Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z rozpočtů územně samosprávných celku. Ing. Michal Obrusník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z rozpočtů územně samosprávných celku. Ing. Michal Obrusník."— Transkript prezentace:

1 Porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z rozpočtů územně samosprávných celku. Ing. Michal Obrusník

2 Proč tato prezentace Územně samosprávný celek se může setkat s porušením rozpočtové kázně (dále PRK): 1. Při poskytnutí dotace ze svého rozpočtu. 2.Při čerpání dotací od vyššího územně samosprávného celku. 3.Při kontrole hospodaření vlastních příspěvkových organizací (dále PO). 4.Při čerpání státních nebo evropských dotací. Cílem prezentace pak je: 1.Seznámit se zákonnou úpravou. 2.Popsat typy pochybení s důsledkem PRK. 3.Objasnit práva a povinnosti poskytovatele i příjemce. 4.Vysvětlit rozdíly v řízeních při ukládání sankcí za PRK.

3 zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 22 – příjemce dotace 1.Definuje PRK při poskytnutí dotace a návratné finanční pomoci. 2.Definuje PRK při poskytnutí finančních prostředků (dále FP) podle školského zákona. § 28 – PO & ZŘIZOVATEL + dotace 1.Definuje PRK při nakládání PO s FP z vlastní činnosti, rozpočtu zřizovatele, z vlastních fondů a z darů. 2.Odkazuje na řízení dle § 22 u FP ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Národního fondu

4 Proces ukládání odvodů za PRK při porušení dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. PRK je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu obce, kraje, RR. Neoprávněné použití: a)Neprokáže-li příjemce, jak byly FP použity. b)Porušením právních předpisů, předpisů EU, veřejnoprávní smlouvy nebo školského zákona. c)Porušení povinností v souvislosti s účelem dotace (méně závažná porušení právních předpisů, přímo použitelných předpisů EU, VPS, nebo školského zákona. Zadržením peněžních prostředků: porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu.

5 Proces ukládání odvodů za PRK při porušení dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Den porušení rozpočtové kázně 1.Při porušení účelu => vypočitatelný výdaj v rozporu s účelem: a)den, kdy byly poskytnuté FP neoprávněně použity b)den jejich připsání na účet příjemce u dotací poskytovaných zpětně. 2.Při porušení povinností v souvislosti s účelem: a)den kdy došlo k PRK a FP již byly připsány na účet příjemce, b)den kdy došlo k připsání FP na účet příjemce, přičemž k PRK došlo před tímto dnem a ke dni připsání není příjemcem porušení odstraněno.

6 Proces ukládání odvodů za PRK při porušení dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Penále = 1 promile z odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá: 1.z částky, kterou je příjemce povinen odvést, 2.ode dne následujícího po dni, kdy došlo k PRK, do dne, připsání odvodu na účet poskytovatele, nebo 2.ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit, pokud došlo k PRK v souvislosti s účelem před připsáním FP a ke dni připsání nebylo odstraněno. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

7 Proces ukládání odvodů za PRK při porušení dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 1.Výzva k provedení opatření k nápravě: je-li zjištěno PRK, které je považováno za méně závažné (související s účelem), a jeho povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. 2.Výzva k vrácení dotace a finanční výpomoci nebo její části: je-li PRK neodstranitelné (výzvy i do 1000 Kč) „…Poskytovatel vyzve příjemce k vrácení dotace, nelze-li vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně…“ 3.Zahájení daňového řízení poskytovatelem ve věci uložení odvodu a penále u všech PRK > 1000,- Kč 4.Žádost příjemce o prominutí uložených sankcí, příp. odvolání

8 zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 28 – PO & ZŘIZOVATEL 1.Použije FP z rozpočtu zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem. 2.Převede do peněžního fondu více FP, než stanoví zákon/zřizovatel. 3.Použije FP svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. 4.Použije provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky peněžního fondu podle tohoto zákona. 5.Překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn. 6.Neprovede zřizovatelem nařízený odvod výnosů nebo investičních zdrojů ve stanovené lhůtě.

9 Vnitřním předpisem KÚOK byly centralizovány procesy řešení PRK. Proces ukládání odvodů za PRK při PRK dle § 28 1.Ukončený proces kontroly. 2.Přijetí nápravných opatření PO. 3.případná ODŮVODNĚNÁ písemná žádost PO na prominutí odvodu (důvody pro zmírnění tvrdosti). Vnitřní část procesu u zřizovatele a)Předání podkladů o PRK zpracovateli materiálu do rady obce (dále RO). b)Vypracování materiálu předkládaného RO k rozhodnutí o odvodu, případně o prominutí. c)Rozhodnutí RO = uložení odvodu, případně prominutí d)Předání informací z RO na PO. 4.Úhrada neprominutého odvodu.

10 Děkuji za pozornost. Ing. Michal Obrusník


Stáhnout ppt "Porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z rozpočtů územně samosprávných celku. Ing. Michal Obrusník."

Podobné prezentace


Reklamy Google