Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí ……

2 2 Program semináře  Popis hlavních bloků administrace projektů  Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy  Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Veřejné zakázky a nejčastější pochybení  Financování, předkládání žádostí o platbu

3 3 Popis hlavních bloků administrace projektu  Příjem žádostí  Posuzování a hodnocení žádostí  Rozhodnutí Řídícího orgánu o schválení / zamítnutí žádosti (zásobník projektů)  Výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora  Příprava podkladů pro vydání RoPD  Vlastní realizace, financování stavby  Výběr provozovatele stavby  ZVA  Následný monitoring

4 4 Popis hlavních bloků administrace projektu  Úsek ředitelský (odbor legislativy, odbor metodický)  Úsek řízení OPŽP - příjem žádostí - projektový manažer – odbor ochrany vod (OOV) - oddělení velkých projektů (provozní situace) – OOV  Úsek ekonomický (odbor financování projektů)

5 5 Popis hlavních bloků administrace projektu  www.opzp.cz www.opzp.cz  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  Směrnice MŽP 3/2011  Příloha 2 Směrnice MŽP 3/2011  Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a dokumenty k administraci žádostí podle této Metodiky  Implementační dokument (způsobilost výdajů)  Informační systém BENE-FILL

6 6 Příprava podkladů pro vydání RoPD  Podklady doložit do 12 měsíců od vydání Registračního listu (RL)  Termín lze v závažných důvodů prodloužit (schvaluje Řídící orgán - MŽP)  Seznámit se s podmínkami RL a Rozhodnutí ministra

7 7 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zadávací řízení na vlastní realizaci – 2 fázová kontrola  Posuzování zadávací dokumentace a oznámení o zakázce (hodnotící a kvalifikační kriteria, rozsah stavby) před vyhlášením zakázky  Kontrola úkonů zadavatele včetně zapracování podmínek zadávacího řízení do smlouvy o dílo Zadávací řízení na podpůrné činnosti (příprava žádosti, projektová dokumentace, technický dozor)  Jednorázová kontrola – ex post

8 8 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zádávací řízení na zhotovitele stavby  Hodnotící a kvalifikační kritéria  Smluvní podmínky (sankce, platební podmínky)  Optimalizace technického řešení (rozsah stavby, návrh technologie, detail řešení)  Kontrola výstupu zpracovatele zadávací dokumentace

9 9 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zádávací řízení na technický dozor investora  Kvalifikační požadavky  Smluvní podmínky

10 10 Příprava podkladů pro RoPD – největší problémy  Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP, nedostatečná zdůvodnění hodnotících kriterií) – optimalizační opatření  Zadávací řízení zpracována podle neaktuálních podkladů, neodpovídá skutečnému požadavku na realizaci  Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace  Prodlevy při získávání stavebního povolení a ostatních povolení souvisejících s vlastní realizací

11 11 Podklady pro vydání RoPD  Výčet podkladů uveden v Příloze č. 2 Směrnice 3/2011  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení

12 12 Nejdůležitější podklady pro vydání RoPD  Stavební povolení na celý rozsah stavby s nabytím právní moci, včetně povolení části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství  ČOV - povolení k nakládání s vodami, posouzení nejlepších dostupných technik  Smlouvy o dílo na realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu  Doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření  Doklad o technickém dozoru nad stavbou, smluvní doklady, doklady k zadávacímu řízení  Příprava žádosti, projektová příprava – smluvní podklady, zadávací řízení  Podklady k provozování – dle RL specifické pro odlišný způsob provozování  Aktualizace finanční analýzy: aktuální náklady dle SMoD, způsobilost výdajů, plátcovství DPH, termíny realizace, ceny za vodné/stočné, (provozní situace) → výše podpory + vlastní zdroje

13 13 Monitorování  Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL  Četnost 1x za 4 měsíce od vydání RL  Před vydáním RoPD – monitorování veřejných zakázek, finanční řízení OPŽP  Po vydání RoPD – sledování parametrů a indikátorů projektu, financování projektu

14 14 Monitorování – realizace stavby  Kontroly na místě projektovými manažery  Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami)  Kontrola fakturace (věcné plnění na místě stavby, zanesení do IS BENE-FILL)

15 15 Monitorování – realizace stavby problematické oblasti  Minimalizace změn stavby - hledisko způsobilosti výdajů na vícepráce a čerpání rezervy - dopady na výsledky zadávacího řízení  Náležitosti fakturace - fakturace dle výkazu výměr, popř. změnových listů - fakturace skutečně provedených prací  Kontrola výstupu činnosti technického dozoru stavby

16 16 Monitorování – ZVA  Závěrečná monitorovací zpráva  Plnění indikátorů a parametrů projektů  Závaznost – ISPROFIN „minimální“  Plnění smluvních podmínek  Obsah a způsob uzavření nových smluv na provozovatele

17 17 Monitorování – následný monitoring  Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele)  Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 10 let, cíl a účel projektu)

18 18 Děkuji za pozornost Ing. Alena Kozlová Odbor ochrany vod alena.kozlova@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google