Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci Garant projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci Garant projektu:"— Transkript prezentace:

1 Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci Garant projektu: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci Referující zástupce: Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D. Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci Zahájení projektu: 1. 5. 2011 Ukončení projektu: 30. 4. 2014

2 Popis projektu V rámci projektu bude vybudován nový a posílen stávající tým zabývající se biomedicínským výzkumem nádorových onemocnění. Jeho hlavní přínos spočívá v kvalitativním i kvantitativním posunu v oblasti diagnostiky, prognózy a predikce nádorových onemocnění a vybudování personálního zázemí pro běžící projekt OP VaVpI BIOMEDREG. Bude zvýšena informovanost cílových skupin (akademičtí pracovníci a studenti UP) o nových metodických postupech výzkumu nádorových onemocnění. Bude tak vybudována vysoce kvalifikovaná základna pro aplikovaný biomedicínský výzkum. Na projektu se budou podílet jako garanti klíčových aktivit zahraniční expert a 3 reintrodukovaní vědci, kteří budou koordinovat práci jimi vytvořených výzkumných týmů. Projekt rovněž podpoří pořádání 5 odborných kurzů a 1 workshopu, na kterých budou diskutovány nové trendy v oblasti molekulární patologie. Dalším výstupem projektu bude 6 publikací v mezinárodních odborných časopisech. Celkem bude podpořeno 45 pracovníků.

3 Zdůvodnění potřebnosti Vzhledem k vytvoření nového technologického centra ÚMTM (projekt BIOMEDREG v rámci OP VaVpI) je potřeba zajistit vysoce odborné personální zázemí. Přestože jsou součástí projektu ÚMTM odborně erudovaní pracovníci z tuzemských pracovišť je jedním z cílů projektu propojení odborníků v molekulárních disciplínách a translační medicíně, vzdělávání studentů, a to jak pregraduálního tak postgraduálního studia, zařazení mladých výzkumníků do prostředí stimulující je pro pokročilou vědeckou intelektuální práci a v neposlední řadě podpořit stávající a budoucí zahraniční spolupráci.

4 Popis cílové skupiny Projekt je postaven na dvou cílových skupinách, jsou to akademičtí pracovníci a studenti UP v Olomouci. Uvedené cílové skupiny se budou rekrutovat především z Lékařské a Přírodovědecké fakulty UP. V případě akademických pracovníků se bude jednat především o VaV pracovníky různé úrovně. Předpokládáme podpoření celkem cca 15 akademických pracovníků. V případě studentů se bude jednat o studenty jak pregraduálního tak postgraduálního stupně. Předpokládáme podpoření celkem cca 30 studentů pregraduálního i postgraduálního studia. Studenti budou mít možnost zlepšit své odborné znalosti a dovednosti. Rovněž budou zdokonalováni v jazykových kompetencích, po získání teoretických zkušeností a po seznámení se s problematikou řešenou v průběhu projektu, budou tvořit potenciální zdroj nových výzkumných pracovníků pro řešení souvisejících projektů.

5 01) Tvorba a činnost nového výzkumného týmu k posílení VaV činnosti Popis: Zahraniční expert (prof. Murray) kolem sebe vytvoří nový výzkumný tým (ze 4 stávajících pracovníků). Počítá se ze zapojením členů cílové skupiny, zejména mladých vědeckých pracovníků a PhD. studentů UP. Cílem této klíčové aktivity bude primární posílení stávající vědecké základny. Výzkumný tým byl vytvořen z pregraduálních i postgraduálních studentů UP v Olomouci (MUDr. Flodr, MUDr. Narsia, Bc. Petrišáková, Mgr. Dorňáková) Výstupy: Výstupem této klíčové aktivity budou minimálně 2 publikace s impakt faktorem. Dojde ke zvýšení kvality publikačních výstupů a k zvýšení odbornosti podpořených pracovníků. Vrzalikova K, Leonard S, Fan Y, Bell A, Vockerodt M, Flodr P, Wright K, Rowe M, Tao Q, Murray P: Hypomethylation and over-expression of the beta isoform of BLIMP1 is induced by Epstein-Barr virus infection of B cells; potential implications for the pathogenesis of EBV-associated lymphomas. Pathogens Vockerodt M, Nagy N, Prouzova Z, Woodman C, Rowe M, Murray P: Supression of LMP2 target gene, EGR1, protects EBV- positive Hodgkin’s lymphoma cells from entry to virus lytic cycle. Journal of Pathology

