Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrušení trvalého pobytu JUDr. Lenka Cundová odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrušení trvalého pobytu JUDr. Lenka Cundová odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Zrušení trvalého pobytu JUDr. Lenka Cundová odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje

2 Právní předpisy Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3 Zahájení řízení o zrušení TP na žádost (§ 44 – 4 správního řádu) z moci úřední (§ 46 správního řádu)

4 Zahájení řízení o žádosti řízení zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (ohlašovna - obecní úřad) ostatní účastníci se bezodkladně uvědomí jedna žádost o zrušení TP více osobám – vede se společné řízení, vydává se společné rozhodnutí pokud došlo postupně více návrhů (např. se TP zrušuje rodičům a jejich dětem) spojí se usnesením do společného řízení

5 Žadatel vlastník (spoluvlastníci) objektu (části objektu) oprávněná osoba - osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, oprávněná užívat dům,byt,obytnou místnost - provozovatel ubytovacího zařízení

6 Žádost žádost musí být projednatelná (§ 37 SŘ) - kdo žádost podává - které věci se týká - co se navrhuje výzva k odstranění nedostatků žádosti (lhůta, možno řízení současně přerušit) žadatel nese důkazní břemeno

7 Doklady připojené k žádosti doklad o tom, že žadatel je oprávněnou osobou dle ZEO - výpis z KN (LV) - nájemní smlouva návrhy na provedení důkazů ve věci zániku užívacího práva a k neužívání objektu - listinné důkazy (např. smlouva, protokol o vyklizení, apod.) - důkazy výpovědí svědků

8 Důvod pro podání žádosti (návrhu) zánik užívacího práva k objektu a občan neužívá objekt (§ 12 odst. 1 písm.c) ZEO) - nutnost splnění obou podmínek zároveň - důkazní břemeno má navrhovatel (žadatel)

9 Užívací právo podle § 12 ZEO právo vlastnické (spoluvlastnické) právo nájmu právo odpovídající věcnému břemeni právo na bydlení dle § 712a OZ (do zajištění bytové náhrady) odvozené užívací právo (z titulu rodinných vztahů) - vztah rodiče - děti - vztah manžel (vlastník) – manželka - vztah prarodiče – vnuci (vyživovací povinnost)

10 Užívání (neužívání) objektu objekt nutno užívat k uspokojování potřeb bydlení (alespoň příležitostné, okolnostem přiměřené využití) neužívání objektu = faktické neužívání, nedochází k faktické realizaci práva na bydlení akceptace faktického stavu, bez ohledu na důvody neužívání

11 Zahájení řízení z moci úřední (ex offo) dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení prvnímu účastníkovi povinnost bezodkladně uvědomit ostatní účastníky možnost spojení oznámení řízení s prvním úkonem nezdařené doručení oznámení - ustanovení opatrovníka usnesením, - doručování veřejnou vyhláškou

12 Důvody pro zahájení řízení ex offo provedení zápisu na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností - § 12 odst. 1 písm. a) ZEO zánik, odstranění objektu, nezpůsobilost objektu k užívání pro bydlení dle zvláštních předpisů - § 12 odst. 1 písm. b) ZEO

13 Doručování (§ 19 SŘ) subjekty oprávněné k doručování - správní orgán - na základě zákona obecní úřad, policie - provozovatel poštovních služeb podmínky pro doručování adresy pro doručování (elektronická adresa) doručování do vlastních rukou (předvolání, rozhodnutí)

14 Doručování fyzickým osobám (§ 20 SŘ) doručovací adresy -datová schránka - zvolená adresa pro doručování (§19/3 SŘ) - adresa dle ZEO (§ 10b) - elektronická adresa - adresa trvalého pobytu pružné doručování kdekoli zmocněnec pro doručování

15 Uložení ( § 23 SŘ) nezastižení adresáta výzva k vyzvednutí písemnosti nezjišťuje se „zdržování se“ v místě doručení oznámení o uložení poučení o právních důsledcích

16 Překážky při doručování (§ 24 SŘ) fikce doručení prominutí zmeškání úkonu odmítnutí převzetí (uplatnění fikce)

17 Fikce v praxi Fikci lze uplatnit (splnění podmínek § 23 a 24 SŘ) -na adrese trvalého pobytu -na zvolené adrese pro doručování -na adrese ohlašovny Fikci nelze uplatnit - při doručování na adresu pracoviště - v případě tzv. „dosílací adresy“ (Poštovní podmínky)

18 Doručování veřejnou vyhláškou (§ 25 SŘ ) osoby neznámé, neznámého pobytu osobám v případě prokazatelné nemožnosti doručení postup při doručování (15 dní, dálkový přístup) nepřetržitě veřejně přístupná úřední deska

19 Ustanovení opatrovníka (§ 32 SŘ) opatrovník musí před ustanovením s výkonem funkce souhlasit ustanovení opatrovníka usnesením osoby neznámé, neznámého pobytu osobám v případě prokazatelné nemožnosti doručení v řízení je ukládána povinnost nebo odňato právo další případy stanovené správním řádem nebo zvláštním zákonem

20 Ustanovení opatrovníka v řízení o zrušení trvalého pobytu vztah § 32 k § 25 SŘ závěr Poradního sboru ministra vnitra č. 28 postup při doručování náhradním způsobem - ustanoví se opatrovník - bude se zároveň doručovat veřejnou vyhláškou - právní účinky pouze u doručení opatrovníkovi - oznámení o zahájení řízení a ustanovení opatrovníka jen veřejnou vyhláškou (výjimka)

