Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Relikviář sv. Maura ze začátku 13. st., zámek Bečov nad Teplou Schrána na ostatky svatého Maura a Jana Křtitele, uchovávané v Belgii v benediktinském klášteře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Relikviář sv. Maura ze začátku 13. st., zámek Bečov nad Teplou Schrána na ostatky svatého Maura a Jana Křtitele, uchovávané v Belgii v benediktinském klášteře."— Transkript prezentace:

1 Relikviář sv. Maura ze začátku 13. st., zámek Bečov nad Teplou Schrána na ostatky svatého Maura a Jana Křtitele, uchovávané v Belgii v benediktinském klášteře

2 Gregoriánský chorál Jednohlasý zpěv v latině Papež Řehoř Veliký – 6. st. setřídil mešní zpěvy, vylepšil hudební vědu a notový záznam Gregor. chorál zaveden až ke konci 7. st. Propagátor benediktinské řehole- Augustin z Cantenbury Obr. Vstupní zpěv při bohoslužbě Řehoř I. při diktování Gregoriánského chorálu, (miniatura z Antifonáře ze St. Gallen, okolo roku 1000)

3 8. přednáška Inkvizice. Kulturní vývoj v Čechách 7. – 10. století (románská architektura)

4 Inkvizice Prvotní úkol církve – předat víru neporušenou, v původní formě z latinského inquirere - vyhledávat, tázat se, vyšetřovat: inkvizice = církevní zřízení sloužící k obraně víry, proti nesprávným naukám bludařů. Příčiny inkvizice: Z východu pronikají na západ manichejismus a gnosticismus (dualismus hmota, duch, dobro, zlo) zesvětštění církve, bohatství, moc, spory mezi papežem a císařem, přísná kázání mnichů – zdání odpadu od původního učení církve – kataři καθαρός (čistí), Katzer, kacíři, albigenští podle hlavního centra Alba, dva proudy, italský, francouzský

5 Kataři, albigenští: učení Italská větev tvrdila, že Bůh stvořil anděly a beztvarou hmotu, která sama o sobě byla dobrá, ale zmocnil se jí padlý Lucifer a utvořil z ní svět. Francouzská větev albigenští zastávala přísný dualismus, když učila, že byly stvořeny dvě prabytosti: dobrá (svět duchový) a zlá (vše viditelné, hmotné). Obě sekty však zavrhovaly Starý Zákon, zmrtvýchvstání a Trojici. Jejich mravouka byla velmi přísná, poněvadž zakazovala styk s hmotou, tedy zdržovat se i požívání masa, vajec a mléka - tím samým i zabíjení zvířat. Vykoupení spočívalo pouze v poučení a Kristova smrt v této soustavě neměla žádné místo. Kristus přišel prý jen proto, aby vyvolené poučil a povzbudil, jak by se od hmoty osvobodili. Světskou moc považovali za ďábelskou instituci. Proto tedy „údy pravé církve, tj. kataři, nejsou vázáni poslušností knížat ani církevních ani světských.“ Samsour: Církevní dějiny, Praha 1907, str. 557

6 Stanovisko církve Církev – postavila se proti, podporována světskými panovníky, poučování, napomínání, trest jako ve staré církvi - tresty duchovní - exkomunikace, klatba. Tresty hmotné – císař (Theodosius, Justinián - zbavil cti, zabavoval jim majetek a posílal je do vyhnanství )

7 První trest smrti za herezi – 4. st.,císař Maximus popravení Priscilliána, církev odsoudila Jan Zlatoústý – smrt heretika je nesmyslný zločin 6. st. Justiniánův Kodex - popraven bude ten, kdo jiné přivedl k odpadu. Zákon byl užíván proti manichejským. začátky fyzického násilí na obžalovaných z bludů: 11. století – pronásledování heretiků (jejich velké rozšíření, válečné výpravy, obchod) Bernard (cisterciák): „Nade vší pochybnost je lépe kacíře držet na uzdě mečem toho, který jej nikoli bez příčiny nosí, než se dívat na to, jak mnohé k bludu svádějí.“ Historický exkurz – stíhání bludařů

8 biskupská inkvizice – církev měla usvědčit viníky, zatvrzelé předat k potrestání světské moci (mimořádná záležitost) Francie: papežští legáti (bohatství, ultimáta) vs. Dominikáni (chudoba, mírnost) soudní rada (laici + kněz) - útvar určený výlučně k potírání kacířů a bludařů, liknavost biskupů - nefunkční papežská inkvizice – inkvizici (soudní pravomoc) svěřil papež dominikánům (Domini canes, čili Pánovi psi), kteří byli podřízeni přímo papeži. Úkol: vyhledáváni a stíhání kacířů, bdít nad čistotou víry (20 let bez používání násilí, úspěch) Papež Inocenc IV. – 1252 bula legalizující vznik inkvizičních tribunálů - povoleno mučení, tortura (mohlo postihnout laiky i duchovní, i biskupy) legalizováno fyzické násilí člověka proti člověku Od 13. století - mučení, upalování za živa, zazdění za živa, utopení, pověšení, stětí, doživotní vězení, atd.

