Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak požádat o grant GA UK na rok 2016 Jana Bryksíová Grantové oddělení FF UK 8. října 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak požádat o grant GA UK na rok 2016 Jana Bryksíová Grantové oddělení FF UK 8. října 2015."— Transkript prezentace:

1 Jak požádat o grant GA UK na rok 2016 Jana Bryksíová Grantové oddělení FF UK 8. října 2015

2 Program setkání Důležité termíny Elektronická přihláška Pravidla GA UK na rok 2016 Individuální konzultace Ptejte se hned u každého tématu

3 Důležité termíny 1 Fakultní uzávěrka 6. listopadu 2015 v 23:59,nastavena v aplikaci-nelze obejít! - následně čas na úpravu dle našich poznámek - buďte na emailu, abyste mohli upravit žádost - bez kontroly Grantového oddělení nelze grant podat - definitivní termín GA UK 19.11.2015 - nenechat na poslední chvíli: případný kolaps systému, neschopnost školitele potvrdit souhlas s podáním žádosti apod. není omluvou. Výsledky … konec března 2016

4 Důležité termíny 2 Školení o administraci…. Duben/květen 2016 Podpis smlouvy… duben/květen 2016 Čerpání prostředků… květen-listopad 2016 Průběžná zpráva s žádostí o peníze na další roky polovina prosince 2016 Závěrečná zpráva jednoletých projektů… polovina března 2017 Termíny budou postupně upřesňovány

5 Elektronická přihláška Aplikace GA UK: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cshttps://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs Username: osmimístné číslo studenta (projekt můžete podat, jen když jste momentálně studenti) Password: heslo k čipové kartě, případně možno získat na https://ldap1.cuni.cz/info.php (IPP) https://ldap1.cuni.cz/info.php - aplikaci provozuje ÚVT (Ústav výp. techniky) rektorátu, při potížích se obracejte přímo na helpdesk ÚVT nebo na kancelář v Celetné 13 (viz http://www.cuni.cz/UK-3056.html http://www.cuni.cz/UK-3056.html - obstarání hesla nenechte na poslední chvíli - ujistěte se, že školitel bude v době podání na e-mailu (dává souhlas s projektem) nebo mu dejte přihlašovací údaje Návody: Příručky jsou přímo ve webové aplikaci

6 Co udělat nejdříve Ujasnit si obsahově záměr Seznámit se s pravidly GA UK 2016 Připravit projekt, oslovit tým Sepsat žádost Konzultovat se školitelem a s kolegy Konzultovat s grantovým oddělením – s žádostí o radu se neobracejte na GA UK ani na jiná oddělení děkanátu FF UK (můžete dostat zavádějící rady) Při konzultacích se svými zkušenějšími kolegy mějte na paměti, že pravidla se každý rok trochu mění. POZOR NELZE PODAT stejný nebo podobný projekt (obdobné cíle a výstupy) jako ve Vnitřních grantech – čestné prohlášení v žádosti!!!

7 Pravidla GA UK 2015 Pravidla:http://www.cuni.cz/UK-2446.html (aktuální Zásady činnosti GA UK, Grantový řád) Vyhlášení:http://www.cuni.cz/UK-6870.html (Opatření rektora 36/2015) Vstup do aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

8 Délka projektu 1 - 3 roky Přerušení studia (pokud možno se vyvarujte, ale lze řešit) Studium v zahraničí (není vyloučeno, ale je komplikace. GA UK nehradí!) Přechod mezi Mgr. a PhD. Studiem (ok i v průběhu projektu, vždy informovat. Pozor – chvíli nejste student) Ukončení studia (standardní konec studia v posledním roce projektu je ok; jinak – změna řešitele nebo konec projektu. Hlásit v předstihu) Úskalí jednoletých projektů (nedá se stihnout, pokud máte naplánovány nepřiměřeně složité nebo četné výstupy, protože fakticky projekt začne nejdříve v květnu 2016 a do prosince tak času málo) GA UK povoluje prodloužení projektů pouze v případě mimořádné excelence, jiné důvody (nemoc, těhotenství atd.) NE Nemá smysl podávat na konci studia, pokud určitě nepokračujete na PhD.

9 Osnova projektu (jen jeden!) Základní informace o projektu: vyplnit správně email Řešitelský kolektiv + Charakteristika: viz dále Finanční požadavky + Struktura: viz dále Anotace +Anotace v anglickém jazyce: shodné texty Současný stav poznání Přínos fakultě/VŠ Materiální zajištění Cíle řešení projektu Způsob řešení projektu Prezentace výsledků Vyjádření děkana (zařizuje GO) Přílohy: povinné CV řešitele + školitele, jinak ideálně žádné Pozor na potvrzení formuláře čestného prohlášení před podáním

10 Řešitelský tým 1 Řešitel: Mgr. či PhD. student FF UK (i kombinované studium) Školitel u PhD. studentů, u studentů Mgr. studia jiný akademik, ideálně vedoucí zadané diplomky (pokud není zaměstnancem FF, je nutné jej zaevidovat v systému jako externího spolupracovníka – umí GO, ale jen v dostatečném předstihu před uzávěrkou!!!) školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u mgr. žadatele. ne u doktoranda; Další Mgr. a PhD. studenti mimo UK - eviduje se jako externí spolupracovník – nepočítá se jako student!! Další akademici – zaměstnanci UK mají své číslo Akademici mimo UK- eviduje se jako externí spolupracovník Mgr. + PhD. studenti UK ≥ ostatní členové Jeden student max. ve třech běžících projektech/žádostech

