Č R x zahrani č í)  kvalitní genetický materiál, obtížnost p ř i chovu málopo č etných plemen…  Rodi č ovské hejno – po č et slepic na kohouta.  Stá ř í slepic 1 rok, kohout od pohlavní dosp ě losti (dle plemene).

4 OPLODNĚNÍ  Spermie oplod ň uje vají č ko v nálevce vejcovodu.  Spermie nashromážd ě né v nálevce mohou oplod ň ovat vejce až 14 dní (kachna 8 – 10dní).

5 ANATOMIE VEJCE

6 TVORBA VAJEC  Vejcovod zachycuje ovulující vají č ko a na jeho za č átku v nálevce dochází k jeho oplodn ě ní spermií.  Vejce se pak tvo ř í ve vaje č níku (párový orgán).  Žloutek (uložený v membrán ě ) – bílek – podsko ř ápe č né blány- sko ř ápka – kutila.  Kutikula – pr ů hledná vrstva, která usnad ň uje snášení vajec a zabra ň uje vniknutí cizorodých látek do vejce. Tvo ř í se cca 10min p ř ed snesením vejce a po snesení zasychá a tvo ř í ochranný film.

7 SNÁŠENÍ VAJEC  Slepice snáší nejvíce mezi 9 – 12hod, hledají si p ř i tom za asistence kohouta hnízdo, snášení doprovází typickými zvuky.  Ke snesení vejce dojde podn ě tem z hypotalamu na zadní lalok hypofýzy a p ů sobením hormon ů oxytocinu, vazopresinu a vazotocinu.  Samotné vypuzení vejce trvá cca 30min.  U mladých slepic jsou vejce menší a mohou být od krve.  Slepice snáší vejce za ideálních podmínek ob den.

8 SLOŽENÍ VEJCE  Bílek ( ř ídký a hustý, který se pak m ě ní v ř ídký) tvo ř í 60 % hmotnosti. V dlouhé ose od žloutku k pól ů m poutka (spirálovit ě sto č ené provazce hustého bílku), který natá č í zárode č ný ter č ík vzh ů ru.  Žloutek a membrána (sv ě tlý a tmavý na výživu) tvo ř í 30 % hmotnosti. je nositelem zárode č ného ter č íku.  Sko ř ápka tvo ř í 10% hmotnosti (95% Ca), umož ň uje vým ě nu plyn ů, vypa ř ování vody, p ř íjem a výdej tepla a zásobuje embryo minerálními látkami. Pod sko ř ápkou 2 blány, které uzavírají vzduchovou bublinu (1-2cm).  Vejce se skládá ze 75% vody, 12% bílkovin, 11,5% tuku, zbytek jsou minerální látky a bílkoviny.

9 SBĚR VAJEC NA LÍHNUTÍ A JEJICH USKLADNĚNÍ  Vybírat snášedla n ě kolikrát za den, mít je zateplená nebo sbírat vejce do líhn ě až p ř i p ř íznivých venkovních teplotách. Sbírat jen gramážn ě a tvarov ě zdravá vejce, ne siln ě pot ř ísn ě ná (zásadn ě neomývat!). Vejce nahradit podkladky.  Pod kvo č nu se vejde 8 – 15 vajec (dle plemene), vejce sbíráme a vkládáme pod kvo č nu najednou. V p ř ípad ě nutnosti d ě lat na vejcích zna č ky, jen nezávadnou tužkou č i fixou.  Vejce se po snesení musí zchladit na teplotu pod 20 °C. P ř i 12 až 15 °C se líhnivost uchová i delší dobu (min. 14dní). Nep ř ízniv ě p ů sobí i kolísání teplot. Na proložky vejce dáváme tupým koncem nahoru (vzduchová bublina), každý den otá č íme.

10 SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ NÁSADOVÝCH VAJEC  Doporu č ená vlhkost a teplota skladování násadových vajec uvád ě ná zahrani č ní líh ň a ř skou firmou : 1-2 dny, teplota 19°C, vlhkost 70%, neotá č et, nebalit, vejce uložit tupým koncem nahoru; 3-4 dny, teplota 17°C, vlhkost 80%, neotá č et, nebalit, vejce uložit tupým koncem nahoru; 5-6 dn ů, teplota 15°C, vlhkost 85%, neotá č et, nebalit, vejce uložit tupým koncem nahoru; 7-8 dn ů, teplota 14°C, vlhkost 90%, neotá č et, nebalit, vejce uložit tupým koncem nahoru; 9-12 dn ů, teplota 12°C, vlhkost 90%, otá č et, nebalit, vejce uložit tupým koncem nahoru; 13-16 dn ů, teplota 11°C, vlhkost 90%, otá č et, balit do igelitu, vejce uložit užším koncem nahoru; 17-20 dn ů, teplota 8-11°C, vlhkost 90%, otá č et, balit do igelitu, vejce uložit užším koncem nahoru.