6 02) Posílení stávajícího výzkumného týmu reintegrovanými vědci a jeho činnost Popis: Druhým základním pilířem je plnění plánu VaV činností je posílení stávajícího týmu o mladé vědce vracející se ze zahraničí. Cílem této klíčové aktivity bude zapojení reintegrovaných českých vědců do stávajícího týmu 6 osob (Mgr. Knížetová-Hamerlik, Mgr. Vrzalíková, RNDr. Nekvindová). Každý reintrodukovaný vědec bude zajišťovat vědeckou výchovu 2 pracovníků stávajícího výzkumného týmu (tj. celkem 6 studenů UP). Jedná se o tuzemské vědce s bohatými zkušenostmi ze zahraničních pracovišť (viz doporučující dopisy a CV). Tito vědečtí pracovníci budou na základě konzultací s garantem projektu a se zahraničním expertem koordinovat probíhající experimentální činnost popsanou v plánu VaV činností. Reintrodukovaní vědci vytvořili tým pregraduálních i postgraduálních studentů (MUDr. Prouzová, Mgr. Čížková, MUDr. Tučková, Bc. Jirásková, Bc. Jourová, Ing. Zapletalová) Výstupy: Výstupem této klíčové aktivity budou minimálně 5 publikací s impakt faktorem. Dojde ke zvýšení kvality publikačních výstupů a zvýšení odbornosti podpořených osob. Vrzalikova, K., M. Vockerodt, S. Leonard, A. et al. Down-regulation of BLIMP alfa by the EBV oncogene, LMP1, disrupts the plasma cell differentiation program and prevents viral replication in B cells: implications for the pathogenesis of EBV-associated B-cell lymphomas. Blood 2011, 117(22), 5907-5917. Hamerlik, P., Lathia, JD., Rasmussen, R. et al. Autocrine VEGF-VEGFR2-Neuropilin-1 signaling promotes glioma stem-like cell viability and tumor growth. Journal of Experimental Medicine, 2012, vol. 209, no. 3, s. 507-520. Venere, M., Hamerlik, P. at al. Enhanced PARP1 activation in glioma-derived stem-like cells accounts for preferential sensitivity to olaparib treatment in vitro and in vivo” EMBO Molecular Medicine Hamerlik, P., Rich, JN., Lathia, J. : News and Views Basic Science: Glioblastoma Stem Cells. EANO Journal Anzenbacher, P., Nekvindová, J.: Perzonalizovaníá medicína – současná praxe a přísliby do budoucna. Klinická farmakologie a farmacie (2012) 26(3), 123-125.

7 03) Kurzy v klíčových oborech (molekulární patologie, molekulární biologie, buněčná biologie) Popis: Cílem této klíčové aktivity bude uspořádání série odborných seminářů v průběhu řešení projektu. Cílem seminářů je seznámení ostatních akademických pracovníků a studentů s průběhem řešení projektu, diskuze nad výsledky, navozování témat k další vědecké práci a propagace projektu jako celku. Tato klíčová aktivita navazuje na Plán VaV činností Výstupy: Výstupem této klíčové aktivity je uspořádání úvodního meetingu seznamujícího zájemce s projektem jako celkem (personálním zabezpečením projektu, plánem VaV a ostatními klíčovými aktivitami, výstupy atd.) a 4 odborných seminářů během řešení projektu. Výstupem bude rovněž navržení lepší experimentální strategie jako kvalitativního výstupu. Rovněž dojde u cílové skupin k načerpání nových teoretických znalostí, které budou moci využít během další vědecké kariéry. Klíčová aktivita podpoří 45 pracovníků. Ehrmann J et al. 1. září 2011 proslovil úvodní přednášku „Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava – představení projektu“ Murray P et al. 9.-11. listopadu 2011 proslovil plenární přednášku „Využití mikrodissekce pro studium nádorů“

8 04) Účast komerční sféry na dalším vzdělávání pracovníků Popis: Druhou podpůrnou a rovněž nedílnou součástí plnění plánu VaV činností je i pořádání odborných workshopů pro setkání akademických pracovníků a studentů s komerční sférou, tj. firmami. Cílem této aktivity bude uspořádání odborného workshopu, kde budou akademičtí pracovníci a studenti UP seznámeni s novými molekulárně-biologickými metodami. Workshop bude jednodenní.Smyslem workshopu je prezentace nového produktu některé z firem, které dlouhodobě spolupracují s pracovištěm na úrovni prodeje produktů pro molekulární biologii, zobrazovacích metod apod. Výstupy: Výstupem bude uspořádaní 3 workshopů (každý rok řešení projektu jeden) a minimálně 30 proškolených pracovníků s certifikátem. U cílové skupiny dojde k načerpání nových teoretických zkušeností a praktických dovedností. Dne 25. 5. 2011 se uskutečnil workshop „TissueGnostics Cytometry on the Slide Workshop“ (fy. Tissue Gnostic). Celkem se účastnilo 11 osob (viz prezenční listina). Dne 28. 4. 2012 se uskutečnil workshop „Next generation of sequencing on your bench-top“ (fy. Roche Diagnostic) Celkem bylo podpořeno 20 osob (viz. prezenční listina).

9

10 05) Plán VaV činnosti Popis: Plán VaV činnosti vyplývá z návaznosti na běžící projekt OP VaVpI (BIOMEDREG). Konkrétně bude cílem identifikovat a popsat signální dráhy a jejich změny vyvolávající nádorová onemocnění. Získané poznatky umožní identifikovat určité cílové molekuly, jejichž ovlivněním dochází k modulaci signálních drah, a tím i ovlivnění průběhu onemocnění. Další cíl bude zaměřen na popis a zavedení nových typů biomarkerů pro diagnózu, prognózu a predikci nádorových onemocnění na molekulární úrovni. Po odborné stránce je projekt zaměřen na biologii a patogenezi EB viru (Murray, Vrzalíková), identifikaci signálních drah po poškození DNA a posttranslační modifikace a změny distribuce aktivovaných proteinů po poškození DNA (Knížetová-Hamerlik) a na popis významu a funkce cytochromu P450 u nádorových onemocnění (Nekvindová). Výstupy: Výstupem aktivity budou odborně erudovanější akademičtí pracovníci a studenti s rozšířeným spektrem znalostí metod biomedicínského výzkumu. Podpořené osoby získají kromě nově nabytých zkušeností a větší samostatnosti v práci i komplexnější pohled na řešenou problematiku. Tyto prohloubené znalosti se projeví v kvantitativním i kvalitativním zlepšení publikačních výstupů a zvýšeným potenciálem aplikačních výstupů v rámci projektu OP VaVpI (BIOMEDREG).

11 Murray P et al. 9.-11. listopadu 2011 „Využití mikrodissekce pro studium nádorů“

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci Garant projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google