11 Řešitelský tým 2 U projektů PhD. studentů podepisuje smlouvu doktorand U projektů Mgr. studentů podepisuje smlouvu vedoucí diplomky nebo jiný akademik, student spolupodepisuje Členy možno během řešení měnit při zachování poměru: Mgr. + PhD. Studenti ≥ ostatní

12 Charakteristika členů týmů Rozložení úloh a úkolů v projektu, lze stručně u všech členů týmu Klasické CV jako příloha stručné, u studentů hlavně zmínit: -Účast na VŠ vědeckých soutěžích -Vystoupení na konferencích -Dosavadní publikační činnost -Zapojení do jiných projektů -U vedoucího: -CV, ale hlavně max. 10 nejdůležitějších publikací za posledních 5 let

13 Rozpočet Max. 300 tis. Kč na rok Nelze převádět ušetřené prostředky do dalšího roku Uvést výhledy na další roky (celkové částky jsou v podstatě závazné, meziroční doporučený rozdíl cca 10%) Možné (a pravděpodobné) krácení rozpočtu ze strany GA UK

14 Stipendia Jen pro studenty UK Během přerušení studia nelze vyplácet Celkem na projekt: max. 160 tis. Kč Hlavní řešitel: max. 80 tis. Kč Spoluřešitel: není stanoveno, za všechny projekty GA UK max. 100 tis. Kč (platí pro každého studenta) Podíl prostředků na stipendia na součtu prostředků za mzdy a stipendia musí činit alespoň 60% (hlídá aplikace)

15 Mzdy, odvody a OON Celkem na projekt max. 40 tis. Kč Z toho maximálně 20 tis.Kč pro školitele, může být 0 Pro zaměstnance FF jen mzdy Pro externí spolupracovníky jen DPP,DPČ (i studenti mimo UK) ODVODY - jde o tzv. zákonné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění), aplikace je sama spočítá POČÍTAT S TÍM, že budou daným osobám automaticky strženy při výplatě (36% z mezd, 34% z DPČ,0% z DPP)

16 Cestovné Pro členy řešitelského týmu (studenty, externisty) Pro akademiky jen výjimečně. Typická cesta: terénní výzkum, archiv, knihovna, konference – jen aktivní účast! -Jízdné -Ubytování -Stravné -Nutné vedlejší výdaje v zahraničí (kopírování jen v zahraničí, konferenční poplatky na místě ) Z grantu GAUK NELZE HRADIT: - dlouhodobé stáže, kurzy, letní školy apod. -náklady na cesty vozem

17 Ostatní neinvestiční náklady Materiál do ceny 40 tis. Kč : kancelářské potřeby, knihy, PC, notebook, foťák, flashdisc, externí HDD, diktafon, tiskárna…(doporučená cena 1 položky max. 20 tis.) Služby: software (max.do 60 tis. Kč), vydání knihy, překladatelské služby, konferenční poplatky v předstihu fakturou apod. Vše zůstává majetkem FF UK a podléhá inventarizaci (od 3 tis. Kč) z grantu GA UK NELZE HRADIT: - standardní programy PC – poskytuje fakulta - tvorbu webových stránek, přípravu koncertů, výstav, konferencí a sympozií - náklady na poštovné, telefon, odměny pro respondenty

18 Režie pro FF – Doplňkové náklady Tyto prostředky vám nebudou k dispozici, v rámci grantového programu jsou určeny na podporu zázemí fakulty Přesně 15% z přímých nákladů, ne méně - v aplikaci se dopočítají doplňkové náklady (režie) samy, ponechte vypočítanou částku!

19 Výsledky grantu a jejich prezentace Typický výsledek: odborný článek, kniha, prezentace na konferenci (aktivní) – poster nebo článek ve sborníku Splnění podmíněno otištěním článku v odborném periodiku, vydáním knihy (potvrzení o přijetí do tisku) Autorem musí být student z týmu (pokud je autorem jen vedoucí projektu, nelze výstup považovat za výsledek projektu) Nutná dedikace GA UKu Nutná afiliace FF UK Nesplnění uvedených podmínek - grant nesplněn

20 Způsob hodnocení Přihláška bude posuzována nejméně 2 oponenty (jména oponentů nejsou zveřejňována, ani GO je nezná) Bude přihlíženo k: vědecké závažnosti a aktuálnosti projektu, zpracování návrhu, koncepce a metodice řešení, přiměřenosti finančních nákladů s ohledem na výstupy projektu Žadatel bude o výsledku informován emailem, který udá v žádosti

21 Děkuji za pozornost DOTAZY buď HNED nebo později KONTAKT: Jana Bryksíová jana.bryksiova@ff.cuni.cz trl: 221619436


Stáhnout ppt "Jak požádat o grant GA UK na rok 2016 Jana Bryksíová Grantové oddělení FF UK 8. října 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google