11 JAK LZE ZÍSKAT OPLODNĚNÁ VEJCE  Z vlastního chovu.  Od jiného chovatele (osobní odb ě r nebo poštou), inzerce IFauna nebo Bazoš, Č SCH

12 PŘIROZENÉ LÍHNUTÍ  Kvokavost – projevy- slepic z ů stává na hnízd ě, n ě kdy z n ě j v ů bec neodchází, b ř icho olysá, kvo č na vydává typické zvuky, straní se ostatních, když se n ě kdo p ř iblíží k hnízdu vydává výhr ů žné zvuky a na č echrá pe ř í.  Základem je dobrá a spolehlivá kvo č na. Slepice za č ínají kvokat na ja ř e – léto.  Podmínky pro kvo č nu – klid, kvalitní strava, č istá voda, 1 – 2x za den na vycházku, ozna č ování kvo č en a hnízd, dohled na vrácení se na hnízdo.  Ku ř ata pod kvo č nou = žádná práce pro chovatele, vtiskávání matky a její napodobování = ku ř e je rychleji socializované.

13 UMĚLÉ LÍHNUTÍ  Vlastní líhe ň (oby č., poloautomatická, pln ě automatická).  Dát si vylíhnout u soukromníka nebo firmy.  Na co p ř i koupi líhn ě myslet – automatické udržování teploty, vlhkosti, velikost nádobky na vodu, automatické otá č ení vajec, funkce dolíhn ě, údržba líhn ě, v ě trání, pr ů hledné víko, po č et vajec, druhy vajec, atd.

14 PODMÍNKY UMĚLÉHO LÍHNUTÍ  Pro líhnutí ku ř at v líhních s nuceným proud ě ním vzduchu je doporu č ené rozmezí teplot pro inkubaci 37,5-38,2 °C p ř i vlhkosti prost ř edí 50-65 % to je b ě žná vlhkost, kterou máte t ř eba v obýváku po intenzivním vyv ě trání/ a minimáln ě 2x denn ě oto č it vají č ka o 180°. Je jedno jestli ru č n ě, nebo máte automatiku. V p ř ípad ě automatického nakláp ě ní vajec je doporu č eno č ast ě ji. V dolíh ň ové lísce se již vají č ka neobracejí, je doporu č eno snížit tepotu o 0,2 °C a zvýšit vlhkost prost ř edí zvýšit na 70-90 %. Normáln ě se to d ě lá rosením nebo zav ě šením mokré tkaniny, nasáklého papírového ubrousku.

15 KOMBINOVANÉ LÍHNUTÍ  Po zasednutí kvo č ny po č kám tak 5 dní, zda jí kvokavost neopustí. Dám pod kvo č nu cca 5 vajec a zbytek do líhn ě. Po vylíhnutí ku ř átek v líhni, ku ř átka p ř enáším pod kvo č nu ( na noc).  Riziko nep ř ijetí ku ř at kvo č nou.

16 KONTROLA A TŘÍDĚNÍ VAJEC  První kontrola kolem 8 dne – č erná te č ka, pop ř. žilní ob ě h embrya.  Kruh smrti.  Pokud se plod správn ě vyvíjí je uvnit ř vejce tmavé a prosvítit se dá jen vzduchová kom ů rka, která se zv ě tšuje.  Neoplodn ě né vejce je č ist ě pr ů hledné.

17 JAK POZNÁM OPLODNĚNÉ VEJCE

18 VÝVOJ ZÁRODKŮ VE VEJCÍCH

19 EMBRIO VE VEJCI

20 PRŮMĚRNÁ DOBA INKUBACE  Ovliv ň uje n ě kolik faktoru – plemeno, prost ř edí, teplota, skladování vajec…  Slepice 20–21 dní K ř epelka japonská 16–18 dní Kr ů ta 27–28 dní Perli č ka 26–27 dní Kachna 27–28 dní Pižmovka 34–35 dní Husa 28–30 dní Jen pro zajímavost: pštros africký 41–43 dní, bažant 23–24 dní

