Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽÁRNÍ OCHRANA Prezentace školení pro vedoucí zaměstnance Martin Hašek OZO v požární ochraně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽÁRNÍ OCHRANA Prezentace školení pro vedoucí zaměstnance Martin Hašek OZO v požární ochraně."— Transkript prezentace:

1 POŽÁRNÍ OCHRANA Prezentace školení pro vedoucí zaměstnance Martin Hašek OZO v požární ochraně

2 Požární ochrana a její priority Ochrana zdraví a životů lidí Ochrana zvířat Ochrana majetku Ochrana před živelnými a jinými mimořádnými událostmi

3 Co třeba udělat aby nevznikl požár Zabezpečit objekt z hlediska hašení Zabezpečit odbornost zaměstnanců (školení, odborná příprava) Provádět kontrolu objektů (OZO, zaměstnanci, strážní služba…) Zabezpečit funkčnost a bezpečnost TZ, VTZ (revize, projekty…) Zabezpečit objekt z hlediska evakuace osob (volnost únikových cest…) Rozmístnit požárně bezpečnostní značení Udržovat pořádek a čistotu pracovišť Vypracovat dokumentaci PO

4 Zabezpečení objektu z hlediska PO SKL SCHODY Ohlašovna požáru Hydrant, HP Dokumentace Sklad HK Kotelna Značení Č.3 Objekt č. 2 Č.4 Požární dveře EPS Východ NP PU PU – požární úsek NP – nástupní plocha

5 P r i n c i p h o ř e n í – příčiny požáru ZT - zápalná teplota O2 - kyslík HL - hořlavá látka ZT HL O2O2

6 Základní právní legislativa Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákona č.67/2001 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívaní živic v tavných nádobách Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla

7 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §5 zákona 1/ Obstarávat a zabezpečovat (také udržovat v akceschopném stavu) v potřebném množství a druzích a/ požární techniku, b/ věcné prostředky PO, c/ požárně bezpečnostní zařízení. 2/ Vytvářet podmínky pro hašení a záchranné práce a/ volné únikové cesty a východy, nástupní plochy a komunikace b/ volní přístup k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům PO …

8 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §5 zákona 3/ Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. 4/ Označovat pracoviště bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy… 5/ Pravidelně kontrolovat prostřednictvím OZO, TPO, PREVENTISTU dodržování předpisů a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. 6/ Umožnit SPD provádět kontrolu. 7/ Poskytovat bezúplatně SPD výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. 8/ Oznamovat každý požár hasičům (operační středisko HaZS kraje).

9 Základní dokumentace požární ochrany Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 27 1/ Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím 2/Posouzení požárního nebezpečí 3/Stanovení organizace zabezpečení PO 4/Požární řád (umísťuje se na viditelných místech) + PH seznam 5/Požární poplachové směrnice (ohlašovna, viditelní místo…) 6/Požární evakuační plán (aspoň 1 x v objektu) 7/Dokumentace zdolávaní požárů

10 Základní dokumentace požární ochrany Vyhláška č. 246/2001 Sb., § 27 8/Řád ohlašovny požárů (ohlašovna) 9/Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO 10/Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO 11/Požární kniha 12/Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popřípadě požární hlídky Další dokumentace : revizní správy, různé pokyny, bezpečnostní listy, dok. požárně bezpečnostní řešení, projekty PO, stanoviska úřadů…

11 Způsob vedení dokumentace PO §40 vyhl. Dokumentaci zpracovává a vede OZO nebo technik PO Kdy a kdo dokumentaci zpracoval Dokumentaci schvaluje statutární zástupce Kontrola dokumentace nejméně 1 x ročně, nebo po požáru, nebo po provedené změně Dokumentace se předkládá SOD Dokumentace PO musí být uložena takým způsobem, aby v případe požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

12 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím §28 vyhl. Začlenění obsahuje: a/ označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, b/ uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přirazení charakteristik potřebných pro začlenění, c/ přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (§4 odst.2 a 3 zákona) k činnosti a místu, d/ prohlášení právnické osoby o začlenění.

