Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie pedagogiky. Základy vědeckého výzkumu. Základy pedagogiky, KS – I. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie pedagogiky. Základy vědeckého výzkumu. Základy pedagogiky, KS – I. ročník."— Transkript prezentace:

1 Metodologie pedagogiky. Základy vědeckého výzkumu. Základy pedagogiky, KS – I. ročník

2 Metodologie pedagogiky Metodologie – věda o metodách, pomocí kterých věda obohacuje své poznání. Metodologie pedagogiky – teorie metod, které se uplatňují v pedagogickém výzkumu. CO JE TO PEDAGOGICKÝ VÝZKUM? Co je cílem vědy? Vytvoření teorie.. Teorie vzniká na základě výzkumu. Výzkum v širším a užším slova smyslu. „Systematické, kontrolované, empirické a kritické zkoumání hypotetických výroků o předpokládaných vztazích mezi přirozenými jevy“ Kerlinger (1972). Přírodní a společenské vědy. Různé druhy výzkumu.

3 FÁZE VÝZKUMU Fáze orientační, badatel hledá oblast vlastního bádání. Fáze vymezující téma a problém výzkumu. Fáze hledání a vymezení teoretického východiska. Studium literatury, definice proměnných. Fáze zpracování projektu výzkumu. Fáze předvýzkumu. Fáze realizace vlastního výzkumu a sběru dat. Fáze zpracování dat získaných výzkumem. Fáze analýzy a interpretace. Fáze zpracování závěrů z výzkumu. Fáze zpracování výzkumné zprávy. Fáze obhajoby výzkumné zprávy.

4 DESATERO VÝZKUMNÍKA Žít problémem – číst o něm a hledat informace na internetu, diskutovat o něm s kolegy, odborníky Využívat osobních zkušeností, vztahujících se k problému – tyto zkušenosti analyzovat v novém světle. Vést si výpisky z literatury i z jiných zdrojů – takto vytvářet kartotéku námětů, názorů, argumentů, otázek, poznatků apod. Kartotéku výpisků „přerovnat“ – uspořádat výpisky v novém pořadí, v nových souvislostech.

5 DESATERO VÝZKUMNÍKA Obklopit se lidmi, kteří vás budou intelektuálně obohacovat a inspirovat. Přeformulovávat původní otázky a problémy. Svoje zformulované problémy, plán výzkumu apod. dát kritickým a zkušeným „oponentům“ – odborníkům, kolegům, jiným výzkumníkům apod. Hledat různá synonyma k pojmům, které obsahuje formulace vašeho problému – z encyklopedií, slovníků apod., pokusit se vybrat nejpřesnější synonymum.

6 DESATERO VÝZKUMNÍKA Pojmy na které narazíte při specifikování výzkumného problému se pokuste nově utřídit, hledat vztahy mezi pojmy …. využít při tom i grafických schémat. Uvažovat o problému v extrémech – myslet na opak toho, čím se výzkumně zabýváte.

7 INFORMAČNÍ PŘÍPRAVA VÝZKUMU ČLÁNKY, KNIHY, VÝZKUMNÉ ZPRÁVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍ STŘEDISKA ČASOPISY – BIBLIOGRAFIE – soupis literatury REŠERŠE DATABÁZE – EBSCO, PROQUEST (ERIC) BIBLIOGRAFICKÁ NORMA

8 1. PŘÍPRAVA - PROJEKT VÝZKUMU - vymezení oblasti - vhled do problematiky - upřesnění a formulace výzkumného problému - analýza výzkumného pole –proměnné - stanovení hypotéz - vymezení základního souboru – výzkumného vzorku - výběr vhodných metod a technik - časový harmonogram - formy zpracování výzkumu - organizační, personální a materiální zajištění - finanční rozvaha - využití výstupů – cíl výzkumu

9 VYMEZUJEM E VÝZKUMNÝ PROBLÉM Formulace výzkumného problému je předpokladem úspěšné vědecké práce. 1. Problém by měl být formulován jasně a jednoznačně v tázací formě. 2. Měl by implikovat možnost empirického ověření. 3. Měl by vyjadřovat vztah mezi dvěma nebo více proměnnými. Tři typy výzkumných problémů: popisný, vztahový (relační), kauzální.

10 CVIČENÍ Jaké jsou postoje učitelů k tvorbě školních vzdělávacích programů? Jaký je vztah mezi prospěchem žáků a jejich motivací? Jaký je vliv sebehodnocení žáků na výsledky jejich učení? Problémy kurikula základní školy. Uveďte vlastní námět výzkumu (téma) a specifikujte výzkumný problém.

11 DRUHY VÝZKUMU Kvantitativní – pozitivismus, ověření teorie, číslo, velké skupiny lidí, zevšeobecnění, odstup od zkoumaného, plán – čas. Kvalitativní – fenomenologie, porozumění jevům – budování teori, slovo, malý vzorek, jedinečnost, vcítění se, bez plánů – čas.

12 Hypotézy, proměnné - kvantitativní Hypotéza: vědecký předpoklad 1. Tvrzení, které na konci výzkumu přijmeme nebo vyvrátíme. 2. Vztah mezi dvěma proměnnými. 3. Její proměnné se dají testovat. Proměnná: prvek zkoumání, který nabývá určité hodnoty (nominální, ordinální, intervalová, poměrová). Závisle a nezávisle proměnná.

13 VÝZKUMNÝ VZOREK, RELIABILITA, VALIDITA Základní soubor – soubor všech osob nebo jevů, kterých se výzkumný problém týká. Výběrový soubor – reprezentuje základní soubor. Náhodný výběr – reprezentativnost (losování, náhodná čísla) Stratifikovaný – rozložený ZS na podsoubory - náhodně Mechanický – periodicita, každá n-tá osoba Záměrný (dostupný výběr) Validita – názor více expertů, srovnání s jiným výzkumným nástrojem. Reliabilita – přesnost a spolehlivost, opakované měření, shoda mezi posuzovateli, koeficienty.

14 METODY A TECHNIKY Pozorování Dotazník Škálování Interview Obsahová analýza textu Q – metodologie, sémantický diferenciál Projektivní techniky Školní etnografie, metoda ohniskových skupin Experiment …….

15 DALŠÍ POSTUP REALIZACE VÝZKUMU ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO MATERIÁLŮ – kvalitativně, kvantitativně – statisticky! ANALÝZA, INTERPRETACE, ZÁVĚRY, OBHAJOBA PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ ZÁVĚRŮ (BAKALÁŘSKÁ, DIPLOMOVÁ práce – podmínky, citace apod.)


Stáhnout ppt "Metodologie pedagogiky. Základy vědeckého výzkumu. Základy pedagogiky, KS – I. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google