21 POLOHA PLODU VE VEJCI FOTO

22 LÍHNUTÍ  Embryo se vyvíjí ve vejci, v plodových obalech, které zajiš ť ují jeho ochranu i výživu. D ů ležitou funkci má žloutkový vak (obal kolem žloutku), odd ě len od embrya žloutkovou stopkou. Ve žloutkovém vaku se vytvá ř í žloutkový krevní ob ě h, zajiš ť uje dýchání ku ř ete v prvních dnech inkubace (pobytu ve vejci), jeho výživu a v dob ě líhnutí se vtahuje do t ě lní dutiny, kde se v trávicím traktu vst ř ebává. Ku ř e má vlastní krevní ob ě h a 2 další (extraembryonální): žloutkový pro získávání živin ze žloutku a bílku a alantoidní, který má p ř edevším funkci dýchací. P ř ed líhnutím zanikají a ku ř e dýchá vzduch ze vzduchové kom ů rky. Jak mu dochází kyslík a za č íná se dusit, proklovne sko ř ápku a vysouká se ven, plodové obaly z ů stávají ve sko ř ápce. Aby se ku ř e úsp ě šn ě probojovalo na sv ě t, musí být ve vejci ve správné poloze – zobák složený pod k ř ídlem sm ěř uje ke vzduchové kom ů rce. Klubání usnad ň uje tzv. vaje č ný zub – „diamant“, který odpadne a sval jménem pipping muscule, nacházející se zezadu na krku ku ř ete.

23 PROCES LÍHNUTÍ  Od 18 dne je vhodné v líhni vejce post ř íkat vodou z rozprašova č e (zk ř ehnutí sko ř ápky).  20 den je možné z vajec slyšet pípání (dorozumívání s kvo č nou).  Od 20 – 25 dne (dle faktor ů ) se za č nou ku ř átka klubat na sv ě t.  Líhnutí je dlouhý únavný proces, ku ř e se ze sko ř ápky dostává 12hodin.  Samotný akt líhnutí – to č ení – vaje č ný zub – „pupe č ní š ňů ra“ – odklopení sko ř ápky (vzep ř ení nohama).  http://www.toulcuvdvur.cz/5832-video-jak-se-lihnou-kurata http://www.toulcuvdvur.cz/5832-video-jak-se-lihnou-kurata

24 CO S KUŘATY IHNED PO VYLÍHNUTÍ POD KVO Č NOU  Zajistit dostatek potravy, vodu, teplo, vzduch, sv ě telný režim, bezpe č í a klid.  Ku ř ata max. do týdne nao č kovat proti kokcidii.  Kvo č na vodí ku ř ata 2 – 3 m ě síce dle plemene, kvo č ny. V ODCHOVN Ě  Tepelný zdroj, sv ě telný zdroj (termostat, spínací hodiny).  Vhodné napáje č ky a krmítka.  Nao č kovat proti kokcidióze.  Zoohygiena, venkovní výb ě h.  Za č len ě ní do hejna.

25 JAK JE TO S KUŘÁTKY DÁL  Ku ř átka jsou po 1 – 3 (5) dny vyživována ze žloutku, takže nepot ř ebují p ř ísun potravy. Sami za č ínají zobat kolem 3 dne.  P ř i um ě lém odchovu lze zobák kvo č ny nahradit injek č ní st ř íka č kou, prstem imitovat klování a podávání potravy.  Vhodnou podestýlkou je písek.

26 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ODCHOVU  Nízká teplota v odchovn ě.  Špatný sv ě telný režim.  Nevhodná strava, nevhodná krmítka a napáje č ky.  Podávat jen teplou vodu od 10 – 30°C  Kokcidióza, salmonela.

27 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  K ř ivé noži č ky, od sebe - bavlnkou nebo nití jemn ě svázat nožky k sob ě, jakmile se ku ř e srovná, nit odstranit. Nepokoušejte se napravit nohy po prvním týdnu života. V té dob ě kosti za č nou tvrdnout a tyto postupy zp ů sobují nesnesitelnou bolest. ( Když se ku ř e dostává ze sko ř ápky, zapírá se nohama, to je velmi d ů ležitý proces, kdy se nau č í nohy používat. Pokud ku ř eti pomáháte, pouze po obvodu naštípn ě te nehtem sko ř ápku a nechte ho a ť se dostane ze sko ř ápky samo).  Zaschlý pr ů jem - použít teplé a vlhké papírové ru č níky, pak použít párátko a jemn ě uvolnit. V t ě žkých p ř ípadech namo č it ku ř e zade č kem v teplé vod ě až zaschlý trus zm ě kne, odstra ň te a vysušte. Ku ř átko si bude hlasit ě st ě žovat, ale vydržte, protože jestli mu nezpr ů chodníte cesty, ur č it ě zem ř e.  Tvrdé kuli č ky zaschlého krmiva na drápcích - v teplé mýdlové vod ě odmo č it, nehtem se snažíme zajet pod dráp a uvolnit alespo ň kousek zatvrdlé hmoty. Postupn ě odlupujeme, po chvíli kuli č ka z drápku sjede.