21 Osoba opatrovníka opatrovníkem může být: - osoba z okruhu osob blízkých opatrovanci - zastupitel obce - občan obce - jiná obec jako právnická osoba opatrovníkem nemůže být: - pracovník správního orgánu - osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance

22 Zastoupení ( § 31 – 35 SŘ) zákonný zástupce opatrovník na základě plné moci (zmocněnec -osoba způsobilá k právním úkonům, advokát)

23 Úkony účastníků ( § 36 SŘ) návrhy po celou dobu řízení právo na vyjádření stanoviska v řízení vyjádření k podkladům pro rozhodnutí

24 Nahlížení do spisu (§ 38 SŘ) právo účastníků a jejich zástupců právo jiných osob (právní zájem,vážný důvod) práva nevidomých osob právo na výpisy a pořízení kopie spisu vyloučení částí spisu z nahlížení

25 Ústní jednání (§ 49 SŘ) neveřejné, není povinné žádost účastníka o veřejné jednání o ústním jednání se sepisuje protokol náležitosti protokolu (§18 SŘ) vyrozumění účastníků 5 dní předem

26 Podklady pro rozhodnutí (§ 50 SŘ) nutné ke zjištění stavu věci (§ 3) za opatření odpovídá správní orgán povinnost nestranně zjistit všechny rozhodné okolnosti zásada volného hodnocení důkazů (§ 50 odst.4)

27 Dokazování (§ 51 SŘ) důkaz listinou (ne čestné prohlášení) důkaz ohledáním důkaz svědeckou výpovědí důkaz znaleckým posudkem povinnost účastníka označit důkazy správní orgán není vázán návrhy účastníka, vyhodnocení důkazů správním orgánem

28 Protokol o výslechu svědka včasné vyrozumění účastníků o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst.2 SŘ) obecné náležitosti protokolu (§18 SŘ) poučení svědka s jeho podpisem svědek se vyzve k stručnému vylíčení toho, co ví o předmětu řízení otázky správního orgánu svědkovi k prokázání skutečného stavu věci otázky účastníků

29 Nedostatky při dokazování správní orgán neklade svědkovi vůbec otázky svědecká výpověď je pouze zápisem toho, co svědek řekl protokol je pouhým „rozhovorem“ mezi svědkem a účastníkem správní orgán nereaguje na rozpory v odpovědích svědka jsou kladeny nepřípustné otázky

30 svědecká výpověď je brána jako důkaz, i když nic neprokazuje jsou odmítány účastníkem navrhované další důkazy bez odůvodnění

31 Předběžná otázka ( § 57 SŘ) nutnost řešení otázky dosud pravomocně nerozhodnuté řešení otázky nepřísluší správnímu orgánu, který vede řízení možná řešení - podnět příslušnému orgánu - výzva účastníku k podání návrhu - úsudek správního orgánu (výjimky)

32 Přerušení řízení( § 64,65) usnesením lhůty neběží lze činit jen některé úkony důvody - výzva k odstranění nedostatků podání - řízení o předběžné otázce - čekání na ustanovení opatrovníka - žádost účastníka - další důvody stanovené zákonem

33 Zastavení řízení (§ 66) důvody v řízení o žádosti (usnesení) - zpětvzetí žádosti - zjevně právně nepřípustná žádost - neodstranění podstatných vad žádosti - překážka věci již zahájené - žádost se stala bezpředmětnou - smrt žadatele

34 důvody v řízení z moci úřední (usnesení do spisu) - překážka věci zahájené - smrt účastníka

35 Postup před vydáním rozhodnutí ověřit, zda již zjištěn skutečný stav věci vyzvat účastníka, zda navrhuje ještě nějaké důkazy pokud navrhuje důkazy, stanovit lhůtu pro jejich předložení upozornit účastníka, pokud důkazy (doklady)ve lhůtě nedoloží, bude žádost zamítnuta dát možnost účastníku řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst.3 SŘ)

36 Rozhodnutí ( § 67-75) výroková část - předmět řízení - ustanovení zákona podle něhož rozhodnuto - označení účastníků (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) odůvodnění (musí odpovídat výrokové části) poučení

37 Rozhodnutí o zrušení TP žádosti se vyhovuje - prokázán zánik užívacího práva - prokázáno neužívání objektu žádosti se nevyhovuje - nebylo prokázáno kumulativní splnění obou podmínek - žadatel ve stanovené lhůtě nedoložil požadované doklady ani nenavrhl důkazy

38 Shrnutí procesního postupu kontrola návrhu na zahájení řízení případná výzva k odstranění nedostatků podání, stanovení lhůty, přerušení řízení (§37 SŠ) výzva k předložení dokladů, k navrhnutí důkazů, lhůta oznámení ostatním účastníkům o zahájení řízení nařízení ústního jednání (není povinné) včasné vyrozumění účastníků o provádění důkazů mimo ústní jednání (§ 51 odst.2 SŘ)

39 předvolání svědků příprava protokolu o výslechu svědka poučení svědka před výslechem, podpis svědka pod poučení a pod výpověď posouzení a vyhodnocení důkazů dát možnost účastníku řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst.3 SŘ)

40 Děkuji za pozornost. JUDr. Lenka Cundová Tel.: 541 652 245 E-mail: cundova.lenka@kr-jihomoravsky.czcundova.lenka@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Zrušení trvalého pobytu JUDr. Lenka Cundová odbor správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google