13 Stanovení organizace zabezpečení PO §30 vyhl. 1/ Je to vytvoření vlastního organizačního systému. 2/ Obsahuje přiřazení úkolů na úseku PO k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Příkazy, pokyny a zákazy. Požadavky na odbornou kvalifikaci osob z hlediska PO. Systém kontrol. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu. Zajištění PO v mimopracovní době. Určení ohlašoven požárů. Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO.

14 Požární řád §31 vyhl. 1/ Upravuje základní zásady zabezpečování PO na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 2/ Přílohou PŘ jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení. 3/ PŘ musí být dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. 4/ PŘ obsahuje např. struční popis vykonávané činnosti, požárně technické charakteristiky, nejvýše přípustné množství látek, vymezení oprávnění a povinností osob, jméno odpovědného zaměstnance …

15 Požární poplachové směrnice Vyhl. č.246/2001 Sb., §32 A.Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru B.Způsob vyhlášení požárního poplachu pro osoby přítomné v objektu C.Postup osob při vyhlášení požárního poplachu D.Telefonní číslo ohlašovny požárů E.Telefonní čísla tísňového volání F. Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody

16 Požární evakuační plán Vyhl. č.246/2001 Sb., § 33 PEP obsahuje A/ určení osoby, která bude organizovat evakuaci, místo, ze kterého bude evakuace řízena B/ určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna C/ určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob D/ způsob zajištění první pomoci postiženým osobám E/ určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení F/ grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

17 Požární kniha §37 vyhl. PK slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se PO, např.: a/ o provedených preventivních požárních prohlídkách, b/ školení zaměstnanců, odborné přípravě PH, c/ o provedení CPP, d/ o vzniklých požárech a kontrole dokumentace, e/ záznam o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení…

18 Základní druhy hasicích látek Voda (ochlazuje) Sněh (stěna, ochlazuje) Pěna (stěna) Prášek (chem.reakce) Halón (stěna – vytláčí O2) Princip hašení: ochlazování, stěna, chemická reakce, kombinace HL ZT O2O2

19 Hasící přístroje Kontrola: a/ po každém použití b/ nejméně jednou za rok c/ v případe pochybnosti o akceschopnosti Periodická zkouška: a/ vodné a pěnový jednou za 3 roky b/ ostatní jednou za 5 let Co se kontroluje: povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, armatury, ventilu … Kontrolu provádí revizní technik vyškolený výrobcem – HP označuje štítkem a plombou, vydává doklad – správu.

20 Hasící přístroje - umístnění 1/ Hasicí přístroje se umísťují na snadno viditelné a volně přístupné místo. 2/ Na místech nejvyšší pravděpodobnosti vzniku požáru. 3/ Rukojeť HP na svislé stavební konstrukci nejvíc ve výšce 1,5 m. 4/ HP na podlaze nebo vodorovné stavební konstrukci zajištěny proti pádu. 5/ Nejméně jeden HP na 200 m2 půdorysné plochy V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné HP umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

21 Rozdělení hasicích zařízení Druhy věcných prostředků PO: Hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné) Dýchací přístroje Prostředky pro záchranu a evakuaci osob (plachty, seskokové matrace, žebříky, vyprošťovací zařízení…) Prostředky pro práci ve výškách Požární hadice, proudnice a armatury … Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení: elektrická požární signalizace Zařízení dálkového přenosu Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par Stabilní a polostabilní hasicí zařízení, požární klapky … Vyhrazené druhy požární techniky - zásahové požární automomobily

22 Kontrolní činnost OZO PO, technik PO Preventisti Vedoucí zaměstnanci Požární hlídky (místa se zvýšeným nebezpečím) Strážní služba (mimopracovní čas) Zaměstnanci Revizní technici (elektro, plyn, tlak, has.přístroje, zdvyh., hrom.) ŠOD (hasiči) – komplexní, tematická kontrola a kontrolní dohlídka

23 Způsob provádění pravidelných kontrol Kontroly se vykonávají formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů Předmět – stav PO Cíl – odstranění zjištěných závad a odchylek Záznam se píše do PK bezprostředně po provedení PPP. PPP vykonává OZO nebo technik PO (případně preventista): 1x za 12 měsíců na místech bez zvýšeného požárního nebezpečí 1 x za 6 měsíců na místech se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce na místech s vysokým požárním nebezpečím.