9 Průběh: lhůta 40 dní na doznání, pak duchovní trest (modlitby, almužny, pouti, aj.) Udávání – doba strachu a hrůzy, nedůvěry obžalovaný soudci musel dokazovat svou nevinu (příležitost k vyřizování sporů, často nevinní) Inkvizitor dostával část majetku po odsouzeném Dominikáni, františkáni – podřízeni jen papeži, zpovědníci, pastýři, vzdělaní lidé, procesy tajné Inkviziční mašinerie – vzdálená od prvotního poslání inkvizice, odsouzeni i církevní představitelé (i biskupové sledováni) Čarodějnické procesy – Kladivo na čarodějnice (15. stol.), v době, kdy byly hereze téměř vymýceny (papež zakázal čarodějnické procesy a knihu dal do seznamu zakázaných knih)

10 španělská inkvizice povolena královským dekretem r. 1481 inkvizitor dominikán Tomáš Torquemada aparát moci a likvidace nepohodlných osob v rukou inkvizitora vymkla se z rukou církve 1492 nařízení křtu židů – 100 000 odchází do Osmanské říše Rozvoj školství – 30 univerzit, dramatici, filosofové, postoj inkvizice ke Koperníkovi a Gallileovi – stále se vyučovali, mystici Jan od Kříže, Terezie z Avily – doba vraždění Maurů, matka obrácená židovka) Doba koloniálních výbojů (Bartolomeo de las Casas O.P – dominikán španělského původu působící v Mexiku, snažil se chránit a obhajovat indiány )

11 Inkvizice v Čechách Jan Hus, husité, husitské války – husité proti katolíkům (křížové výpravy proti husitství) – podrobněji 9. přednáška Čechy jako útočiště pro kacíře z jiných částí Evropy Dr. Boblig – 17. st., laický inkvizitor, Velké Losiny a okolí, čarodějnické procesy

12 Vývoj české duchovní kultury – historické pozadí Srovnávejte jednotlivá období s ostatními částmi Evropy

13 Velká Morava, Sámova říše Sámova říše 7. st. – francký kupec Sámo, spojení slovanských kmenových svazů, boje s Avary, výboje do francké říše 8., 9. st. Vliv západní církve – latinská liturgie (bavorská misie - křest 14 českých knížat roku 845 v bavorském Řezně, Panonie) Velká Morava 9. st. – centrum kmen Slovanů závislý na francké říši (tributy), kníže Rostislav, Svatopluk 863 Příchod Cyrila a Metoděje – slovanská liturgie Bořivoj zakládá dynastii Přemyslovců Křest přemyslovského knížete Bořivoje a Ludmily, přesun do Prahy Praha – centrum knížectví (kostelík Panny Marie) Kníže Václav (907-935) – rotunda sv. Víta, daň Sasům Basilika sv. Jiří, klášter benediktinek (Mlada, sestra Boleslava II.) založený z Říma Křesťanský křížek nalezený v Mikulčicích, 8.-9. stol.

14 České knížectví Jindřich Ptáčník – zakladatel saské otonské větve, současník sv. Václava (962 Svatá říše římská, Ota I.) Slavníkovci – ražba mincí, spory s Přemyslovci Roku 973 zřídil kníže Boleslav II. Pobožný v Praze biskupství, Wolfgang - řezenský biskup u založení biskupství (Bolfánek) První biskup – Sas Dětmar 976, ovládal jazyk lidu (církevní nezávislost na Svaté říši římské, kněžský dorost, růst vzdělanosti) Sv. Vojtěch – studium Libice, Magdeburg, 2. pražský biskup (investitura Ota II. Verona), latinská liturgie, respektoval i staroslověnskou kritika prodeje otroků, mnohoženství, pohanství Monte Casino, benediktin, na žádost Boleslava II. návrat do Prahy, 993 zakládá břevnovský klášter – první mužský v Čechách, opět znechucení a odchod, zabit pohany v Prusku 995 vyvraždění Slavníkovců (Přemyslovci získávájí monopol na ražbu mincí

15 Čeští svatí narození do roku 1000 Ludmila – manželka knížete Bořivoje, křest od Metoděje Václav – vnuk sv. Ludmily (907 - 935, škola Budeč) Vojtěch – z rodu Slavníkovců, 2. pražský biskup Prokop - spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera, benediktinská řehole (absolvent slovanské školy na Vyšehradě)

16 Architektura Stavba křesťanských kostelů (Levý Hradec, pol. 9. st.) – románská kultura rotundy (Budeč – rotunda sv. Petra, Starý Plzenec) 10. st. otonská renesance ovlivňuje architekturu i u nás (sídlo Slavníkovců) basiliky 11. st. Kostel sv. Petra a Pavla, vlevo branka na hřbitov, Budeč Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec

17 Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, stavební vývoj 1.Předrománská rotunda sv. Víta – nechal stavět kníže Václav (svatý Václav) 2.1060 Trojlodní románská bazilika sv. Víta, Vojtěcha a Panny Marie (proč?) – dostavěna za Vratislava II., prvního českého krále, reprezentace české diecéze a českého krále 3.1344 Karel IV. základní kámen katedrály (1344 arcibiskupství) – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

18 První křesťanské stavby na území Čech, románský sloh První křesťanský kostel na Levém Hradci, fresky Basilika sv. Jiří Libice, základy slavníkovského kostela

19 Klášter sv. Jiří – Pražský hrad


Stáhnout ppt "Relikviář sv. Maura ze začátku 13. st., zámek Bečov nad Teplou Schrána na ostatky svatého Maura a Jana Křtitele, uchovávané v Belgii v benediktinském klášteře."

Podobné prezentace


Reklamy Google