28 SVĚTELNÝ REŽIM  Velice d ů ležitým faktorem, sv ě tlo p ř es hypofýzu uvol ň uje hormony, které p ů sobí na r ů st, reproduk č ní funkce, atd.  D ů ležitá je intenzita, typ sv ě tla a sv ě telný režim. Zkracování délky sv ě telného dne v období odchovu oddaluje pohlavní dosp ě lost, zárove ň se oddálí doba snesení prvního vejce, ale naopak se zvýší vytrvalost ve snášce o n ě kolik procent, což je velmi žádoucí.  První dny ku ř at ů m sta č í malá intenzita sv ě tla, ale ne nižší než 5 lux ů, optimální je 20 lux ů. P ř i osv ě tlení pod 5 lux ů mohou vznikat u ku ř at problémy s kon č etinami. Pro názornost, 100 W žárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osv ě tlení 34 lux ů, ve vzdálenosti 1 metr je to už 4x více 136 lux ů, sví č ka ve vzdálenosti 30 cm má 10 lux ů.  V domácích podmínkách svítíme první dny 23-24 hodin denn ě, aby si ku ř ata zapamatovala kde je tepelný zdroj, krmítka a napáje č ky. Pak už m ů žeme nechat p ř irozený sv ě telný režim, v zimním období svítíme 7 – 8 hod/den.

29 KRMENÍ KUŘAT  Sm ě s K1, K2.  Va ř it míchanice (strouhané vejce na tvrdo, strouhanka, tvaroh, strouhaná mrkev č i ř epa, masí č ko).  Celá pšenice.  Sekané kop ř ivy, tráva (nejlépe výb ě h).

30 SEXOVÁNÍ KUŘAT  Pohlaví ku ř átek lze poznat cca ve v ě ku 2 m ě síc ů (dle plemene i d ř íve), je pot ř eba získat pozorovací talent a zkušenost. Kohoutci bývají v ě tší, mají rovn ě jší postoj a brzy jim za č ínají vyr ů stat ocasní pera. Také zbarvení mívají pest ř ejší a výrazn ě jší.  S ur č itostí lze pohlaví rozlišit cca ve 3 – 4 m ě sících (dle plemene).

31 OZNAČOVÁNÍ KUŘAT  Svazové kroužky.  Rozlišovací kroužky – spirálové, zámkové, páskové.  K ř ídlení známky.

32 JAK SE KROUŽKUJE  Dle vzorníku plemen vyhledat správnou velikost kroužku (slepice x kohout).  Zhruba od v ě ku 2 m ě síc ů zkoušet (nerovnom ě rný r ů st b ě hák ů dle pohlaví a plemene).  Když si nejsem jistý pohlavím, m ů žu dát oba kroužky a ten nepat ř i č ný pozd ě ji odštípnout.  U kohout ů pozor na ostruhy.  Svazový kroužek se umís ť uje na pravý b ě hák, č ísly obrácen ě, tak, aby ho mohl posuzovatel p ř e č íst.  P ř ední prsty složím k sob ě, navléknu kroužek, p ř etáhnu p ř es kloubek, zadní prst vyvrátím sm ě rem k b ě háku a p ř etáhnu kroužek až za prst.

33 ZAČLEŇOVÁNÍ DO HEJNA  Pokud vyr ů stají ku ř átka pod kvo č nou je jejich za č len ě ní bezproblémové. Kvo č na si je v ě tšinou ohlídá a uhájí.  Ku ř átka bez kvo č ny za č le ň uji vždy velice opatrn ě, nejprve jsou cca m ě síc v kontaktu s hejnem p ř es pletivo, cca ve 2 m ě sících je pouštím do p ů vodního hejna. Je velice d ů ležitý velký prostor výb ě hu i kurníku, dostatek krmítek a pítek.

34 CO S ODROSTLÝMI KUŘÁTKY  Zdravé jedince si ponechat do chovu a na prodej.  Ostatní, obzvlášt ě kohouty je velmi t ě žké udat, nabídka p ř evyšuje poptávku. Proto č istý chov má v ě tší šanci na využití kohout ů dále do chovu.  V dob ě pohlavní dosp ě losti kohout ů je pot ř eba je od hejna odd ě lit a najít jim nové domovy nebo je č eká P.  Rozší ř ení rodi č ovského hejna – pozor na p ř íbuzenskou plemenitbu a velký po č et slepic na jednoho kohouta.  Kohouty je lepší si ponechat vždy 2.

35 DĚKUJI ZA POZORNOST. CHOVU ZDAR!!!


Stáhnout ppt "ROZMNOŽOVÁNÍ, LÍHNUTÍ KU Ř AT A JEJICH ODCHOV BLOK C."

Podobné prezentace


Reklamy Google