24 Odbornost zaměstnanců Získává se školením: Vstupní Periodické Vedoucích Mimopracovní čas Získává se odbornou přípravou: Preventivní požární hlídky Preventisti Získává se kurzem: OZO v PO, technik PO

25 Odbornost zaměstnanců OZO, technik PO – osvědčení (vydává ministerstvo) Vedoucí zaměstnanci – školí OZO nebo technik PO (1 x za 3 roky) Zaměstnanci – školí vedoucí (1x za 2 roky) Osoby v MČ - školí OZO (1x ročně) Preventisti – OZO (1 x ročně) Požární hlídky – OZO (1 x ročně) VSTUPNÍ ŠKOLENÍ – při nástupe do pracovního poměru (OZO).

26 Dokumentace o školení a odborné přípravě 1/ Tematický plán a časový rozvrh školení 2/ Záznam o provedeném školení Obsahuje: a/ název právnické osoby a datum b/ náplň školení c/ způsob ověření získaných znalostí (např.testem) d/ dobu trvání školení (doporučuji 1–2 hod vstupní 2– 4 hod.periodické) e/ seznam zaměstnanců s podpisy školených i školitelů (prezenční listina) d/ oprávnění k provedení školení – osvědčení OZO.

27 Podmínky pro hašení a pro záchranné práce §11 vyhl. 1/ Zřetelné označení čísla tísňového volání (ohlašovny požárů) na místech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – PPS. 2/ Přístup ke spojovacím prostředkům. 3/ Trvale volné průjezdové šířky příjezdových komunikací nejméně 3m. 4/ Označení nástupních ploch pro požární techniku 5/ Trvale volné vnitřní zásahové cesty (výtahy, žebříky) 6/ Označena rozvodná zařízení el. energie, hlavní vypínače el. proudu, vody, plynu … 7/ Označeny a trvale volné nouzové východy, evakuační výtahy, evakuační únikové cesty(chodby, schodiště).

28 Únikové cesty a východy Nechráněná úniková cesta – vedou na volní prostranství nebo do CHUC, nemusí být odděleny stavebními konstrukcemi (musí být trvale volná). Chráněná úniková cesta – tvoří samostatný PU, chráněný proti požáru stavebními konstrukcemi a vede na volné prostranství (musí být trvale volná). Minimální šířka únikové cesty – 90 cm Musí být značení tabulkami směr úniku

29 Požárně bezpečnostní značení ÚČEL - RYCHLE UPOZORNIT Bezpečnostní barvy BarvaVýznamPříklad použití ČERVENÁZákaz, Stůj Značky pro zastavení Značky zákazu MODRÁPříkazPříkaz k použití OOPP ŽLUTÁVýstrahaVyznačení nebezpečí Riziko nebezpečíVýstraha pro schody ZELENÁBezpečíÚnikové cesty, východy

30 Požární tabulky

31 P o s t i h právnickým a podnikajícím fyzickým osobám POKUTA: 250 000 - 1 000 000 Kč (10 000 000 při opakovaném porušení) PŘESTUPKY: 10 000 – 25 000 Kč VYLOUČENÍ VĚCI Z UŽÍVÁNÍ ZÁKAZ ČINNOSTI ZASTAVENÍ PROVOZU ODEBRATÍ OSVĚDČENÍ (OZO, TPO) PŘI OPĚTOVNÉM PORUŠENÍ POVINNOSTÍ, ZA KTEROU BYLA V PŘEDCHOZÍCH 3 LETECH ULOŽENA POKUTA MŮŽE SOD ULOŽIT DALŠÍ POKUTU DO VÝŠE DVOUNÁSOBKU POKUTY. PŘI STANOVENÍ VÝŠE POKUTY SE PŘIHLÍŽI ZEJMÉNA K ZÁVAŽNOSTI A DOBĚ TRVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A K ROZSAHU ZPŮSOBENÉ ŠKODY.


Stáhnout ppt "POŽÁRNÍ OCHRANA Prezentace školení pro vedoucí zaměstnance Martin Hašek OZO v požární ochraně."

Podobné prezentace


Reklamy Google